Yeterlilik Kodu

TR0030222192

Yeterlilik Adı
İktisat Lisans Diploması
Sorumlu KurumAtılım Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiKızılcaşar, 06830 İncek Gölbaşı/Ankara
Sorumlu Kurum URLhttps://www.atilim.edu.tr/
YönelimGenel
AYÇ Seviyesi6
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 6
Sınıflandırma (Tematik Alan)Ekonomi
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08

KategoriAna
Kredi Değeri240
Programın Normal Süresi 4 Yıl
Program Profili (Amaç)
 • Atılım Üniversitesi İktisat Bölümü'nün misyonu sağlam bir teorik temel sağlayan ve analitik düşünmeyi teşvik eden bir eğitim anlayışı ile iktisadi ve sosyal olayları sorgulayan, yorumlayan ve ileriye dönük projeksiyonlar yapabilen iktisatçılar yetiştirmektir.  Bölüm kaliteli bilimsel yayınları, mezunları ve toplumu yönlendiren faaliyetleri ile dinamik, üretken ve uluslararası saygınlığı olan bir iktisat okulu olmayı hedeflemektedir.
Öğrenme Ortamları
 • Eğitim ve öğretim örgün, açık veya uzaktan öğretim şeklinde gerçekleştirilir. Ayrıca, yükseköğretim kurumları bünyesindeki laboratuvarlarda ve atölyelerde ya da endüstride, sağlık kurumlarında ve iş yerlerinde staj veya iş yeri eğitimi olarak uygulamalı eğitimler yapılır.
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • İktisadın temel kavram ve yöntemlerini anlama, açıklama ve kullanma becerilerini edinmektir.
 • Makro ekonomik çözümleme becerisi edinmektir.
 • Mikro ekonomik çözümleme becerisi edinmektir.
 • Yerel, ulusal, bölgesel ve/veya küresel düzeyde iktisat politikalarının oluşturulması ve uygulanmasını anlamaktır.
 • Ekonomi ve ekonomiyle ilgili konularda farklı yaklaşımları öğrenmektir.
 • Ekonomik çözümlemelerde nitel ve nicel araştırma tekniklerini öğrenmektir.
 • Modern yazılım, donanım ve/veya diğer teknolojik araçları kullanma becerisini geliştirmektir.
 • Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması becerisini geliştirmektir.
 • Eleştirel çözümleme, tartışma ve/veya yaşam boyu öğrenmeyi teşvik ederek açık fikirli olmaya katkıda bulunmaktır.
 • Çalışma ahlakı ve toplumsal sorumluluk duygusunu geliştirmektir.
 • İletişim becerisini geliştirmektir.
 • Aşağıda belirtilen alanlardan en az birinde bilgi ve becerileri etkin bir biçimde uygulama yetisini geliştirmektir: İktisat politikası, kamu politikası, uluslararası iktisadi ilişkiler, endüstriyel ilişkiler, parasal ve finansal ilişkiler
Anahtar Yetkinlikler

Aşağıda sıralanan anahtar yetkinliklere ileri düzeyde sahiptir.

 • Kendi alanındaki güncel konular ile ilgili yöntemleri uygulamadaki yetkinliği
 • Okuma yazma yetkinliği
 • Dijital yetkinlik
 • Kişisel, sosyal ve öğrenmeyi öğrenme yetkinliği
 • Vatandaşlık yetkinliği
 • Girişimcilik yetkinliği
 • Kültürel farkındalık ve ifade yetkinliği
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
 • Ölçme ve değerlendirme yöntemleri; sınav çeşitleri ve bunların ders başarı notuna katkısı, bu konularda Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir.
 • Ölçme ve değerlendirmede ödev, proje, uygulama, ara sınav ve dönem sonu sınavı gibi farklı yöntemler kullanılır.
 • Öğrenci başarısının değerlendirilmesinde harf ve/veya rakama dayalı not verme sistemleri kullanılır.
Kalite Güvencesi

Yükseköğretim programlarının niteliğinin gözetilmesi için;

· YÖK, yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen eğitim ve öğretimle diğer faaliyetlerin planlanması, düzenlenmesi, yönetilmesi ve denetiminden sorumludur.

