Yeterlilik Kodu

TR0030004630

Yeterlilik Adı
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Lisans Diploması
Sorumlu KurumHaliç Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiHaliç Üniversitesi, 5. Levent Mahallesi, 15 Temmuz Şehitler Caddesi, No: 14/12 34060 Eyüpsultan/İSTANBUL
Sorumlu Kurum URLhttp://www.halic.edu.tr/
YönelimGenel
AYÇ Seviyesi6
6 Yeterlilik TYÇ’ye 18/07/2023 tarihinde yerleştirildi
TYÇ Seviyesi 6
Sınıflandırma (Tematik Alan)Edebiyat ve dilbilim
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08

KategoriAna
Kredi Değeri240
Programın Normal Süresi 4 Yıl
Program Profili (Amaç)

Ortaöğretim yeterliliklerine dayalı, sekiz yarıyıllık bir programı kapsayan ve belirli bir öğrenme alanına veya mesleğe yönelik eğitim veren bir yükseköğretim programıdır.

Öğrenme Ortamları

Öğrenme örgün, açık veya uzaktan öğretim şeklinde gerçekleşir. Ayrıca; uygulamalı eğitimler yükseköğretim kurumları bünyesindeki laboratuvar ve atölyelerde ya da endüstride, sağlık kurumlarında ve iş yerlerinde staj veya iş yeri eğitimi olarak yapılmaktadır.

Bu program tam burslu olarak da sunulmaktadır.

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Edebiyat, özellikle Amerikan Edebiyatı ve Kültürü alanındaki kuramlar ve yaklaşımlar hakkında derinlemesine bilgi sahibi olma.
 • Edebiyat tarihinin farklı dönemlerinden çeşitli yazarlar, sanatsal akımlar ve yapıtlar hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olma.
 • Temel edebiyat türlerinin belirleyici özelliklerini tanımlama.
 • Edebiyat yapıtlarının yazıldığı ve okunduğu dönemlerdeki entelektüel, toplumsal, kültürel ve tarihsel bağlamlar hakkında bilgi sahibi olma.Edebi, eleştirel, tarihsel ve dilbilimsel yaklaşımları metin çözümlemede kullanabilme becerisine sahip olma.
 • Dilin sistematik yapısı, işleyişi ve dönüşümleri hakkında kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahip olma.
 • Dil, edebiyat ve kültüre ilişkin temel terim ve kavramları açıklayabilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme becerisine sahip olma.
 • Bilgi ve materyal toplamak, incelemek, düzenlemek ve sunmak için araştırma becerilerini kullanabilme.
 • Alanındaki yenilik ve gelişmeleri izleyebilme ve destek verebilme becerisine sahip olabilme.
 • Sosyal ve kültürel değerlerle ilgili bilinç sahibi olabilme.
Anahtar Yetkinlikler

Aşağıda sıralanan anahtar yetkinliklere ileri düzeyde sahiptir.

 • Okuma yazma yetkinliği
 • Çoklu dil yetkinliği
 • Matematiksel yetkinlik ve bilim, teknoloji ve mühendislikte yetkinlik
 • Dijital yetkinlik
 • Kişisel, sosyal ve öğrenmeyi öğrenme yetkinliği
 • Vatandaşlık yetkinliği
 • Girişimcilik yetkinliği
 • Kültürel farkındalık ve ifade yetkinliği
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Haliç Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü öğrencilerinin başarı durumları “Haliç Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” hükümlerine göre belirlenmektedir.

 • Başarı notu; tek ders, not yükseltme ve muafiyet sınavları dışında, öğrencilerin yarıyıl/yıl içi etkinlikler ile yarıyıl/yılsonu sınavından aldıkları notların öngörülen ağırlıklara göre hesaba katılmasıyla belirlenen ham başarı notunun 4’lük not sistemindeki karşılığını ifade eder.
 • Öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında bağıl veya mutlak değerlendirme sistemi kullanılır. Hangi değerlendirme sisteminin kullanılacağına, eğitim-öğretim yılı başlamadan önce ilgili yönetim kurulu karar verir. 4’lük ve 100’lük not sistemleri arasındaki dönüşüm için YÖK tarafından hazırlanan dönüşüm tablosu kullanılır.
 • Bir dersteki başarının ölçülmesinde; o derse ait yarıyıl içi ara sınavlar, ek sınavlar, arazi ve iş yeri çalışması, uygulama, ödev, proje, atölye, seminer, devam, laboratuvar ve benzeri yarıyıl içi çalışmaları; ders değerlendirme notunun %40’ını oluşturur. Yarıyıl içi çalışmaların türleri, bunların ve yarıyıl sonu sınavı notunun ders başarı notuna katkısı, dersi veren öğretim elemanı tarafından her yarıyıl derslerinin başlangıcında öğrencilere duyurulur. Derslere ilişkin tüm yarıyıl içi çalışmalarının ve yarıyıl sonu sınavlarının notları ilân edilir.
 • Mutlak değerlendirme sisteminde başarı notu, ham başarı notları için bu Yönetmelikte öngörülen mutlak aralıklara göre belirlenir. Bağıl değerlendirme sisteminde ise başarı notu, ham başarı notlarının ortalaması ve istatistiksel dağılımı esas alınarak belirlenir.
 • Bağıl ve mutlak değerlendirme sistemlerine ilişkin ölçme ve değerlendirme esasları, bağıl değerlendirme sisteminde başarı notu hesaplamasına katılma koşul ve sınırları ile başarı dereceleri hakkındaki esaslar Senato tarafından belirlenir ve Üniversitenin internet sitesinde yayımlanır.
 • Her iki değerlendirme sisteminde de herhangi bir dersin final veya bütünleme sınavına girmeyen ve bu sınavlardan 100 üzerinden en az 40 alamayan öğrenciler o dersten başarısız sayılır.
 • Başarı notu derecelerinin puan ve harf karşılıkları ile mutlak değerlendirme sistemindeki not aralıkları aşağıda verilmiştir:
 • Başarı Notu / Harf Notu / Anlamı/ Not Aralığı

