Yeterlilik Kodu

TR0030220793

Yeterlilik Adı
Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Doktora Diploması
Sorumlu KurumKırıkkale Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiKırıkkale Üniversitesi Rektörlüğü Ankara Yolu 7.Km 71450 Yahşihan/ KIRIKKALE
Sorumlu Kurum URLhttp://www.kku.edu.tr/
YönelimGenel
AYÇ Seviyesi8
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 8
Sınıflandırma (Tematik Alan)Veterinerlik
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08

KategoriAna
Kredi Değeri240
Programın Normal Süresi 4 Yıl
Program Profili (Amaç)

Lisans yeterliliklerine dayalı on yarıyıl, tezli yüksek lisans yeterliklerine dayalı sekiz yarıyıllık programı kapsayan, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısıyla irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırmayı amaçlayan bir yükseköğretim programıdır.

 

Öğrenme Ortamları

Eğitim ve öğretim örgün bir şeklinde gerçekleştirilir. Ayrıca, yükseköğretim kurumları bünyesindeki araştırma merkezleri ve laboratuvarlarda uygulamalı eğitimler yapılır.

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Beslenme biliminin önemini ve genel prensiplerini bilir.
 • Yemleri ve hayvan beslemedeki etkilerini kavrar.
 • Besin maddelerini ve fonksiyonlarını bilir.
 • Yemlerin besin madde içeriklerini laboratuvarda güncel teknolojileri kullanarak belirler.
 • Hayvan türlerine ve fizyolojik dönemlerine uygun olarak düzgün yem karışımları yapar.
 • Yemlerin sindirilmesini kurgular ve belirlemeye yönelik yöntemleri hazırlar.
 • Besin madde eksikliği, fazlalığı ve dengesizliğine bağlı olarak oluşabilecek problemleri yorumlar.
 • Beslenme ve metabolizma hastalıklarından korunmak için uygulamalar yapar ve tavsiyelerde bulunur.
 • Yemler içerisinde oluşan zararlı maddeleri bilir ve etkilerinin azaltılması için yöntemler uygular.
 • Hayvanlarda verim artırıcı veya zararları önleyici yem katkılarını bilir ve yorumlar.
 • Hayvan besleme ile ilgili güncel bilgiyi takip eder, meslektaşları ile tartışır.
 • Hayvan besleme ile ilgili araştırma tasarlar ve yönetir.
 • Hayvan besleme ile ilgili bilimsel verileri istatistiksel analiz yapar ve yorumlar.
 • Araştırma sonuçlarını bilimsel ortamlarda yayınlayıp sunar.
 • Hayvan yetiştiricilerinin problemlerine yönelik çözüm önerileri sunar.
Anahtar Yetkinlikler

Aşağıda sıralanan anahtar yetkinliklere en ileri düzeyde sahiptir.

 • Okuma yazma yetkinliği
 • Çoklu dil yetkinliği
 • Matematiksel yetkinlik ve bilim, teknoloji ve mühendislikte yetkinlik
 • Dijital yetkinlik
 • Kişisel, sosyal ve öğrenmeyi öğrenme yetkinliği
 • Vatandaşlık yetkinliği
 • Girişimcilik yetkinliği
 • Kültürel farkındalık ve ifade yetkinliği
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Hayvan Besleme Lisansüstü programının kendisine sağladığı yetki ve sorumlulukların farkında olarak mesleği icra etme bilincinde olur.

Kalite Güvencesi

Yükseköğretim programlarının niteliğinin gözetilmesi için;

 • YÖK, yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen eğitim ve öğretimle diğer faaliyetlerin planlanması, düzenlenmesi, yönetilmesi ve denetiminden sorumludur.
 • YÖK tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde her yıl hazırlanan yükseköğretim kurumlarına ait “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları” yayımlanır. Bu raporlara göre hazırlanan, yükseköğretim kurumlarına yönelik nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren raporlar da YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.
 • YÖK tarafından her yıl vakıf yükseköğretim kurumlarına ait akademik, idari ve mali verileri içeren “Vakıf Yükseköğretim Kurumları Raporu” yayımlanır. Vakıf yükseköğretim kurumlarına yönelik yapılan nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren bu raporlar YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.

Yükseköğretimde doktora programlarının kalite güvencesi şu şekilde sağlanır:

1. Öğretim Programlarının Oluşturulması ve Onaylanması:

1.1. YÖK, yükseköğretim kurumlarında doktora programlarının açılması için gerekli olan asgari standart ve ölçütleri belirler.

