Yeterlilik Kodu

TR0030220580

Yeterlilik Adı
Anestezi Ön Lisans Diploması
Sorumlu KurumSinop Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiKorucuk Mah. Trafo Sok. 15 Temmuz Yerleşkesi No:36 Rektörlük Binası 57000 – SİNOP
Sorumlu Kurum URLhttp://www.sinop.edu.tr
YönelimMesleki
AYÇ Seviyesi5
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 5
Sınıflandırma (Tematik Alan)Tıbbi teşhis ve tedavi teknolojisi
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08

KategoriAna
Kredi Değeri120
Programın Normal Süresi 2 Yıl
Program Profili (Amaç)

Ortaöğretim yeterliliklerine dayalı, yılda iki veya üç dönem olmak üzere iki yıllık bir programı kapsayan, nitelikli insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan ve müfredatın en az %40'ı uygulamalı eğitime dayalı lisans öğretiminin ilk kademesini teşkil eden bir yükseköğretim programıdır.

Öğrenme Ortamları

Öğrenme örgün, açık veya uzaktan öğretim şeklinde gerçekleşir. Ayrıca; uygulamalı eğitimler yükseköğretim kurumları bünyesindeki laboratuvar ve atölyelerde ya da endüstride, sağlık kurumlarında ve iş yerlerinde staj veya iş yeri eğitimi olarak yapılmaktadır.

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Derslerden edindiği bilgileri hasta, hastalık ve cerrahi girişimin özelliğine uygun olacak şekilde preoperatif, peroperatif ve postoperatif dönemlerde mesleki olarak değerlendirir ve Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı ile birlikte uygular.
 • Genel anestezi uygulamasının tüm basamaklarını gerçekleştirir, gelişebilecek komplikasyonları tanır ve müdahale eder.
 • Monitörize hasta bakımı, sedo/analjezi uygulamaları, ameliyathane dışı anestezi uygulamalarında standart donanım, hasta hazırlığı ve takibinde yer alır .
 • Anestezi Teknikerliği alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer alır .
 • Temel farmakoloji konularını mesleğiyle ilişkilendirir, genel ve bölgesel anestezide kullanılan ilaçları kavrar, vücuttaki temel hemodinamik parametreleri izleyerek hastaya hastalığın özelliğine uygun ilaçları, sıvıları, kan ve kan ürünlerini hazırlayıp kullanım amaçları doğrultusunda ve mesleki yükümlülükleri çerçevesinde uygular.
 • İnsan vücudunun temel yapısı ve işleyişi hakkında bilgiye sahiptir.
 • Sistemleri ve anatomik yapıları tanımlayarak bu bilgileri mesleki çalışmalarında kullanır.
 • Anestezi, reanimasyon, analjezi ve temel yaşam desteği uygulamalarında kullanılan cihaz ve ekipmanların kontrolü, korunması, bakımı, kullanıma hazırlanması ve kullanımını gerçekleştirir.
 • Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle güncelleyip kendini kişisel ve mesleki olarak geliştirmek için gerekli programlara, mesleki hizmet içi eğitim faaliyetlerine ve diğer çalışmalara katılır.
 • Anestezi Programı alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi mesleki olarak değerlendirir ve uygular.
 • Hastalara psiko-sosyal yönden bir bütün olarak yaklaşır, alanı ile ilgili konularda hasta ve yakınlarını bilgilendirir.
 • Meslektaşları, hekimler, diğer sağlık çalışanları ve hasta ile etik çerçevede etkili bir iletişim kurarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun hareket eder.
 • Türkçe ve yabancı dil bilgisini kavrar, ulusal ve uluslararası düzeyde mesleki gelişmeleri analiz eder ve yorumlar.
Anahtar Yetkinlikler

Aşağıda sıralanan anahtar yetkinliklere ileri öncesi düzeyde sahiptir.

