Yeterlilik Kodu

TR0030222108

Yeterlilik Adı
İktisat (İngilizce) Lisans Diploması
Sorumlu KurumBaşkent Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiBağlıca Kampüsü Fatih Sultan Mahallesi Eskişehir Yolu 18.km TR 06790 Etimesgut Ankara
Sorumlu Kurum URLhttps://www.baskent.edu.tr
YönelimGenel
AYÇ Seviyesi6
6 Yeterlilik TYÇ’ye 09/05/2024 tarihinde yerleştirildi
TYÇ Seviyesi 6
Sınıflandırma (Tematik Alan)Ekonomi
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08

KategoriAna
Kredi Değeri240
Programın Normal Süresi 4 Yıl
Program Profili (Amaç)
 • Bu program, iktisadi yaşamın çeşitli aşamalarında araştırma ve uygulama yapmak üzere çalışacak iktisatçılar yetiştirmekte, iktisat teorisi çerçevesinde matematik, istatistik ve ekonometri gibi nicel tekniklerden de yararlanarak kamu ve özel sektörde görev yapacak bireylere akademik formasyon vermektedir. İktisat eğitimi, iki temel süreci kapsamaktadır. Bunlardan birincisi üniversite sonrası yaşamda kullanılacak ekonomik ilke ve araçların öğretilmesi ve böylece hızla değişen küresel koşullar karşısında başarılı olmaya çalışan ekonomik birimlerin gereksinimi olan kaliteli işgücünün yetiştirilmesidir. İkincisi ise, insan yaşamının her alanda yararlı olabilecek olan sistemli ve bağımsız düşünme yeteneğini geliştirmek ve öğrencilere iktisadi konularda bilimsel yeterlik kazandırmaktır.
Öğrenme Ortamları

Öğrenme örgün, açık veya uzaktan öğretim şeklinde gerçekleşir. Ayrıca; uygulamalı eğitimler yükseköğretim kurumları bünyesindeki laboratuvar ve atölyelerde ya da endüstride, sağlık kurumlarında ve iş yerlerinde staj veya iş yeri eğitimi olarak yapılmaktadır.

Bu program tam burslu olarak da sunulmaktadır.

Bu Program %100 İngilizce olarak sunulmaktadır.

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • İktisat ve ilgili alt disiplinlerin temel kavram ve kuramlarını tanımlar.
 • Ekonomik teorilerin ve modellerin arkasındaki mekanizmayı tanımlar.
 • Ekonomik aktörlerin rollerini ve aralarındaki etkileşimleri belirler
 • Alanında sağlanan bilgileri kullanarak ekonomi alanındaki gerçek olayları ve konuları yorumlar.
 • Verilen ekonomik bilgileri nicel, nitel ve grafiksel olarak yorumlar.
 • Eğitim sırasında kazanılan etik ilkeleri sorumlu karar alma sürecine entegre eder.
 • Ekonomik problemleri çözmek için matematiksel, istatistiksel ve ekonometrik yöntem ve araçları kullanır.
 • Ekonomik değişkenler arasındaki neden-sonuç ilişkisini formüle eder.
 • Ekonomik kavram ve bilgileri diğer disiplinlerle ilişkilendirir.
 • Güncel ekonomik sorunları çözmek ve açıklamak için uygun ekonomik önermeyi tespit eder.
 • Alanla ilgili bilgi ve becerileri kullanarak toplumun tüm kesimleri ile hem yazılı hem sözlü iletişim kurar.
 • Toplumun sosyal dinamiklerini etkileyebilecek sosyal bilinç ve sorumlulukla faaliyetler düzenler ve destekler.
 • Politika tavsiyesi için teorik ve pratik bilgileri kullanarak ekonomik modeller oluşturur
Anahtar Yetkinlikler

Aşağıda sıralanan anahtar yetkinliklere ileri düzeyde sahiptir.