4,00 AA Mükemmel

90-100 3,50 BA Çok İyi

80-89 3,00 BB İyi

70-79 2,50 CB Orta

65-69 2,00 CC Yeterli

60-64 1,50 DC Koşullu Başarılı

55-59 1,00 DD Koşullu Başarılı

50-54 0,00 FF Başarısız

0-49 0,00 NA Devamsız

0. 

 • Yedinci fıkrada belirtilen başarı notları harflerinin dışında, öğrencilerin bir dersteki durumları sayısal değeri olmayan harflerden aşağıdaki gibi belirlenir:

a) NA (Devamsız): Devamsızlık nedeniyle başarısız olunan dersler için verilir ve ortalama hesaplarında kredili dersler için FF, kredisiz dersler için U notu gibi işlem görür.

b) I (Eksik): Öğrencilerin derste başarılı oldukları halde, özürleri nedeni ile ders için gerekli olan staj, proje, ödev, laboratuvar deneyleri ve benzeri çalışmaları tamamlayamamaları durumunda verilir. Bu harfin verildiği öğrencilere, sınav döneminin bitiminden sonra en çok on beş gün içinde eksikliklerini tamamlayarak bir not verilmesi zorunludur. Aksi halde, I harfi FF notuna dönüşür.

c) S (Yeterli): Staj ve kredisiz derslerde başarılı olanlara verilir.

ç) T (Transfer/muaf): Başka bir yükseköğrenim kurumundan daha önce alınan ve denkliği ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilerek muaf sayılan dersler için verilir.

d) W (Çekilmiş): Öğrencilerin çekildikleri dersler için verilir.

e) P (Devam eden): Birden fazla döneme yayılan kredisiz derslerin devam ettiği durumlarda verilir.

 • Öğrencilerin intibakları sırasında veya bir başka eğitim kurumunda aldıkları sayısal notlarının değerlendirilmesinde, bu maddede belirtilen harf notları ve kat sayıları esas alınır.
 • Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.
 • Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF ya da I notunun olmaması gerekir.
 • Bu programda öğrencinin asgari 240 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.
Kalite Güvencesi

Yükseköğretim programlarının niteliğinin gözetilmesi için;

• YÖK, yükseköğretim kurumlarında eğitim ve öğretim ile diğer faaliyetlerin planlanması, düzenlenmesi, yönetilmesi ve denetlenmesinden sorumludur.

• YÖK tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde hazırlanan yükseköğretim kurumlarına ait “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları” her yıl yayımlanır. Bu raporlara göre hazırlanan, yükseköğretim kurumlarına yönelik nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren raporlarda YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.

• YÖK tarafından vakıf yükseköğretim kurumlarına ait akademik, idari ve mali verileri içeren “Vakıf Yükseköğretim Kurumları Raporu” her yıl yayımlanır. Vakıf yükseköğretim kurumlarına yönelik yapılan nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren bu raporlar YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır. Yükseköğretimde lisans programlarının kalite güvencesi “Yükseköğretim Diploma Programlarının Kalite Güvencesinin Sağlanmasına Yönelik Usul ve Esaslar” a göre sağlanır:

1. Öğretim Programlarının Oluşturulması ve Onaylanması: Yükseköğretim kurumlarında lisans bölüm ve programların açılması için gerekli olan asgari standart ve ölçütleri YÖK belirler.

1.1. Yükseköğretim kurumlarında lisans programlarının müfredatı ve her bir programın öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının neler olacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir.

1.2. Ulusal Çekirdek Eğitim Programlarının müfredatı ilgili Dekanlar Konseyi tarafından kabul edildikten sonra YÖK’ün onayıyla yükseköğretim kurumları tarafından uygulanır.

2. Ölçme-Değerlendirme: Her bir lisans programının öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının ölçme ve değerlendirmesinin nasıl yapılacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumları tarafından hazırlanan öğretim ve sınav yönetmeliğine göre yürütülür.