 • Okuma yazma yetkinliği
 • Çoklu dil yetkinliği
 • Matematiksel yetkinlik ve bilim, teknoloji ve mühendislikte yetkinlik
 • Dijital yetkinlik
 • Kişisel, sosyal ve öğrenmeyi öğrenme yetkinliği
 • Vatandaşlık yetkinliği
 • Girişimcilik yetkinliği
 • Kültürel farkındalık ve ifade yetkinliği
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Sinop Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Önlisans programlarından mezun olabilmek için en az 120 AKTS, ders almak ve başarılı olmak zorunludur. Mezun olabilmek için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.00 olması şarttır. Mezuniyet aşamasında genel ağırlıklı not ortalaması 2.00’ın altında kalan öğrenciler, önceki yıllarda şartlı başarılı sayıldıkları derslerden ortalama yükseltme sınavına katılırlar.

Kalite Güvencesi

Yükseköğretim programlarının niteliğinin gözetilmesi için;

 •  YÖK, yükseköğretim kurumlarında eğitim ve öğretim ile diğer faaliyetlerin planlanması, düzenlenmesi, yönetilmesi ve denetlenmesinden sorumludur.
 •  YÖK tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde hazırlanan yükseköğretim kurumlarına ait “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları” her yıl yayımlanır. Bu raporlara göre hazırlanan, yükseköğretim kurumlarına yönelik nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren raporlarda YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.
 •  YÖK tarafından vakıf yükseköğretim kurumlarına ait akademik, idari ve mali verileri içeren “Vakıf Yükseköğretim Kurumları Raporu” her yıl yayımlanır. Vakıf yükseköğretim kurumlarına yönelik yapılan nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren bu raporlar YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.

Yükseköğretimde lisans programlarının kalite güvencesi “Yükseköğretim Diploma Programlarının Kalite Güvencesinin Sağlanmasına Yönelik Usul ve Esaslar” a göre sağlanır:

1. Öğretim Programlarının Oluşturulması ve Onaylanması: Yükseköğretim kurumlarında Önlisans bölüm ve programların açılması için gerekli olan asgari standart ve ölçütleri YÖK belirler.

1.1. Yükseköğretim kurumlarında önlisans programlarının müfredatı ve her bir programın öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının neler olacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir.

1.2. Ulusal Çekirdek Eğitim Programlarının müfredatı ilgili Dekanlar Konseyi tarafından kabul edildikten sonra YÖK’ün onayıyla yükseköğretim kurumları tarafından uygulanır.

2. Ölçme-Değerlendirme: Her bir önlisans programının öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının ölçme ve değerlendirmesinin nasıl yapılacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumları tarafından hazırlanan öğretim ve sınav yönetmeliğine göre yürütülür.

3. Belgelendirme: Önlisans programlarına kayıtlı öğrenciler, yükseköğretim kurumları tarafından belirlenen ders kredilerini ve diğer yükümlülükleri başarı ile tamamlamaları halinde; önlisans diploması alır.

4. Öz Değerlendirme-Dış Değerlendirme: Yükseköğretim kurumları, sürekli izleme bağlamında, her yılın başında bir önceki yıla ait “Kurum İç Değerlendirme Raporlarını” Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından hazırlanan Bilgi Sistemine girer. YÖKAK, yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirmesine ilişkin hazırladığı “Kurumsal Geri Bildirim Raporu”nu kamuoyuyla paylaşılır.

Ayrıca, YÖKAK tarafından yetkilendirilen veya tanınan akreditasyon kuruluşları tarafından verilen akreditasyon kararları da programların yeterliliklerinin kalite güvencesinin sağlandığını gösterir. YÖKAK mevzuatı gereği belirlenen yeterliliklere ilişkin düzenli gözden geçirme faaliyetleri yapar.

 

Giriş Şartı

Bu programa TYT puan türü sonuçlarına göre ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile öğrenci alınmaktadır.

