Yeterlilik Kodu

TR0030010765

Yeterlilik Adı
Almanca Öğretmenliği Lisans Diploması
Sorumlu KurumAtatürk Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiAtatürk Üniversitesi Rektörlüğü Üniversite Mahallesi Prof. Dr. Hikmet Koçak Sokak No : 8 P.K : 25050 Yakutiye / Erzurum
Sorumlu Kurum URLhttp://www.atauni.edu.tr/
YönelimGenel
AYÇ Seviyesi6
6 Yeterlilik TYÇ’ye 09/05/2024 tarihinde yerleştirildi
TYÇ Seviyesi 6
Sınıflandırma (Tematik Alan)Konu uzmanlığı ile öğretmen eğitimi
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO:08

KategoriAna
Kredi Değeri240
Programın Normal Süresi 4 Yıl
Program Profili (Amaç)

Öğrencilere; akademik ve akademik olmayan yazıları hızlı bir şekilde doğru ve anlayarak okuma becerisi kazandırmak, bağımsız bir okuyucu olabilmek için eleştirel düşünme becerisi kazandırmak, boş zamanlarında okuyabilme alışkanlığı kazandırmak, yazma süreci anlayışlarını ve yazma becerilerini geliştirmek, vermek istedikleri bilgiyi nasıl düzenleyeceklerini öğretmek, yazdıklarını anlam bütünlüğü içinde yazabilmelerini öğretmek, arkadaşlarının yazdıklarını eleştirebilmek ve hatalarını ortaya koyabilmek.

Öğrenme Ortamları

Öğrenme örgün, açık veya uzaktan öğretim şeklinde gerçekleşir. Ayrıca; uygulamalı eğitimler yükseköğretim kurumları bünyesindeki laboratuvar ve atölyelerde ya da endüstride, sağlık kurumlarında ve iş yerlerinde staj veya iş yeri eğitimi olarak yapılmaktadır.

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Ortaöğretimde kazandığı yeterliklere dayalı olarak; Almancayla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar.
 • Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri kavrar.
 • Alman Dili öğretim programı, özel öğretim stratejileri, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahip olur.
 • İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
 • Almanca ile ilgili özgün bilgi kaynaklarını kullanır.
 • Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 • Alman dili eğitiminin gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 • Almancaya yönelik ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.
 • İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
 • Öğretmenlik Uygulamalarında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 • Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
Anahtar Yetkinlikler
 • Okuma yazma yetkinliği
 • Çoklu dil yetkinliği
 • Matematiksel yetkinlik ve bilim, teknoloji ve mühendislikte yetkinlik
 • Dijital yetkinlik
 • Kişisel, sosyal ve öğrenmeyi öğrenme yetkinliği
 • Vatandaşlık yetkinliği
 • Girişimcilik yetkinliği
 • Kültürel farkındalık ve ifade yetkinliği
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Programda verilen her bir ders için bir ara sınav ve bir dönem sonu sınavı yapılır. Ayrıca kısa sınav ve ödev değerlendirmesi de yapılabilir. Başarı notuna ara sınav, kısa süreli sınav ve ödevlerin etkisi %50, dönem sonu sınavının ise %50 oranındadır. Dönem sınavına girebilmesi için öğrencinin yönetmeliklerde yazılı devam şartlarını yerine getirmiş olması gerekmektedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir ve öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında, bağıl değerlendirme sistemi uygulanır. Bu değerlendirmede; dersin öğretim elemanı, dersi alan öğrencilerin yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavlarından aldıkları puanların istatistiksel sonuçlarını dikkate alır ve alınan notlar yönetmelikte belirlenen esaslar çerçevesinde 4’lü harf sistemine dönüştürülür. Öğrencinin aldığı notlardan oluşturulan Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) üst üste 2 dönem 2.00’ın altında olanlar bir sonraki dönemden ders alamazlar. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Bir dersten alınan DC ve DD notları, öğrencinin mezuniyet AGNO’suna bağlı olarak değerlendirilir. Öğrencinin AGNO’su başarı baraj notunun (2,00) üzerinde ise bu dersler başarılı olarak tanımlanır. FF notu alan öğrenci başarısızdır, bu dersi verildiği ilk yarıyılda alarak devam ve sınav şartlarını yerine getirmek zorundadır. Başarı notu M ve G ile takdir edilen dersler, AGNO hesaplanmasında değerlendirmeye katılmaz.