3. Belgelendirme: Lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, yükseköğretim kurumları tarafından belirlenen ders kredilerini ve diğer yükümlülükleri başarı ile tamamlamaları halinde; lisans diploması alır.

4. Öz Değerlendirme-Dış Değerlendirme: Yükseköğretim kurumları, sürekli izleme bağlamında, her yılın başında bir önceki yıla ait “Kurum İç Değerlendirme Raporlarını” Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından hazırlanan Bilgi Sistemine girer. YÖKAK, yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirmesine ilişkin hazırladığı “Kurumsal Geri Bildirim Raporu”nu kamuoyuyla paylaşılır. Ayrıca, YÖKAK tarafından yetkilendirilen veya tanınan akreditasyon kuruluşları tarafından verilen akreditasyon kararları da programların yeterliliklerinin kalite güvencesinin sağlandığını gösterir. YÖKAK mevzuatı gereği belirlenen yeterliliklere ilişkin düzenli gözden geçirme faaliyetleri yapar.

Akreditasyon Kuruluşu Adı; Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (FEDEK)

Giriş Şartı

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü’ne kayıt olmak isteyen adayların ÖSYM’nin düzenlediği merkezi yerleştirme sınavını kazanmaları ve herhangi bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmamaları şartı aranmaktadır. ÖSYM’nin düzenlediği sınavda DİL-1 puanları ve tercih sıralarına göre yerleşmeye hak kazanan adayların ÖSYM’nin ve Üniversitenin belirlediği kayıt tarihleri arasında, kayıt kılavuzunda ve Üniversite tarafından istenen belgeler ile bizzat veya belirledikleri vekilleri aracılığıyla Üniversitenin ilgili birimine başvurarak kesin kayıtlarını yaptırırlar. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Üniversitenin ön lisans ve lisans eğitim-öğretim programlarına öğrenci kabulü; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav sonuçlarına veya YÖK kararlarına göre yapılır.

Başarma ŞartlarıÖğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF ya da I notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir. Kayıtlı oldukları eğitim ve öğretim programının öngördüğü yükümlülükleri başarı ile tamamlamış olmak. İki yıllık ön lisans programları için 120, dört yıllık lisans programları için 240, lisans ve yüksek lisans derecelerini birlikte veren beş yıllık programlar için 300, altı yıllık programlar için 360 AKTS kredisini tamamlamak. Eğitim ve öğretim programının gerektirdiği tüm zorunlu ve seçmeli derslerden başarılı olmak. En az 2,00 AGNO sağlamış olmak. Üniversite ile ilişiği kesilmemiş olmak.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Bölümümüz öğrencileri mezun olduktan sonra İngilizce Öğretmenliği Sertifikası alarak İngilizce öğretmeni olarak çalışabilmekte, çevirmenlik yapabilmekte, çokuluslu şirketler, reklam ve halkla ilişkiler, turizm, medya, basın-yayım ve diplomasi alanlarında çalışma olanağı bulabilmektedir. Akademik uğraşlarını sürdürmek isteyen öğrencilerimiz ise yüksek lisans eğitimlerine yurt içi ve yurt dışında bulunan çeşitli üniversitelerde devam edebilmektedir.

Yasal Dayanağı

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

1.1. Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

1.2. Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik

2. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu (Ek Madde-35)

2.1. Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
QrCodeQrCode
Yeterlilik Kodu

TR0030004630


Yeterlilik Adı
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Lisans Diploması

Sorumlu Kurum
Haliç Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Haliç Üniversitesi, 5. Levent Mahallesi, 15 Temmuz Şehitler Caddesi, No: 14/12 34060 Eyüpsultan/İSTANBUL

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Genel

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08


AYÇ Seviyesi
6

TYÇ Seviyesi
6
Yeterlilik TYÇ’ye 18/07/2023 tarihinde yerleştirildi

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08


Kategori
Ana

Kredi Değeri
240

Programın Normal Süresi
4 Yıl

Program Profili (Amaç)

Ortaöğretim yeterliliklerine dayalı, sekiz yarıyıllık bir programı kapsayan ve belirli bir öğrenme alanına veya mesleğe yönelik eğitim veren bir yükseköğretim programıdır.


Öğrenme Ortamları

Öğrenme örgün, açık veya uzaktan öğretim şeklinde gerçekleşir. Ayrıca; uygulamalı eğitimler yükseköğretim kurumları bünyesindeki laboratuvar ve atölyelerde ya da endüstride, sağlık kurumlarında ve iş yerlerinde staj veya iş yeri eğitimi olarak yapılmaktadır.

Bu program tam burslu olarak da sunulmaktadır.


Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Edebiyat, özellikle Amerikan Edebiyatı ve Kültürü alanındaki kuramlar ve yaklaşımlar hakkında derinlemesine bilgi sahibi olma.
 • Edebiyat tarihinin farklı dönemlerinden çeşitli yazarlar, sanatsal akımlar ve yapıtlar hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olma.
 • Temel edebiyat türlerinin belirleyici özelliklerini tanımlama.
 • Edebiyat yapıtlarının yazıldığı ve okunduğu dönemlerdeki entelektüel, toplumsal, kültürel ve tarihsel bağlamlar hakkında bilgi sahibi olma.Edebi, eleştirel, tarihsel ve dilbilimsel yaklaşımları metin çözümlemede kullanabilme becerisine sahip olma.
 • Dilin sistematik yapısı, işleyişi ve dönüşümleri hakkında kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahip olma.
 • Dil, edebiyat ve kültüre ilişkin temel terim ve kavramları açıklayabilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme becerisine sahip olma.
 • Bilgi ve materyal toplamak, incelemek, düzenlemek ve sunmak için araştırma becerilerini kullanabilme.
 • Alanındaki yenilik ve gelişmeleri izleyebilme ve destek verebilme becerisine sahip olabilme.
 • Sosyal ve kültürel değerlerle ilgili bilinç sahibi olabilme.

Anahtar Yetkinlikler

Aşağıda sıralanan anahtar yetkinliklere ileri düzeyde sahiptir.

 • Okuma yazma yetkinliği
 • Çoklu dil yetkinliği
 • Matematiksel yetkinlik ve bilim, teknoloji ve mühendislikte yetkinlik
 • Dijital yetkinlik
 • Kişisel, sosyal ve öğrenmeyi öğrenme yetkinliği
 • Vatandaşlık yetkinliği
 • Girişimcilik yetkinliği
 • Kültürel farkındalık ve ifade yetkinliği

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Haliç Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü öğrencilerinin başarı durumları “Haliç Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” hükümlerine göre belirlenmektedir.

 • Başarı notu; tek ders, not yükseltme ve muafiyet sınavları dışında, öğrencilerin yarıyıl/yıl içi etkinlikler ile yarıyıl/yılsonu sınavından aldıkları notların öngörülen ağırlıklara göre hesaba katılmasıyla belirlenen ham başarı notunun 4’lük not sistemindeki karşılığını ifade eder.
 • Öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında bağıl veya mutlak değerlendirme sistemi kullanılır. Hangi değerlendirme sisteminin kullanılacağına, eğitim-öğretim yılı başlamadan önce ilgili yönetim kurulu karar verir. 4’lük ve 100’lük not sistemleri arasındaki dönüşüm için YÖK tarafından hazırlanan dönüşüm tablosu kullanılır.
 • Bir dersteki başarının ölçülmesinde; o derse ait yarıyıl içi ara sınavlar, ek sınavlar, arazi ve iş yeri çalışması, uygulama, ödev, proje, atölye, seminer, devam, laboratuvar ve benzeri yarıyıl içi çalışmaları; ders değerlendirme notunun %40’ını oluşturur. Yarıyıl içi çalışmaların türleri, bunların ve yarıyıl sonu sınavı notunun ders başarı notuna katkısı, dersi veren öğretim elemanı tarafından her yarıyıl derslerinin başlangıcında öğrencilere duyurulur. Derslere ilişkin tüm yarıyıl içi çalışmalarının ve yarıyıl sonu sınavlarının notları ilân edilir.
 • Mutlak değerlendirme sisteminde başarı notu, ham başarı notları için bu Yönetmelikte öngörülen mutlak aralıklara göre belirlenir. Bağıl değerlendirme sisteminde ise başarı notu, ham başarı notlarının ortalaması ve istatistiksel dağılımı esas alınarak belirlenir.
 • Bağıl ve mutlak değerlendirme sistemlerine ilişkin ölçme ve değerlendirme esasları, bağıl değerlendirme sisteminde başarı notu hesaplamasına katılma koşul ve sınırları ile başarı dereceleri hakkındaki esaslar Senato tarafından belirlenir ve Üniversitenin internet sitesinde yayımlanır.
 • Her iki değerlendirme sisteminde de herhangi bir dersin final veya bütünleme sınavına girmeyen ve bu sınavlardan 100 üzerinden en az 40 alamayan öğrenciler o dersten başarısız sayılır.
 • Başarı notu derecelerinin puan ve harf karşılıkları ile mutlak değerlendirme sistemindeki not aralıkları aşağıda verilmiştir:
 • Başarı Notu / Harf Notu / Anlamı/ Not Aralığı

4,00 AA Mükemmel

90-100 3,50 BA Çok İyi

80-89 3,00 BB İyi

70-79 2,50 CB Orta

65-69 2,00 CC Yeterli

60-64 1,50 DC Koşullu Başarılı

55-59 1,00 DD Koşullu Başarılı

50-54 0,00 FF Başarısız

0-49 0,00 NA Devamsız

0. 