Başarma ŞartlarıÖnlisans programlarından mezun olabilmek için en az 120 AKTS, ders almak ve başarılı olmak zorunludur. Mezun olabilmek için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.00 olması şarttır. Mezuniyet aşamasında genel ağırlıklı not ortalaması 2.00’ın altında kalan öğrenciler, önceki yıllarda şartlı başarılı sayıldıkları derslerden ortalama yükseltme sınavına katılırlar. Müfredatta verilen 120 AKTSlik zorunlu ve seçmeli derslerin başarılması ve 30 iş günlük yaz stajının başarı ile gerçekleştirilmesi.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Programdan mezun olacaklar sağlık kurumlarında (üniversite hastaneleri, devlet hastaneleri, özel hastaneler, özel klinikler) çalışabilmektedir.

Yasal Dayanağı

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

1.1. Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

1.2. Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik

2. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu (Ek Madde-35)

2.1. Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0030220580


Yeterlilik Adı
Anestezi Ön Lisans Diploması

Öncelikli Olmayan Adlar
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Derslerden edindiği bilgileri hasta, hastalık ve cerrahi girişimin özelliğine uygun olacak şekilde preoperatif, peroperatif ve postoperatif dönemlerde mesleki olarak değerlendirir ve Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı ile birlikte uygular.
 • Genel anestezi uygulamasının tüm basamaklarını gerçekleştirir, gelişebilecek komplikasyonları tanır ve müdahale eder.
 • Monitörize hasta bakımı, sedo/analjezi uygulamaları, ameliyathane dışı anestezi uygulamalarında standart donanım, hasta hazırlığı ve takibinde yer alır .
 • Anestezi Teknikerliği alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer alır .
 • Temel farmakoloji konularını mesleğiyle ilişkilendirir, genel ve bölgesel anestezide kullanılan ilaçları kavrar, vücuttaki temel hemodinamik parametreleri izleyerek hastaya hastalığın özelliğine uygun ilaçları, sıvıları, kan ve kan ürünlerini hazırlayıp kullanım amaçları doğrultusunda ve mesleki yükümlülükleri çerçevesinde uygular.
 • İnsan vücudunun temel yapısı ve işleyişi hakkında bilgiye sahiptir.
 • Sistemleri ve anatomik yapıları tanımlayarak bu bilgileri mesleki çalışmalarında kullanır.
 • Anestezi, reanimasyon, analjezi ve temel yaşam desteği uygulamalarında kullanılan cihaz ve ekipmanların kontrolü, korunması, bakımı, kullanıma hazırlanması ve kullanımını gerçekleştirir.
 • Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle güncelleyip kendini kişisel ve mesleki olarak geliştirmek için gerekli programlara, mesleki hizmet içi eğitim faaliyetlerine ve diğer çalışmalara katılır.
 • Anestezi Programı alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi mesleki olarak değerlendirir ve uygular.
 • Hastalara psiko-sosyal yönden bir bütün olarak yaklaşır, alanı ile ilgili konularda hasta ve yakınlarını bilgilendirir.
 • Meslektaşları, hekimler, diğer sağlık çalışanları ve hasta ile etik çerçevede etkili bir iletişim kurarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun hareket eder.
 • Türkçe ve yabancı dil bilgisini kavrar, ulusal ve uluslararası düzeyde mesleki gelişmeleri analiz eder ve yorumlar.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Sinop Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Önlisans programlarından mezun olabilmek için en az 120 AKTS, ders almak ve başarılı olmak zorunludur. Mezun olabilmek için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.00 olması şarttır. Mezuniyet aşamasında genel ağırlıklı not ortalaması 2.00’ın altında kalan öğrenciler, önceki yıllarda şartlı başarılı sayıldıkları derslerden ortalama yükseltme sınavına katılırlar.


