Yeterlilik Kodu

TR00323308

Yeterlilik Adı
Kimya Lisans Diploması
Öncelikli Olmayan Adlar-
Tanım
No Program Yeterlilikleri
  PY 1. Kimya alanının farklı dallarına ilişkin kuramsal ve uygulamalı bilgi donanımına sahip olur.
  PY 2. Fizik, biyoloji ve matematiğin temel prensiplerini açıklar ve bu prensipleri kimya alanında kullanır.
  PY 3. Kimyasal reaksiyonlar için eşitlikler yazar, eşitlikleri yazmadaki mantığı açıklar, yazılan eşitlikleri yorumlar, gerektiğinde reaksiyonları çok boyutlu olarak düşünür ve tartışır.
  PY 4. Kimya alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri bilimsel yöntemler ile değerlendirir, karmaşık problem ve konuları belirler ve analiz eder, tartışır, kanıta ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirir.
  PY 5. Kimyasal maddelerin çevreye ve insan sağlığına etkilerini ve alınması gereken güvenlik önlemleri ile ilgili kuralları tartışır.
  PY 6. Kimya biliminin gelişmesinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları kimya uygulamalarına etkileri açısından değerlendirir.
  PY 7. Kimya alanının farklı dallarına ilişkin temel kavram ve yasalar bilgisini bireysel ve grup çalışmaları ile laboratuvar çalışmalarında uygular, bilimsel verileri bir araya getirir, istatistikî olarak değerlendirir ve yorumlar.
  PY 8. Kimya alanı ile ilgili edindiği bilgi, yetenek ve yaratıcılık ruhu ile tanımlanmış bir hedef doğrultusunda istenen gereksinimleri karşılayacak bileşikleri ve bileşiklerin sentezine ilişkin deneyleri ve kimyasal süreçleri tasarlar, deneyleri yapar, sonuçlarını analiz eder ve yorumlar.
  PY 9. Çeşitli yöntem ve laboratuvar düzeneklerini kullanarak deney yapar, bileşikleri sentezler, saflaştırır, yapılarını aydınlatır, çözeltileri hazırlar, bilinmeyen numuneyi analiz eder ve deney sonuçlarını yorumlar.
  PY10. Analitik cihazların çalışma prensiplerini açıklar ve cihazlardan alınan çıktıları yorumlar.
  PY 11. Kimyasal reaksiyonların stokiyometrisi, yönü ve denge konumu yanında hızını ve bu hızı değiştirme koşullarını matematiksel olarak inceler.
  PY 12. Kimya alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır, bu donanımları kullanarak deneysel tasarım, modelleme ve kimyasal hesaplamalar yapar.
  PY 13. Öğrenme becerileri ve eleştirel düşünce yeteneğini kullanarak kimya alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışma için bağımsız olarak ve/veya grup içinde sorumluluk alarak bilgi kaynağına ulaşır, araştırır, analiz eder ve raporlama yapar.
  PY 14. Kimya alanındaki uygulamalarda karşılaşabileceği öngörülemeyen durumlarda sorumluluk alarak çözüm üretir.
  PY 15. Kimya ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir.
  PY 16. Yurt içi veya yurt dışındaki bilimsel araştırma gruplarının bir üyesi olarak bir grup içerisinde araştırmalar ve bilimsel çalışmalar yapar.
  PY 17. Yaşam boyu öğrenme gerekliliğinin bilincine sahip olur ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
  PY 18. Kimya alanı ile ilgili güncel bilgilere ulaşmak için literatürü sürekli izler, kütüphane ve diğer bilgi kaynaklarını ihtiyaçları doğrultusunda etkili bir şekilde kullanır.
  PY 19. Kimya alanındaki yeni gelişmeleri ve literatürü takip edebilecek ve yabancı meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
  PY 20. Doğrudan veya dolaylı olarak kimyayı ilgilendiren ilaç, gıda, tekstil, malzeme ve enerji, savunma sanayisi, çevre, polimer, deri, kozmetik, deterjan, boya, sağlık ve benzeri diğer sektörlerdeki teknolojik gelişmeleri takip eder, yorumlar ve tartışır, bu sektörlere ilişkin araştırma-geliştirme laboratuvarlarındaki temel sorunlara çözüm önerileri getirir.
  PY 21. Sahip olduğu temel bilgi ve beceriyi kullanarak uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını kimya alanı ile ilgili konularda bilgilendirir, diğer bilim alanlarına kimya ile ilgili danışmanlık desteği verir.
  PY 22. Kimya ile ilgili problemlerin çözümleri hakkındaki düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yolu ile paylaşır.
  PY 23. Kimyasal çalışmaların yürütülmesi, kimya alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözetir.
  PY 24. Proje üreterek ve etkinlikler düzenleyerek kimya biliminin etkili kullanılmasını sağlar.
  PY 25. Meslek hayatında iş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol ve yönetimi ve çevre koruma konularında yeterli bilgi, bilinç ve duyarlılıkla uygulamalar yapar.
Detaylı Bilgi
 • Kimya alanının farklı dallarına ilişkin kuramsal ve uygulamalı bilgi donanımına sahip olur.
 • Fizik, biyoloji ve matematiğin temel prensiplerini açıklar ve bu prensipleri kimya alanında kullanır.
 • Kimyasal reaksiyonlar için eşitlikler yazar, eşitlikleri yazmadaki mantığı açıklar, yazılan eşitlikleri yorumlar, gerektiğinde reaksiyonları çok boyutlu olarak düşünür ve tartışır.
 • Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Kimya alanında "lisans derecesi" (Bachelor of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.
 • Doğrudan veya dolaylı olarak kimyayı ilgilendiren çeşitli endüstriler yanında sağlık, adliye, çevre, tarım, ziraat ve gıda sektörlerdeki işletme, üretim, kalite-kontrol, araştırma-geliştirme ve kimya laboratuvarları, fabrikalar,  savunma sanayi, enerji üretim merkezleri ve eğitim-öğretim alanları.
 • İngilizce olarak Normal Öğretim vermektedir. 
Detaylı Bilginin Kaynağı

