Yeterlilik Kodu

TR0010035199

Yeterlilik Adı
Agrega Kırma Eleme Tesisi (Konkasör) Operatörü Seviye 3 MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi
Sorumlu KurumMesleki Yeterlilik Kurumu
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiBalgat Mahallesi, 1420. Sk. No:12, 06520 Çankaya/Ankara
Sorumlu Kurum URLhttp://www.myk.gov.tr/
YönelimMesleki
AYÇ Seviyesi3
3 Yeterlilik TYÇ’ye 18/07/2023 tarihinde yerleştirildi
TYÇ Seviyesi 3
Sınıflandırma (Tematik Alan)İnşaat ve inşaat mühendisliği
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 8342

KategoriÖzel Amaçlı
Kredi Değeri-
Programın Normal Süresi -
Program Profili (Amaç)

Bu yeterlilik Agrega Kırma Eleme Tesisi (Konkasör) Operatörü (Seviye 3) mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

 • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
 • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
 • Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.
Öğrenme Ortamları

Bu yeterliliğe ait öğrenme kazanımları, eğitim kurumları gibi örgün ve yaygın öğrenme ortamlarında edinilebildiği gibi işbaşında ve serbest öğrenme ortamlarında bağımsız olarak da edinilebilmektedir.

Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Bu yeterliliğe sahip olan kişi;

 • İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini açıklar.
 • Üretim sürecinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini açıklar.
 • İş ve makineye göre alması gereken güvenlik önlemlerini sıralar.
 • Acil durumlara karşı alınması gerekli önlemleri açıklar.
 • Çevre koruma ile ilgili önlemleri açıklar.
 • Çalışma ortamında ortaya çıkan atıkları tanımlar.
 • Çalıştığı ortamdaki atıkların geri kazanım yöntemlerini açıklar.
 • Kalite gerekliliklerini açıklar.
 • Kalite sağlamadaki teknik prosedürleri sıralar.
 • Hata giderme yöntemlerini açıklar.
 • İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini uygular.
 • Çalışma alanında İSG ile ilgili kurallar ile ikaz ve uyarı levhalarına uyarak işlemleri gerçekleştirir.
 • İşlemler sırasında iş sağlığı ve güvenliği için gerekli KKD’leri kullanır.
 • Kırma eleme işlemleri öncesi hazırlık yapar.
 • Önceki vardiyada kayıtlı notları inceler.
 • Kendi vardiyası için yaptığı iş programı doğrultusunda gerekli kontrol ve hazırlıkları yapar.
 • Elek, kırıcı ve benzeri ekipmanların işe başlamadan önce gerekli ayarlarını talimatlara uygun yapar/yapılmasını sağlar.
 • Üretim öncesi son hazırlıkları yapar.
 • Agrega üretim işlemlerini yürütür.
 • Agrega üretimi yapar.
 • Üretilen agreganın stoklanmasını açıklar.
 • İş bitiminde kırma eleme tesisini durdurur.
 • Üretim sonrası işlemleri yürütür.
Anahtar Yetkinlikler

Bu yeterlilik, mesleki öğrenme kazanımlarının belgelendirilmesini amaçlamakta olup anahtar yetkinlik içermemektedir.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Agrega Kırma Eleme Tesis (Konkasör ) Operatörü (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olma şartı vardır. Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.

Kalite Güvencesi

Kalite güvence süreçleri, Mesleki Yeterlilik Kurumu sorumluluğunda, ilgili mevzuat doğrultusunda yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları aracılığıyla sağlanmaktadır.

Ulusal Yeterliliklerin Oluşturulması ve Onaylanması:

Sektörünü ve meslek alanını temsil gücüne sahip kurum ve kuruluşlar tarafından geliştirilen ulusal yeterlilikler, Sektör Komiteleri tarafından doğrulanır ve MYK Yönetim Kurulu tarafından onaylanır.

