Yeterlilik Kodu

TR0010000237

Yeterlilik Adı
Alçı Levha Uygulayıcısı Seviye 3 MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi
Sorumlu KurumMesleki Yeterlilik Kurumu
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiBalgat Mahallesi, 1420. Sk. No:12, 06520 Çankaya/Ankara
Sorumlu Kurum URLhttp://www.myk.gov.tr/
YönelimMesleki
AYÇ Seviyesi3
3 Yeterlilik TYÇ’ye 29/04/2021 tarihinde yerleştirildi
TYÇ Seviyesi 3
Sınıflandırma (Tematik Alan)İnşaat ve inşaat mühendisliği
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO:  7123

KategoriÖzel Amaçlı
Kredi Değeri-
Programın Normal Süresi -
Program Profili (Amaç)

Bu yeterlilik alçı levha ile yapılan imalatların niteliklerinin belirlenmesi ve belgelendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Bu bakımdan alçı levha uygulayıcısının bilgi, beceri ve davranışlarının tanımlanması amaçlanmıştır.

Öğrenme Ortamları

Bu yeterliliğe ait öğrenme kazanımları, örgün ve yaygın öğrenme ortamlarında edinilebildiği gibi işbaşında ve serbest öğrenme ortamlarında bağımsız olarak da edinilebilmektedir.

Öğrenme Kazanımları (Tanım)

 Bu yeterliliğe sahip kişi;

 • İş sağlığı ve güvenliği için gerekli önlemleri açıklar.
 • Çalışma sahasındaki risk faktörlerini listeler.
 • İş sağlığı ve iş güvenliği için gerekli KKD’ları açıklar.
 • Çalışma sahasındaki kazaya sebebiyet verecek davranışları ve sorun yaratacak aksaklıkları açıklar.
 • Oluşabilecek aksaklık durumlarında haber verilecek kişileri listeler.
 • İlk yardımda kullanılacak alet, ekipman ve iletişim araçlarını listeler.
 • Çalışma sahasının iş ve işçi sağlığı açısından iş güvenliği uzmanının direktiflerine uygun olup olmadığını açıklar.
 • Çalışma sahasını temiz ve düzenli tutar.
 • Yüksekte çalışması gereken durumlarda yüksekte çalışma kurallarını listeler.
 • İş öncesi hazırlık ve iş programı yapar.
 • Kullanacağı araç gereçleri temin eder.
 • Kullanacağı el aletlerinin temizliğini ve bakımını yapar.
 • Uygulama yapılacak yüzeyi el ve gözle kontrol eder.
 • İş yapacağı yerdeki gerekli gördüğü tamirat, tadilat ve temizliği yapar.
 • Yanında çalışanlara iş dağılımı yapar.
 • İşin gerektirdiği basit iskeleleri kurar ve söker.
 • İş planını yapar.
 • Kalite sağlamadaki teknik prosedürleri uygular.
 • Yapılacak işlemin türüne göre kalite sağlama tekniklerini uygular.
 • İşlemler sırasında kalite şartlarının nasıl sağlanacağını açıklar.
 • Yapı-teknik ortam uygulama şartlarını açıklar.
 • Çevresel risklerin azaltılmasında yapılması gerekenleri açıklar.
 • Dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanımı için uygulanması gereken ayırma ve sınıflama yöntemlerini açıklar.
 • Sınıflaması yapılan geri dönüştürülebilen malzemelerin nasıl depolanacağını açıklar.
 • Tehlikeli ve zararlı atıkların diğer malzemelerden nasıl ayrıştırılacağını açıklar.
 • Tehlikeli ve zararlı maddelerin geçici depolanması için alınacak önlemleri açıklar.
 • Alçı levha uygulama öncesi hazırlık işlemlerini yürütür.
 • Kullanacağı malzemenin miktarını hesaplar.
 • Alçı levha uygulaması için hazırlıkları yapar.
 • İş planını yapar.
 • Yüzey kontrolünü yapar ve gerekli önlemleri alır.
 • Malzeme ve ekipmanı kullanıma hazır hale getirir.
 • Kot taşıma işlemini yapar.
 • Gerekli yalıtım bantlarının taşıyıcı profillere sabitler.
 • İşin gerektirdiği basit iskeleleri kurar ve söker.
 •  Alçı levha ile asma tavan yapar.
 • Taşıyıcı profillerle asma tavan sistemini yapar.
 • Asma tavanda yalıtım malzemesinin yerleştirilmesini sağlar.
 • Alçı levhayı taşıyıcı profillere monte eder.
 • Alçı levha ile bölme duvar yapar.
 • Taşıyıcı profillerle bölme duvar sistemini yapar.
 • Alçı levhayı taşıyıcı profillere ilk yüzünden monte eder.
 • Bölme duvara yalıtım malzemesi yerleştirir.
 • Alçı levhayı diğer yüzden taşıyıcı profillere monte eder.
 •  Alçı levha ile taşıyıcı profiller kullanarak duvar kaplama yapar.
 • Taşıyıcı profillerle duvar kaplama sistemini yapar.
 • Duvar kaplamasında yalıtım malzemesin yerleştirilmesini sağlar.
 • Alçı levhayı taşıyıcı profillere monte eder.
 •  Alçı levha ile yapıştırma alçısı kullanarak giydirme duvar yapar.
 • Yüzey hazırlığı yapar.
 • Mevcut duvar yüzeyine alçı levhaların yapıştırılmasını sağlar.
 • Uygulama sonrası yüzey işlemlerini yapar.
 • Derz filelerini derzlere çeker.
 • Köşe profili yerleştirir.
 • Derz dolgusu yapar.
 • Alçı levha yüzeyine perdah alçısı yapar.
 • İş sonu kontrol ve temizlik işlemlerini yürütür.
 • İş sonu kontrolleri yapar.
 • Çevre temizliğini yapar.
Anahtar Yetkinlikler

