Yeterlilik Kodu

TR0030219318

Yeterlilik Adı
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Diploması
Sorumlu KurumKarabük Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiKarabük Üniversitesi Kılavuzlar Mahallesi 413. Sokak No: 7 Merkez Karabük
Sorumlu Kurum URLhttp://www.karabuk.edu.tr/
YönelimAkademik
AYÇ Seviyesi7
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 7
Sınıflandırma (Tematik Alan)Okul öncesi öğretmenleri için eğitim
Sınıflandırma (Meslek Kodu) -
KategoriAna
Kredi Değeri120
Programın Normal Süresi 2
Program Profili (Amaç)

Öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgiye erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme becerisi kazanmasını sağlayan, lisans yeterliliklerine dayalı bir yükseköğretim programıdır.

Öğrenme Ortamları

Eğitim ve öğretim örgün şekilde gerçekleştirilir. Ayrıca, yükseköğretim kurumları bünyesindeki araştırma merkezleri ve laboratuvarlarda uygulamalı eğitimler yapılır.

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Gelişimsel eğitim programı hazırlayabilmek.
 • Gelişimsel uygulamalar arasında ilişki kurabilmek.
 • Bireyin gereksinimlerine göre eğitim ortamı düzenleyebilmek.
 • Çocuğun gelişim ve eğitim sürecini planlayabilmek.
 • Aile eğitim programı uygulayabilmek.
 • Kaynaştırma eğitim programı hazırlayabilmek.
 • Gelişimsel değerlendirme yapabilmek.
 • Özel gereksinimi olan çocuklara eğitim programı uygulayabilmek.
 • Teknolojik gelişmeleri kullanarak alanla ilgili doğru bilgiye ulaşabilmek.
 • Kuramsal bilgiyi uygulamaya dönüştüren projeler geliştirebilmek.
 • Farklı bireylerle uyum içinde takım çalışması yapabilmek.
 • Mesleki etkinlik ve organizasyonlara gönüllü olarak katılabilmek.
Anahtar Yetkinlikler

Aşağıda sıralanan anahtar yetkinliklere ileri üstü düzeyde sahiptir.

 • Okuma yazma yetkinliği
 • Çoklu dil yetkinliği
 • Matematiksel yetkinlik ve bilim, teknoloji ve mühendislikte yetkinlik
 • Dijital yetkinlik
 • Kişisel, sosyal ve öğrenmeyi öğrenme yetkinliği
 • Vatandaşlık yetkinliği
 • Girişimcilik yetkinliği
 • Kültürel farkındalık ve ifade yetkinliği
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
 • Derslerin sınavları ve değerlendirilmesi Karabük Üniversitesi Lisans Üstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’ne göre gerçekleştirilmektedir.
 • Tezli yüksek ilsans programı, 21 krediden az olmamak şartıyla en az 7 ders, bir seminer ders, uzmanlık alanı ders ve tez çalışmasından oluşur.
 • Ders dönemnde Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik dersini almak zorunludur.
 • Tezli yüksek lisans programı her yarıyılda en az 30 AKTS kredisi almak koşuluyla mezuniyet için toplamda 120 AKTS kredisinden oluşur.
Kalite Güvencesi

Yükseköğretim programlarının niteliğinin gözetilmesi için;

 • YÖK, yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen eğitim ve öğretimle diğer faaliyetlerin planlanması, düzenlenmesi, yönetilmesi ve denetiminden sorumludur.
 • YÖK tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde her yıl hazırlanan yükseköğretim kurumlarına ait “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları” yayımlanır. Bu raporlara göre hazırlanan, yükseköğretim kurumlarına yönelik nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren raporlar da YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.
 • YÖK tarafından her yıl vakıf yükseköğretim kurumlarına ait akademik, idari ve mali verileri içeren “Vakıf Yükseköğretim Kurumları Raporu” yayımlanır. Vakıf yükseköğretim kurumlarına yönelik yapılan nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren bu raporlar, YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır. Yükseköğretimde tezli yüksek lisans programlarının kalite güvencesi şu şekilde sağlanır:

1. Öğretim Programlarının Oluşturulması ve Onaylanması:

1.1. YÖK, yükseköğretim kurumlarında tezli yüksek lisans programlarının açılması için gerekli olan asgari standart ve ölçütleri YÖK belirler.

