Yeterlilik Kodu

TR0030219323

Yeterlilik Adı
Girişimcilik Tezsiz Yüksek Lisans Diploması
Sorumlu KurumKarabük Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiKarabük Üniversitesi Kılavuzlar Mahallesi 413. Sokak No: 7 Merkez Karabük
Sorumlu Kurum URLhttp://www.karabuk.edu.tr/
YönelimAkademik
AYÇ Seviyesi7
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 7
Sınıflandırma (Tematik Alan)İş becerileri
Sınıflandırma (Meslek Kodu) -
KategoriAna
Kredi Değeri60
Programın Normal Süresi 1
Program Profili (Amaç)

Öğrenciye mesleki konularda bilgi kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösteren,lisans yeterliliklerine dayalı bir yükseköğretim programıdır.

Öğrenme Ortamları

Eğitim ve öğretim örgün veya uzaktan öğretim şeklinde gerçekleştirilir. Ayrıca, yükseköğretim kurumları bünyesindeki araştırma merkezleri ve laboratuvarlarda uygulamalı eğitimler yapılır.

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, Girişimcilik alanındaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
 • Girişimcilik alanının ilişkili olduğu disiplinlerle etkileşimini açıklar.
 • Girişimcilik alanına ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme, bilgileri analitik ve sistematik olarak analiz etme, yorumlama ve değerlendirme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.
 • Girişimciliğe ilişkin uzmanlık gerektiren konularda bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirir.
 • Girişimcilik alanına ilişkin projelerde yürütücü ya da katılımcı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.
 • Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
 • Girişimcilik ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
 • Bir yabancı dili (İngilizce) kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
 • Girişimcilik alanına ilişkin veri giriş ve analizlerini yapabilecek düzeyde bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
 • Girişimcilik alanına ilişkin çalışma yapanlarla iletişim kurar.
 • Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır, örgütün/kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz edebilme ve etkin biçimde yürütür.
 • Girişimcilik alanına ilişkin yapılacak çalışmalarda özgünlük ve katkı sağlar.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
Anahtar Yetkinlikler

Aşağıda sıralanan anahtar yetkinliklere ileri üstü düzeyde sahiptir.

 • Okuma yazma yetkinliği
 • Çoklu dil yetkinliği
 • Matematiksel yetkinlik ve bilim, teknoloji ve mühendislikte yetkinlik
 • Dijital yetkinlik
 • Kişisel, sosyal ve öğrenmeyi öğrenme yetkinliği
 • Vatandaşlık yetkinliği
 • Girişimcilik yetkinliği
 • Kültürel farkındalık ve ifade yetkinliği
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve bilgi paketinde yer alan Ders Öğretim Planı nda tanımlanmıştır. Sınavlar, değerlendirme ve notlandırmalar Karabük Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine göre yapılır. Güncel yönetmelik aşağıdaki bağlantıda bulunmaktadır. https://oidb.karabuk.edu.tr/yonetmenlik/lisansustusinav.pdf Tezsiz yüksek lisans programında ders dönemlerinde başarılı olmak.

Kalite Güvencesi

Yükseköğretim programlarının niteliğinin gözetilmesi için;

 • YÖK, yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen eğitim ve öğretimle diğer faaliyetlerin planlanması, düzenlenmesi, yönetilmesi ve denetiminden sorumludur.
 • YÖK tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde her yıl hazırlanan yükseköğretim kurumlarına ait “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları” yayımlanır. Bu raporlara göre hazırlanan, yükseköğretim kurumlarına yönelik nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren raporlar da YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.
 • YÖK tarafından her yıl vakıf yükseköğretim kurumlarına ait akademik, idari ve mali verileri içeren “Vakıf Yükseköğretim Kurumları Raporu” yayımlanır. Vakıf yükseköğretim kurumlarına yönelik yapılan nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren bu raporlar, YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır. Yükseköğretimde tezsiz yüksek lisans programlarının kalite güvencesi şu şekilde sağlanır:

1. Öğretim Programlarının Oluşturulması ve Onaylanması:

1.1. YÖK, yükseköğretim kurumlarında tezsiz yüksek lisans programlarının açılması için gerekli olan asgari standart ve ölçütleri belirler.

1.2. Yükseköğretim kurumlarında tezsiz yüksek lisans programlarının müfredatı ve her bir programın öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının neler olacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir.

2. Ölçme-Değerlendirme: Her bir tezsiz yüksek lisans programının öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının ölçme ve değerlendirmesinin nasıl yapılacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumları tarafından hazırlanan eğitim ve öğretim ve sınav yönetmeliğine göre yürütülür.

3. Belgelendirme: Tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, yükseköğretim kurumları tarafından belirlenen ders kredilerini ve diğer yükümlülükleri başarı ile tamamlamaları halinde; tezsiz yüksek lisans diploması alır.