Kalite Güvencesi

Yükseköğretim programlarının niteliğinin gözetilmesi için;

• YÖK, yükseköğretim kurumlarında eğitim ve öğretim ile diğer faaliyetlerin planlanması, düzenlenmesi, yönetilmesi ve denetlenmesinden sorumludur.

• YÖK tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde hazırlanan yükseköğretim kurumlarına ait “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları” her yıl yayımlanır. Bu raporlara göre hazırlanan, yükseköğretim kurumlarına yönelik nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren raporlarda YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.

• YÖK tarafından vakıf yükseköğretim kurumlarına ait akademik, idari ve mali verileri içeren “Vakıf Yükseköğretim Kurumları Raporu” her yıl yayımlanır. Vakıf yükseköğretim kurumlarına yönelik yapılan nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren bu raporlar YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır. Yükseköğretimde lisans programlarının kalite güvencesi “Yükseköğretim Diploma Programlarının Kalite Güvencesinin Sağlanmasına Yönelik Usul ve Esaslar” a göre sağlanır:

 • Öğretim Programlarının Oluşturulması ve Onaylanması: Yükseköğretim kurumlarında lisans bölüm ve programların açılması için gerekli olan asgari standart ve ölçütleri YÖK belirler.
 • Yükseköğretim kurumlarında lisans programlarının müfredatı ve her bir programın öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının neler olacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir.
 • Ulusal Çekirdek Eğitim Programlarının müfredatı ilgili Dekanlar Konseyi tarafından kabul edildikten sonra YÖK’ün onayıyla yükseköğretim kurumları tarafından uygulanır.
 • Ölçme-Değerlendirme: Her bir lisans programının öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının ölçme ve değerlendirmesinin nasıl yapılacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumları tarafından hazırlanan öğretim ve sınav yönetmeliğine göre yürütülür.
 • Belgelendirme: Lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, yükseköğretim kurumları tarafından belirlenen ders kredilerini ve diğer yükümlülükleri başarı ile tamamlamaları halinde; lisans diploması alır.
 • Öz Değerlendirme-Dış Değerlendirme: Yükseköğretim kurumları, sürekli izleme bağlamında, her yılın başında bir önceki yıla ait “Kurum İç Değerlendirme Raporlarını” Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından hazırlanan Bilgi Sistemine girer. YÖKAK, yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirmesine ilişkin hazırladığı “Kurumsal Geri Bildirim Raporu”nu kamuoyuyla paylaşılır. Ayrıca, YÖKAK tarafından yetkilendirilen veya tanınan akreditasyon kuruluşları tarafından verilen akreditasyon kararları da programların yeterliliklerinin kalite güvencesinin sağlandığını gösterir. YÖKAK mevzuatı gereği belirlenen yeterliliklere ilişkin düzenli gözden geçirme faaliyetleri yapar.

Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD)

Başlangıç: 1.05.2023 / Bitiş:  01.05.2025

Giriş Şartı

Lise Diplomasına sahip olmak ve ÖSS sınav sonucuna göre programa yerleştirilmiş olmak. ÖSS sınavı hakkında daha fazla bilgi için lütfen www.osym.gov.tr sayfasını ziyaret ediniz. Uluslararası öğrenciler için belli bir kota vardır ve müracaat eden uluslararası öğrenciler arasında sıralama yapılarak üniversite tarafından seçilir.

Başarma ŞartlarıÖğrencilerin lisans programından mezun olabilmeleri için müfredatta var olan toplam 240 AKTS kredi dersi birimini başarıyla bitirmesi ve genel not ortalamasının 2,0 veya üzerinde olması gerekmektedir. 
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Alman Dili ve Eğitimi mezunları, hem kamu hem de özel sektörde profesyonel rol alırlar.Başta Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmen olarak görev yapma olarak olmak üzere,kamu ve özel sektör bankaları, turizm alanı gibi birçok alanda başarıyla görev üstlenebilmektedirler.