1.2. Yükseköğretim kurumlarında tezli yüksek lisans programlarının müfredatı ve her bir programın öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının neler olacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir.

2. Ölçme-Değerlendirme: Her bir tezli yüksek lisans programının öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının ölçme ve değerlendirmesinin nasıl yapılacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumları tarafından hazırlanan eğitim ve öğretim ve sınav yönetmeliğine göre yürütülür.

3. Belgelendirme: Tezli yüksek lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, yükseköğretim kurumları tarafından belirlenen ders kredilerini ve diğer yükümlülükleri başarı ile tamamlamaları halinde; tezli yüksek lisans diploması alır.

4. Öz Değerlendirme-Dış Değerlendirme: Yükseköğretim kurumları, sürekli izleme bağlamında, her yılın başında bir önceki yıla ait “Kurum İç Değerlendirme Raporlarını” Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından hazırlanan Bilgi Sistemine girer. YÖKAK, yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirmesine ilişkin hazırladığı “Kurumsal Geri Bildirim Raporu”nu kamuoyuyla paylaşılır.

Ayrıca, YÖKAK tarafından yetkilendirilen veya tanınan akreditasyon kuruluşları tarafından verilen akreditasyon kararları da programların yeterliliklerinin kalite güvencesinin sağlandığını gösterir. YÖKAK mevzuatı gereği belirlenen yeterliliklere ilişkin düzenli gözden geçirme faaliyetleri yapar.

Giriş Şartı

Çocuk Gelişimi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi lisans mezunu olmak ALES Eşit Ağırlık puan türü ile Lisansüstü Enstitü Kurulu tarafından belirlenen ve Karabük Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan ALES ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak.

Başarma Şartları Tezli yüksek ilsans programı, 21 krediden az olmamak şartıyla en az 7 ders, bir seminer ders, uzmanlık alanı ders ve tez çalışmasından oluşur. Ders dönemnde Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik dersini almak zorunludur. Tezli yüksek lisans programı her yarıyılda en az 30 AKTS kredisi almak koşuluyla mezuniyet için toplamda 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrencinin yüksek lisans diploması alabilmes için; tez sınavında başarılı olması ve ensttü yönetim kurulu tarafından belirlenen mezuniyet için gereki diğer koşulları sağlaması gerekir.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Çocuk gelişimciler, Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu’nda, Özürlüler İdaresi Başkanlığı’nda, Devlet Planlama Teşkilatı’nda , Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtlarında, Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezlerinde ve hastanelerde, Çocuk hastaneleri ve hastane okullarında, Adalet Bakanlığı’na bağlı çocuk mahkemelerinde ve eğitim evlerinde, Milli Eğitim Bakanlığı; Okulöncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü’nde, Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nde, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde, Halk Eğitim Merkezlerinde, Talim Terbiye Genel Kurulu’nda, Anaokullarında, Özel eğitim, bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde, Radyo ve televizyondaki çocuk ve gençlik programlarının ve eğitim programlarının hazırlanması ve yürütülmesinde, Çocuk tiyatrolarında ve çocuk filmlerinde, Çocuklara yönelik kitap, dergi, gazete gibi yayınların hazırlanmasında, Eğitsel oyuncak üretiminde, UNICEF, ILO ve gönüllü kuruluşlarda, Sivil Toplum Örgütlerinde uzman, danışman, kurucu, idareci, denetimci olarak görev yapmaktadır.

Yasal Dayanağı

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

1.1. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

2. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu (Ek Madde-35)

2.1.Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0030219318


Yeterlilik Adı
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Diploması

Sorumlu Kurum
Karabük Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Karabük Üniversitesi Kılavuzlar Mahallesi 413. Sokak No: 7 Merkez Karabük

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Akademik

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

AYÇ Seviyesi
7

TYÇ Seviyesi
7
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

Kategori
Ana

Kredi Değeri
120

Programın Normal Süresi
2

Program Profili (Amaç)

Öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgiye erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme becerisi kazanmasını sağlayan, lisans yeterliliklerine dayalı bir yükseköğretim programıdır.