4. Öz Değerlendirme-Dış Değerlendirme: Yükseköğretim kurumları, sürekli izleme bağlamında, her yılın başında bir önceki yıla ait “Kurum İç Değerlendirme Raporlarını” Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından hazırlanan Bilgi Sistemine girer. YÖKAK, yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirmesine ilişkin hazırladığı “Kurumsal Geri Bildirim Raporu”nu kamuoyuyla paylaşılır. Ayrıca, YÖKAK tarafından yetkilendirilen veya tanınan akreditasyon kuruluşları tarafından verilen akreditasyon kararları da programların yeterliliklerinin kalite güvencesinin sağlandığını gösterir. YÖKAK mevzuatı gereği belirlenen yeterliliklere ilişkin düzenli gözden geçirme faaliyetleri yapar.

Giriş Şartı
 • Tezsiz yüksek lisans için ALES şartı aranmaz.
 • Programa kabul edilecek adayların herhangi bir alanda lisans diplomasına sahip olmaları gerekmektedir.
 • Tezsiz yüksek lisans programına başvuran adaylar, mezuniyet not ortalamasına göre değerlendirilir.
Başarma Şartları Tezsiz yüksek lisans programında ders dönemlerinde başarılı olmak. Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 ulusal krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)
 • Girişimcilik tezsiz yüksek lisans programı ile günümüz ağır küresel rekabet şartlarına kolay uyum sağlayabilecek önlerine çıkan fırsatları hızlı bir şekilde fark edip bunları etkin, verimli ürünlere-hizmetlere dönüştürebilecek girişimciler yetiştirilmek istenmektedir.
 • İşletmeler için birikimli, yetişkin, kalifiye insan gücünün yetiştirilmesinde bu program büyük önem arz etmektedir
Yasal Dayanağı

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

1.1. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

2. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu (Ek Madde-35)

2.1.Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0030219323


Yeterlilik Adı
Girişimcilik Tezsiz Yüksek Lisans Diploması

Sorumlu Kurum
Karabük Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Karabük Üniversitesi Kılavuzlar Mahallesi 413. Sokak No: 7 Merkez Karabük

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Akademik

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

AYÇ Seviyesi
7

TYÇ Seviyesi
7
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

Kategori
Ana

Kredi Değeri
60

Programın Normal Süresi
1

Program Profili (Amaç)

Öğrenciye mesleki konularda bilgi kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösteren,lisans yeterliliklerine dayalı bir yükseköğretim programıdır.


Öğrenme Ortamları

Eğitim ve öğretim örgün veya uzaktan öğretim şeklinde gerçekleştirilir. Ayrıca, yükseköğretim kurumları bünyesindeki araştırma merkezleri ve laboratuvarlarda uygulamalı eğitimler yapılır.


Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, Girişimcilik alanındaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
 • Girişimcilik alanının ilişkili olduğu disiplinlerle etkileşimini açıklar.
 • Girişimcilik alanına ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme, bilgileri analitik ve sistematik olarak analiz etme, yorumlama ve değerlendirme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.
 • Girişimciliğe ilişkin uzmanlık gerektiren konularda bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirir.
 • Girişimcilik alanına ilişkin projelerde yürütücü ya da katılımcı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.
 • Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
 • Girişimcilik ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
 • Bir yabancı dili (İngilizce) kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
 • Girişimcilik alanına ilişkin veri giriş ve analizlerini yapabilecek düzeyde bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
 • Girişimcilik alanına ilişkin çalışma yapanlarla iletişim kurar.
 • Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır, örgütün/kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz edebilme ve etkin biçimde yürütür.
 • Girişimcilik alanına ilişkin yapılacak çalışmalarda özgünlük ve katkı sağlar.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

Anahtar Yetkinlikler

Aşağıda sıralanan anahtar yetkinliklere ileri üstü düzeyde sahiptir.

 • Okuma yazma yetkinliği
 • Çoklu dil yetkinliği
 • Matematiksel yetkinlik ve bilim, teknoloji ve mühendislikte yetkinlik
 • Dijital yetkinlik
 • Kişisel, sosyal ve öğrenmeyi öğrenme yetkinliği
 • Vatandaşlık yetkinliği
 • Girişimcilik yetkinliği
 • Kültürel farkındalık ve ifade yetkinliği

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve bilgi paketinde yer alan Ders Öğretim Planı nda tanımlanmıştır. Sınavlar, değerlendirme ve notlandırmalar Karabük Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine göre yapılır. Güncel yönetmelik aşağıdaki bağlantıda bulunmaktadır. https://oidb.karabuk.edu.tr/yonetmenlik/lisansustusinav.pdf Tezsiz yüksek lisans programında ders dönemlerinde başarılı olmak.