 • Yedinci fıkrada belirtilen başarı notları harflerinin dışında, öğrencilerin bir dersteki durumları sayısal değeri olmayan harflerden aşağıdaki gibi belirlenir:

a) NA (Devamsız): Devamsızlık nedeniyle başarısız olunan dersler için verilir ve ortalama hesaplarında kredili dersler için FF, kredisiz dersler için U notu gibi işlem görür.

b) I (Eksik): Öğrencilerin derste başarılı oldukları halde, özürleri nedeni ile ders için gerekli olan staj, proje, ödev, laboratuvar deneyleri ve benzeri çalışmaları tamamlayamamaları durumunda verilir. Bu harfin verildiği öğrencilere, sınav döneminin bitiminden sonra en çok on beş gün içinde eksikliklerini tamamlayarak bir not verilmesi zorunludur. Aksi halde, I harfi FF notuna dönüşür.

c) S (Yeterli): Staj ve kredisiz derslerde başarılı olanlara verilir.

ç) T (Transfer/muaf): Başka bir yükseköğrenim kurumundan daha önce alınan ve denkliği ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilerek muaf sayılan dersler için verilir.

d) W (Çekilmiş): Öğrencilerin çekildikleri dersler için verilir.

e) P (Devam eden): Birden fazla döneme yayılan kredisiz derslerin devam ettiği durumlarda verilir.

 • Öğrencilerin intibakları sırasında veya bir başka eğitim kurumunda aldıkları sayısal notlarının değerlendirilmesinde, bu maddede belirtilen harf notları ve kat sayıları esas alınır.
 • Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.
 • Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF ya da I notunun olmaması gerekir.
 • Bu programda öğrencinin asgari 240 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

Kalite Güvencesi

Yükseköğretim programlarının niteliğinin gözetilmesi için;

• YÖK, yükseköğretim kurumlarında eğitim ve öğretim ile diğer faaliyetlerin planlanması, düzenlenmesi, yönetilmesi ve denetlenmesinden sorumludur.

• YÖK tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde hazırlanan yükseköğretim kurumlarına ait “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları” her yıl yayımlanır. Bu raporlara göre hazırlanan, yükseköğretim kurumlarına yönelik nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren raporlarda YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.

• YÖK tarafından vakıf yükseköğretim kurumlarına ait akademik, idari ve mali verileri içeren “Vakıf Yükseköğretim Kurumları Raporu” her yıl yayımlanır. Vakıf yükseköğretim kurumlarına yönelik yapılan nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren bu raporlar YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır. Yükseköğretimde lisans programlarının kalite güvencesi “Yükseköğretim Diploma Programlarının Kalite Güvencesinin Sağlanmasına Yönelik Usul ve Esaslar” a göre sağlanır:

1. Öğretim Programlarının Oluşturulması ve Onaylanması: Yükseköğretim kurumlarında lisans bölüm ve programların açılması için gerekli olan asgari standart ve ölçütleri YÖK belirler.

1.1. Yükseköğretim kurumlarında lisans programlarının müfredatı ve her bir programın öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının neler olacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir.

1.2. Ulusal Çekirdek Eğitim Programlarının müfredatı ilgili Dekanlar Konseyi tarafından kabul edildikten sonra YÖK’ün onayıyla yükseköğretim kurumları tarafından uygulanır.

2. Ölçme-Değerlendirme: Her bir lisans programının öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının ölçme ve değerlendirmesinin nasıl yapılacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumları tarafından hazırlanan öğretim ve sınav yönetmeliğine göre yürütülür.

3. Belgelendirme: Lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, yükseköğretim kurumları tarafından belirlenen ders kredilerini ve diğer yükümlülükleri başarı ile tamamlamaları halinde; lisans diploması alır.

4. Öz Değerlendirme-Dış Değerlendirme: Yükseköğretim kurumları, sürekli izleme bağlamında, her yılın başında bir önceki yıla ait “Kurum İç Değerlendirme Raporlarını” Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından hazırlanan Bilgi Sistemine girer. YÖKAK, yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirmesine ilişkin hazırladığı “Kurumsal Geri Bildirim Raporu”nu kamuoyuyla paylaşılır. Ayrıca, YÖKAK tarafından yetkilendirilen veya tanınan akreditasyon kuruluşları tarafından verilen akreditasyon kararları da programların yeterliliklerinin kalite güvencesinin sağlandığını gösterir. YÖKAK mevzuatı gereği belirlenen yeterliliklere ilişkin düzenli gözden geçirme faaliyetleri yapar.

Akreditasyon Kuruluşu Adı; Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (FEDEK)


Giriş Şartı

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü’ne kayıt olmak isteyen adayların ÖSYM’nin düzenlediği merkezi yerleştirme sınavını kazanmaları ve herhangi bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmamaları şartı aranmaktadır. ÖSYM’nin düzenlediği sınavda DİL-1 puanları ve tercih sıralarına göre yerleşmeye hak kazanan adayların ÖSYM’nin ve Üniversitenin belirlediği kayıt tarihleri arasında, kayıt kılavuzunda ve Üniversite tarafından istenen belgeler ile bizzat veya belirledikleri vekilleri aracılığıyla Üniversitenin ilgili birimine başvurarak kesin kayıtlarını yaptırırlar. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Üniversitenin ön lisans ve lisans eğitim-öğretim programlarına öğrenci kabulü; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav sonuçlarına veya YÖK kararlarına göre yapılır.