Öğrenme Ortamları

Eğitim ve öğretim örgün şekilde gerçekleştirilir. Ayrıca, yükseköğretim kurumları bünyesindeki araştırma merkezleri ve laboratuvarlarda uygulamalı eğitimler yapılır.


Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Gelişimsel eğitim programı hazırlayabilmek.
 • Gelişimsel uygulamalar arasında ilişki kurabilmek.
 • Bireyin gereksinimlerine göre eğitim ortamı düzenleyebilmek.
 • Çocuğun gelişim ve eğitim sürecini planlayabilmek.
 • Aile eğitim programı uygulayabilmek.
 • Kaynaştırma eğitim programı hazırlayabilmek.
 • Gelişimsel değerlendirme yapabilmek.
 • Özel gereksinimi olan çocuklara eğitim programı uygulayabilmek.
 • Teknolojik gelişmeleri kullanarak alanla ilgili doğru bilgiye ulaşabilmek.
 • Kuramsal bilgiyi uygulamaya dönüştüren projeler geliştirebilmek.
 • Farklı bireylerle uyum içinde takım çalışması yapabilmek.
 • Mesleki etkinlik ve organizasyonlara gönüllü olarak katılabilmek.

Anahtar Yetkinlikler

Aşağıda sıralanan anahtar yetkinliklere ileri üstü düzeyde sahiptir.

 • Okuma yazma yetkinliği
 • Çoklu dil yetkinliği
 • Matematiksel yetkinlik ve bilim, teknoloji ve mühendislikte yetkinlik
 • Dijital yetkinlik
 • Kişisel, sosyal ve öğrenmeyi öğrenme yetkinliği
 • Vatandaşlık yetkinliği
 • Girişimcilik yetkinliği
 • Kültürel farkındalık ve ifade yetkinliği

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
 • Derslerin sınavları ve değerlendirilmesi Karabük Üniversitesi Lisans Üstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’ne göre gerçekleştirilmektedir.
 • Tezli yüksek ilsans programı, 21 krediden az olmamak şartıyla en az 7 ders, bir seminer ders, uzmanlık alanı ders ve tez çalışmasından oluşur.
 • Ders dönemnde Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik dersini almak zorunludur.
 • Tezli yüksek lisans programı her yarıyılda en az 30 AKTS kredisi almak koşuluyla mezuniyet için toplamda 120 AKTS kredisinden oluşur.

Kalite Güvencesi

Yükseköğretim programlarının niteliğinin gözetilmesi için;

 • YÖK, yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen eğitim ve öğretimle diğer faaliyetlerin planlanması, düzenlenmesi, yönetilmesi ve denetiminden sorumludur.
 • YÖK tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde her yıl hazırlanan yükseköğretim kurumlarına ait “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları” yayımlanır. Bu raporlara göre hazırlanan, yükseköğretim kurumlarına yönelik nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren raporlar da YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.
 • YÖK tarafından her yıl vakıf yükseköğretim kurumlarına ait akademik, idari ve mali verileri içeren “Vakıf Yükseköğretim Kurumları Raporu” yayımlanır. Vakıf yükseköğretim kurumlarına yönelik yapılan nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren bu raporlar, YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır. Yükseköğretimde tezli yüksek lisans programlarının kalite güvencesi şu şekilde sağlanır:

1. Öğretim Programlarının Oluşturulması ve Onaylanması:

1.1. YÖK, yükseköğretim kurumlarında tezli yüksek lisans programlarının açılması için gerekli olan asgari standart ve ölçütleri YÖK belirler.

1.2. Yükseköğretim kurumlarında tezli yüksek lisans programlarının müfredatı ve her bir programın öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının neler olacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir.

