Yeterlilik Kodu

TR00323310

Yeterlilik Adı
Hukuk Lisans Diploması
Öncelikli Olmayan Adlar-
Tanım
No Program Yeterlilikleri
1 Çeşitli hukuk disiplinlerine ilişkin kavram ve kurumları ve bu kavram ve kurumlar arasındaki ilişkileri sıralar.
2 Hukuk metodolojisi ile yorum yöntemlerinin bilgisine sahiptir.
3 Hukukun diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisini çok boyutlu olarak ele alır ve değerlendirir; hukuki kavram ve kurumların yorumlanmasında bu alanda üretilen verilerinden yararlanır.
4 Hukukun her bölümünde onunla ilgili yasal düzenlemelerden, yargı organlarının kararlarından, bunların gelişiminden ve bunlarla ilgili bilimsel değerlendirmelerden haberdardır.
5 Hukuk uygulamasında karşılaşılan sorunları sıralar.
6 Mevzuat metinlerini, yargı kararlarını ve bilimsel kaynakları hukuk metodolojisinin sağladığı yöntemlerle inceler, yorumlar ve değerlendirir.
7 Mevzuat metinleri, yargı kararları ve bilimsel kaynaklardan hareketle hukuk uygulamasında karşılaşılan sorunları çözer.
8 Hukuk uygulamasında karşılaşılan sorunların çözümünde, dünyadaki farklı uygulamaları ve çağdaş hukuk sistemlerinde benimsenen çözümleri inceler, yorumlar ve değerlendirir.
9 Hukuki uyuşmazlıkları mevzuat metinleri, yargı kararları ve bilimsel görüşleri değerlendirerek çözüme kavuşturur.
10 Belli hukuki uyuşmazlıkların çözümüne yönelik ileri düzey çalışmalar yürütür.
11 Hukuk uygulamasında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
12 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
13 Hukuk kuram ve uygulamasındaki gelişmeleri izleyerek değerlendirir.
14 Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
15 Bilgi eksikliği olan alanlardaki ilave öğrenme gereksinimlerini belirler ve çalışmalarını bu hedefe yönlendirir
16 Hukukun dinamik yapısına uyum sağlayabilmek için, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
17 Hukukla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini gerekçeli olarak yazılı ve sözlü olarak aktarır.
18 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
19 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak hukuk alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
20 Hukuk alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
21 Türkiye Cumhuriyeti’nin, toplumun huzurunu, milli dayanışmayı ve adalet anlayışını esas alan; insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, Anayasa’nın Başlangıcı’nda belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olma niteliğini savunur ve korur.
22 Hukukçu olmanın gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışına sahiptir.
23 Somut uyuşmazlıkların adil biçimde çözülmesini sağlamaya çalışma, hukuki düzenlemeleri takip etme ve bu çerçevede yargılama sürecinde yer alabilecek alt yapıya sahiptir.
24 Evrensel hukuk ilkelerini özümsemiş olup; hukuksal sorunları “olan” ve “olması gereken” hukuk açısından algılama ve çözme yetkinliğine sahiptir.
Detaylı Bilgi
 • Hukuk metodolojisi ile yorum yöntemlerinin bilgisine sahiptir.
 • Mevzuat metinleri, yargı kararları ve bilimsel kaynaklardan hareketle hukuk uygulamasında karşılaşılan sorunları çözer.
 • Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
 • Evrensel hukuk ilkelerini özümsemiş olup; hukuksal sorunları “olan” ve “olması gereken” hukuk açısından algılama ve çözme yetkinliğine sahiptir.
 • Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Hukuk alanında "lisans derecesi" (Bachelor of Arts) almaya hak kazanmaktadırlar.
 • Programdan mezun olanların alacağı unvan “hukuk fakültesi mezunu”dur. Hukuk fakültesi mezunları ancak gerekli koşul ve sınavları geçip, mesleğe giriş için öngörülen mesleki eğitim ve stajı da tamamladıktan sonra “avukat”, “hâkim”, “savcı” unvanlarını alabilmektedirler. Programdan mezun olan öğrencilerimiz gerek kamu sektöründe gerek özel sektörde değişik çalışma alanlarında istihdam edilebileceklerdir.
Detaylı Bilginin Kaynağı

 • Ankara Üniversitesi Bilgi Paketinden alınmıştır.