 • Okuma yazma yetkinliği
 • Çoklu dil yetkinliği
 • Matematiksel yetkinlik ve bilim, teknoloji ve mühendislikte yetkinlik
 • Dijital yetkinlik
 • Kişisel, sosyal ve öğrenmeyi öğrenme yetkinliği
 • Vatandaşlık yetkinliği
 • Girişimcilik yetkinliği
 • Kültürel farkındalık ve ifade yetkinliği
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Her ders için aşağıdaki harflerden biri öğrencilere başarı notu olarak verilir. Harfler ve harflerin katsayıları aşağıdaki gibidir.

BAŞARI NOTU KATSAYI

A 4,0 A- 3,7 B+ 3,3 B 3,0 B- 2,7 C+ 2,3 C 2,0 C- 1,7 D+ 1,3 D 1 S 0,0 F1 0,0 F2 0,0 E 0,0

 

Harf Notu

Katsayı

Harf Not Aralığı
(100 üzerinden)

A

4,0

95-100

A-

3,7

90-94

B+

3,3

85-89

B

3,0

80-84

B-

2,7

75-79

C+

2,3

70-74

C

2,0

65-69

C-

1,7

60-64

D+

1,3

55-59

D

1,0

50-54

S

0,0

-

F1

0,0

0-49

F2

0,0

-

E

0,0

-

Kalite Güvencesi

Yükseköğretim programlarının niteliğinin gözetilmesi için;

• YÖK, yükseköğretim kurumlarında eğitim ve öğretim ile diğer faaliyetlerin planlanması, düzenlenmesi, yönetilmesi ve denetlenmesinden sorumludur.

• YÖK tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde hazırlanan yükseköğretim kurumlarına ait “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları” her yıl yayımlanır. Bu raporlara göre hazırlanan, yükseköğretim kurumlarına yönelik nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren raporlarda YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.

• YÖK tarafından vakıf yükseköğretim kurumlarına ait akademik, idari ve mali verileri içeren “Vakıf Yükseköğretim Kurumları Raporu” her yıl yayımlanır. Vakıf yükseköğretim kurumlarına yönelik yapılan nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren bu raporlar YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır. Yükseköğretimde lisans programlarının kalite güvencesi “Yükseköğretim Diploma Programlarının Kalite Güvencesinin Sağlanmasına Yönelik Usul ve Esaslar” a göre sağlanır:

1. Öğretim Programlarının Oluşturulması ve Onaylanması: Yükseköğretim kurumlarında lisans bölüm ve programların açılması için gerekli olan asgari standart ve ölçütleri YÖK belirler.

1.1. Yükseköğretim kurumlarında lisans programlarının müfredatı ve her bir programın öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının neler olacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir.

1.2. Ulusal Çekirdek Eğitim Programlarının müfredatı ilgili Dekanlar Konseyi tarafından kabul edildikten sonra YÖK’ün onayıyla yükseköğretim kurumları tarafından uygulanır.

2. Ölçme-Değerlendirme: Her bir lisans programının öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının ölçme ve değerlendirmesinin nasıl yapılacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumları tarafından hazırlanan öğretim ve sınav yönetmeliğine göre yürütülür.

3. Belgelendirme: Lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, yükseköğretim kurumları tarafından belirlenen ders kredilerini ve diğer yükümlülükleri başarı ile tamamlamaları halinde; lisans diploması alır.

4. Öz Değerlendirme-Dış Değerlendirme: Yükseköğretim kurumları, sürekli izleme bağlamında, her yılın başında bir önceki yıla ait “Kurum İç Değerlendirme Raporlarını” Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından hazırlanan Bilgi Sistemine girer. YÖKAK, yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirmesine ilişkin hazırladığı “Kurumsal Geri Bildirim Raporu”nu kamuoyuyla paylaşılır. Ayrıca, YÖKAK tarafından yetkilendirilen veya tanınan akreditasyon kuruluşları tarafından verilen akreditasyon kararları da programların yeterliliklerinin kalite güvencesinin sağlandığını gösterir. YÖKAK mevzuatı gereği belirlenen yeterliliklere ilişkin düzenli gözden geçirme faaliyetleri yapar.

Akreditasyon Kuruluşu Adı; AQAS (Agency for Quality Assurance), YÖKAK (Yüksek Öğretim Kalite Kurulu)

AQAS Akreditasyon Başlangıç/Bitiş Tarihi:

18 Mart 2022 / 30 Eylül 2028

Giriş Şartı

Öğrencilerin programa yerleştirilme süreci, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.