Ölçme-Değerlendirme:

TÜRKAK tarafından ISO/EN 17024 standardına göre akredite edilen ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilen belgelendirme kuruluşlarınca MYK mevzuatına ve ulusal yeterliliklerde tanımlanan koşul ve yöntemlere uygun gerçekleştirilir. Tüm ölçme-değerlendirme işlemleri kamera kaydına alınır ve saklanır.

Belgelendirme:

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları tarafından başarılı olduğuna karar verilen bireylere MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenir.

Öz Değerlendirme:

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları MYK tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak her yıl öz değerlendirme faaliyeti gerçekleştirir. Faaliyet sonuçları öz değerlendirme raporuyla MYK’ya sunulur.

Dış Değerlendirme:

Öz değerlendirme raporlarına dayalı olarak MYK Denetim Dairesi Başkanlığı tarafından yılda en az bir kez programlı veya programsız gözetim denetimleri gerçekleştirilir. Dış değerlendirme raporları Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları ve MYK Yönetim Kuruluna sunulur. Ayrıca ISO/EN 17024 kapsamında TÜRKAK tarafından en az iki yılda bir gözetim denetimleri gerçekleştirilir.

Düzenli Gözden Geçirme:

MYK Denetim Dairesi Başkanlığının dış değerlendirme faaliyetleri ve sonuçları MYK Yönetim Kurulunca düzenli olarak gözden geçirilir. Ayrıca TÜRKAK’ın dış değerlendirme faaliyet ve sonuçları ise Avrupa Akreditasyon Birliğinin düzenli gözden geçirmesine tabidir.

Bilgi Yönetim Sistemleri:

Yetkilendirme, ölçme-değerlendirme, öz değerlendirme ve dış değerlendirme süreçleri MYK Portal üzerinden gerçekleştirilir.

Geri Bildirim Mekanizmaları:

Yeterliliğe ilişkin tüm süreçlerde paydaş katılımı en üst düzeyde temin edilir ve görüş, öneri, itiraz ve şikâyetler mevzuata uygun olarak değerlendirilir.

Giriş Şartı

Bu yeterliliğin giriş şartları her bir ulusal yeterlilikte özel olarak tanımlanmıştır. Bireylerin önceki öğrenmelerinin tanınması amaçlandığı için giriş şartlarının asgari düzeyde tutulmasına dikkat edilmektedir.

Başarma ŞartlarıTeorik Sınav (T1) Çoktan Seçmeli Sınav: Teorik sınavda adaylara en az 10 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanmalıdır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için ortalama 1,5-2 dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az % 60’ına doğru yanıt veren aday başarılı sayılır.  Performansa Dayalı Sınav, A1 birimine yönelik beceri ve yetkinlik ifadeleri diğer birimin beceri ve yetkinlik kontrol listelerinde tanımlanmış olup, bu kapsamda ölçme ve değerlendirmesi yapılacaktır.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)
 • Bu yeterliliğe sahip kişiler, aynı alanda sunulan ileri seviyelerdeki veya farklı alandaki mesleki yeterlilik belgelerine yönelik ölçme-değerlendirme süreçlerine başvurma imkânına sahip oldukları gibi istihdama da katılabilir.
 • Ek olarak, bu tür kapsamındaki yeterliliklere ait öğrenme kazanımları, “Milli Eğitim Bakanlığı Önceki Öğrenmelerin Tanınması, Denklik ve Ölçme Değerlendirme İşlemleri İle İlgili Usul ve Esaslara İlişkin Yönerge“ kapsamında değerlendirilir.
Yasal Dayanağı

Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu

Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik

Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği

Mesleki Yeterlilik Kurumu Belgelendirme Kuruluşlarına Yönelik Denetim Usul ve Esasları

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
QrCodeQrCode
Yeterlilik Kodu

TR0010035199


Yeterlilik Adı
Agrega Kırma Eleme Tesisi (Konkasör) Operatörü Seviye 3 MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi

Sorumlu Kurum
Mesleki Yeterlilik Kurumu

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Balgat Mahallesi, 1420. Sk. No:12, 06520 Çankaya/Ankara

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Mesleki

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 8342


AYÇ Seviyesi
3

TYÇ Seviyesi
3
Yeterlilik TYÇ’ye 18/07/2023 tarihinde yerleştirildi

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 8342


Kategori
Özel Amaçlı

Kredi Değeri
-

Programın Normal Süresi
-

Program Profili (Amaç)

Bu yeterlilik Agrega Kırma Eleme Tesisi (Konkasör) Operatörü (Seviye 3) mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

 • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
 • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
 • Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.