Başarma Şartları
Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF ya da I notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir. Kayıtlı oldukları eğitim ve öğretim programının öngördüğü yükümlülükleri başarı ile tamamlamış olmak. İki yıllık ön lisans programları için 120, dört yıllık lisans programları için 240, lisans ve yüksek lisans derecelerini birlikte veren beş yıllık programlar için 300, altı yıllık programlar için 360 AKTS kredisini tamamlamak. Eğitim ve öğretim programının gerektirdiği tüm zorunlu ve seçmeli derslerden başarılı olmak. En az 2,00 AGNO sağlamış olmak. Üniversite ile ilişiği kesilmemiş olmak.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Bölümümüz öğrencileri mezun olduktan sonra İngilizce Öğretmenliği Sertifikası alarak İngilizce öğretmeni olarak çalışabilmekte, çevirmenlik yapabilmekte, çokuluslu şirketler, reklam ve halkla ilişkiler, turizm, medya, basın-yayım ve diplomasi alanlarında çalışma olanağı bulabilmektedir. Akademik uğraşlarını sürdürmek isteyen öğrencilerimiz ise yüksek lisans eğitimlerine yurt içi ve yurt dışında bulunan çeşitli üniversitelerde devam edebilmektedir.


Yasal Dayanağı

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

1.1. Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

1.2. Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik

2. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu (Ek Madde-35)

2.1. Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği


Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
QrCodeQrCode
Qualification Code

TR0030004630

Qualification Title
Bachelor’s Diploma in American Culture and Literature
Awarding BodyHalic University
Awarding Body ContactHaliç University
Awarding Body Urlhttp://www.halic.edu.tr/
OrientationGeneral
EQF Level6
6 The Qualification has been included in TQF on 18/07/2023
TQF Level 6
Thematic AreasLiterature and linguistics
National Occupation Classification -
CategoryMain
Credit Value240
Program Duration4 Yıl
Program Profile-
Learning Environments

The students are supposed to succeed all the program courses and not to have any FF or I grade. In order to complete the program, it is required to have minimum 240 ECTS and a grade point average at least 2.00 out of 4.00.1) To successfully complete all the necessary requirements of their education program. 2) To complete 120 ECTS for two-year associate degree programs, 240 ECTS for four-year undergraduate programs, 300 ECTS for the five-year programs granting both undergraduate and graduate degrees and 360 ECTS for six-year programs.3) To pass all the compulsory and elective courses required by the program.4) To acquire at least 2.00 CGPA. 5) To not be discharged from the University.

Description

To attain detailed knowledge of the theories and interpretive methods in literature, and especially in the field of American Literature. To have a thorough knowledge of the schools of thought, literary periods and canonical works of American literature in particular, and Western Literature in general. To be able to observe and recognize various literary genres. To have a knowledge of the social and cultural and political background of the literary work being analyzed. To be able to apply literary, linguistic and historical approaches to the texts being read. To have an applicable knowledge of the structural and functional roles of language. To be able to explain the basic concepts and terms of the disciplines of semiotics, cultural studies and literary analysis. To approach all information attained in the department with a critical angle. To use the research skills efficiently in order to collect material, analyze and present properly. To follow the new developments in the field and be able to share and support new research. To be well aware of sociocultural values.

Key Competencies-
Further Info

The academic standings of the students of American Culture and Literature Department is determined with regard to “the Regulations of Haliç University on Associate Degree and Undergraduate Education” (1) Final grade refers to the equivalent of raw final grade in 4.00 grading system specified by reckoning students’ studies in a half year/year and their mid-term/final exam grades based on the prevenient weights; apart from single course, grade-increase and exemption exams. (2) Relative or absolute evaluation systems are used to calculate students’ final grades. The type of evaluation system is designated by the concerned Board of Directors before the beginning of an academic year. The Equivalence Table issued by the Council of Higher Education is utilized for the equivalence between 4.00 and 100 grading systems. (3) On the purpose of success evalution in a course; mid-term exams, additional exams, trainings in fields and working places, practices, assignments, projects, workshops, seminars, class attendance, laboratory and other relevant studies in a mid-term comprise 40% of the course evalution score. The instructor of the relevant course announces mid-term study types and the contributions of these studies and final exam grades to the final grade in the course and proclaims all the mid-term studies and final exam grades to the students. (4) In absolute evalution system, academic ranking is determined for raw academic rankings according to the absolute ranges laid down in this Directive. However, in relative evalution system, academic ranking is ascertained based upon average raw academic rankings and their statistical distribution. (5) Assessment and evaluation principles of relative and absolute evaluation systems, provisions and limitations of final grade calculations in the relative evaluation system and academic success levels are defined by the Senate and published on the website of University. (6) In both evaluation systems, the students, who do not take a final or re-sit examination of a course and who has not received 40 points out of 100 in the aforesaid examinations; fails the course. (7) The point and letter equivalences of academic ranking levels in the absolute evaluation system is given below: Final Grade Letter Grade Meaning Grade Range 4.00 AA Excellent 90-100 3.50 BA Very Good 80-89 3.00 BB Good 70-79 2.50 CB Fair 65-69 2.00 Acceptable 60-64 1.50 DC Partially Acceptable 55-59 1.00 DD Partially Acceptable 50-54 0.00 FF Fail 0-49 0.00 NA Not Attended 0. (8) Apart from the final grades in Article 7, students’ academic success level in a course is determined by use of nonnumeric expressions as shown below: a) NA (Not Attended): It is given for the courses which students have failed due to absence and treated as FF grade for credit courses and U grade for non-credit courses. b) I (Incomplete): It is given when students are not able to complete necessary course studies such as internship, project, assignment, laboratory experiments etc., even though they pass the course. It is mandatory to give a grade to those students who have received I grade, when they make up their incomplete studies in 15 days after the exam period. Otherwise, this grade turns into FF grade. c) S (Satisfactory): It is given to the students who have successfully completed their internships and credit courses. ç) T (Transfer/Exempt): It is given for the courses which had been taken in another higher education institution and accepted as exempt when its accreditation was approved by the concerned board of directors. d) W (Withdrawal): It is given for the courses from which students have withdrawn. e) P (Passing): It is given when students still attend non-credit courses which expand more than one semester. (9) The letter grades and coefficients mentioned in this Article applies for students’ course accreditation or evaluation of numeric grades taken in another higher education institution. (10) A student who receives one of AA, BA, BB, CB and CC is regarded as successful in the relevant course. The students are supposed to succeed all the program courses and not to have any FF or I grade. In order to complete the program, it is required to have minimum 240 ECTS and a grade point average at least 2.00 out of 4.00.