· YÖK tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde her yıl hazırlanan yükseköğretim kurumlarına ait “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları” yayımlanır. Bu raporlara göre hazırlanan, yükseköğretim kurumlarına yönelik nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren raporlarda YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.

· YÖK tarafından her yıl vakıf yükseköğretim kurumlarına ait akademik, idari ve mali verileri içeren “Vakıf Yükseköğretim Kurumları Raporu” yayımlanır. Vakıf yükseköğretim kurumlarına yönelik yapılan nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren bu raporlar YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır. Yükseköğretimde lisans programlarının kalite güvencesi “Yükseköğretim Diploma Programlarının Kalite Güvencesinin Sağlanmasına Yönelik Usul ve Esaslar” a göre sağlanır:

 1. Öğretim Programlarının Oluşturulması ve Onaylanması:

1.1. YÖK, yükseköğretim kurumlarında lisans bölüm ve programların açılması için gerekli olan asgari standart ve ölçütleri YÖK belirler.

1.2. Yükseköğretim kurumlarında lisans programlarının müfredatı ve her bir programın öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının neler olacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir.

1.3. Ulusal Çekirdek Eğitim Programlarının müfredatı ilgili Dekanlar Konseyi tarafından kabul edildikten sonra YÖK’ün onayıyla yükseköğretim kurumları tarafından uygulanır.

 2. Ölçme-Değerlendirme: Her bir lisans programının öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının ölçme ve değerlendirmesinin nasıl yapılacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumları tarafından hazırlanan eğitim ve öğretim ve sınav yönetmeliğine göre yürütülür.

3. Belgelendirme: Lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, yükseköğretim kurumları tarafından belirlenen ders kredilerini ve diğer yükümlülükleri başarı ile tamamlamaları halinde; lisans diploması alır.

4. Öz Değerlendirme-Dış Değerlendirme: Yükseköğretim kurumları, sürekli izleme bağlamında, her yılın başında bir önceki yıla ait “Kurum İç Değerlendirme Raporlarını” Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından hazırlanan Bilgi Sistemine girer. YÖKAK, yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirmesine ilişkin hazırladığı “Kurumsal Geri Bildirim Raporu”nu kamuoyuyla paylaşılır. Ayrıca, YÖKAK tarafından yetkilendirilen veya tanınan akreditasyon kuruluşları tarafından verilen akreditasyon kararları da programların yeterliliklerinin kalite güvencesinin sağlandığını gösterir. YÖKAK mevzuatı gereği belirlenen yeterliliklere ilişkin düzenli gözden geçirme faaliyetleri yapar.

5. Sosyal Beşeri ve Temel Bilimler Akreditasyon ve Rating Derneği (STAR)

Giriş Şartı
 • Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) ile yapılmaktadır.
 • Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra bu sınavlardan aldıkları puanlara göre Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir.    
Başarma ŞartlarıAsgari 240 AKTS ders kredisini başarmak ve varsa ilgili yükseköğretim kurumunun belirlemiş olduğu diğer yükümlülükleri yerine getirmiş olmak.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

1. Lisans diplomasına sahip olanlar, yüksek lisans programlarına ve ilgili şartları sağlamaları halinde lisans derecesi ile kabul edilen doktora ve sanatta yeterlik programlarına devam edebilirler

2. Lisans öğrencileri, eğitim almakta oldukları yükseköğretim kurumlarının açtıkları çift anadal programlarına katılma hakkına sahiptir. Çift anadal programlarına kayıtlı öğrenciler, iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp, başarılı olmaları halinde iki ayrı lisans diploması alabilirler.

3. İktisat Bölümü’nün mezunlarının iyi bir teorik ve pratik donanımla mezun olarak özel ve kamu kesimi sınavlarında başarılı olmaları, akademisyen olmak isteyenlerin ise bu kariyere iyi bir temelle hazırlanmaları bölümün hedefleri arasındadır. Bölüm sadece teorik bilgilerle değil, ifade yeteneği, çok yönlülük, analitik ve eleştirel düşünme yeteneği, yaratıcılık, araştırıcılık, girişimcilik ruhu, sorumluluk alabilme, takım çalışmasına uyumluluk, çağdaş teknolojileri kullanabilme gibi becerilerle donanmış mezunlar yetiştirmektedir.