1.2. Yükseköğretim kurumlarında doktora programlarının müfredatı ve her bir programın öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının neler olacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir.

2. Ölçme-Değerlendirme: Her bir doktora programının öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının ölçme ve değerlendirmesinin nasıl yapılacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumları tarafından hazırlanan eğitim ve öğretim ve sınav yönetmeliğine göre yürütülür.

3. Belgelendirme: Doktora programlarına kayıtlı öğrenciler, yükseköğretim kurumları tarafından belirlenen ders kredilerini ve diğer yükümlülükleri başarı ile tamamlamaları halinde doktora diploması alır.

4. Öz Değerlendirme-Dış Değerlendirme: Yükseköğretim kurumları, sürekli izleme bağlamında, her yılın başında bir önceki yıla ait “Kurum İç Değerlendirme Raporlarını” Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından hazırlanan Bilgi Sistemine girer. YÖKAK, yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirmesine ilişkin hazırladığı “Kurumsal Geri Bildirim Raporu”nu kamuoyuyla paylaşılır.

Ayrıca, YÖKAK tarafından yetkilendirilen veya tanınan akreditasyon kuruluşları tarafından verilen akreditasyon kararları da programların yeterliliklerinin kalite güvencesinin sağlandığını gösterir. YÖKAK mevzuatı gereği belirlenen yeterliliklere ilişkin düzenli gözden geçirme faaliyetleri yapar.

Giriş Şartı

Hayvan Besleme ile ilgili bilgileri diğer disiplin alanlarına ilişkin bilgiler ile bütünleştirerek yorumlar ve gerekli durumlarda çözüme katkı sağlayacak bilimsel bilgi ve çözüm önerisi oluşturur.

Başarma ŞartlarıHayvan Besleme Lisansüstü programının kendisine sağladığı yetki ve sorumlulukların farkında olarak mesleği icra etme bilincinde olur. Mesleki uygulamaları ve sosyal ilişkiler düzeyinde ihtiyaç duyulabilecek teknolojik araçları ileri düzeyde kullanır.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Hayvan Besleme alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz veya yöntem kurgular; elde ettiği verilere göre çözüm ve/veya tedavi alternatifi sunar.

Yasal Dayanağı

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

1.1. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

2. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu (Ek Madde-35)

2.1.Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği

3. Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği

4. Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği

5. Veteriner Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0030220793


Yeterlilik Adı
Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Doktora Diploması

Sorumlu Kurum
Kırıkkale Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğü Ankara Yolu 7.Km 71450 Yahşihan/ KIRIKKALE

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Genel

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08


AYÇ Seviyesi
8

TYÇ Seviyesi
8
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08


Kategori
Ana

Kredi Değeri
240

Programın Normal Süresi
4 Yıl

Program Profili (Amaç)

Lisans yeterliliklerine dayalı on yarıyıl, tezli yüksek lisans yeterliklerine dayalı sekiz yarıyıllık programı kapsayan, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısıyla irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırmayı amaçlayan bir yükseköğretim programıdır.

 


Öğrenme Ortamları

Eğitim ve öğretim örgün bir şeklinde gerçekleştirilir. Ayrıca, yükseköğretim kurumları bünyesindeki araştırma merkezleri ve laboratuvarlarda uygulamalı eğitimler yapılır.


Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Beslenme biliminin önemini ve genel prensiplerini bilir.
 • Yemleri ve hayvan beslemedeki etkilerini kavrar.
 • Besin maddelerini ve fonksiyonlarını bilir.
 • Yemlerin besin madde içeriklerini laboratuvarda güncel teknolojileri kullanarak belirler.
 • Hayvan türlerine ve fizyolojik dönemlerine uygun olarak düzgün yem karışımları yapar.
 • Yemlerin sindirilmesini kurgular ve belirlemeye yönelik yöntemleri hazırlar.
 • Besin madde eksikliği, fazlalığı ve dengesizliğine bağlı olarak oluşabilecek problemleri yorumlar.
 • Beslenme ve metabolizma hastalıklarından korunmak için uygulamalar yapar ve tavsiyelerde bulunur.
 • Yemler içerisinde oluşan zararlı maddeleri bilir ve etkilerinin azaltılması için yöntemler uygular.
 • Hayvanlarda verim artırıcı veya zararları önleyici yem katkılarını bilir ve yorumlar.
 • Hayvan besleme ile ilgili güncel bilgiyi takip eder, meslektaşları ile tartışır.
 • Hayvan besleme ile ilgili araştırma tasarlar ve yönetir.
 • Hayvan besleme ile ilgili bilimsel verileri istatistiksel analiz yapar ve yorumlar.
 • Araştırma sonuçlarını bilimsel ortamlarda yayınlayıp sunar.
 • Hayvan yetiştiricilerinin problemlerine yönelik çözüm önerileri sunar.