Yasal Dayanağı

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

1.1. Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

1.2. Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik

2. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu (Ek Madde-35)

2.1. Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
QrCodeQrCode
Yeterlilik Kodu

TR0030010765


Yeterlilik Adı
Almanca Öğretmenliği Lisans Diploması

Sorumlu Kurum
Atatürk Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Üniversite Mahallesi Prof. Dr. Hikmet Koçak Sokak No : 8 P.K : 25050 Yakutiye / Erzurum

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Genel

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO:08


AYÇ Seviyesi
6

TYÇ Seviyesi
6
Yeterlilik TYÇ’ye 09/05/2024 tarihinde yerleştirildi

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO:08


Kategori
Ana

Kredi Değeri
240

Programın Normal Süresi
4 Yıl

Program Profili (Amaç)

Öğrencilere; akademik ve akademik olmayan yazıları hızlı bir şekilde doğru ve anlayarak okuma becerisi kazandırmak, bağımsız bir okuyucu olabilmek için eleştirel düşünme becerisi kazandırmak, boş zamanlarında okuyabilme alışkanlığı kazandırmak, yazma süreci anlayışlarını ve yazma becerilerini geliştirmek, vermek istedikleri bilgiyi nasıl düzenleyeceklerini öğretmek, yazdıklarını anlam bütünlüğü içinde yazabilmelerini öğretmek, arkadaşlarının yazdıklarını eleştirebilmek ve hatalarını ortaya koyabilmek.


Öğrenme Ortamları

Öğrenme örgün, açık veya uzaktan öğretim şeklinde gerçekleşir. Ayrıca; uygulamalı eğitimler yükseköğretim kurumları bünyesindeki laboratuvar ve atölyelerde ya da endüstride, sağlık kurumlarında ve iş yerlerinde staj veya iş yeri eğitimi olarak yapılmaktadır.


Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Ortaöğretimde kazandığı yeterliklere dayalı olarak; Almancayla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar.
 • Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri kavrar.
 • Alman Dili öğretim programı, özel öğretim stratejileri, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahip olur.
 • İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
 • Almanca ile ilgili özgün bilgi kaynaklarını kullanır.
 • Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 • Alman dili eğitiminin gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 • Almancaya yönelik ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.
 • İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
 • Öğretmenlik Uygulamalarında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 • Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.

Anahtar Yetkinlikler
 • Okuma yazma yetkinliği
 • Çoklu dil yetkinliği
 • Matematiksel yetkinlik ve bilim, teknoloji ve mühendislikte yetkinlik
 • Dijital yetkinlik
 • Kişisel, sosyal ve öğrenmeyi öğrenme yetkinliği
 • Vatandaşlık yetkinliği
 • Girişimcilik yetkinliği
 • Kültürel farkındalık ve ifade yetkinliği

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Programda verilen her bir ders için bir ara sınav ve bir dönem sonu sınavı yapılır. Ayrıca kısa sınav ve ödev değerlendirmesi de yapılabilir. Başarı notuna ara sınav, kısa süreli sınav ve ödevlerin etkisi %50, dönem sonu sınavının ise %50 oranındadır. Dönem sınavına girebilmesi için öğrencinin yönetmeliklerde yazılı devam şartlarını yerine getirmiş olması gerekmektedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir ve öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında, bağıl değerlendirme sistemi uygulanır. Bu değerlendirmede; dersin öğretim elemanı, dersi alan öğrencilerin yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavlarından aldıkları puanların istatistiksel sonuçlarını dikkate alır ve alınan notlar yönetmelikte belirlenen esaslar çerçevesinde 4’lü harf sistemine dönüştürülür. Öğrencinin aldığı notlardan oluşturulan Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) üst üste 2 dönem 2.00’ın altında olanlar bir sonraki dönemden ders alamazlar. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Bir dersten alınan DC ve DD notları, öğrencinin mezuniyet AGNO’suna bağlı olarak değerlendirilir. Öğrencinin AGNO’su başarı baraj notunun (2,00) üzerinde ise bu dersler başarılı olarak tanımlanır. FF notu alan öğrenci başarısızdır, bu dersi verildiği ilk yarıyılda alarak devam ve sınav şartlarını yerine getirmek zorundadır. Başarı notu M ve G ile takdir edilen dersler, AGNO hesaplanmasında değerlendirmeye katılmaz.