Öğrenme Ortamları

Bu yeterliliğe ait öğrenme kazanımları, eğitim kurumları gibi örgün ve yaygın öğrenme ortamlarında edinilebildiği gibi işbaşında ve serbest öğrenme ortamlarında bağımsız olarak da edinilebilmektedir.


Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Bu yeterliliğe sahip olan kişi;

 • İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini açıklar.
 • Üretim sürecinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini açıklar.
 • İş ve makineye göre alması gereken güvenlik önlemlerini sıralar.
 • Acil durumlara karşı alınması gerekli önlemleri açıklar.
 • Çevre koruma ile ilgili önlemleri açıklar.
 • Çalışma ortamında ortaya çıkan atıkları tanımlar.
 • Çalıştığı ortamdaki atıkların geri kazanım yöntemlerini açıklar.
 • Kalite gerekliliklerini açıklar.
 • Kalite sağlamadaki teknik prosedürleri sıralar.
 • Hata giderme yöntemlerini açıklar.
 • İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini uygular.
 • Çalışma alanında İSG ile ilgili kurallar ile ikaz ve uyarı levhalarına uyarak işlemleri gerçekleştirir.
 • İşlemler sırasında iş sağlığı ve güvenliği için gerekli KKD’leri kullanır.
 • Kırma eleme işlemleri öncesi hazırlık yapar.
 • Önceki vardiyada kayıtlı notları inceler.
 • Kendi vardiyası için yaptığı iş programı doğrultusunda gerekli kontrol ve hazırlıkları yapar.
 • Elek, kırıcı ve benzeri ekipmanların işe başlamadan önce gerekli ayarlarını talimatlara uygun yapar/yapılmasını sağlar.
 • Üretim öncesi son hazırlıkları yapar.
 • Agrega üretim işlemlerini yürütür.
 • Agrega üretimi yapar.
 • Üretilen agreganın stoklanmasını açıklar.
 • İş bitiminde kırma eleme tesisini durdurur.
 • Üretim sonrası işlemleri yürütür.

Anahtar Yetkinlikler

Bu yeterlilik, mesleki öğrenme kazanımlarının belgelendirilmesini amaçlamakta olup anahtar yetkinlik içermemektedir.


Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Agrega Kırma Eleme Tesis (Konkasör ) Operatörü (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olma şartı vardır. Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.


Kalite Güvencesi

Kalite güvence süreçleri, Mesleki Yeterlilik Kurumu sorumluluğunda, ilgili mevzuat doğrultusunda yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları aracılığıyla sağlanmaktadır.

Ulusal Yeterliliklerin Oluşturulması ve Onaylanması:

Sektörünü ve meslek alanını temsil gücüne sahip kurum ve kuruluşlar tarafından geliştirilen ulusal yeterlilikler, Sektör Komiteleri tarafından doğrulanır ve MYK Yönetim Kurulu tarafından onaylanır.

Ölçme-Değerlendirme:

TÜRKAK tarafından ISO/EN 17024 standardına göre akredite edilen ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilen belgelendirme kuruluşlarınca MYK mevzuatına ve ulusal yeterliliklerde tanımlanan koşul ve yöntemlere uygun gerçekleştirilir. Tüm ölçme-değerlendirme işlemleri kamera kaydına alınır ve saklanır.

Belgelendirme:

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları tarafından başarılı olduğuna karar verilen bireylere MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenir.

Öz Değerlendirme:

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları MYK tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak her yıl öz değerlendirme faaliyeti gerçekleştirir. Faaliyet sonuçları öz değerlendirme raporuyla MYK’ya sunulur.