Anahtar Yetkinlikler

Aşağıda sıralanan anahtar yetkinliklere en ileri düzeyde sahiptir.

 • Okuma yazma yetkinliği
 • Çoklu dil yetkinliği
 • Matematiksel yetkinlik ve bilim, teknoloji ve mühendislikte yetkinlik
 • Dijital yetkinlik
 • Kişisel, sosyal ve öğrenmeyi öğrenme yetkinliği
 • Vatandaşlık yetkinliği
 • Girişimcilik yetkinliği
 • Kültürel farkındalık ve ifade yetkinliği

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Hayvan Besleme Lisansüstü programının kendisine sağladığı yetki ve sorumlulukların farkında olarak mesleği icra etme bilincinde olur.


Kalite Güvencesi

Yükseköğretim programlarının niteliğinin gözetilmesi için;

 • YÖK, yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen eğitim ve öğretimle diğer faaliyetlerin planlanması, düzenlenmesi, yönetilmesi ve denetiminden sorumludur.
 • YÖK tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde her yıl hazırlanan yükseköğretim kurumlarına ait “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları” yayımlanır. Bu raporlara göre hazırlanan, yükseköğretim kurumlarına yönelik nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren raporlar da YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.
 • YÖK tarafından her yıl vakıf yükseköğretim kurumlarına ait akademik, idari ve mali verileri içeren “Vakıf Yükseköğretim Kurumları Raporu” yayımlanır. Vakıf yükseköğretim kurumlarına yönelik yapılan nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren bu raporlar YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.

Yükseköğretimde doktora programlarının kalite güvencesi şu şekilde sağlanır:

1. Öğretim Programlarının Oluşturulması ve Onaylanması:

1.1. YÖK, yükseköğretim kurumlarında doktora programlarının açılması için gerekli olan asgari standart ve ölçütleri belirler.

1.2. Yükseköğretim kurumlarında doktora programlarının müfredatı ve her bir programın öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının neler olacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir.

2. Ölçme-Değerlendirme: Her bir doktora programının öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının ölçme ve değerlendirmesinin nasıl yapılacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumları tarafından hazırlanan eğitim ve öğretim ve sınav yönetmeliğine göre yürütülür.

3. Belgelendirme: Doktora programlarına kayıtlı öğrenciler, yükseköğretim kurumları tarafından belirlenen ders kredilerini ve diğer yükümlülükleri başarı ile tamamlamaları halinde doktora diploması alır.

4. Öz Değerlendirme-Dış Değerlendirme: Yükseköğretim kurumları, sürekli izleme bağlamında, her yılın başında bir önceki yıla ait “Kurum İç Değerlendirme Raporlarını” Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından hazırlanan Bilgi Sistemine girer. YÖKAK, yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirmesine ilişkin hazırladığı “Kurumsal Geri Bildirim Raporu”nu kamuoyuyla paylaşılır.

Ayrıca, YÖKAK tarafından yetkilendirilen veya tanınan akreditasyon kuruluşları tarafından verilen akreditasyon kararları da programların yeterliliklerinin kalite güvencesinin sağlandığını gösterir. YÖKAK mevzuatı gereği belirlenen yeterliliklere ilişkin düzenli gözden geçirme faaliyetleri yapar.


Giriş Şartı

Hayvan Besleme ile ilgili bilgileri diğer disiplin alanlarına ilişkin bilgiler ile bütünleştirerek yorumlar ve gerekli durumlarda çözüme katkı sağlayacak bilimsel bilgi ve çözüm önerisi oluşturur.


Başarma Şartları
Hayvan Besleme Lisansüstü programının kendisine sağladığı yetki ve sorumlulukların farkında olarak mesleği icra etme bilincinde olur. Mesleki uygulamaları ve sosyal ilişkiler düzeyinde ihtiyaç duyulabilecek teknolojik araçları ileri düzeyde kullanır.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Hayvan Besleme alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz veya yöntem kurgular; elde ettiği verilere göre çözüm ve/veya tedavi alternatifi sunar.