Bu yeterlilik, mesleki öğrenme kazanımlarının belgelendirilmesini amaçlamakta olup anahtar yetkinlik içermemektedir.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Bu yeterliliği elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan teorik ve performansa dayalı sınavlara tabi tutulur.

 • Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılır.
 • Teorik sınavda adaylara, A1 ve A2 birimlerinde en az beş (5) soruluk çoktan seçmeli test, doğru – yanlış ifade soruları ve boşluk doldurma sorularını içeren yazılı sınav uygulanır. Sınavda adaylara her soru için ortalama 1,5-2 dakika zaman verilir
 • Beceri ve yetkinliklerin tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülür.
Kalite Güvencesi

Kalite güvence süreçleri, Mesleki Yeterlilik Kurumu sorumluluğunda, ilgili mevzuat doğrultusunda yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları aracılığıyla sağlanmaktadır.

Ulusal Yeterliliklerin Oluşturulması ve Onaylanması:

Sektörünü ve meslek alanını temsil gücüne sahip kurum ve kuruluşlar tarafından geliştirilen ulusal yeterlilikler, Sektör Komiteleri tarafından doğrulanır ve MYK Yönetim Kurulu tarafından onaylanır.

Ölçme-Değerlendirme:

TÜRKAK tarafından ISO/EN 17024 standardına göre akredite edilen ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilen belgelendirme kuruluşlarınca MYK mevzuatına ve ulusal yeterliliklerde tanımlanan koşul ve yöntemlere uygun gerçekleştirilir. Tüm ölçme-değerlendirme işlemleri kamera kaydına alınır ve saklanır.

Belgelendirme:

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları tarafından başarılı olduğuna karar verilen bireylere MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenir.

Öz Değerlendirme:

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları MYK tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak her yıl öz değerlendirme faaliyeti gerçekleştirir. Faaliyet sonuçları öz değerlendirme raporuyla MYK’ya sunulur.