Başarma ŞartlarıÖğrencinin programdaki tüm derslerde başarılı olması, asgari 240 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmekte ve F1 veya F2 notunun olmaması gerekmektedir.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

İktisat mezunları için kamu ve özel sektör iş olanakları oldukça yüksektir. Çeşitli bakanlıklar tarafından açılan müfettiş, denetçi ve uzman yardımcılığı sınavlarına girebilir, devlet ve özel sektöre ait bankalarda işletmelerde, araştırma kuruluşlarında istihdam edilebilir veya akademisyen olabilirler. Bölüm mezunları, uluslararası piyasalar ve kurumlarda etkin rol oynayabilir ve aynı zamanda doktora programına devam ederek akademik kariyer yapabilir.

Bölümümüzün Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans programları mevcuttur.

Yasal Dayanağı

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

1.1. Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

1.2. Meslek Yüksekokulları ve Açık öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik

2. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu (Ek Madde-35)

2.1. Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
QrCodeQrCode
Yeterlilik Kodu

TR0030222108


Yeterlilik Adı
İktisat (İngilizce) Lisans Diploması

Sorumlu Kurum
Başkent Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Bağlıca Kampüsü Fatih Sultan Mahallesi Eskişehir Yolu 18.km TR 06790 Etimesgut Ankara

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Genel

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08


AYÇ Seviyesi
6

TYÇ Seviyesi
6
Yeterlilik TYÇ’ye 09/05/2024 tarihinde yerleştirildi

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08


Kategori
Ana

Kredi Değeri
240

Programın Normal Süresi
4 Yıl

Program Profili (Amaç)
 • Bu program, iktisadi yaşamın çeşitli aşamalarında araştırma ve uygulama yapmak üzere çalışacak iktisatçılar yetiştirmekte, iktisat teorisi çerçevesinde matematik, istatistik ve ekonometri gibi nicel tekniklerden de yararlanarak kamu ve özel sektörde görev yapacak bireylere akademik formasyon vermektedir. İktisat eğitimi, iki temel süreci kapsamaktadır. Bunlardan birincisi üniversite sonrası yaşamda kullanılacak ekonomik ilke ve araçların öğretilmesi ve böylece hızla değişen küresel koşullar karşısında başarılı olmaya çalışan ekonomik birimlerin gereksinimi olan kaliteli işgücünün yetiştirilmesidir. İkincisi ise, insan yaşamının her alanda yararlı olabilecek olan sistemli ve bağımsız düşünme yeteneğini geliştirmek ve öğrencilere iktisadi konularda bilimsel yeterlik kazandırmaktır.

Öğrenme Ortamları

Öğrenme örgün, açık veya uzaktan öğretim şeklinde gerçekleşir. Ayrıca; uygulamalı eğitimler yükseköğretim kurumları bünyesindeki laboratuvar ve atölyelerde ya da endüstride, sağlık kurumlarında ve iş yerlerinde staj veya iş yeri eğitimi olarak yapılmaktadır.

Bu program tam burslu olarak da sunulmaktadır.

Bu Program %100 İngilizce olarak sunulmaktadır.


Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • İktisat ve ilgili alt disiplinlerin temel kavram ve kuramlarını tanımlar.
 • Ekonomik teorilerin ve modellerin arkasındaki mekanizmayı tanımlar.
 • Ekonomik aktörlerin rollerini ve aralarındaki etkileşimleri belirler
 • Alanında sağlanan bilgileri kullanarak ekonomi alanındaki gerçek olayları ve konuları yorumlar.
 • Verilen ekonomik bilgileri nicel, nitel ve grafiksel olarak yorumlar.
 • Eğitim sırasında kazanılan etik ilkeleri sorumlu karar alma sürecine entegre eder.
 • Ekonomik problemleri çözmek için matematiksel, istatistiksel ve ekonometrik yöntem ve araçları kullanır.
 • Ekonomik değişkenler arasındaki neden-sonuç ilişkisini formüle eder.
 • Ekonomik kavram ve bilgileri diğer disiplinlerle ilişkilendirir.
 • Güncel ekonomik sorunları çözmek ve açıklamak için uygun ekonomik önermeyi tespit eder.
 • Alanla ilgili bilgi ve becerileri kullanarak toplumun tüm kesimleri ile hem yazılı hem sözlü iletişim kurar.
 • Toplumun sosyal dinamiklerini etkileyebilecek sosyal bilinç ve sorumlulukla faaliyetler düzenler ve destekler.
 • Politika tavsiyesi için teorik ve pratik bilgileri kullanarak ekonomik modeller oluşturur