Dış Değerlendirme:

Öz değerlendirme raporlarına dayalı olarak MYK Denetim Dairesi Başkanlığı tarafından yılda en az bir kez programlı veya programsız gözetim denetimleri gerçekleştirilir. Dış değerlendirme raporları Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları ve MYK Yönetim Kuruluna sunulur. Ayrıca ISO/EN 17024 kapsamında TÜRKAK tarafından en az iki yılda bir gözetim denetimleri gerçekleştirilir.

Düzenli Gözden Geçirme:

MYK Denetim Dairesi Başkanlığının dış değerlendirme faaliyetleri ve sonuçları MYK Yönetim Kurulunca düzenli olarak gözden geçirilir. Ayrıca TÜRKAK’ın dış değerlendirme faaliyet ve sonuçları ise Avrupa Akreditasyon Birliğinin düzenli gözden geçirmesine tabidir.

Bilgi Yönetim Sistemleri:

Yetkilendirme, ölçme-değerlendirme, öz değerlendirme ve dış değerlendirme süreçleri MYK Portal üzerinden gerçekleştirilir.

Geri Bildirim Mekanizmaları:

Yeterliliğe ilişkin tüm süreçlerde paydaş katılımı en üst düzeyde temin edilir ve görüş, öneri, itiraz ve şikâyetler mevzuata uygun olarak değerlendirilir.


Giriş Şartı

Bu yeterliliğin giriş şartları her bir ulusal yeterlilikte özel olarak tanımlanmıştır. Bireylerin önceki öğrenmelerinin tanınması amaçlandığı için giriş şartlarının asgari düzeyde tutulmasına dikkat edilmektedir.


Başarma Şartları
Teorik Sınav (T1) Çoktan Seçmeli Sınav: Teorik sınavda adaylara en az 10 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanmalıdır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için ortalama 1,5-2 dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az % 60’ına doğru yanıt veren aday başarılı sayılır.  Performansa Dayalı Sınav, A1 birimine yönelik beceri ve yetkinlik ifadeleri diğer birimin beceri ve yetkinlik kontrol listelerinde tanımlanmış olup, bu kapsamda ölçme ve değerlendirmesi yapılacaktır.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)
 • Bu yeterliliğe sahip kişiler, aynı alanda sunulan ileri seviyelerdeki veya farklı alandaki mesleki yeterlilik belgelerine yönelik ölçme-değerlendirme süreçlerine başvurma imkânına sahip oldukları gibi istihdama da katılabilir.
 • Ek olarak, bu tür kapsamındaki yeterliliklere ait öğrenme kazanımları, “Milli Eğitim Bakanlığı Önceki Öğrenmelerin Tanınması, Denklik ve Ölçme Değerlendirme İşlemleri İle İlgili Usul ve Esaslara İlişkin Yönerge“ kapsamında değerlendirilir.

Yasal Dayanağı

Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu

Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik

Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği

Mesleki Yeterlilik Kurumu Belgelendirme Kuruluşlarına Yönelik Denetim Usul ve Esasları


Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
QrCodeQrCode
Qualification Code

TR0010035199

Qualification Title
Aggregate Crushing and Screening Plant (Crusher) Operator (Level 3) VQA Vocational Qualification Certificate
Awarding BodyVocational Qualifications Authority
Awarding Body ContactBalgat 1420. Street No:12 06520 Çankaya/Ankara
Awarding Body Urlhttps://www.myk.gov.tr/index.php/en
OrientationOccupational
EQF Level3
3 The Qualification has been included in TQF on 18/07/2023
TQF Level 3
Thematic AreasBuilding and civil engineering
National Occupation Classification

ISCO 08: 8342

CategorySpecific Purpose
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile

This qualification is required for the profession of Aggregate Crushing and Screening Plant (Crusher) Operator (Level 3) to be carried out by trained and qualified people and to increase the quality of the works;

 • To define the qualifications, knowledge, skills and competencies that candidates should have,
 • To allow candidates to prove their professional competence with a valid and reliable document,
 • It has been prepared to create references and resources for the education system, examination and certification bodies.
Learning Environments

The learning outcomes of this qualification can be acquired in formal and non-formal learning environments such as educational institutions, as well as independently in on-the-job and free learning environments.