Kalite Güvencesi

Yükseköğretim programlarının niteliğinin gözetilmesi için;

• YÖK, yükseköğretim kurumlarında eğitim ve öğretim ile diğer faaliyetlerin planlanması, düzenlenmesi, yönetilmesi ve denetlenmesinden sorumludur.

• YÖK tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde hazırlanan yükseköğretim kurumlarına ait “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları” her yıl yayımlanır. Bu raporlara göre hazırlanan, yükseköğretim kurumlarına yönelik nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren raporlarda YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.

• YÖK tarafından vakıf yükseköğretim kurumlarına ait akademik, idari ve mali verileri içeren “Vakıf Yükseköğretim Kurumları Raporu” her yıl yayımlanır. Vakıf yükseköğretim kurumlarına yönelik yapılan nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren bu raporlar YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır. Yükseköğretimde lisans programlarının kalite güvencesi “Yükseköğretim Diploma Programlarının Kalite Güvencesinin Sağlanmasına Yönelik Usul ve Esaslar” a göre sağlanır:

 • Öğretim Programlarının Oluşturulması ve Onaylanması: Yükseköğretim kurumlarında lisans bölüm ve programların açılması için gerekli olan asgari standart ve ölçütleri YÖK belirler.
 • Yükseköğretim kurumlarında lisans programlarının müfredatı ve her bir programın öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının neler olacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir.
 • Ulusal Çekirdek Eğitim Programlarının müfredatı ilgili Dekanlar Konseyi tarafından kabul edildikten sonra YÖK’ün onayıyla yükseköğretim kurumları tarafından uygulanır.
 • Ölçme-Değerlendirme: Her bir lisans programının öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının ölçme ve değerlendirmesinin nasıl yapılacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumları tarafından hazırlanan öğretim ve sınav yönetmeliğine göre yürütülür.
 • Belgelendirme: Lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, yükseköğretim kurumları tarafından belirlenen ders kredilerini ve diğer yükümlülükleri başarı ile tamamlamaları halinde; lisans diploması alır.
 • Öz Değerlendirme-Dış Değerlendirme: Yükseköğretim kurumları, sürekli izleme bağlamında, her yılın başında bir önceki yıla ait “Kurum İç Değerlendirme Raporlarını” Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından hazırlanan Bilgi Sistemine girer. YÖKAK, yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirmesine ilişkin hazırladığı “Kurumsal Geri Bildirim Raporu”nu kamuoyuyla paylaşılır. Ayrıca, YÖKAK tarafından yetkilendirilen veya tanınan akreditasyon kuruluşları tarafından verilen akreditasyon kararları da programların yeterliliklerinin kalite güvencesinin sağlandığını gösterir. YÖKAK mevzuatı gereği belirlenen yeterliliklere ilişkin düzenli gözden geçirme faaliyetleri yapar.

Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD)

Başlangıç: 1.05.2023 / Bitiş:  01.05.2025


Giriş Şartı

Lise Diplomasına sahip olmak ve ÖSS sınav sonucuna göre programa yerleştirilmiş olmak. ÖSS sınavı hakkında daha fazla bilgi için lütfen www.osym.gov.tr sayfasını ziyaret ediniz. Uluslararası öğrenciler için belli bir kota vardır ve müracaat eden uluslararası öğrenciler arasında sıralama yapılarak üniversite tarafından seçilir.


Başarma Şartları
Öğrencilerin lisans programından mezun olabilmeleri için müfredatta var olan toplam 240 AKTS kredi dersi birimini başarıyla bitirmesi ve genel not ortalamasının 2,0 veya üzerinde olması gerekmektedir. 

İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Alman Dili ve Eğitimi mezunları, hem kamu hem de özel sektörde profesyonel rol alırlar.Başta Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmen olarak görev yapma olarak olmak üzere,kamu ve özel sektör bankaları, turizm alanı gibi birçok alanda başarıyla görev üstlenebilmektedirler.