Dış Değerlendirme:

Öz değerlendirme raporlarına dayalı olarak MYK Denetim Dairesi Başkanlığı tarafından yılda en az bir kez programlı veya programsız gözetim denetimleri gerçekleştirilir. Dış değerlendirme raporları Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları ve MYK Yönetim Kuruluna sunulur. Ayrıca ISO/EN 17024 kapsamında TÜRKAK tarafından en az iki yılda bir gözetim denetimleri gerçekleştirilir.

Düzenli Gözden Geçirme:

MYK Denetim Dairesi Başkanlığının dış değerlendirme faaliyetleri ve sonuçları MYK Yönetim Kurulunca düzenli olarak gözden geçirilir. Ayrıca TÜRKAK’ın dış değerlendirme faaliyet ve sonuçları ise Avrupa Akreditasyon Birliğinin düzenli gözden geçirmesine tabidir.

Bilgi Yönetim Sistemleri:

Yetkilendirme, ölçme-değerlendirme, öz değerlendirme ve dış değerlendirme süreçleri MYK Portal üzerinden gerçekleştirilir.

Geri Bildirim Mekanizmaları:

Yeterliliğe ilişkin tüm süreçlerde paydaş katılımı en üst düzeyde temin edilir ve görüş, öneri, itiraz ve şikâyetler mevzuata uygun olarak değerlendirilir.

Giriş Şartı

Giriş şartı aranmamaktadır.

Başarma ŞartlarıAdayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri için zorunlu birimlerde (A1 ve A2)  tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları şartı vardır. Adayın teorik sınavda başarılı sayılması için, zorunlu (A1 ve A2) birimler için en az % 60 başarı sağlaması gerekmektedir. Adayın, performans sınavında başarılı sayılması için sınavın genelinden asgari % 80 başarı göstermesi gerekir.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Bu yeterliliğe sahip kişiler, aynı alanda sunulan ileri seviyelerdeki veya farklı alandaki mesleki yeterlilik belgelerine yönelik ölçme-değerlendirme süreçlerine başvurma imkânına sahip oldukları gibi alçı levha uygulayıcısı alanında istihdama da katılabilir.

Yasal Dayanağı

Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu

Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik

Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği

Mesleki Yeterlilik Kurumu Belgelendirme Kuruluşlarına Yönelik Denetim Usul ve Esasları

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
QrCodeQrCode
Yeterlilik Kodu

TR0010000237


Yeterlilik Adı
Alçı Levha Uygulayıcısı Seviye 3 MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi

Sorumlu Kurum
Mesleki Yeterlilik Kurumu

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Balgat Mahallesi, 1420. Sk. No:12, 06520 Çankaya/Ankara

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Mesleki

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO:  7123


AYÇ Seviyesi
3

TYÇ Seviyesi
3
Yeterlilik TYÇ’ye 29/04/2021 tarihinde yerleştirildi

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO:  7123


Kategori
Özel Amaçlı

Kredi Değeri
-

Programın Normal Süresi
-

Program Profili (Amaç)

Bu yeterlilik alçı levha ile yapılan imalatların niteliklerinin belirlenmesi ve belgelendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Bu bakımdan alçı levha uygulayıcısının bilgi, beceri ve davranışlarının tanımlanması amaçlanmıştır.


Öğrenme Ortamları

Bu yeterliliğe ait öğrenme kazanımları, örgün ve yaygın öğrenme ortamlarında edinilebildiği gibi işbaşında ve serbest öğrenme ortamlarında bağımsız olarak da edinilebilmektedir.


Öğrenme Kazanımları (Tanım)

 Bu yeterliliğe sahip kişi;