Detaylı Bilginin Kaynağı

Sinop Üniversitesi Bilgi PaketiURL

AYÇ Seviyesi
5

TYÇ Seviyesi
5
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Tematik Alan)
Tıbbi teşhis ve tedavi teknolojisi

Dil
TR

Sorumlu Kurum
Sinop Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Korucuk Mah. Trafo Sok. 15 Temmuz Yerleşkesi No:36 Rektörlük Binası 57000 – SİNOP

Sorumlu Kurum URL

Bilgi Kaynağı

Sinop Üniversitesi


Ek Dili
TR

Ek Url
-

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08


İlişki Türü

Programdan mezun olacaklar sağlık kurumlarında (üniversite hastaneleri, devlet hastaneleri, özel hastaneler, özel klinikler) çalışabilmektedir.


Geçerlilik Tarihi

Yeterlilik sürekli geçerlidir


Giriş Şartı

Bu programa TYT puan türü sonuçlarına göre ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile öğrenci alınmaktadır.


Edinme Yolları

Önlisans programlarından mezun olabilmek için en az 120 AKTS, ders almak ve başarılı olmak zorunludur. Mezun olabilmek için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.00 olması şarttır. Mezuniyet aşamasında genel ağırlıklı not ortalaması 2.00’ın altında kalan öğrenciler, önceki yıllarda şartlı başarılı sayıldıkları derslerden ortalama yükseltme sınavına katılırlar. Müfredatta verilen 120 AKTSlik zorunlu ve seçmeli derslerin başarılması ve 30 iş günlük yaz stajının başarı ile gerçekleştirilmesi.


Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR0030220580

Qualification Title
ANESTEZİ PROGRAMI Associate
Awarding BodySinop University
Awarding Body Contact
Awarding Body Urlwww.sinop.edu.tr
OrientationMesleki
EQF Level5
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 5
Thematic AreasMedical diagnostic and treatment technology
National Occupation Classification -
CategoryAna
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description

Evaluates the knowledge gained from the courses professionally in the preoperative, peroperative and postoperative periods in accordance with the characteristics of the patient, the disease and the surgical intervention and applies it together with the Anesthesiology and Reanimation Specialist. Performs all steps of general anesthesia application, recognizes and intervenes complications that may develop. Monitored patient care, sedo/analgesia applications, standard equipment in non-operating room anesthesia applications are included in patient preparation and follow-up. Using the basic level of knowledge and skills acquired in the field of Anesthesia Technician, he/she interprets and evaluates the data, defines and analyzes the problems and takes part in the studies planned for the solution. Associates basic pharmacology subjects with his profession, comprehends drugs used in general and regional anesthesia, prepares drugs, fluids, blood and blood products suitable for the patients disease by monitoring the basic hemodynamic parameters in the body and applies them in line with their intended use and within the framework of professional obligations. Has knowledge about the basic structure and functioning of the human body. Defines systems and anatomical structures and uses this information in their professional work. Performs the control, protection, maintenance, preparation for use and use of devices and equipment used in anesthesia, reanimation, analgesia and basic life support applications. He/She participates in the necessary programs, vocational in-service training activities and other studies in order to improve himself personally and professionally by updating the knowledge, skills and competencies related to his field with the awareness of lifelong learning. Evaluates and applies a given task professionally by using the basic knowledge he/she has about the field of Anesthesia Program. Approaches the patients as a whole from the psycho-social aspect, informs the patients and their relatives about the issues related to the field. It acts in accordance with the laws, regulations and legislation related to its duties, rights and responsibilities by establishing an effective communication with colleagues, physicians, other healthcare professionals and the patient within an ethical framework. Comprehends Turkish and foreign language knowledge, analyzes and interprets professional developments at national and international level.

Key Competencies-
Further Info

Sinop University Associate and Undergraduate Education and Examination Regulations In order to graduate from associate degree programs, it is compulsory to take at least 120 ECTS courses and be successful. In order to graduate, a cumulative grade point average of at least 2.00 is required. Students whose general weighted grade point average is below 2.00 at the graduation stage attend the exam for increasing the average from the courses they were considered conditionally successful in the previous years.

Quality Assurance-
Access Requirements

According to the results of TYT score type, students are admitted to this program by OSYM through central placement.