ATILIM İKTİSAT MEZUNLARININ ÇALIŞTIKLARI KURUMLARIN BAZILARI 
. Hazine Müsteşarlığı 
. İş Bankası Teftiş Kurulu 
. Akademisyenler 
. Çeşitli bakanlıklar ve kamu kurumları 
. Çeşitli bankalar ve finans kurumları 
. Savunma Sanayi (Aselsan, TAI)

Yasal Dayanağı

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

1.1. Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

1.2. Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik

2. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu (Ek Madde-35)

2.1.Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0030222192


Yeterlilik Adı
İktisat Lisans Diploması

Sorumlu Kurum
Atılım Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Kızılcaşar, 06830 İncek Gölbaşı/Ankara

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Genel

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08


AYÇ Seviyesi
6

TYÇ Seviyesi
6
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08


Kategori
Ana

Kredi Değeri
240

Programın Normal Süresi
4 Yıl

Program Profili (Amaç)
 • Atılım Üniversitesi İktisat Bölümü'nün misyonu sağlam bir teorik temel sağlayan ve analitik düşünmeyi teşvik eden bir eğitim anlayışı ile iktisadi ve sosyal olayları sorgulayan, yorumlayan ve ileriye dönük projeksiyonlar yapabilen iktisatçılar yetiştirmektir.  Bölüm kaliteli bilimsel yayınları, mezunları ve toplumu yönlendiren faaliyetleri ile dinamik, üretken ve uluslararası saygınlığı olan bir iktisat okulu olmayı hedeflemektedir.

Öğrenme Ortamları
 • Eğitim ve öğretim örgün, açık veya uzaktan öğretim şeklinde gerçekleştirilir. Ayrıca, yükseköğretim kurumları bünyesindeki laboratuvarlarda ve atölyelerde ya da endüstride, sağlık kurumlarında ve iş yerlerinde staj veya iş yeri eğitimi olarak uygulamalı eğitimler yapılır.

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • İktisadın temel kavram ve yöntemlerini anlama, açıklama ve kullanma becerilerini edinmektir.
 • Makro ekonomik çözümleme becerisi edinmektir.
 • Mikro ekonomik çözümleme becerisi edinmektir.
 • Yerel, ulusal, bölgesel ve/veya küresel düzeyde iktisat politikalarının oluşturulması ve uygulanmasını anlamaktır.
 • Ekonomi ve ekonomiyle ilgili konularda farklı yaklaşımları öğrenmektir.
 • Ekonomik çözümlemelerde nitel ve nicel araştırma tekniklerini öğrenmektir.
 • Modern yazılım, donanım ve/veya diğer teknolojik araçları kullanma becerisini geliştirmektir.
 • Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması becerisini geliştirmektir.
 • Eleştirel çözümleme, tartışma ve/veya yaşam boyu öğrenmeyi teşvik ederek açık fikirli olmaya katkıda bulunmaktır.
 • Çalışma ahlakı ve toplumsal sorumluluk duygusunu geliştirmektir.
 • İletişim becerisini geliştirmektir.
 • Aşağıda belirtilen alanlardan en az birinde bilgi ve becerileri etkin bir biçimde uygulama yetisini geliştirmektir: İktisat politikası, kamu politikası, uluslararası iktisadi ilişkiler, endüstriyel ilişkiler, parasal ve finansal ilişkiler

Anahtar Yetkinlikler

Aşağıda sıralanan anahtar yetkinliklere ileri düzeyde sahiptir.

 • Kendi alanındaki güncel konular ile ilgili yöntemleri uygulamadaki yetkinliği
 • Okuma yazma yetkinliği
 • Dijital yetkinlik
 • Kişisel, sosyal ve öğrenmeyi öğrenme yetkinliği
 • Vatandaşlık yetkinliği
 • Girişimcilik yetkinliği
 • Kültürel farkındalık ve ifade yetkinliği

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
 • Ölçme ve değerlendirme yöntemleri; sınav çeşitleri ve bunların ders başarı notuna katkısı, bu konularda Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir.
 • Ölçme ve değerlendirmede ödev, proje, uygulama, ara sınav ve dönem sonu sınavı gibi farklı yöntemler kullanılır.
 • Öğrenci başarısının değerlendirilmesinde harf ve/veya rakama dayalı not verme sistemleri kullanılır.