 • İş sağlığı ve güvenliği için gerekli önlemleri açıklar.
 • Çalışma sahasındaki risk faktörlerini listeler.
 • İş sağlığı ve iş güvenliği için gerekli KKD’ları açıklar.
 • Çalışma sahasındaki kazaya sebebiyet verecek davranışları ve sorun yaratacak aksaklıkları açıklar.
 • Oluşabilecek aksaklık durumlarında haber verilecek kişileri listeler.
 • İlk yardımda kullanılacak alet, ekipman ve iletişim araçlarını listeler.
 • Çalışma sahasının iş ve işçi sağlığı açısından iş güvenliği uzmanının direktiflerine uygun olup olmadığını açıklar.
 • Çalışma sahasını temiz ve düzenli tutar.
 • Yüksekte çalışması gereken durumlarda yüksekte çalışma kurallarını listeler.
 • İş öncesi hazırlık ve iş programı yapar.
 • Kullanacağı araç gereçleri temin eder.
 • Kullanacağı el aletlerinin temizliğini ve bakımını yapar.
 • Uygulama yapılacak yüzeyi el ve gözle kontrol eder.
 • İş yapacağı yerdeki gerekli gördüğü tamirat, tadilat ve temizliği yapar.
 • Yanında çalışanlara iş dağılımı yapar.
 • İşin gerektirdiği basit iskeleleri kurar ve söker.
 • İş planını yapar.
 • Kalite sağlamadaki teknik prosedürleri uygular.
 • Yapılacak işlemin türüne göre kalite sağlama tekniklerini uygular.
 • İşlemler sırasında kalite şartlarının nasıl sağlanacağını açıklar.
 • Yapı-teknik ortam uygulama şartlarını açıklar.
 • Çevresel risklerin azaltılmasında yapılması gerekenleri açıklar.
 • Dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanımı için uygulanması gereken ayırma ve sınıflama yöntemlerini açıklar.
 • Sınıflaması yapılan geri dönüştürülebilen malzemelerin nasıl depolanacağını açıklar.
 • Tehlikeli ve zararlı atıkların diğer malzemelerden nasıl ayrıştırılacağını açıklar.
 • Tehlikeli ve zararlı maddelerin geçici depolanması için alınacak önlemleri açıklar.
 • Alçı levha uygulama öncesi hazırlık işlemlerini yürütür.
 • Kullanacağı malzemenin miktarını hesaplar.
 • Alçı levha uygulaması için hazırlıkları yapar.
 • İş planını yapar.
 • Yüzey kontrolünü yapar ve gerekli önlemleri alır.
 • Malzeme ve ekipmanı kullanıma hazır hale getirir.
 • Kot taşıma işlemini yapar.
 • Gerekli yalıtım bantlarının taşıyıcı profillere sabitler.
 • İşin gerektirdiği basit iskeleleri kurar ve söker.
 •  Alçı levha ile asma tavan yapar.
 • Taşıyıcı profillerle asma tavan sistemini yapar.
 • Asma tavanda yalıtım malzemesinin yerleştirilmesini sağlar.
 • Alçı levhayı taşıyıcı profillere monte eder.
 • Alçı levha ile bölme duvar yapar.
 • Taşıyıcı profillerle bölme duvar sistemini yapar.
 • Alçı levhayı taşıyıcı profillere ilk yüzünden monte eder.
 • Bölme duvara yalıtım malzemesi yerleştirir.
 • Alçı levhayı diğer yüzden taşıyıcı profillere monte eder.
 •  Alçı levha ile taşıyıcı profiller kullanarak duvar kaplama yapar.
 • Taşıyıcı profillerle duvar kaplama sistemini yapar.
 • Duvar kaplamasında yalıtım malzemesin yerleştirilmesini sağlar.
 • Alçı levhayı taşıyıcı profillere monte eder.
 •  Alçı levha ile yapıştırma alçısı kullanarak giydirme duvar yapar.
 • Yüzey hazırlığı yapar.
 • Mevcut duvar yüzeyine alçı levhaların yapıştırılmasını sağlar.
 • Uygulama sonrası yüzey işlemlerini yapar.
 • Derz filelerini derzlere çeker.
 • Köşe profili yerleştirir.
 • Derz dolgusu yapar.
 • Alçı levha yüzeyine perdah alçısı yapar.
 • İş sonu kontrol ve temizlik işlemlerini yürütür.
 • İş sonu kontrolleri yapar.
 • Çevre temizliğini yapar.