Url
AYÇ Seviyesi6
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi6
Tematik AlanHukuk
DilTR
Sorumlu KurumAnkara Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiAnkara Üniversitesi Rektörlüğü, Dögol Caddesi 06100 Beşevler / Ankara / Türkiye
Sorumlu Kurum URLhttps://www.ankara.edu.tr/
Bilgi Kaynağı-
Ek DiliTR
Ek Url-
Ulusal Meslek Sınıflaması-
İlişki Türü-
Geçerlilik Tarihi-
Giriş Şartı
 • Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur
Edinme Yolları
 • Her dönem, öğrencilere en az bir ara sınav ve final sınavı yapılır. Bunların dışında tarih belirtilmeden küçük sınavlar (quiz) yapılabilir. Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.

  Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.

  Puanlar  Notlar  Katsayılar

  90-100  AA   4,00
  85-89   B1   3,50
  80-84   B2   3,25
  75-79   B3   3,00
  70-74   C1   2,75
  65-69   C2   2,50
  60-64   C3   2,00
  50-59   F1   1,50
  49 ve aşağısı F2    0,00

  Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1) ve (F2) aldıkları dersle başarısız sayılır.
  Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır.
 • Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.
Ülke Kodu-
Yeterlilik Kodu

TR00323310


Yeterlilik Adı
Hukuk Lisans Diploması

Öncelikli Olmayan Adlar
-

Tanım
No Program Yeterlilikleri
1 Çeşitli hukuk disiplinlerine ilişkin kavram ve kurumları ve bu kavram ve kurumlar arasındaki ilişkileri sıralar.
2 Hukuk metodolojisi ile yorum yöntemlerinin bilgisine sahiptir.
3 Hukukun diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisini çok boyutlu olarak ele alır ve değerlendirir; hukuki kavram ve kurumların yorumlanmasında bu alanda üretilen verilerinden yararlanır.
4 Hukukun her bölümünde onunla ilgili yasal düzenlemelerden, yargı organlarının kararlarından, bunların gelişiminden ve bunlarla ilgili bilimsel değerlendirmelerden haberdardır.
5 Hukuk uygulamasında karşılaşılan sorunları sıralar.
6 Mevzuat metinlerini, yargı kararlarını ve bilimsel kaynakları hukuk metodolojisinin sağladığı yöntemlerle inceler, yorumlar ve değerlendirir.
7 Mevzuat metinleri, yargı kararları ve bilimsel kaynaklardan hareketle hukuk uygulamasında karşılaşılan sorunları çözer.
8 Hukuk uygulamasında karşılaşılan sorunların çözümünde, dünyadaki farklı uygulamaları ve çağdaş hukuk sistemlerinde benimsenen çözümleri inceler, yorumlar ve değerlendirir.
9 Hukuki uyuşmazlıkları mevzuat metinleri, yargı kararları ve bilimsel görüşleri değerlendirerek çözüme kavuşturur.
10 Belli hukuki uyuşmazlıkların çözümüne yönelik ileri düzey çalışmalar yürütür.
11 Hukuk uygulamasında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
12 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
13 Hukuk kuram ve uygulamasındaki gelişmeleri izleyerek değerlendirir.
14 Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
15 Bilgi eksikliği olan alanlardaki ilave öğrenme gereksinimlerini belirler ve çalışmalarını bu hedefe yönlendirir
16 Hukukun dinamik yapısına uyum sağlayabilmek için, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
17 Hukukla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini gerekçeli olarak yazılı ve sözlü olarak aktarır.
18 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
19 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak hukuk alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
20 Hukuk alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
21 Türkiye Cumhuriyeti’nin, toplumun huzurunu, milli dayanışmayı ve adalet anlayışını esas alan; insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, Anayasa’nın Başlangıcı’nda belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olma niteliğini savunur ve korur.
22 Hukukçu olmanın gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışına sahiptir.
23 Somut uyuşmazlıkların adil biçimde çözülmesini sağlamaya çalışma, hukuki düzenlemeleri takip etme ve bu çerçevede yargılama sürecinde yer alabilecek alt yapıya sahiptir.
24 Evrensel hukuk ilkelerini özümsemiş olup; hukuksal sorunları “olan” ve “olması gereken” hukuk açısından algılama ve çözme yetkinliğine sahiptir.