 • Ankara Üniversitesi Bilgi Paketinden alınmıştır. 


Url
AYÇ Seviyesi6
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi6
Tematik AlanKimya
DilTR
Sorumlu KurumAnkara Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiAnkara Üniversitesi Rektörlüğü, Dögol Caddesi 06100 Beşevler / Ankara / Türkiye
Sorumlu Kurum URLhttps://www.ankara.edu.tr/
Bilgi Kaynağı-
Ek DiliTR
Ek Url-
Ulusal Meslek Sınıflaması-
İlişki Türü
 • Doğrudan veya dolaylı olarak kimyayı ilgilendiren çeşitli endüstriler yanında sağlık, adliye, çevre, tarım, ziraat ve gıda sektörlerdeki işletme, üretim, kalite-kontrol, araştırma-geliştirme ve kimya laboratuvarları, fabrikalar,  savunma sanayi, enerji üretim merkezleri ve eğitim-öğretim alanları.
Geçerlilik Tarihi-
Giriş Şartı
 • Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.
Edinme Yolları
 • Her dönem, öğrencilere en az bir ara sınav ve final sınavı yapılır. Bunların dışında tarih belirtilmeden küçük sınavlar (quiz) yapılabilir. Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.

  Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.

  Puanlar  Notlar  Katsayılar

  90-100  AA   4,00
  85-89   B1   3,50
  80-84   B2   3,25
  75-79   B3   3,00
  70-74   C1   2,75
  65-69   C2   2,50
  60-64   C3   2,00
  50-59   F1   1,50
  49 ve aşağısı F2    0,00

  Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1) ve (F2) aldıkları dersle başarısız sayılır.
  Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır.
 • Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.
Ülke Kodu-
Yeterlilik Kodu