Kalite Güvencesi

Yükseköğretim programlarının niteliğinin gözetilmesi için;

 • YÖK, yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen eğitim ve öğretimle diğer faaliyetlerin planlanması, düzenlenmesi, yönetilmesi ve denetiminden sorumludur.
 • YÖK tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde her yıl hazırlanan yükseköğretim kurumlarına ait “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları” yayımlanır. Bu raporlara göre hazırlanan, yükseköğretim kurumlarına yönelik nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren raporlar da YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.
 • YÖK tarafından her yıl vakıf yükseköğretim kurumlarına ait akademik, idari ve mali verileri içeren “Vakıf Yükseköğretim Kurumları Raporu” yayımlanır. Vakıf yükseköğretim kurumlarına yönelik yapılan nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren bu raporlar, YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır. Yükseköğretimde tezsiz yüksek lisans programlarının kalite güvencesi şu şekilde sağlanır:

1. Öğretim Programlarının Oluşturulması ve Onaylanması:

1.1. YÖK, yükseköğretim kurumlarında tezsiz yüksek lisans programlarının açılması için gerekli olan asgari standart ve ölçütleri belirler.

1.2. Yükseköğretim kurumlarında tezsiz yüksek lisans programlarının müfredatı ve her bir programın öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının neler olacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir.

2. Ölçme-Değerlendirme: Her bir tezsiz yüksek lisans programının öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının ölçme ve değerlendirmesinin nasıl yapılacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumları tarafından hazırlanan eğitim ve öğretim ve sınav yönetmeliğine göre yürütülür.

3. Belgelendirme: Tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, yükseköğretim kurumları tarafından belirlenen ders kredilerini ve diğer yükümlülükleri başarı ile tamamlamaları halinde; tezsiz yüksek lisans diploması alır.

4. Öz Değerlendirme-Dış Değerlendirme: Yükseköğretim kurumları, sürekli izleme bağlamında, her yılın başında bir önceki yıla ait “Kurum İç Değerlendirme Raporlarını” Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından hazırlanan Bilgi Sistemine girer. YÖKAK, yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirmesine ilişkin hazırladığı “Kurumsal Geri Bildirim Raporu”nu kamuoyuyla paylaşılır. Ayrıca, YÖKAK tarafından yetkilendirilen veya tanınan akreditasyon kuruluşları tarafından verilen akreditasyon kararları da programların yeterliliklerinin kalite güvencesinin sağlandığını gösterir. YÖKAK mevzuatı gereği belirlenen yeterliliklere ilişkin düzenli gözden geçirme faaliyetleri yapar.


Giriş Şartı
 • Tezsiz yüksek lisans için ALES şartı aranmaz.
 • Programa kabul edilecek adayların herhangi bir alanda lisans diplomasına sahip olmaları gerekmektedir.
 • Tezsiz yüksek lisans programına başvuran adaylar, mezuniyet not ortalamasına göre değerlendirilir.

Başarma Şartları
Tezsiz yüksek lisans programında ders dönemlerinde başarılı olmak. Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 ulusal krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)
 • Girişimcilik tezsiz yüksek lisans programı ile günümüz ağır küresel rekabet şartlarına kolay uyum sağlayabilecek önlerine çıkan fırsatları hızlı bir şekilde fark edip bunları etkin, verimli ürünlere-hizmetlere dönüştürebilecek girişimciler yetiştirilmek istenmektedir.
 • İşletmeler için birikimli, yetişkin, kalifiye insan gücünün yetiştirilmesinde bu program büyük önem arz etmektedir

Yasal Dayanağı

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

1.1. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

2. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu (Ek Madde-35)

2.1.Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği


Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0030219323

Qualification Title
Yüksek Lisans - Girişimcilik (U.E.) (Tezsiz) None Thesis Masters Degree
Awarding BodyKarabük University
Awarding Body Contact
Awarding Body Urlhttp://www.karabuk.edu.tr/
OrientationAcademic
EQF Level7
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 7
Thematic AreasWork skills
National Occupation Classification -
CategoryMain
Credit Value60
Program Duration1
Program Profile-
Learning Environments-
Description

Based on his undergraduate level qualifications, he develops and deepens his knowledge in the field of Entrepreneurship at the expert level. Explain the interaction of the field of entrepreneurship with the related disciplines. He / She has the ability to transfer information about the field of entrepreneurship to employees and teammates, to analyze, interpret and evaluate information analytically and systematically, to define problems and to propose solutions. It carries out a study independently on subjects that require expertise related to entrepreneurship. Takes responsibility in accordance with the project objectives as an executive or a participant in projects related to entrepreneurship. Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir. Girişimcilik ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır. Bir yabancı dili (İngilizce) kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar. Girişimcilik alanına ilişkin veri giriş ve analizlerini yapabilecek düzeyde bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır. Girişimcilik alanına ilişkin çalışma yapanlarla iletişim kurar. Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır, örgütün/kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz edebilme ve etkin biçimde yürütür. Girişimcilik alanına ilişkin yapılacak çalışmalarda özgünlük ve katkı sağlar. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