Anahtar Yetkinlikler

Bu yeterlilik, mesleki öğrenme kazanımlarının belgelendirilmesini amaçlamakta olup anahtar yetkinlik içermemektedir.


Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Bu yeterliliği elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan teorik ve performansa dayalı sınavlara tabi tutulur.

 • Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılır.
 • Teorik sınavda adaylara, A1 ve A2 birimlerinde en az beş (5) soruluk çoktan seçmeli test, doğru – yanlış ifade soruları ve boşluk doldurma sorularını içeren yazılı sınav uygulanır. Sınavda adaylara her soru için ortalama 1,5-2 dakika zaman verilir
 • Beceri ve yetkinliklerin tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülür.

Kalite Güvencesi

Kalite güvence süreçleri, Mesleki Yeterlilik Kurumu sorumluluğunda, ilgili mevzuat doğrultusunda yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları aracılığıyla sağlanmaktadır.

Ulusal Yeterliliklerin Oluşturulması ve Onaylanması:

Sektörünü ve meslek alanını temsil gücüne sahip kurum ve kuruluşlar tarafından geliştirilen ulusal yeterlilikler, Sektör Komiteleri tarafından doğrulanır ve MYK Yönetim Kurulu tarafından onaylanır.

Ölçme-Değerlendirme:

TÜRKAK tarafından ISO/EN 17024 standardına göre akredite edilen ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilen belgelendirme kuruluşlarınca MYK mevzuatına ve ulusal yeterliliklerde tanımlanan koşul ve yöntemlere uygun gerçekleştirilir. Tüm ölçme-değerlendirme işlemleri kamera kaydına alınır ve saklanır.

Belgelendirme:

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları tarafından başarılı olduğuna karar verilen bireylere MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenir.

Öz Değerlendirme:

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları MYK tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak her yıl öz değerlendirme faaliyeti gerçekleştirir. Faaliyet sonuçları öz değerlendirme raporuyla MYK’ya sunulur.

Dış Değerlendirme:

Öz değerlendirme raporlarına dayalı olarak MYK Denetim Dairesi Başkanlığı tarafından yılda en az bir kez programlı veya programsız gözetim denetimleri gerçekleştirilir. Dış değerlendirme raporları Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları ve MYK Yönetim Kuruluna sunulur. Ayrıca ISO/EN 17024 kapsamında TÜRKAK tarafından en az iki yılda bir gözetim denetimleri gerçekleştirilir.

Düzenli Gözden Geçirme:

MYK Denetim Dairesi Başkanlığının dış değerlendirme faaliyetleri ve sonuçları MYK Yönetim Kurulunca düzenli olarak gözden geçirilir. Ayrıca TÜRKAK’ın dış değerlendirme faaliyet ve sonuçları ise Avrupa Akreditasyon Birliğinin düzenli gözden geçirmesine tabidir.

Bilgi Yönetim Sistemleri:

Yetkilendirme, ölçme-değerlendirme, öz değerlendirme ve dış değerlendirme süreçleri MYK Portal üzerinden gerçekleştirilir.

Geri Bildirim Mekanizmaları:

Yeterliliğe ilişkin tüm süreçlerde paydaş katılımı en üst düzeyde temin edilir ve görüş, öneri, itiraz ve şikâyetler mevzuata uygun olarak değerlendirilir.


Giriş Şartı

Giriş şartı aranmamaktadır.


Başarma Şartları
Adayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri için zorunlu birimlerde (A1 ve A2)  tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları şartı vardır. Adayın teorik sınavda başarılı sayılması için, zorunlu (A1 ve A2) birimler için en az % 60 başarı sağlaması gerekmektedir. Adayın, performans sınavında başarılı sayılması için sınavın genelinden asgari % 80 başarı göstermesi gerekir.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Bu yeterliliğe sahip kişiler, aynı alanda sunulan ileri seviyelerdeki veya farklı alandaki mesleki yeterlilik belgelerine yönelik ölçme-değerlendirme süreçlerine başvurma imkânına sahip oldukları gibi alçı levha uygulayıcısı alanında istihdama da katılabilir.