TR00323308


Yeterlilik Adı
Kimya Lisans Diploması

Öncelikli Olmayan Adlar
-

Tanım
No Program Yeterlilikleri
  PY 1. Kimya alanının farklı dallarına ilişkin kuramsal ve uygulamalı bilgi donanımına sahip olur.
  PY 2. Fizik, biyoloji ve matematiğin temel prensiplerini açıklar ve bu prensipleri kimya alanında kullanır.
  PY 3. Kimyasal reaksiyonlar için eşitlikler yazar, eşitlikleri yazmadaki mantığı açıklar, yazılan eşitlikleri yorumlar, gerektiğinde reaksiyonları çok boyutlu olarak düşünür ve tartışır.
  PY 4. Kimya alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri bilimsel yöntemler ile değerlendirir, karmaşık problem ve konuları belirler ve analiz eder, tartışır, kanıta ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirir.
  PY 5. Kimyasal maddelerin çevreye ve insan sağlığına etkilerini ve alınması gereken güvenlik önlemleri ile ilgili kuralları tartışır.
  PY 6. Kimya biliminin gelişmesinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları kimya uygulamalarına etkileri açısından değerlendirir.
  PY 7. Kimya alanının farklı dallarına ilişkin temel kavram ve yasalar bilgisini bireysel ve grup çalışmaları ile laboratuvar çalışmalarında uygular, bilimsel verileri bir araya getirir, istatistikî olarak değerlendirir ve yorumlar.
  PY 8. Kimya alanı ile ilgili edindiği bilgi, yetenek ve yaratıcılık ruhu ile tanımlanmış bir hedef doğrultusunda istenen gereksinimleri karşılayacak bileşikleri ve bileşiklerin sentezine ilişkin deneyleri ve kimyasal süreçleri tasarlar, deneyleri yapar, sonuçlarını analiz eder ve yorumlar.
  PY 9. Çeşitli yöntem ve laboratuvar düzeneklerini kullanarak deney yapar, bileşikleri sentezler, saflaştırır, yapılarını aydınlatır, çözeltileri hazırlar, bilinmeyen numuneyi analiz eder ve deney sonuçlarını yorumlar.
  PY10. Analitik cihazların çalışma prensiplerini açıklar ve cihazlardan alınan çıktıları yorumlar.
  PY 11. Kimyasal reaksiyonların stokiyometrisi, yönü ve denge konumu yanında hızını ve bu hızı değiştirme koşullarını matematiksel olarak inceler.
  PY 12. Kimya alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır, bu donanımları kullanarak deneysel tasarım, modelleme ve kimyasal hesaplamalar yapar.
  PY 13. Öğrenme becerileri ve eleştirel düşünce yeteneğini kullanarak kimya alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışma için bağımsız olarak ve/veya grup içinde sorumluluk alarak bilgi kaynağına ulaşır, araştırır, analiz eder ve raporlama yapar.
  PY 14. Kimya alanındaki uygulamalarda karşılaşabileceği öngörülemeyen durumlarda sorumluluk alarak çözüm üretir.
  PY 15. Kimya ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir.
  PY 16. Yurt içi veya yurt dışındaki bilimsel araştırma gruplarının bir üyesi olarak bir grup içerisinde araştırmalar ve bilimsel çalışmalar yapar.
  PY 17. Yaşam boyu öğrenme gerekliliğinin bilincine sahip olur ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
  PY 18. Kimya alanı ile ilgili güncel bilgilere ulaşmak için literatürü sürekli izler, kütüphane ve diğer bilgi kaynaklarını ihtiyaçları doğrultusunda etkili bir şekilde kullanır.
  PY 19. Kimya alanındaki yeni gelişmeleri ve literatürü takip edebilecek ve yabancı meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
  PY 20. Doğrudan veya dolaylı olarak kimyayı ilgilendiren ilaç, gıda, tekstil, malzeme ve enerji, savunma sanayisi, çevre, polimer, deri, kozmetik, deterjan, boya, sağlık ve benzeri diğer sektörlerdeki teknolojik gelişmeleri takip eder, yorumlar ve tartışır, bu sektörlere ilişkin araştırma-geliştirme laboratuvarlarındaki temel sorunlara çözüm önerileri getirir.
  PY 21. Sahip olduğu temel bilgi ve beceriyi kullanarak uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını kimya alanı ile ilgili konularda bilgilendirir, diğer bilim alanlarına kimya ile ilgili danışmanlık desteği verir.
  PY 22. Kimya ile ilgili problemlerin çözümleri hakkındaki düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yolu ile paylaşır.
  PY 23. Kimyasal çalışmaların yürütülmesi, kimya alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözetir.
  PY 24. Proje üreterek ve etkinlikler düzenleyerek kimya biliminin etkili kullanılmasını sağlar.
  PY 25. Meslek hayatında iş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol ve yönetimi ve çevre koruma konularında yeterli bilgi, bilinç ve duyarlılıkla uygulamalar yapar.