Description

The person who has this qualification;

 • Explains occupational health and safety measures.
 • Explains the occupational health and safety measures to be taken in the production process.
 • Lists the safety precautions to be taken according to the job and the machine.
 • Explains the precautions to be taken against emergencies.
 • Explains the measures related to environmental protection.
 • Defines the wastes generated in the working environment.
 • Explains the recycling methods of wastes in the working environment.
 • Explains the quality requirements.
 • List the technical procedures in quality assurance.
 • Explains troubleshooting methods.
 • Implements occupational health and safety measures.
 • It performs the operations in the work area by complying with the rules related to OHS and the warning and warning signs.
 • It uses the necessary PPE for occupational health and safety during operations.
 • Makes preparations before crushing and screening operations.
 • Examines the notes recorded in the previous shift.
 • He makes the necessary controls and preparations in line with his work schedule for his shift.
 • Makes/ensures the necessary settings of sieves, crushers and similar equipment before starting work in accordance with the instructions.
 • Makes the final preparations before production.
 • Executes aggregate production operations.
 • It produces aggregates.
 • Explains the stocking of the produced aggregate.
 • At the end of the work, it stops the crushing and screening plant.
 • Executes post-production processes.
Key Competencies

This qualification aims to document professional learning outcomes and does not contain key competences.

Further Info

Candidates who want to obtain the Aggregate Crushing and Screening Plant (Crusher) Operator (Level 3) Professional Competence Certificate are subjected to the exams defined in the units. Candidates must be successful in the exams defined in the units in order to receive the professional qualification certificate. Theoretical and performance-based exams in the qualification units can be done separately for each unit or together. However, each unit should be evaluated independently. The validity period of qualification units is 2 years from the date of achievement of the unit. In order to obtain a qualification by combining the qualification units, all units must remain valid.

Quality Assurance

Quality assurance processes are provided through certification bodies authorized in line with the relevant legislation, under the responsibility of the Vocational Qualifications Authority.

Establishment and Approval of National Qualifications:

National qualifications developed by institutions and organizations that have the power to represent their sector and profession are verified by the Sector Committees and approved by the VQA Board of Directors.

Assesment and evaluation:

It is carried out by certification bodies accredited by TÜRKAK according to ISO/EN 17024 standard and authorized by the Vocational Qualifications Authority, in accordance with VQA legislation and conditions and methods defined in national qualifications. All measurement-evaluation processes are recorded and stored on camera.

Certification:

VQA Vocational Qualification Certificate is issued to individuals who are determined to be successful by the Authorized Certification Bodies.

Self assessment:

Authorized Certification Bodies carry out self-assessment activities every year in accordance with the procedures and principles determined by VQA. Activity results are submitted to VQA with a self-evaluation report.

External Evaluation:

Based on self-evaluation reports, scheduled or unscheduled surveillance audits are carried out at least once a year by the VQA Audit Department. External evaluation reports are submitted to Authorized Certification Bodies and VQA Board of Directors. In addition, surveillance audits are carried out by TÜRKAK at least every two years within the scope of ISO/EN 17024.

Regular Review:

The external evaluation activities and results of VQA Audit Department are regularly reviewed by VQA Executive Board. In addition, TÜRKAK's external evaluation activities and results are subject to regular review by the European Accreditation Union.

Information Management Systems:

Authorization, measurement-evaluation, self-evaluation and external evaluation processes are carried out through VQA Portal.

Feedback Mechanisms:

In all processes related to qualification, stakeholder participation is ensured at the highest level and opinions, suggestions, objections and complaints are evaluated in accordance with the legislation.