2. Ölçme-Değerlendirme: Her bir tezli yüksek lisans programının öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının ölçme ve değerlendirmesinin nasıl yapılacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumları tarafından hazırlanan eğitim ve öğretim ve sınav yönetmeliğine göre yürütülür.

3. Belgelendirme: Tezli yüksek lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, yükseköğretim kurumları tarafından belirlenen ders kredilerini ve diğer yükümlülükleri başarı ile tamamlamaları halinde; tezli yüksek lisans diploması alır.

4. Öz Değerlendirme-Dış Değerlendirme: Yükseköğretim kurumları, sürekli izleme bağlamında, her yılın başında bir önceki yıla ait “Kurum İç Değerlendirme Raporlarını” Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından hazırlanan Bilgi Sistemine girer. YÖKAK, yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirmesine ilişkin hazırladığı “Kurumsal Geri Bildirim Raporu”nu kamuoyuyla paylaşılır.

Ayrıca, YÖKAK tarafından yetkilendirilen veya tanınan akreditasyon kuruluşları tarafından verilen akreditasyon kararları da programların yeterliliklerinin kalite güvencesinin sağlandığını gösterir. YÖKAK mevzuatı gereği belirlenen yeterliliklere ilişkin düzenli gözden geçirme faaliyetleri yapar.


Giriş Şartı

Çocuk Gelişimi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi lisans mezunu olmak ALES Eşit Ağırlık puan türü ile Lisansüstü Enstitü Kurulu tarafından belirlenen ve Karabük Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan ALES ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak.


Başarma Şartları
Tezli yüksek ilsans programı, 21 krediden az olmamak şartıyla en az 7 ders, bir seminer ders, uzmanlık alanı ders ve tez çalışmasından oluşur. Ders dönemnde Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik dersini almak zorunludur. Tezli yüksek lisans programı her yarıyılda en az 30 AKTS kredisi almak koşuluyla mezuniyet için toplamda 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrencinin yüksek lisans diploması alabilmes için; tez sınavında başarılı olması ve ensttü yönetim kurulu tarafından belirlenen mezuniyet için gereki diğer koşulları sağlaması gerekir.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Çocuk gelişimciler, Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu’nda, Özürlüler İdaresi Başkanlığı’nda, Devlet Planlama Teşkilatı’nda , Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtlarında, Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezlerinde ve hastanelerde, Çocuk hastaneleri ve hastane okullarında, Adalet Bakanlığı’na bağlı çocuk mahkemelerinde ve eğitim evlerinde, Milli Eğitim Bakanlığı; Okulöncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü’nde, Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nde, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde, Halk Eğitim Merkezlerinde, Talim Terbiye Genel Kurulu’nda, Anaokullarında, Özel eğitim, bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde, Radyo ve televizyondaki çocuk ve gençlik programlarının ve eğitim programlarının hazırlanması ve yürütülmesinde, Çocuk tiyatrolarında ve çocuk filmlerinde, Çocuklara yönelik kitap, dergi, gazete gibi yayınların hazırlanmasında, Eğitsel oyuncak üretiminde, UNICEF, ILO ve gönüllü kuruluşlarda, Sivil Toplum Örgütlerinde uzman, danışman, kurucu, idareci, denetimci olarak görev yapmaktadır.


Yasal Dayanağı

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

1.1. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

2. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu (Ek Madde-35)

2.1.Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği


Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0030219318

Qualification Title
Yüksek Lisans - Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Masters Degree
Awarding BodyKarabük University
Awarding Body Contact
Awarding Body Urlhttp://www.karabuk.edu.tr/
OrientationAcademic
EQF Level7
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 7
Thematic AreasTraining for pre-school teachers
National Occupation Classification -
CategoryMain
Credit Value120
Program Duration2
Program Profile-
Learning Environments-
Description

To be able to prepare a developmental education program. Establish relationship between developmental practices Ability to organize training environment according to individual needs Plan the child s development and education process Applying family education program To be able to prepare mainstream education program To make developmental evaluation Applying education program for children with special needs Achieving correct knowledge about the field using technological developments Be able to develop projects that transform theoretical knowledge into practice To be able to do team work in harmony with different individuals. Participate voluntarily in professional activities and organizations

Key Competencies-
Further Info

The exams and evaluation of the courses are carried out according to Karabük University Postgraduate Education Regulation. Masters program with thesis consists of a minimum of 7 courses, not less than 21 credits, a seminar course, specialization course and thesis work. It is compulsory to take the Scientific Research Methods and Ethics course during the semester. The masters program with thesis consists of a total of 120 ECTS credits for graduation, with a minimum of 30 ECTS credits per semester.