Yasal Dayanağı

Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu

Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik

Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği

Mesleki Yeterlilik Kurumu Belgelendirme Kuruluşlarına Yönelik Denetim Usul ve Esasları


Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
QrCodeQrCode
Qualification Code

TR0010000237

Qualification Title
Gypsum Panel Operator Level 3 VQA Vocational Qualification Certificate
Awarding BodyVocational Qualifications Authority
Awarding Body ContactBalgat 1420. Street No:12 06520 Çankaya/Ankara
Awarding Body Urlhttps://www.myk.gov.tr/index.php/en
OrientationOccupational
EQF Level3
3 The Qualification has been included in TQF on 29/04/2021
TQF Level 3
Thematic AreasBuilding and civil engineering
National Occupation Classification

ISCO 08: 7112

CategorySpecific Purpose
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile

This qualification has been prepared for the purpose of determining and certifying the qualifications of the productions made with plasterboard. In this respect, it is aimed to define the knowledge, skills and behaviors of the plasterboard applicator.

Learning Environments

The learning outcomes of this qualification can be acquired in formal and non-formal learning environments, as well as independently in on-the-job and free learning environments.

Description

The person who has this qualification;

 • Explains necessary precautions for occupational health and safety.
 • Makes pre-work preparation and work schedule.
 • Conforms to established technical procedures to ensure quality.
 • Explains what must be done to reduce environmental risks.
 • Performs pre-treatment of the plasterboard before application.
 • Makes suspended ceiling with plasterboard.
 • Makes plasterboard partition walls.
 • Performs wall plastering by using plasterboard and bearer profiles.
 • Makes a curtain wall by using gypsum plaster and gypsum sticker.
 • Performs surface treatments after application.
 • Conducts work completion control and cleaning operations.
Key Competencies

This qualification aims to document professional learning outcomes and does not contain key competences.

Further Info

Orientation: Vocational

Category: Special Purposes

Candidates who want to achieve this qualification are subjected to theoretical and performance-based exams defined in the units.

Theoretical and performance-based exams in the qualification units can be done separately for each unit or together. However, each unit is evaluated independently.
In the theoretical exam, candidates are given a written exam that includes at least five (5) multiple-choice tests, true-false statement questions and fill-in-the-blank questions in units A1 and A2. In the exam, candidates are given an average of 1.5-2 minutes for each question.
All skills and competencies are measured by a performance-based exam.

Quality Assurance

Quality assurance processes are carried out in accordance with the VQA Quality Assurance Document and the Guidelines in its annex.

Establishment and Approval of National Qualifications:

National qualifications developed by institutions and organizations that have the power to represent the sector and profession, and VQA working groups; It is submitted for the opinion of all relevant parties for at least 15 days, verified by VQA Sector Committees and approved by VQA Board of Directors. National qualifications are reviewed every five years at the latest, depending on national occupational standards.

Assesment and evaluation:

It is carried out by certification bodies accredited by TURKAK according to ISO/EN 17024 Standard and authorized by VQA in accordance with VQA legislation and conditions and methods defined in national qualifications. Measurement and evaluation activities are carried out in accordance with the pre-determined and announced exam programs. Information on qualification forms, evaluators, measurement and evaluation criteria and methods are included in the exam programs. All measurement and evaluation processes are recorded and stored on camera. Records are kept under the conditions and periods defined in VQA legislation. Measurement and evaluation activities are subject to internal and external verification processes. Evidence of verification activities is shared with the relevant institution, file managers and audit team via VQA Web Portal.

Certification:

VQA Vocational Qualification Certificate is issued to individuals who are determined to be successful by the Authorized Certification Bodies. The activities for the design and printing of VQA Vocational Qualification Certificate are carried out by VQA. Security measures such as data matrix and hologram are applied for VQA Vocational Qualification Certificate, and the accuracy of the documents can be checked on VQA Web Portal. Self-Assessment: Authorized Certification Bodies carry out self-assessment activities every year in accordance with VQA legislation and TS EN ISO / IEC 17024 Accreditation Standard. All corrective and preventive action records and supporting documents are kept and submitted to VQA with a self-assessment report.