Quality Assurance-
Access Requirements

Applicant students for the Department of American Culture and Literature are required to pass central placement exam held by OSYM and to not be registered in any higher education institution. The candidates entitled to be placed with their DİL-1 scores and order of choice can make their final registration by applying the concerned department of University in person or through the medium of their proxies between the registration dates assigned by OSYM and the University. Original documents or copies certified by the University are accepted for registration. Associate and undergraduate degree programs accept students according to the exam held by the Center for Evaluation, Selection And Placement (OSYM) or the decisions of the Council Of Higher Education (YOK).

Conditions for SuccessThe students are supposed to succeed all the program courses and not to have any FF or I grade. In order to complete the program, it is required to have minimum 240 ECTS and a grade point average at least 2.00 out of 4.00.1) To successfully complete all the necessary requirements of their education program. 2) To complete 120 ECTS for two-year associate degree programs, 240 ECTS for four-year undergraduate programs, 300 ECTS for the five-year programs granting both undergraduate and graduate degrees and 360 ECTS for six-year programs.3) To pass all the compulsory and elective courses required by the program.4) To acquire at least 2.00 CGPA. 5) To not be discharged from the University.
Progression Paths (Relationship Type)

After graduation, the students of our department can work as translators or become English teachers by obtaining the Certificate of English Language Teaching; furthermore, they can also work in other fields including multinational corporations, advertising and public relations, tourism, media, printing and publishing and diplomacy. Students who wish to have an academic pursuit can continue their graduate studies in various universities both in Turkey and abroad.

Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Qualification is continuous

Url Open Address
QrCodeQrCode
Qualification Code

TR0030004630


Qualification Title
Bachelor’s Diploma in American Culture and Literature

Awarding Body
Halic University

Awarding Body Contact
Haliç University

Awarding Body Url

Orientation
General

National Occupation Classification
-

EQF Level
6

TQF Level
6
The Qualification has been included in TQF on 18/07/2023

National Occupation Classification
-

Category
Main

Credit Value
240

Program Duration
4 Yıl

Program Profile
-

Learning Environments

The students are supposed to succeed all the program courses and not to have any FF or I grade. In order to complete the program, it is required to have minimum 240 ECTS and a grade point average at least 2.00 out of 4.00.1) To successfully complete all the necessary requirements of their education program. 2) To complete 120 ECTS for two-year associate degree programs, 240 ECTS for four-year undergraduate programs, 300 ECTS for the five-year programs granting both undergraduate and graduate degrees and 360 ECTS for six-year programs.3) To pass all the compulsory and elective courses required by the program.4) To acquire at least 2.00 CGPA. 5) To not be discharged from the University.


Description

To attain detailed knowledge of the theories and interpretive methods in literature, and especially in the field of American Literature. To have a thorough knowledge of the schools of thought, literary periods and canonical works of American literature in particular, and Western Literature in general. To be able to observe and recognize various literary genres. To have a knowledge of the social and cultural and political background of the literary work being analyzed. To be able to apply literary, linguistic and historical approaches to the texts being read. To have an applicable knowledge of the structural and functional roles of language. To be able to explain the basic concepts and terms of the disciplines of semiotics, cultural studies and literary analysis. To approach all information attained in the department with a critical angle. To use the research skills efficiently in order to collect material, analyze and present properly. To follow the new developments in the field and be able to share and support new research. To be well aware of sociocultural values.