Quality Assurance-
Access Requirements

For Turkish Citizens: First Cycle (Bachelors) Degree diploma, (2) A minimum score of 55 in the Examination for Academic Personnel and Graduate Studies (ALES) or equivalent international examinations scores for graduate-level programmes such as GRE, GMAT, etc., recognised by YÖK. Candidates gain access to the programmes based on their composite scores consisting of the scores on ALES and first cycle degree grade point averages. For International Students: First Cycle Degree diploma obtained from universities recognised by YÖK. Candidates gain access to the programmes based on their first cycle degree grade point averages.

Conditions for SuccessMasters program with thesis consists of a minimum of 7 courses, not less than 21 credits, a seminar course, specialization course and thesis work. It is compulsory to take the Scientific Research Methods and Ethics course during the semester. The masters program with thesis consists of a total of 120 ECTS credits for graduation, with a minimum of 30 ECTS credits per semester. In order for the student to get a masters degree; He must pass the thesis exam and meet the other requirements for graduation determined by the institute board.
Progression Paths (Relationship Type)

This degree is an academically oriented degree and enables the graduate to exercise his/her profession in or a related field of study and/or in research.

Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Qualification is continuous

Url Open Address
Qualification Code

TR0030219318


Qualification Title
Yüksek Lisans - Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Masters Degree

Awarding Body
Karabük University

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Orientation
Academic

National Occupation Classification
-

EQF Level
7

TQF Level
7
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification
-

Category
Main

Credit Value
120

Program Duration
2

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description

To be able to prepare a developmental education program. Establish relationship between developmental practices Ability to organize training environment according to individual needs Plan the child s development and education process Applying family education program To be able to prepare mainstream education program To make developmental evaluation Applying education program for children with special needs Achieving correct knowledge about the field using technological developments Be able to develop projects that transform theoretical knowledge into practice To be able to do team work in harmony with different individuals. Participate voluntarily in professional activities and organizations


Key Competencies
-

Further Info

The exams and evaluation of the courses are carried out according to Karabük University Postgraduate Education Regulation. Masters program with thesis consists of a minimum of 7 courses, not less than 21 credits, a seminar course, specialization course and thesis work. It is compulsory to take the Scientific Research Methods and Ethics course during the semester. The masters program with thesis consists of a total of 120 ECTS credits for graduation, with a minimum of 30 ECTS credits per semester.


Quality Assurance
-

Access Requirements

For Turkish Citizens: First Cycle (Bachelors) Degree diploma, (2) A minimum score of 55 in the Examination for Academic Personnel and Graduate Studies (ALES) or equivalent international examinations scores for graduate-level programmes such as GRE, GMAT, etc., recognised by YÖK. Candidates gain access to the programmes based on their composite scores consisting of the scores on ALES and first cycle degree grade point averages. For International Students: First Cycle Degree diploma obtained from universities recognised by YÖK. Candidates gain access to the programmes based on their first cycle degree grade point averages.


Conditions for Success
Masters program with thesis consists of a minimum of 7 courses, not less than 21 credits, a seminar course, specialization course and thesis work. It is compulsory to take the Scientific Research Methods and Ethics course during the semester. The masters program with thesis consists of a total of 120 ECTS credits for graduation, with a minimum of 30 ECTS credits per semester. In order for the student to get a masters degree; He must pass the thesis exam and meet the other requirements for graduation determined by the institute board.

Progression Paths (Relationship Type)

This degree is an academically oriented degree and enables the graduate to exercise his/her profession in or a related field of study and/or in research.


Legal Basis
-

Validity Period (If Any)

Qualification is continuous


Url
Open Address