Kalite Güvencesi

Yükseköğretim programlarının niteliğinin gözetilmesi için;

· YÖK, yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen eğitim ve öğretimle diğer faaliyetlerin planlanması, düzenlenmesi, yönetilmesi ve denetiminden sorumludur.

· YÖK tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde her yıl hazırlanan yükseköğretim kurumlarına ait “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları” yayımlanır. Bu raporlara göre hazırlanan, yükseköğretim kurumlarına yönelik nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren raporlarda YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.

· YÖK tarafından her yıl vakıf yükseköğretim kurumlarına ait akademik, idari ve mali verileri içeren “Vakıf Yükseköğretim Kurumları Raporu” yayımlanır. Vakıf yükseköğretim kurumlarına yönelik yapılan nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren bu raporlar YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır. Yükseköğretimde lisans programlarının kalite güvencesi “Yükseköğretim Diploma Programlarının Kalite Güvencesinin Sağlanmasına Yönelik Usul ve Esaslar” a göre sağlanır:

 1. Öğretim Programlarının Oluşturulması ve Onaylanması:

1.1. YÖK, yükseköğretim kurumlarında lisans bölüm ve programların açılması için gerekli olan asgari standart ve ölçütleri YÖK belirler.

1.2. Yükseköğretim kurumlarında lisans programlarının müfredatı ve her bir programın öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının neler olacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir.

1.3. Ulusal Çekirdek Eğitim Programlarının müfredatı ilgili Dekanlar Konseyi tarafından kabul edildikten sonra YÖK’ün onayıyla yükseköğretim kurumları tarafından uygulanır.

 2. Ölçme-Değerlendirme: Her bir lisans programının öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının ölçme ve değerlendirmesinin nasıl yapılacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumları tarafından hazırlanan eğitim ve öğretim ve sınav yönetmeliğine göre yürütülür.

3. Belgelendirme: Lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, yükseköğretim kurumları tarafından belirlenen ders kredilerini ve diğer yükümlülükleri başarı ile tamamlamaları halinde; lisans diploması alır.

4. Öz Değerlendirme-Dış Değerlendirme: Yükseköğretim kurumları, sürekli izleme bağlamında, her yılın başında bir önceki yıla ait “Kurum İç Değerlendirme Raporlarını” Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından hazırlanan Bilgi Sistemine girer. YÖKAK, yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirmesine ilişkin hazırladığı “Kurumsal Geri Bildirim Raporu”nu kamuoyuyla paylaşılır. Ayrıca, YÖKAK tarafından yetkilendirilen veya tanınan akreditasyon kuruluşları tarafından verilen akreditasyon kararları da programların yeterliliklerinin kalite güvencesinin sağlandığını gösterir. YÖKAK mevzuatı gereği belirlenen yeterliliklere ilişkin düzenli gözden geçirme faaliyetleri yapar.

5. Sosyal Beşeri ve Temel Bilimler Akreditasyon ve Rating Derneği (STAR)


Giriş Şartı
 • Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) ile yapılmaktadır.
 • Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra bu sınavlardan aldıkları puanlara göre Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir.    

Başarma Şartları
Asgari 240 AKTS ders kredisini başarmak ve varsa ilgili yükseköğretim kurumunun belirlemiş olduğu diğer yükümlülükleri yerine getirmiş olmak.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)

1. Lisans diplomasına sahip olanlar, yüksek lisans programlarına ve ilgili şartları sağlamaları halinde lisans derecesi ile kabul edilen doktora ve sanatta yeterlik programlarına devam edebilirler

2. Lisans öğrencileri, eğitim almakta oldukları yükseköğretim kurumlarının açtıkları çift anadal programlarına katılma hakkına sahiptir. Çift anadal programlarına kayıtlı öğrenciler, iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp, başarılı olmaları halinde iki ayrı lisans diploması alabilirler.