Conditions for SuccessIn order to graduate from associate degree programs, it is compulsory to take at least 120 ECTS courses and be successful. In order to graduate, a cumulative grade point average of at least 2.00 is required. Students whose general weighted grade point average is below 2.00 at the graduation stage attend the exam for increasing the average from the courses they were considered conditionally successful in the previous years. Successful completion of the compulsory and elective courses of 120 ECTS given in the curriculum and the successful realization of a 30-day summer internship.
Progression Paths (Relationship Type)

Those who will graduate from the program can work in health institutions (university hospitals, public hospitals, private hospitals, private clinics).

Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Qualification is continuous

Url Adresi Aç
Qualification Code

TR0030220580


Qualification Title
ANESTEZİ PROGRAMI Associate

Non-preferred Terms
-

Description

Evaluates the knowledge gained from the courses professionally in the preoperative, peroperative and postoperative periods in accordance with the characteristics of the patient, the disease and the surgical intervention and applies it together with the Anesthesiology and Reanimation Specialist. Performs all steps of general anesthesia application, recognizes and intervenes complications that may develop. Monitored patient care, sedo/analgesia applications, standard equipment in non-operating room anesthesia applications are included in patient preparation and follow-up. Using the basic level of knowledge and skills acquired in the field of Anesthesia Technician, he/she interprets and evaluates the data, defines and analyzes the problems and takes part in the studies planned for the solution. Associates basic pharmacology subjects with his profession, comprehends drugs used in general and regional anesthesia, prepares drugs, fluids, blood and blood products suitable for the patients disease by monitoring the basic hemodynamic parameters in the body and applies them in line with their intended use and within the framework of professional obligations. Has knowledge about the basic structure and functioning of the human body. Defines systems and anatomical structures and uses this information in their professional work. Performs the control, protection, maintenance, preparation for use and use of devices and equipment used in anesthesia, reanimation, analgesia and basic life support applications. He/She participates in the necessary programs, vocational in-service training activities and other studies in order to improve himself personally and professionally by updating the knowledge, skills and competencies related to his field with the awareness of lifelong learning. Evaluates and applies a given task professionally by using the basic knowledge he/she has about the field of Anesthesia Program. Approaches the patients as a whole from the psycho-social aspect, informs the patients and their relatives about the issues related to the field. It acts in accordance with the laws, regulations and legislation related to its duties, rights and responsibilities by establishing an effective communication with colleagues, physicians, other healthcare professionals and the patient within an ethical framework. Comprehends Turkish and foreign language knowledge, analyzes and interprets professional developments at national and international level.


Further Info

Sinop University Associate and Undergraduate Education and Examination Regulations In order to graduate from associate degree programs, it is compulsory to take at least 120 ECTS courses and be successful. In order to graduate, a cumulative grade point average of at least 2.00 is required. Students whose general weighted grade point average is below 2.00 at the graduation stage attend the exam for increasing the average from the courses they were considered conditionally successful in the previous years.


Source Of Further Info

Sinop University Information PackageURL

EQF Level
5

TQF Level
5
The Qualification hasn't been included in TQF.

Thematic Areas
Medical diagnostic and treatment technology

Information Language
EN

Awarding Body
Sinop University

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Source Of Information

Sinop University


Supplement Language
EN

Supplement URL
-

National Occupation Classification
-

Relationship Type

Those who will graduate from the program can work in health institutions (university hospitals, public hospitals, private hospitals, private clinics).


Expiry Date

Qualification is continuous


Access Requirements

According to the results of TYT score type, students are admitted to this program by OSYM through central placement.


Ways To Acquire

In order to graduate from associate degree programs, it is compulsory to take at least 120 ECTS courses and be successful. In order to graduate, a cumulative grade point average of at least 2.00 is required. Students whose general weighted grade point average is below 2.00 at the graduation stage attend the exam for increasing the average from the courses they were considered conditionally successful in the previous years. Successful completion of the compulsory and elective courses of 120 ECTS given in the curriculum and the successful realization of a 30-day summer internship.


Country Code
-