Access Requirements

The entry requirements for this qualification are defined specifically for each national qualification. Since it is aimed to recognize the previous learning of individuals, attention is paid to keep the entry requirements to a minimum.

Conditions for SuccessTheoretical Exam (T1) Multiple Choice Examination: In the theoretical exam, candidates must take a 4-choice multiple choice exam with at least 10 questions, each of which is worth equal points. In the exam organized with multiple choice questions, no points are deducted from the questions answered incorrectly. In the exam, candidates are given an average of 1.5-2 minutes for each question. The candidate who answers at least 60% of the questions correctly in the written exam is considered successful. Performance-Based Examination, skills and competence expressions for unit A1 are defined in the skill and competence checklists of the other unit, and measurement and evaluation will be made within this scope.
Progression Paths (Relationship Type)
 • Persons with this qualification have the opportunity to apply for the measurement-evaluation processes for the professional qualification certificates at advanced levels or in different fields offered in the same field, and they can also participate in employment.
 • In addition, the learning outcomes of the qualifications within the scope of this type are evaluated within the scope of the “Ministry of National Education Directive on the Procedures and Principles Regarding the Recognition of Prior Learning, Equivalence and Assessment and Evaluation Procedures”.
Legal Basis

Vocational Qualifications Authority Law

Regulation on Preparation of National Occupational Standards and National Qualifications

Vocational Qualifications Authority Examination, Measurement, Evaluation and Certification Regulation

Audit Procedures and Principles for Vocational Qualifications Authority Certification Bodies

Validity Period (If Any)

The validity period of the qualification certificate is 5 years from the date of issue.

Url Open Address
QrCodeQrCode
Qualification Code

TR0010035199


Qualification Title
Aggregate Crushing and Screening Plant (Crusher) Operator (Level 3) VQA Vocational Qualification Certificate

Awarding Body
Vocational Qualifications Authority

Awarding Body Contact
Balgat 1420. Street No:12 06520 Çankaya/Ankara


Orientation
Occupational

National Occupation Classification

ISCO 08: 8342


EQF Level
3

TQF Level
3
The Qualification has been included in TQF on 18/07/2023

National Occupation Classification

ISCO 08: 8342


Category
Specific Purpose

Credit Value
-

Program Duration
-

Program Profile

This qualification is required for the profession of Aggregate Crushing and Screening Plant (Crusher) Operator (Level 3) to be carried out by trained and qualified people and to increase the quality of the works;

 • To define the qualifications, knowledge, skills and competencies that candidates should have,
 • To allow candidates to prove their professional competence with a valid and reliable document,
 • It has been prepared to create references and resources for the education system, examination and certification bodies.

Learning Environments

The learning outcomes of this qualification can be acquired in formal and non-formal learning environments such as educational institutions, as well as independently in on-the-job and free learning environments.


Description

The person who has this qualification;

 • Explains occupational health and safety measures.
 • Explains the occupational health and safety measures to be taken in the production process.
 • Lists the safety precautions to be taken according to the job and the machine.
 • Explains the precautions to be taken against emergencies.
 • Explains the measures related to environmental protection.
 • Defines the wastes generated in the working environment.
 • Explains the recycling methods of wastes in the working environment.
 • Explains the quality requirements.
 • List the technical procedures in quality assurance.
 • Explains troubleshooting methods.
 • Implements occupational health and safety measures.
 • It performs the operations in the work area by complying with the rules related to OHS and the warning and warning signs.
 • It uses the necessary PPE for occupational health and safety during operations.
 • Makes preparations before crushing and screening operations.
 • Examines the notes recorded in the previous shift.
 • He makes the necessary controls and preparations in line with his work schedule for his shift.
 • Makes/ensures the necessary settings of sieves, crushers and similar equipment before starting work in accordance with the instructions.
 • Makes the final preparations before production.
 • Executes aggregate production operations.
 • It produces aggregates.
 • Explains the stocking of the produced aggregate.
 • At the end of the work, it stops the crushing and screening plant.
 • Executes post-production processes.