External Evaluation:

External evaluation of Authorized Certification Bodies is carried out by TÜRKAK (TS EN) in accordance with ISO/IEC 17024 Standard, and by VQA through programmed and unscheduled audits in accordance with VQA legislation. External evaluation reports are submitted to Authorized Certification Bodies and VQA Board of Directors.

Regular Review:

The external evaluation activities and results of VQA Audit Department are regularly reviewed by VQA Executive Board. In addition, TÜRKAK's external evaluation activities and results are subject to regular review by the European Accreditation Union. Information Management Systems: Authorization, measurement-evaluation, certification, self-assessment and external evaluation processes are carried out through VQA Portal. Feedback Mechanisms: In all processes related to qualification, stakeholder participation is ensured at the highest level and opinions, suggestions, objections and complaints are evaluated in accordance with the legislation.

 

Access Requirements

Entry condition is not required.

Conditions for SuccessObtained through measurement-evaluation based on National Qualification. Candidates must be successful in the exams defined in the compulsory units (A1 and A2) in order to receive the professional qualification certificate. In order for the candidate to be considered successful in the theoretical exam, he/she must achieve at least 60% success for the compulsory (A1 and A2) units. In order to be considered successful in the performance exam, the candidate must show at least 80% success in the overall exam.
Progression Paths (Relationship Type)

It is the required qualification for this vocation. Persons with this qualification have the opportunity to apply for assessment-evaluation processes for professional qualification certificates at advanced levels or in different fields, as well as employment in the field of plasterboard applicator.

Legal Basis

Vocational Qualifications Authority Law

Regulation on Preparation of National Occupational Standards and National Qualifications

Vocational Qualifications Authority Examination, Measurement, Evaluation and Certification Regulation

Audit Procedures and Principles for Vocational Qualifications Authority Certification Bodies

Validity Period (If Any)

Qualification certificate is valid for 5 years from the date of issue.

Url Open Address
QrCodeQrCode
Qualification Code

TR0010000237


Qualification Title
Gypsum Panel Operator Level 3 VQA Vocational Qualification Certificate

Awarding Body
Vocational Qualifications Authority

Awarding Body Contact
Balgat 1420. Street No:12 06520 Çankaya/Ankara


Orientation
Occupational

National Occupation Classification

ISCO 08: 7112


EQF Level
3

TQF Level
3
The Qualification has been included in TQF on 29/04/2021

National Occupation Classification

ISCO 08: 7112


Category
Specific Purpose

Credit Value
-

Program Duration
-

Program Profile

This qualification has been prepared for the purpose of determining and certifying the qualifications of the productions made with plasterboard. In this respect, it is aimed to define the knowledge, skills and behaviors of the plasterboard applicator.


Learning Environments

The learning outcomes of this qualification can be acquired in formal and non-formal learning environments, as well as independently in on-the-job and free learning environments.


Description

The person who has this qualification;

 • Explains necessary precautions for occupational health and safety.
 • Makes pre-work preparation and work schedule.
 • Conforms to established technical procedures to ensure quality.
 • Explains what must be done to reduce environmental risks.
 • Performs pre-treatment of the plasterboard before application.
 • Makes suspended ceiling with plasterboard.
 • Makes plasterboard partition walls.
 • Performs wall plastering by using plasterboard and bearer profiles.
 • Makes a curtain wall by using gypsum plaster and gypsum sticker.
 • Performs surface treatments after application.
 • Conducts work completion control and cleaning operations.

Key Competencies

This qualification aims to document professional learning outcomes and does not contain key competences.


Further Info

Orientation: Vocational

Category: Special Purposes

Candidates who want to achieve this qualification are subjected to theoretical and performance-based exams defined in the units.