Key Competencies
-

Further Info

The academic standings of the students of American Culture and Literature Department is determined with regard to “the Regulations of Haliç University on Associate Degree and Undergraduate Education” (1) Final grade refers to the equivalent of raw final grade in 4.00 grading system specified by reckoning students’ studies in a half year/year and their mid-term/final exam grades based on the prevenient weights; apart from single course, grade-increase and exemption exams. (2) Relative or absolute evaluation systems are used to calculate students’ final grades. The type of evaluation system is designated by the concerned Board of Directors before the beginning of an academic year. The Equivalence Table issued by the Council of Higher Education is utilized for the equivalence between 4.00 and 100 grading systems. (3) On the purpose of success evalution in a course; mid-term exams, additional exams, trainings in fields and working places, practices, assignments, projects, workshops, seminars, class attendance, laboratory and other relevant studies in a mid-term comprise 40% of the course evalution score. The instructor of the relevant course announces mid-term study types and the contributions of these studies and final exam grades to the final grade in the course and proclaims all the mid-term studies and final exam grades to the students. (4) In absolute evalution system, academic ranking is determined for raw academic rankings according to the absolute ranges laid down in this Directive. However, in relative evalution system, academic ranking is ascertained based upon average raw academic rankings and their statistical distribution. (5) Assessment and evaluation principles of relative and absolute evaluation systems, provisions and limitations of final grade calculations in the relative evaluation system and academic success levels are defined by the Senate and published on the website of University. (6) In both evaluation systems, the students, who do not take a final or re-sit examination of a course and who has not received 40 points out of 100 in the aforesaid examinations; fails the course. (7) The point and letter equivalences of academic ranking levels in the absolute evaluation system is given below: Final Grade Letter Grade Meaning Grade Range 4.00 AA Excellent 90-100 3.50 BA Very Good 80-89 3.00 BB Good 70-79 2.50 CB Fair 65-69 2.00 Acceptable 60-64 1.50 DC Partially Acceptable 55-59 1.00 DD Partially Acceptable 50-54 0.00 FF Fail 0-49 0.00 NA Not Attended 0. (8) Apart from the final grades in Article 7, students’ academic success level in a course is determined by use of nonnumeric expressions as shown below: a) NA (Not Attended): It is given for the courses which students have failed due to absence and treated as FF grade for credit courses and U grade for non-credit courses. b) I (Incomplete): It is given when students are not able to complete necessary course studies such as internship, project, assignment, laboratory experiments etc., even though they pass the course. It is mandatory to give a grade to those students who have received I grade, when they make up their incomplete studies in 15 days after the exam period. Otherwise, this grade turns into FF grade. c) S (Satisfactory): It is given to the students who have successfully completed their internships and credit courses. ç) T (Transfer/Exempt): It is given for the courses which had been taken in another higher education institution and accepted as exempt when its accreditation was approved by the concerned board of directors. d) W (Withdrawal): It is given for the courses from which students have withdrawn. e) P (Passing): It is given when students still attend non-credit courses which expand more than one semester. (9) The letter grades and coefficients mentioned in this Article applies for students’ course accreditation or evaluation of numeric grades taken in another higher education institution. (10) A student who receives one of AA, BA, BB, CB and CC is regarded as successful in the relevant course. The students are supposed to succeed all the program courses and not to have any FF or I grade. In order to complete the program, it is required to have minimum 240 ECTS and a grade point average at least 2.00 out of 4.00.


Quality Assurance
-

Access Requirements

Applicant students for the Department of American Culture and Literature are required to pass central placement exam held by OSYM and to not be registered in any higher education institution. The candidates entitled to be placed with their DİL-1 scores and order of choice can make their final registration by applying the concerned department of University in person or through the medium of their proxies between the registration dates assigned by OSYM and the University. Original documents or copies certified by the University are accepted for registration. Associate and undergraduate degree programs accept students according to the exam held by the Center for Evaluation, Selection And Placement (OSYM) or the decisions of the Council Of Higher Education (YOK).


Conditions for Success
The students are supposed to succeed all the program courses and not to have any FF or I grade. In order to complete the program, it is required to have minimum 240 ECTS and a grade point average at least 2.00 out of 4.00.1) To successfully complete all the necessary requirements of their education program. 2) To complete 120 ECTS for two-year associate degree programs, 240 ECTS for four-year undergraduate programs, 300 ECTS for the five-year programs granting both undergraduate and graduate degrees and 360 ECTS for six-year programs.3) To pass all the compulsory and elective courses required by the program.4) To acquire at least 2.00 CGPA. 5) To not be discharged from the University.

Progression Paths (Relationship Type)

After graduation, the students of our department can work as translators or become English teachers by obtaining the Certificate of English Language Teaching; furthermore, they can also work in other fields including multinational corporations, advertising and public relations, tourism, media, printing and publishing and diplomacy. Students who wish to have an academic pursuit can continue their graduate studies in various universities both in Turkey and abroad.


Legal Basis
-

Validity Period (If Any)

Qualification is continuous


Url
Open Address

Url
QrCodeQrCode