Anahtar Yetkinlikler

Aşağıda sıralanan anahtar yetkinliklere ileri düzeyde sahiptir.

 • Okuma yazma yetkinliği
 • Çoklu dil yetkinliği
 • Matematiksel yetkinlik ve bilim, teknoloji ve mühendislikte yetkinlik
 • Dijital yetkinlik
 • Kişisel, sosyal ve öğrenmeyi öğrenme yetkinliği
 • Vatandaşlık yetkinliği
 • Girişimcilik yetkinliği
 • Kültürel farkındalık ve ifade yetkinliği

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Her ders için aşağıdaki harflerden biri öğrencilere başarı notu olarak verilir. Harfler ve harflerin katsayıları aşağıdaki gibidir.

BAŞARI NOTU KATSAYI

A 4,0 A- 3,7 B+ 3,3 B 3,0 B- 2,7 C+ 2,3 C 2,0 C- 1,7 D+ 1,3 D 1 S 0,0 F1 0,0 F2 0,0 E 0,0

 

Harf Notu

Katsayı

Harf Not Aralığı
(100 üzerinden)

A

4,0

95-100

A-

3,7

90-94

B+

3,3

85-89

B

3,0

80-84

B-

2,7

75-79

C+

2,3

70-74

C

2,0

65-69

C-

1,7

60-64

D+

1,3

55-59

D

1,0

50-54

S

0,0

-

F1

0,0

0-49

F2

0,0

-

E

0,0

-


Kalite Güvencesi

Yükseköğretim programlarının niteliğinin gözetilmesi için;

• YÖK, yükseköğretim kurumlarında eğitim ve öğretim ile diğer faaliyetlerin planlanması, düzenlenmesi, yönetilmesi ve denetlenmesinden sorumludur.

• YÖK tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde hazırlanan yükseköğretim kurumlarına ait “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları” her yıl yayımlanır. Bu raporlara göre hazırlanan, yükseköğretim kurumlarına yönelik nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren raporlarda YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.

• YÖK tarafından vakıf yükseköğretim kurumlarına ait akademik, idari ve mali verileri içeren “Vakıf Yükseköğretim Kurumları Raporu” her yıl yayımlanır. Vakıf yükseköğretim kurumlarına yönelik yapılan nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren bu raporlar YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır. Yükseköğretimde lisans programlarının kalite güvencesi “Yükseköğretim Diploma Programlarının Kalite Güvencesinin Sağlanmasına Yönelik Usul ve Esaslar” a göre sağlanır:

1. Öğretim Programlarının Oluşturulması ve Onaylanması: Yükseköğretim kurumlarında lisans bölüm ve programların açılması için gerekli olan asgari standart ve ölçütleri YÖK belirler.

1.1. Yükseköğretim kurumlarında lisans programlarının müfredatı ve her bir programın öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının neler olacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir.

1.2. Ulusal Çekirdek Eğitim Programlarının müfredatı ilgili Dekanlar Konseyi tarafından kabul edildikten sonra YÖK’ün onayıyla yükseköğretim kurumları tarafından uygulanır.

2. Ölçme-Değerlendirme: Her bir lisans programının öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının ölçme ve değerlendirmesinin nasıl yapılacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumları tarafından hazırlanan öğretim ve sınav yönetmeliğine göre yürütülür.

3. Belgelendirme: Lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, yükseköğretim kurumları tarafından belirlenen ders kredilerini ve diğer yükümlülükleri başarı ile tamamlamaları halinde; lisans diploması alır.

