Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’nin (TYÇ) 19 Kasım 2015’te yürürlüğe girmesiyle birlikte, yeterliliklerin geçerliliğini ve güvenilirliğini desteklemek için yenilikçi kalite güvence sistemlerinin kurulmasına ve işletilmesine yönelik bir süreç başlamıştır.

Yeterliliklerin TYÇ’ye yerleştirilmesinin ön koşulu, kalite güvencesinin sağlanması başka bir deyişle, TYÇ kapsamında belirlenen kalite güvence ölçütlerinin karşılanmasıdır. 25 Mart 2018 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren TYÇ Kalite Güvence Yönetmeliği yeterliliklerin kalite güvencesinin sağlanmasına, kalite güvence ölçütlerinin belirlenmesine ve kalite güvencesinden sorumlu kurumların görev ve sorumluluklarına yönelik düzenlemeler içermektedir.

Yönetmelik hükümleri gereğince sorumlu kurumlar kalite güvencesinin sağlanmasına yönelik sistemleri oluşturmalı ve bu sistemlerin işleyişini ayrıntılı şekilde açıklayan Kalite Güvence Belgelerini TYÇ Kuruluna sunmalıdır.

Bu kapsamda ülkemizde yeterliliklerden sorumlu ana kurumlar olan Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) kurumsal kalite ilke ve hedeflerini açıklayan ve kalite güvence sistemlerini tanıtan Kalite Güvence Belgelerini hazırlayarak TYÇ Kurulunun onayına sunmuştur.

19 Eylül 2019 tarihli TYÇ Kurulu 22. Toplantısında MYK, 14 Aralık tarihli TYÇ Kurulu 29. Toplantısında ise MEB ve YÖK sorumluluğundaki Kalite Güvence Belgeleri; TYÇ Kalite Güvence Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun bulunmuştur.

Yeterliliklerin TYÇ’ye yerleştirilmesi sürecinde dayanak noktası olarak kullanılacak Kalite Güvence Belgelerinin onaylanması yeterliliklerin kalitesine yönelik toplumsal güvenin artırılması ve kalite güvence sistemlerinin şeffaflaşmasında kilit rol oynayacaktır. Böylece, ülkemiz eğitim öğretim ve yeterlilik sisteminin en önemli çıktısı olan yeterliliklerin kalitesine ulusal ve uluslararası düzeyde duyulan güvenin artması sağlanacaktır.

Kalite Güvence Belgelerine buradan erişim sağlayabilirsiniz.