Theoretical and performance-based exams in the qualification units can be done separately for each unit or together. However, each unit is evaluated independently.
In the theoretical exam, candidates are given a written exam that includes at least five (5) multiple-choice tests, true-false statement questions and fill-in-the-blank questions in units A1 and A2. In the exam, candidates are given an average of 1.5-2 minutes for each question.
All skills and competencies are measured by a performance-based exam.


Quality Assurance

Quality assurance processes are carried out in accordance with the VQA Quality Assurance Document and the Guidelines in its annex.

Establishment and Approval of National Qualifications:

National qualifications developed by institutions and organizations that have the power to represent the sector and profession, and VQA working groups; It is submitted for the opinion of all relevant parties for at least 15 days, verified by VQA Sector Committees and approved by VQA Board of Directors. National qualifications are reviewed every five years at the latest, depending on national occupational standards.

Assesment and evaluation:

It is carried out by certification bodies accredited by TURKAK according to ISO/EN 17024 Standard and authorized by VQA in accordance with VQA legislation and conditions and methods defined in national qualifications. Measurement and evaluation activities are carried out in accordance with the pre-determined and announced exam programs. Information on qualification forms, evaluators, measurement and evaluation criteria and methods are included in the exam programs. All measurement and evaluation processes are recorded and stored on camera. Records are kept under the conditions and periods defined in VQA legislation. Measurement and evaluation activities are subject to internal and external verification processes. Evidence of verification activities is shared with the relevant institution, file managers and audit team via VQA Web Portal.

Certification:

VQA Vocational Qualification Certificate is issued to individuals who are determined to be successful by the Authorized Certification Bodies. The activities for the design and printing of VQA Vocational Qualification Certificate are carried out by VQA. Security measures such as data matrix and hologram are applied for VQA Vocational Qualification Certificate, and the accuracy of the documents can be checked on VQA Web Portal. Self-Assessment: Authorized Certification Bodies carry out self-assessment activities every year in accordance with VQA legislation and TS EN ISO / IEC 17024 Accreditation Standard. All corrective and preventive action records and supporting documents are kept and submitted to VQA with a self-assessment report.

External Evaluation:

External evaluation of Authorized Certification Bodies is carried out by TÜRKAK (TS EN) in accordance with ISO/IEC 17024 Standard, and by VQA through programmed and unscheduled audits in accordance with VQA legislation. External evaluation reports are submitted to Authorized Certification Bodies and VQA Board of Directors.

Regular Review:

The external evaluation activities and results of VQA Audit Department are regularly reviewed by VQA Executive Board. In addition, TÜRKAK's external evaluation activities and results are subject to regular review by the European Accreditation Union. Information Management Systems: Authorization, measurement-evaluation, certification, self-assessment and external evaluation processes are carried out through VQA Portal. Feedback Mechanisms: In all processes related to qualification, stakeholder participation is ensured at the highest level and opinions, suggestions, objections and complaints are evaluated in accordance with the legislation.

 


Access Requirements

Entry condition is not required.


Conditions for Success
Obtained through measurement-evaluation based on National Qualification. Candidates must be successful in the exams defined in the compulsory units (A1 and A2) in order to receive the professional qualification certificate. In order for the candidate to be considered successful in the theoretical exam, he/she must achieve at least 60% success for the compulsory (A1 and A2) units. In order to be considered successful in the performance exam, the candidate must show at least 80% success in the overall exam.

Progression Paths (Relationship Type)

It is the required qualification for this vocation. Persons with this qualification have the opportunity to apply for assessment-evaluation processes for professional qualification certificates at advanced levels or in different fields, as well as employment in the field of plasterboard applicator.


Legal Basis

Vocational Qualifications Authority Law

Regulation on Preparation of National Occupational Standards and National Qualifications

Vocational Qualifications Authority Examination, Measurement, Evaluation and Certification Regulation

Audit Procedures and Principles for Vocational Qualifications Authority Certification Bodies


Validity Period (If Any)

Qualification certificate is valid for 5 years from the date of issue.


Url
Open Address

Url
QrCodeQrCode