4. Öz Değerlendirme-Dış Değerlendirme: Yükseköğretim kurumları, sürekli izleme bağlamında, her yılın başında bir önceki yıla ait “Kurum İç Değerlendirme Raporlarını” Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından hazırlanan Bilgi Sistemine girer. YÖKAK, yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirmesine ilişkin hazırladığı “Kurumsal Geri Bildirim Raporu”nu kamuoyuyla paylaşılır. Ayrıca, YÖKAK tarafından yetkilendirilen veya tanınan akreditasyon kuruluşları tarafından verilen akreditasyon kararları da programların yeterliliklerinin kalite güvencesinin sağlandığını gösterir. YÖKAK mevzuatı gereği belirlenen yeterliliklere ilişkin düzenli gözden geçirme faaliyetleri yapar.

Akreditasyon Kuruluşu Adı; AQAS (Agency for Quality Assurance), YÖKAK (Yüksek Öğretim Kalite Kurulu)

AQAS Akreditasyon Başlangıç/Bitiş Tarihi:

18 Mart 2022 / 30 Eylül 2028


Giriş Şartı

Öğrencilerin programa yerleştirilme süreci, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.


Başarma Şartları
Öğrencinin programdaki tüm derslerde başarılı olması, asgari 240 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmekte ve F1 veya F2 notunun olmaması gerekmektedir.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)

İktisat mezunları için kamu ve özel sektör iş olanakları oldukça yüksektir. Çeşitli bakanlıklar tarafından açılan müfettiş, denetçi ve uzman yardımcılığı sınavlarına girebilir, devlet ve özel sektöre ait bankalarda işletmelerde, araştırma kuruluşlarında istihdam edilebilir veya akademisyen olabilirler. Bölüm mezunları, uluslararası piyasalar ve kurumlarda etkin rol oynayabilir ve aynı zamanda doktora programına devam ederek akademik kariyer yapabilir.

Bölümümüzün Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans programları mevcuttur.


Yasal Dayanağı

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

1.1. Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

1.2. Meslek Yüksekokulları ve Açık öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik

2. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu (Ek Madde-35)

2.1. Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği


Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
QrCodeQrCode
Qualification Code

TR0030222108

Qualification Title
Bachelor's Degree in Economics
Awarding BodyBaşkent University
Awarding Body ContactBağlıca Kampüsü Fatih Sultan Mahallesi Eskişehir Yolu 18.km TR 06790 Etimesgut Ankara
Awarding Body Urlhttps://www.baskent.edu.tr/en/
OrientationGeneral
EQF Level6
6 The Qualification has been included in TQF on 09/05/2024
TQF Level 6
Thematic AreasEconomics
National Occupation Classification

ISCO 08

CategoryMain
Credit Value240
Program Duration4 Yıl
Program Profile
 • This program trains economists who will work to conduct research and applications in various stages of economic life, and provides academic formation to individuals who will work in the public and private sectors by making use of quantitative techniques such as mathematics, statistics and econometrics within the framework of economic theory. Economics education covers two basic processes. The first of these is to teach the economic principles and tools to be used in post-university life and thus to raise the qualified workforce required by economic units trying to be successful in the rapidly changing global conditions. The second is to develop the ability to think systematically and independently, which can be useful in all areas of human life, and to provide students with scientific competence in economic issues.
Learning Environments

Learning takes place in the form of formal, open or distance education. Moreover, Practical training is provided in laboratories and workshops within higher education institutions or as internships or workplace training in industry, healthcare institutions and workplaces.

This program is also offered with a full scholarship.

This program is offered in 100% English.

Description
 • Define the fundamental concepts and theories of economics and related sub-disciplines.
 • Describe the mechanism behind the economic theories and models.
 • Identify the roles of economic agents and the interactions between them.
 • Interpret the real life events and issues in economics using the information provided within the field.
 • Interpret the economic information provided in terms of quantitative, qualitative and graphical form.
 • Integrate ethical principles gained during the education into responsible decision-making process.
 • Use mathematical, statistical and econometric methods and tools to solve economic problems.
 • Formulate the cause and effect relationship between economic variables.
 • Relate the economic concepts and knowledge with other disciplines.
 • Detect the appropriate economic proposition for solving and explaining current economic problems.
 • Communicate both in written and verbal with all segments of the society using field related knowledge and skills.
 • Organize and support activities with social awareness and responsibility that can influence social dynamics of the society.
 • Construct economic models using theoretical and practical knowledge for policy recommendation.
Key Competencies

Possesses the key competencies listed below at an advanced level.