Key Competencies

This qualification aims to document professional learning outcomes and does not contain key competences.


Further Info

Candidates who want to obtain the Aggregate Crushing and Screening Plant (Crusher) Operator (Level 3) Professional Competence Certificate are subjected to the exams defined in the units. Candidates must be successful in the exams defined in the units in order to receive the professional qualification certificate. Theoretical and performance-based exams in the qualification units can be done separately for each unit or together. However, each unit should be evaluated independently. The validity period of qualification units is 2 years from the date of achievement of the unit. In order to obtain a qualification by combining the qualification units, all units must remain valid.


Quality Assurance

Quality assurance processes are provided through certification bodies authorized in line with the relevant legislation, under the responsibility of the Vocational Qualifications Authority.

Establishment and Approval of National Qualifications:

National qualifications developed by institutions and organizations that have the power to represent their sector and profession are verified by the Sector Committees and approved by the VQA Board of Directors.

Assesment and evaluation:

It is carried out by certification bodies accredited by TÜRKAK according to ISO/EN 17024 standard and authorized by the Vocational Qualifications Authority, in accordance with VQA legislation and conditions and methods defined in national qualifications. All measurement-evaluation processes are recorded and stored on camera.

Certification:

VQA Vocational Qualification Certificate is issued to individuals who are determined to be successful by the Authorized Certification Bodies.

Self assessment:

Authorized Certification Bodies carry out self-assessment activities every year in accordance with the procedures and principles determined by VQA. Activity results are submitted to VQA with a self-evaluation report.

External Evaluation:

Based on self-evaluation reports, scheduled or unscheduled surveillance audits are carried out at least once a year by the VQA Audit Department. External evaluation reports are submitted to Authorized Certification Bodies and VQA Board of Directors. In addition, surveillance audits are carried out by TÜRKAK at least every two years within the scope of ISO/EN 17024.

Regular Review:

The external evaluation activities and results of VQA Audit Department are regularly reviewed by VQA Executive Board. In addition, TÜRKAK's external evaluation activities and results are subject to regular review by the European Accreditation Union.

Information Management Systems:

Authorization, measurement-evaluation, self-evaluation and external evaluation processes are carried out through VQA Portal.

Feedback Mechanisms:

In all processes related to qualification, stakeholder participation is ensured at the highest level and opinions, suggestions, objections and complaints are evaluated in accordance with the legislation.


Access Requirements

The entry requirements for this qualification are defined specifically for each national qualification. Since it is aimed to recognize the previous learning of individuals, attention is paid to keep the entry requirements to a minimum.


Conditions for Success
Theoretical Exam (T1) Multiple Choice Examination: In the theoretical exam, candidates must take a 4-choice multiple choice exam with at least 10 questions, each of which is worth equal points. In the exam organized with multiple choice questions, no points are deducted from the questions answered incorrectly. In the exam, candidates are given an average of 1.5-2 minutes for each question. The candidate who answers at least 60% of the questions correctly in the written exam is considered successful. Performance-Based Examination, skills and competence expressions for unit A1 are defined in the skill and competence checklists of the other unit, and measurement and evaluation will be made within this scope.

Progression Paths (Relationship Type)
 • Persons with this qualification have the opportunity to apply for the measurement-evaluation processes for the professional qualification certificates at advanced levels or in different fields offered in the same field, and they can also participate in employment.
 • In addition, the learning outcomes of the qualifications within the scope of this type are evaluated within the scope of the “Ministry of National Education Directive on the Procedures and Principles Regarding the Recognition of Prior Learning, Equivalence and Assessment and Evaluation Procedures”.

Legal Basis

Vocational Qualifications Authority Law

Regulation on Preparation of National Occupational Standards and National Qualifications

Vocational Qualifications Authority Examination, Measurement, Evaluation and Certification Regulation

Audit Procedures and Principles for Vocational Qualifications Authority Certification Bodies


Validity Period (If Any)

The validity period of the qualification certificate is 5 years from the date of issue.


Url
Open Address

Url
QrCodeQrCode