Key Competencies-
Further Info

The measurement and evaluation methods applied for each course are defined in the Course Teaching Plan prepared by the relevant instructor / s and included in the information package. Exams, evaluations and grading are done according to Karabük University Postgraduate Education Regulation. The current regulation is available at the link below. https://oidb.karabuk.edu.tr/yonetmenlik/lisansustusinav.pdf Candidates who have been successful during the courses period or graduated from the non-thesis master’s program.

Quality Assurance-
Access Requirements

For Turkish Citizens: First Cycle Degree diploma. Candidates gain access to the programmes based on their first cycle degree grade point averages. For International Students: First Cycle Degree diploma obtained from universities recognised by YÖK. Candidates gain access to the programmes based on their first cycle degree grade point averages.

Conditions for SuccessCandidates who have been successful during the courses period or graduated from the non-thesis master’s program. The non-thesis master’s program consists of 30 national credits and at least ten courses, not less than 60 ECTS, and a term project course. The time to complete the non-thesis master’s program is at least two semesters, at most three semesters, starting from the semester in which the courses related to the program he/she enrolled in, excluding the time spent in scientific preparation regardless of whether he/she has registered for each semester.
Progression Paths (Relationship Type)

With the entrepreneurship non-thesis masters program, it is aimed to train entrepreneurs who can easily adapt to todays severe global competition conditions, quickly recognize the opportunities that come before them and turn them into effective, efficient products and services. This program is of great importance for the training of experienced, adult and qualified manpower for businesses.

Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Qualification is continuous

Url Open Address
Qualification Code

TR0030219323


Qualification Title
Yüksek Lisans - Girişimcilik (U.E.) (Tezsiz) None Thesis Masters Degree

Awarding Body
Karabük University

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Orientation
Academic

National Occupation Classification
-

EQF Level
7

TQF Level
7
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification
-

Category
Main

Credit Value
60

Program Duration
1

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description

Based on his undergraduate level qualifications, he develops and deepens his knowledge in the field of Entrepreneurship at the expert level. Explain the interaction of the field of entrepreneurship with the related disciplines. He / She has the ability to transfer information about the field of entrepreneurship to employees and teammates, to analyze, interpret and evaluate information analytically and systematically, to define problems and to propose solutions. It carries out a study independently on subjects that require expertise related to entrepreneurship. Takes responsibility in accordance with the project objectives as an executive or a participant in projects related to entrepreneurship. Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir. Girişimcilik ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır. Bir yabancı dili (İngilizce) kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar. Girişimcilik alanına ilişkin veri giriş ve analizlerini yapabilecek düzeyde bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır. Girişimcilik alanına ilişkin çalışma yapanlarla iletişim kurar. Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır, örgütün/kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz edebilme ve etkin biçimde yürütür. Girişimcilik alanına ilişkin yapılacak çalışmalarda özgünlük ve katkı sağlar. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.


Key Competencies
-

Further Info

The measurement and evaluation methods applied for each course are defined in the Course Teaching Plan prepared by the relevant instructor / s and included in the information package. Exams, evaluations and grading are done according to Karabük University Postgraduate Education Regulation. The current regulation is available at the link below. https://oidb.karabuk.edu.tr/yonetmenlik/lisansustusinav.pdf Candidates who have been successful during the courses period or graduated from the non-thesis master’s program.


Quality Assurance
-

Access Requirements

For Turkish Citizens: First Cycle Degree diploma. Candidates gain access to the programmes based on their first cycle degree grade point averages. For International Students: First Cycle Degree diploma obtained from universities recognised by YÖK. Candidates gain access to the programmes based on their first cycle degree grade point averages.


Conditions for Success
Candidates who have been successful during the courses period or graduated from the non-thesis master’s program. The non-thesis master’s program consists of 30 national credits and at least ten courses, not less than 60 ECTS, and a term project course. The time to complete the non-thesis master’s program is at least two semesters, at most three semesters, starting from the semester in which the courses related to the program he/she enrolled in, excluding the time spent in scientific preparation regardless of whether he/she has registered for each semester.

Progression Paths (Relationship Type)

With the entrepreneurship non-thesis masters program, it is aimed to train entrepreneurs who can easily adapt to todays severe global competition conditions, quickly recognize the opportunities that come before them and turn them into effective, efficient products and services. This program is of great importance for the training of experienced, adult and qualified manpower for businesses.


Legal Basis
-

Validity Period (If Any)

Qualification is continuous


Url
Open Address