 • Reading and writing competence
 • Multilingual competence
 • Mathematical competence and competence in science, technology, and engineering
 • Digital competence
 • Personal, social, and learning to learn competence
 • Citizenship competence
 • Entrepreneurial competence
 • Cultural awareness and expression competence
Further Info

For each course, one of the following letters is given to the students as a success grade. Letters and their coefficients are as follows.

SUCCESS GRADE COEFFICIENT

A 4,0 A- 3,7 B+ 3,3 B 3,0 B- 2,7 C+ 2,3 C 2,0 C- 1,7 D+ 1,3 D 1 S 0,0 F1 0,0 F2 0,0 E 0,0

 

Letter Grade

Coefficient

Letter Grade Range

(out of 100)

A

4,0

95-100

A-

3,7

90-94

B+

3,3

85-89

B

3,0

80-84

B-

2,7

75-79

C+

2,3

70-74

C

2,0

65-69

C-

1,7

60-64

D+

1,3

55-59

D

1,0

50-54

S

0,0

-

F1

0,0

0-49

F2

0,0

-

E

0,0

-

Quality Assurance

In order to monitor the quality of higher education programs;

• YÖK is responsible for planning, organizing, managing and supervising education, training and other activities in higher education institutions.

• "University Monitoring and Evaluation Reports" of higher education institutions, prepared within the framework of the criteria determined by YÖK, are published every year. Reports prepared according to these reports, containing quantitative and qualitative evaluations for higher education institutions, are shared with the public by YÖK.

• The "Foundation Higher Education Institutions Report", which includes academic, administrative and financial data of foundation higher education institutions, is published every year by YÖK. These reports, which include quantitative and qualitative evaluations of foundation higher education institutions, are shared with the public by YÖK. Quality assurance of undergraduate programs in higher education is provided according to the "Procedures and Principles for Providing Quality Assurance of Higher Education Diploma Programs":

1. Creation and Approval of Curriculum: YÖK determines the minimum standards and criteria required for the opening of undergraduate departments and programs in higher education institutions.

1.1. The curriculum of undergraduate programs in higher education institutions and the learning outcomes that each program will bring to the student are determined by the senates of higher education institutions in accordance with the basic principles determined by YÖK on these issues.

1.2. The curriculum of National Core Education Programs is implemented by higher education institutions with the approval of YÖK after being accepted by the relevant Deans Council.

2. Measurement-Evaluation: How to measure and evaluate the learning outcomes that each undergraduate program will provide to the student is carried out in accordance with the teaching and examination regulations prepared by higher education institutions in accordance with the basic principles determined by YÖK on these issues.

3. Certification: Students enrolled in undergraduate programs, if they successfully complete the course credits and other obligations determined by higher education institutions; receives a bachelor's degree.

4. Self-Evaluation-External Evaluation: In the context of continuous monitoring, higher education institutions enter the "Institution Internal Evaluation Reports" of the previous year into the Information System prepared by the Higher Education Quality Board (YÖKAK) at the beginning of each year. The "Institutional Feedback Report" prepared by YÖKAK regarding the external evaluation of higher education institutions is shared with the public. In addition, accreditation decisions made by accreditation bodies authorized or recognized by YÖKAK also show that the quality assurance of the qualifications of the programs is ensured. It carries out regular review activities regarding the qualifications determined in accordance with the YÖKAK legislation.

Name of Accreditation Organization; AQAS (Agency for Quality Assurance), YÖKAK (Turkish Higher Education Quality Council)

AQAS Accreditation Start/End Date:

18 March 2022 / 30 September 2028

Access Requirements
 • The process of placement of students in the program is carried out by the Assessment, Selection and Placement Center (ÖSYM) through the Student Selection and Placement System (ÖSYS).
Conditions for SuccessThe student must be successful in all courses in the program, have a minimum of 240 ECTS credits, and have a GPA of at least 2.00 out of 4.00, and must not have an F1 or F2 grade.
Progression Paths (Relationship Type)

Public and private sector job opportunities are quite high for economics graduates. They can take inspector, auditor and assistant expert exams opened by various ministries, they can be employed in enterprises, research institutions in state and private sector banks, or they can be academicians. The graduates of the department can play an active role in international markets and institutions, and at the same time, continue their doctorate program and make an academic career.