Yasal Dayanağı

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

1.1. Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

1.2. Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik

2. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu (Ek Madde-35)

2.1. Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği


Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
QrCodeQrCode
Qualification Code

TR0030010765

Qualification Title
Bachelor's Degree in German Teaching
Awarding BodyAtatürk University
Awarding Body ContactAtatürk University
Awarding Body Urlhttp://www.atauni.edu.tr/
OrientationGeneral
EQF Level6
6 The Qualification has been included in TQF on 09/05/2024
TQF Level 6
Thematic AreasTeacher training with subject specialization
National Occupation Classification

ISCO:08

CategoryMain
Credit Value240
Program Duration4 Yıl
Program Profile

To students; To gain the ability to read academic and non-academic writings quickly, accurately and with understanding, to gain critical thinking skills in order to become an independent reader, to gain the habit of reading in free time, to improve their understanding of the writing process and writing skills, to teach them how to organize the information they want to give, to teach them how to organize the information they want to give, to make them understand their writing in a coherent way. to teach them how to write, to criticize their friends' writings and to reveal their mistakes.

Learning Environments

Learning takes place in the form of formal, open or distance education. Moreover; Practical training is provided in laboratories and workshops within higher education institutions or as internships or workplace training in industry, health institutions and workplaces.

Description

Based on the qualifications gained in secondary education; Understands concepts related to German and the relationships between concepts.

 • Understands the methods related to the production of scientific knowledge.
 • Have knowledge of the German Language curriculum, special teaching strategies, methods and techniques, and measurement and evaluation.
 • Have knowledge of the development, learning characteristics and difficulties of secondary school students.
 • Uses original information sources about German.
 • Evaluates the knowledge and skills acquired with a critical approach.
 • Uses computer software and information and communication technologies at the level required for German language education.
 • Develops materials for German that meet the student's needs.
 • Have knowledge of the development, learning characteristics and difficulties of secondary school students.
 • Takes responsibility individually and as a team member to solve complex and unpredictable problems encountered in Teaching Practices.
 • Takes responsibility in individual and group work and carries out the task effectively.
Key Competencies
 • Literacy competency
 • Multilingual proficiency
 • Mathematical competence and competence in science, technology and engineering
 • Digital competence
 • Personal, social and learning to learn competence
 • Civic competence
 • Entrepreneurial competence
 • Cultural awareness and expression competence
Further Info

There is a midterm exam and a final exam for each course offered in the program. Quizzes and homework evaluations can also be made. The impact of midterm exams, short-term exams and assignments on the success grade is 50%, and the final exam is 50%. In order to take the term exam, the student must meet the attendance requirements written in the regulations. All exams are evaluated out of 100 points and a relative evaluation system is applied in calculating students' success grades. In this evaluation; The instructor of the course takes into account the statistical results of the scores received by the students taking the course from mid-term and final exams, and the grades received are converted into a 4-letter system within the framework of the principles specified in the regulation. Those whose Weighted General Grade Point Average (CGPA), which is calculated from the grades the student has received, is below 2.00 for two consecutive semesters, cannot take courses in the next semester. A student who receives one of the AA, BA, BB, CB and CC grades from a course is deemed to have succeeded that course. DC and DD grades received from a course are evaluated depending on the student's graduation CGPA. If the student's CGPA is above the success threshold (2.00), these courses are defined as successful. The student who receives a grade of FF is unsuccessful and must meet the attendance and exam requirements by taking this course in the first semester it is offered. Courses awarded with success grades of M and G are not included in the evaluation when calculating CGPA.

Quality Assurance

YÖK is responsible for the planning, organization, content and supervision of education, training and other publications in the higher education institution.

• According to the framework distributed by YÖK, higher education institutions' "University Monitoring and Evaluation Reports" are published every year. Reports prepared according to these reports, containing good and high-quality evaluations of higher education institutions, are shared with the public by YÖK.