Yasal Dayanağı

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

1.1. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

2. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu (Ek Madde-35)

2.1.Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği

3. Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği

4. Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği

5. Veteriner Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği


Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0030220793

Qualification Title
Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları (DR) Doctorate
Awarding BodyKirikkale University
Awarding Body Contact
Awarding Body Urlhttp://www.kku.edu.tr/
OrientationGeneral
EQF Level8
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 8
Thematic AreasVeterinary
National Occupation Classification -
CategoryMain
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description

Knows t he importance and general principles of nutrition Understands the feed and their effects in animal nutrition Knows the nutrients and their functions Determines the nutrients contents of feeds by using current technological procedures in the laboratory Makes correct mictures of feedstuffs proper for the animal species and physiological stages of animals Designs the digestibilities of feeds and prepares the methods for digestibility determination Evaluates the problems which may occur during the nutrient deficiencies, excess and imbalances Uses different methods to prevent animals from diet related diseases and makes sugesstions Knows the hazardous materials accumulated in the feeds and use methods the reduce or alleviate their effects Knows the feeds additives for growth promotion or reducing the harmful effects of antinutritional factors Follows and absorbs current information related with animal nutrition and makes critics with her/his colleagues Designs and conducts researches related with animal nutrition Makes the statistical analysis of scientific data related with animal nutrition and interpret them Publishes and presents the results of scientific reseach in publication mediums Makes suggestions for solving the problems of animal producers

Key Competencies-
Further Info

Have comprehension to perform the profession by knowing the competence and responsibilities given during the graduate studies in animal nutrition.

Quality Assurance-
Access Requirements

Compile the animal nutrition related information with other related disciplines information and provide scientific knowledge and suggestions to solve the problems if necessary.

Conditions for SuccessHave comprehension to perform the profession by knowing the competence and responsibilities given during the graduate studies in animal nutrition. Use advanced technologies required for professional applications and social interrelations.
Progression Paths (Relationship Type)

Develop concepts about cases and facts related with animal nutrition, investigate acientific and technological methods, analyse the results, design the analytical methods for problem solving, provide solutions and/or treatments alternatives based on obtained data.

Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Qualification is continuous

Url Open Address
Qualification Code

TR0030220793


Qualification Title
Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları (DR) Doctorate

Awarding Body
Kirikkale University

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Orientation
General

National Occupation Classification
-

EQF Level
8

TQF Level
8
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification
-

Category
Main

Credit Value
-

Program Duration
-

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description

Knows t he importance and general principles of nutrition Understands the feed and their effects in animal nutrition Knows the nutrients and their functions Determines the nutrients contents of feeds by using current technological procedures in the laboratory Makes correct mictures of feedstuffs proper for the animal species and physiological stages of animals Designs the digestibilities of feeds and prepares the methods for digestibility determination Evaluates the problems which may occur during the nutrient deficiencies, excess and imbalances Uses different methods to prevent animals from diet related diseases and makes sugesstions Knows the hazardous materials accumulated in the feeds and use methods the reduce or alleviate their effects Knows the feeds additives for growth promotion or reducing the harmful effects of antinutritional factors Follows and absorbs current information related with animal nutrition and makes critics with her/his colleagues Designs and conducts researches related with animal nutrition Makes the statistical analysis of scientific data related with animal nutrition and interpret them Publishes and presents the results of scientific reseach in publication mediums Makes suggestions for solving the problems of animal producers


Key Competencies
-

Further Info

Have comprehension to perform the profession by knowing the competence and responsibilities given during the graduate studies in animal nutrition.


Quality Assurance
-

Access Requirements

Compile the animal nutrition related information with other related disciplines information and provide scientific knowledge and suggestions to solve the problems if necessary.


Conditions for Success
Have comprehension to perform the profession by knowing the competence and responsibilities given during the graduate studies in animal nutrition. Use advanced technologies required for professional applications and social interrelations.

Progression Paths (Relationship Type)

Develop concepts about cases and facts related with animal nutrition, investigate acientific and technological methods, analyse the results, design the analytical methods for problem solving, provide solutions and/or treatments alternatives based on obtained data.


Legal Basis
-

Validity Period (If Any)

Qualification is continuous


Url
Open Address