Our department has Master's programs with and without thesis.

Legal Basis

1. Higher Education Law No. 2547

1.1. Regulation on the Principles of Transfer Between Associate and Undergraduate Programs in Higher Education Institutions, Double Major, Minor and Inter-Institutional Credit Transfer

1.2. Regulation on the Continuation of Undergraduate Education for Graduates of Vocational Schools and Open Education Associate Degree Programs

2. Higher Education Law No. 2547 (Additional Article-35)

2.1. Higher Education Quality Assurance and Higher Education Quality Board Regulation

Validity Period (If Any)

Qualification is continuous.

Url Open Address
QrCodeQrCode
Qualification Code

TR0030222108


Qualification Title
Bachelor's Degree in Economics

Awarding Body
Başkent University

Awarding Body Contact
Bağlıca Kampüsü Fatih Sultan Mahallesi Eskişehir Yolu 18.km TR 06790 Etimesgut Ankara

Awarding Body Url

Orientation
General

National Occupation Classification

ISCO 08


EQF Level
6

TQF Level
6
The Qualification has been included in TQF on 09/05/2024

National Occupation Classification

ISCO 08


Category
Main

Credit Value
240

Program Duration
4 Yıl

Program Profile
 • This program trains economists who will work to conduct research and applications in various stages of economic life, and provides academic formation to individuals who will work in the public and private sectors by making use of quantitative techniques such as mathematics, statistics and econometrics within the framework of economic theory. Economics education covers two basic processes. The first of these is to teach the economic principles and tools to be used in post-university life and thus to raise the qualified workforce required by economic units trying to be successful in the rapidly changing global conditions. The second is to develop the ability to think systematically and independently, which can be useful in all areas of human life, and to provide students with scientific competence in economic issues.

Learning Environments

Learning takes place in the form of formal, open or distance education. Moreover, Practical training is provided in laboratories and workshops within higher education institutions or as internships or workplace training in industry, healthcare institutions and workplaces.

This program is also offered with a full scholarship.

This program is offered in 100% English.


Description
 • Define the fundamental concepts and theories of economics and related sub-disciplines.
 • Describe the mechanism behind the economic theories and models.
 • Identify the roles of economic agents and the interactions between them.
 • Interpret the real life events and issues in economics using the information provided within the field.
 • Interpret the economic information provided in terms of quantitative, qualitative and graphical form.
 • Integrate ethical principles gained during the education into responsible decision-making process.
 • Use mathematical, statistical and econometric methods and tools to solve economic problems.
 • Formulate the cause and effect relationship between economic variables.
 • Relate the economic concepts and knowledge with other disciplines.
 • Detect the appropriate economic proposition for solving and explaining current economic problems.
 • Communicate both in written and verbal with all segments of the society using field related knowledge and skills.
 • Organize and support activities with social awareness and responsibility that can influence social dynamics of the society.
 • Construct economic models using theoretical and practical knowledge for policy recommendation.

Key Competencies

Possesses the key competencies listed below at an advanced level.

 • Reading and writing competence
 • Multilingual competence
 • Mathematical competence and competence in science, technology, and engineering
 • Digital competence
 • Personal, social, and learning to learn competence
 • Citizenship competence
 • Entrepreneurial competence
 • Cultural awareness and expression competence

Further Info

For each course, one of the following letters is given to the students as a success grade. Letters and their coefficients are as follows.