• The "Foundation Higher Education Institutions Report", which includes academic, administrative and financial data regarding foundation higher education, is published every year by YÖK. These reports, which contain good and high-quality evaluations of foundation higher education institutions, are shared with the public by YÖK. Quality assurance of undergraduate programs in higher education is provided according to the "Procedures and Principles for Providing Quality Assurance of Higher Education Diploma Programs":

3. Certification: Students enrolled in undergraduate programs, if they successfully complete the course credits and other obligations determined by higher education institutions; receives a bachelor's degree.

4. Self-Evaluation-External Evaluation: In the context of continuous monitoring, higher education institutions enter the "Institution Internal Evaluation Reports" of the previous year into the Information System prepared by the Higher Education Quality Board (YÖKAK) at the beginning of each year. The "Institutional Feedback Report" prepared by YÖKAK regarding the external evaluation of higher education institutions is shared with the public. In addition, accreditation decisions made by accreditation bodies authorized or recognized by YÖKAK also show that the quality assurance of the qualifications of the programs is ensured. It carries out regular review activities regarding the qualifications determined in accordance with the YÖKAK legislation.

Access Requirements

To have a high school diploma and to be placed in the program according to the ÖSS exam result. For more information about the ÖSS exam, please visit www.osym.gov.tr. There is a certain quota for international students and they are selected by the university among the international students who apply.

Conditions for SuccessIn order to graduate from the undergraduate program, the students must successfully complete 240 ECTS credits in the curriculum and the GPA should be 2.0 or above. Graduation criteria require completion.
Progression Paths (Relationship Type)

The graduates of German Language Teaching Department can work as a german teacher in all primary and secondary schools in which German is taught as first or second language. They can work in several fields or private sector which has commercial cooperation with Germany. They can work in various areas of tourism as well as in media and communication orientated institutions.

Legal Basis

1. Higher Education Law No. 2547

1.1. Regulation on the Principles of Transfer Between Associate and Undergraduate Programs in Higher Education Institutions, Double Major, Minor and Inter-Institutional Credit Transfer

1.2. Regulation on the Continuation of Undergraduate Education for Graduates of Vocational Schools and Open Education Associate Degree Programs

2. Higher Education Law No. 2547 (Additional Article-35)

2.1. Higher Education Quality Assurance and Higher Education Quality Board Regulation

Validity Period (If Any)

The qualification is valid at all times.

Url Open Address
QrCodeQrCode
Qualification Code

TR0030010765


Qualification Title
Bachelor's Degree in German Teaching

Awarding Body
Atatürk University

Awarding Body Contact
Atatürk University

Awarding Body Url

Orientation
General

National Occupation Classification

ISCO:08


EQF Level
6

TQF Level
6
The Qualification has been included in TQF on 09/05/2024

National Occupation Classification

ISCO:08


Category
Main

Credit Value
240

Program Duration
4 Yıl

Program Profile

To students; To gain the ability to read academic and non-academic writings quickly, accurately and with understanding, to gain critical thinking skills in order to become an independent reader, to gain the habit of reading in free time, to improve their understanding of the writing process and writing skills, to teach them how to organize the information they want to give, to teach them how to organize the information they want to give, to make them understand their writing in a coherent way. to teach them how to write, to criticize their friends' writings and to reveal their mistakes.


Learning Environments

Learning takes place in the form of formal, open or distance education. Moreover; Practical training is provided in laboratories and workshops within higher education institutions or as internships or workplace training in industry, health institutions and workplaces.


Description

Based on the qualifications gained in secondary education; Understands concepts related to German and the relationships between concepts.

 • Understands the methods related to the production of scientific knowledge.
 • Have knowledge of the German Language curriculum, special teaching strategies, methods and techniques, and measurement and evaluation.
 • Have knowledge of the development, learning characteristics and difficulties of secondary school students.
 • Uses original information sources about German.
 • Evaluates the knowledge and skills acquired with a critical approach.
 • Uses computer software and information and communication technologies at the level required for German language education.
 • Develops materials for German that meet the student's needs.
 • Have knowledge of the development, learning characteristics and difficulties of secondary school students.
 • Takes responsibility individually and as a team member to solve complex and unpredictable problems encountered in Teaching Practices.
 • Takes responsibility in individual and group work and carries out the task effectively.