Detaylı Bilgi
 • Hukuk metodolojisi ile yorum yöntemlerinin bilgisine sahiptir.
 • Mevzuat metinleri, yargı kararları ve bilimsel kaynaklardan hareketle hukuk uygulamasında karşılaşılan sorunları çözer.
 • Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
 • Evrensel hukuk ilkelerini özümsemiş olup; hukuksal sorunları “olan” ve “olması gereken” hukuk açısından algılama ve çözme yetkinliğine sahiptir.
 • Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Hukuk alanında "lisans derecesi" (Bachelor of Arts) almaya hak kazanmaktadırlar.
 • Programdan mezun olanların alacağı unvan “hukuk fakültesi mezunu”dur. Hukuk fakültesi mezunları ancak gerekli koşul ve sınavları geçip, mesleğe giriş için öngörülen mesleki eğitim ve stajı da tamamladıktan sonra “avukat”, “hâkim”, “savcı” unvanlarını alabilmektedirler. Programdan mezun olan öğrencilerimiz gerek kamu sektöründe gerek özel sektörde değişik çalışma alanlarında istihdam edilebileceklerdir.

Detaylı Bilginin Kaynağı

 • Ankara Üniversitesi Bilgi Paketinden alınmıştır.URL

AYÇ Seviyesi
6

TYÇ Seviyesi
6
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Tematik Alan
Hukuk

Dil
TR

Sorumlu Kurum
Ankara Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, Dögol Caddesi 06100 Beşevler / Ankara / Türkiye

Sorumlu Kurum URL

Bilgi Kaynağı
-

Ek Dili
TR

Ek Url
-

Ulusal Meslek Sınıflaması
-

İlişki Türü
-

Geçerlilik Tarihi
-

Giriş Şartı
 • Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur

Edinme Yolları
 • Her dönem, öğrencilere en az bir ara sınav ve final sınavı yapılır. Bunların dışında tarih belirtilmeden küçük sınavlar (quiz) yapılabilir. Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.

  Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.

  Puanlar  Notlar  Katsayılar

  90-100  AA   4,00
  85-89   B1   3,50
  80-84   B2   3,25
  75-79   B3   3,00
  70-74   C1   2,75
  65-69   C2   2,50
  60-64   C3   2,00
  50-59   F1   1,50
  49 ve aşağısı F2    0,00

  Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1) ve (F2) aldıkları dersle başarısız sayılır.
  Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır.
 • Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR00323310

Qualification Title
Non-preferred Terms-
Description-
Further Info-
Source Of Further Info-
Url-
EQF Level6
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level6
Thematic AreasLaw
Information LanguageTR
Awarding Body
Awarding Body Contact
Awarding Body Url
Source Of Information-
Supplement LanguageTR
Supplement URL-
National Occupation Classification-
Relationship Type-
Expiry Date-
Access Requirements-
Ways To Acquire-
Country Code-
Qualification Code

TR00323310


Qualification Title

Non-preferred Terms
-

Description
-

Further Info
-

Source Of Further Info
-

URL
-

EQF Level
6

TQF Level
6
The Qualification hasn't been included in TQF.

Thematic Areas
Law

Information Language
TR

Awarding Body

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Source Of Information
-

Supplement Language
TR

Supplement URL
-

National Occupation Classification
-

Relationship Type
-

Expiry Date
-

Access Requirements
-

Ways To Acquire
-

Country Code
-