Detaylı Bilgi
 • Kimya alanının farklı dallarına ilişkin kuramsal ve uygulamalı bilgi donanımına sahip olur.
 • Fizik, biyoloji ve matematiğin temel prensiplerini açıklar ve bu prensipleri kimya alanında kullanır.
 • Kimyasal reaksiyonlar için eşitlikler yazar, eşitlikleri yazmadaki mantığı açıklar, yazılan eşitlikleri yorumlar, gerektiğinde reaksiyonları çok boyutlu olarak düşünür ve tartışır.
 • Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Kimya alanında "lisans derecesi" (Bachelor of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.
 • Doğrudan veya dolaylı olarak kimyayı ilgilendiren çeşitli endüstriler yanında sağlık, adliye, çevre, tarım, ziraat ve gıda sektörlerdeki işletme, üretim, kalite-kontrol, araştırma-geliştirme ve kimya laboratuvarları, fabrikalar,  savunma sanayi, enerji üretim merkezleri ve eğitim-öğretim alanları.
 • İngilizce olarak Normal Öğretim vermektedir. 

Detaylı Bilginin Kaynağı

 • Ankara Üniversitesi Bilgi Paketinden alınmıştır. URL

AYÇ Seviyesi
6

TYÇ Seviyesi
6
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Tematik Alan
Kimya

Dil
TR

Sorumlu Kurum
Ankara Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, Dögol Caddesi 06100 Beşevler / Ankara / Türkiye

Sorumlu Kurum URL

Bilgi Kaynağı
-

Ek Dili
TR

Ek Url
-

Ulusal Meslek Sınıflaması
-

İlişki Türü
 • Doğrudan veya dolaylı olarak kimyayı ilgilendiren çeşitli endüstriler yanında sağlık, adliye, çevre, tarım, ziraat ve gıda sektörlerdeki işletme, üretim, kalite-kontrol, araştırma-geliştirme ve kimya laboratuvarları, fabrikalar,  savunma sanayi, enerji üretim merkezleri ve eğitim-öğretim alanları.

Geçerlilik Tarihi
-

Giriş Şartı
 • Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.

Edinme Yolları
 • Her dönem, öğrencilere en az bir ara sınav ve final sınavı yapılır. Bunların dışında tarih belirtilmeden küçük sınavlar (quiz) yapılabilir. Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.

  Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.

  Puanlar  Notlar  Katsayılar

  90-100  AA   4,00
  85-89   B1   3,50
  80-84   B2   3,25
  75-79   B3   3,00
  70-74   C1   2,75
  65-69   C2   2,50
  60-64   C3   2,00
  50-59   F1   1,50
  49 ve aşağısı F2    0,00

  Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1) ve (F2) aldıkları dersle başarısız sayılır.
  Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır.
 • Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR00323308

Qualification Title
Non-preferred Terms-
Description-
Further Info-
Source Of Further Info-
Url-
EQF Level6
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level6
Thematic AreasChemistry
Information LanguageTR
Awarding Body
Awarding Body Contact
Awarding Body Url
Source Of Information-
Supplement LanguageTR
Supplement URL-
National Occupation Classification-
Relationship Type-
Expiry Date-
Access Requirements-
Ways To Acquire-
Country Code-
Qualification Code

TR00323308


Qualification Title

Non-preferred Terms
-

Description
-

Further Info
-

Source Of Further Info
-

URL
-

EQF Level
6

TQF Level
6
The Qualification hasn't been included in TQF.

Thematic Areas
Chemistry

Information Language
TR

Awarding Body

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Source Of Information
-

Supplement Language
TR

Supplement URL
-

National Occupation Classification
-

Relationship Type
-

Expiry Date
-

Access Requirements
-

Ways To Acquire
-

Country Code
-