Key Competencies
 • Literacy competency
 • Multilingual proficiency
 • Mathematical competence and competence in science, technology and engineering
 • Digital competence
 • Personal, social and learning to learn competence
 • Civic competence
 • Entrepreneurial competence
 • Cultural awareness and expression competence

Further Info

There is a midterm exam and a final exam for each course offered in the program. Quizzes and homework evaluations can also be made. The impact of midterm exams, short-term exams and assignments on the success grade is 50%, and the final exam is 50%. In order to take the term exam, the student must meet the attendance requirements written in the regulations. All exams are evaluated out of 100 points and a relative evaluation system is applied in calculating students' success grades. In this evaluation; The instructor of the course takes into account the statistical results of the scores received by the students taking the course from mid-term and final exams, and the grades received are converted into a 4-letter system within the framework of the principles specified in the regulation. Those whose Weighted General Grade Point Average (CGPA), which is calculated from the grades the student has received, is below 2.00 for two consecutive semesters, cannot take courses in the next semester. A student who receives one of the AA, BA, BB, CB and CC grades from a course is deemed to have succeeded that course. DC and DD grades received from a course are evaluated depending on the student's graduation CGPA. If the student's CGPA is above the success threshold (2.00), these courses are defined as successful. The student who receives a grade of FF is unsuccessful and must meet the attendance and exam requirements by taking this course in the first semester it is offered. Courses awarded with success grades of M and G are not included in the evaluation when calculating CGPA.


Quality Assurance

YÖK is responsible for the planning, organization, content and supervision of education, training and other publications in the higher education institution.

• According to the framework distributed by YÖK, higher education institutions' "University Monitoring and Evaluation Reports" are published every year. Reports prepared according to these reports, containing good and high-quality evaluations of higher education institutions, are shared with the public by YÖK.

• The "Foundation Higher Education Institutions Report", which includes academic, administrative and financial data regarding foundation higher education, is published every year by YÖK. These reports, which contain good and high-quality evaluations of foundation higher education institutions, are shared with the public by YÖK. Quality assurance of undergraduate programs in higher education is provided according to the "Procedures and Principles for Providing Quality Assurance of Higher Education Diploma Programs":

3. Certification: Students enrolled in undergraduate programs, if they successfully complete the course credits and other obligations determined by higher education institutions; receives a bachelor's degree.

4. Self-Evaluation-External Evaluation: In the context of continuous monitoring, higher education institutions enter the "Institution Internal Evaluation Reports" of the previous year into the Information System prepared by the Higher Education Quality Board (YÖKAK) at the beginning of each year. The "Institutional Feedback Report" prepared by YÖKAK regarding the external evaluation of higher education institutions is shared with the public. In addition, accreditation decisions made by accreditation bodies authorized or recognized by YÖKAK also show that the quality assurance of the qualifications of the programs is ensured. It carries out regular review activities regarding the qualifications determined in accordance with the YÖKAK legislation.


Access Requirements

To have a high school diploma and to be placed in the program according to the ÖSS exam result. For more information about the ÖSS exam, please visit www.osym.gov.tr. There is a certain quota for international students and they are selected by the university among the international students who apply.


Conditions for Success
In order to graduate from the undergraduate program, the students must successfully complete 240 ECTS credits in the curriculum and the GPA should be 2.0 or above. Graduation criteria require completion.

Progression Paths (Relationship Type)

The graduates of German Language Teaching Department can work as a german teacher in all primary and secondary schools in which German is taught as first or second language. They can work in several fields or private sector which has commercial cooperation with Germany. They can work in various areas of tourism as well as in media and communication orientated institutions.


Legal Basis

1. Higher Education Law No. 2547

1.1. Regulation on the Principles of Transfer Between Associate and Undergraduate Programs in Higher Education Institutions, Double Major, Minor and Inter-Institutional Credit Transfer

1.2. Regulation on the Continuation of Undergraduate Education for Graduates of Vocational Schools and Open Education Associate Degree Programs

2. Higher Education Law No. 2547 (Additional Article-35)

2.1. Higher Education Quality Assurance and Higher Education Quality Board Regulation


Validity Period (If Any)

The qualification is valid at all times.


Url
Open Address

Url
QrCodeQrCode