SUCCESS GRADE COEFFICIENT

A 4,0 A- 3,7 B+ 3,3 B 3,0 B- 2,7 C+ 2,3 C 2,0 C- 1,7 D+ 1,3 D 1 S 0,0 F1 0,0 F2 0,0 E 0,0

 

Letter Grade

Coefficient

Letter Grade Range

(out of 100)

A

4,0

95-100

A-

3,7

90-94

B+

3,3

85-89

B

3,0

80-84

B-

2,7

75-79

C+

2,3

70-74

C

2,0

65-69

C-

1,7

60-64

D+

1,3

55-59

D

1,0

50-54

S

0,0

-

F1

0,0

0-49

F2

0,0

-

E

0,0

-


Quality Assurance

In order to monitor the quality of higher education programs;

• YÖK is responsible for planning, organizing, managing and supervising education, training and other activities in higher education institutions.

• "University Monitoring and Evaluation Reports" of higher education institutions, prepared within the framework of the criteria determined by YÖK, are published every year. Reports prepared according to these reports, containing quantitative and qualitative evaluations for higher education institutions, are shared with the public by YÖK.

• The "Foundation Higher Education Institutions Report", which includes academic, administrative and financial data of foundation higher education institutions, is published every year by YÖK. These reports, which include quantitative and qualitative evaluations of foundation higher education institutions, are shared with the public by YÖK. Quality assurance of undergraduate programs in higher education is provided according to the "Procedures and Principles for Providing Quality Assurance of Higher Education Diploma Programs":

1. Creation and Approval of Curriculum: YÖK determines the minimum standards and criteria required for the opening of undergraduate departments and programs in higher education institutions.

1.1. The curriculum of undergraduate programs in higher education institutions and the learning outcomes that each program will bring to the student are determined by the senates of higher education institutions in accordance with the basic principles determined by YÖK on these issues.

1.2. The curriculum of National Core Education Programs is implemented by higher education institutions with the approval of YÖK after being accepted by the relevant Deans Council.

2. Measurement-Evaluation: How to measure and evaluate the learning outcomes that each undergraduate program will provide to the student is carried out in accordance with the teaching and examination regulations prepared by higher education institutions in accordance with the basic principles determined by YÖK on these issues.

3. Certification: Students enrolled in undergraduate programs, if they successfully complete the course credits and other obligations determined by higher education institutions; receives a bachelor's degree.

4. Self-Evaluation-External Evaluation: In the context of continuous monitoring, higher education institutions enter the "Institution Internal Evaluation Reports" of the previous year into the Information System prepared by the Higher Education Quality Board (YÖKAK) at the beginning of each year. The "Institutional Feedback Report" prepared by YÖKAK regarding the external evaluation of higher education institutions is shared with the public. In addition, accreditation decisions made by accreditation bodies authorized or recognized by YÖKAK also show that the quality assurance of the qualifications of the programs is ensured. It carries out regular review activities regarding the qualifications determined in accordance with the YÖKAK legislation.

Name of Accreditation Organization; AQAS (Agency for Quality Assurance), YÖKAK (Turkish Higher Education Quality Council)

AQAS Accreditation Start/End Date:

18 March 2022 / 30 September 2028


Access Requirements
 • The process of placement of students in the program is carried out by the Assessment, Selection and Placement Center (ÖSYM) through the Student Selection and Placement System (ÖSYS).

Conditions for Success
The student must be successful in all courses in the program, have a minimum of 240 ECTS credits, and have a GPA of at least 2.00 out of 4.00, and must not have an F1 or F2 grade.

Progression Paths (Relationship Type)

Public and private sector job opportunities are quite high for economics graduates. They can take inspector, auditor and assistant expert exams opened by various ministries, they can be employed in enterprises, research institutions in state and private sector banks, or they can be academicians. The graduates of the department can play an active role in international markets and institutions, and at the same time, continue their doctorate program and make an academic career.

Our department has Master's programs with and without thesis.


Legal Basis

1. Higher Education Law No. 2547

1.1. Regulation on the Principles of Transfer Between Associate and Undergraduate Programs in Higher Education Institutions, Double Major, Minor and Inter-Institutional Credit Transfer

1.2. Regulation on the Continuation of Undergraduate Education for Graduates of Vocational Schools and Open Education Associate Degree Programs

2. Higher Education Law No. 2547 (Additional Article-35)

2.1. Higher Education Quality Assurance and Higher Education Quality Board Regulation


Validity Period (If Any)

Qualification is continuous.


Url
Open Address

Url
QrCodeQrCode