3. İktisat Bölümü’nün mezunlarının iyi bir teorik ve pratik donanımla mezun olarak özel ve kamu kesimi sınavlarında başarılı olmaları, akademisyen olmak isteyenlerin ise bu kariyere iyi bir temelle hazırlanmaları bölümün hedefleri arasındadır. Bölüm sadece teorik bilgilerle değil, ifade yeteneği, çok yönlülük, analitik ve eleştirel düşünme yeteneği, yaratıcılık, araştırıcılık, girişimcilik ruhu, sorumluluk alabilme, takım çalışmasına uyumluluk, çağdaş teknolojileri kullanabilme gibi becerilerle donanmış mezunlar yetiştirmektedir.

ATILIM İKTİSAT MEZUNLARININ ÇALIŞTIKLARI KURUMLARIN BAZILARI 
. Hazine Müsteşarlığı 
. İş Bankası Teftiş Kurulu 
. Akademisyenler 
. Çeşitli bakanlıklar ve kamu kurumları 
. Çeşitli bankalar ve finans kurumları 
. Savunma Sanayi (Aselsan, TAI)


Yasal Dayanağı

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

1.1. Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

1.2. Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik

2. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu (Ek Madde-35)

2.1.Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği


Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0030222192

Qualification Title
Economics Bachelors Degree Diploma
Awarding BodyAtilim University
Awarding Body ContactKızılcaşar, 06830 İncek Gölbaşı/Ankara / Turkey
Awarding Body Urlwww.atilim.edu.tr
OrientationGeneral
EQF Level6
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 6
Thematic AreasEconomics
National Occupation Classification

ISCO 08

CategoryMain
Credit Value240
Program Duration4 Yıl
Program Profile
 • Atılım University Economics Department aims at training economists who can question and interpret economic and social phenomena, and furnish projections for the future.  We strive to accomplish this goal by supplying a sound theoretical base and encouraging analytical thinking.  The department aims to function as a dynamic, productive and distinguished school of economics with top quality publications, alumni and activities that guide the society and the policymakers.
Learning Environments
 • Education progresses in the forms of formal, open, or distance education. In addition, practical education is provided through internship studies, or professional training at laboratories and workshops within higher education institutions or in the industry, at health care institutions, and workplaces.
Description
 • Acquiring the skills of understanding, explaining, and using the fundamental concepts and methods of economics
 • Acquiring the skills of macro level economic analysis
 • Acquiring the skills of micro level economic analysis
 • Understanding the formulation and implementation of economic policies at the local, national, regional, and/or global level
 • Learning different approaches on economic and related issues
 • Acquiring the quantitative and/or qualitative techniques in economic analysis
 • Improving the ability to use the modern software, hardware and/or technological devices
 • Developing intra-disciplinary and inter-disciplinary team work skills
 • Acquiring an open-minded behavior through encouraging critical analysis, discussions, and/or life-long learning
 • Adopting work ethic and social responsibility
 • Developing the skills of communication.
 • Improving the ability to effectively implement the knowledge and skills in at least one of the following areas: economic policy, public policy, international economic relations, industrial relations, monetary and financial affairs.
Key Competencies

The student possesses the following key competences at an advanced level.

 • Competence in applying the methods relevant to the current issues of their own field
 • Competence in reading and writing
 • Digital competence
 • Personal and social competence, and competence in learning to learn
 • Citizenship competence
 • Entrepreneurial competence
 • Cultural awareness and competence in expression
Further Info
 • Measurement and evaluation methods, exam types and their contribution to the course grade are determined by the senates of higher education institutions in accordance with the basic principles determined by the Higher Education Council (YÖK).
 • Various methods are used for the purposes of measurement and evaluation, such as homework, projects, practice sessions, midterm and final exams.
 • Letter- and/ or number-based grading systems are used to evaluate student success.
Quality Assurance

In order to monitor the quality of higher education programs;

· YÖK is responsible for the planning, organization, management and supervision of education and other activities at higher education institutions.

· “University Monitoring and Evaluation Reports” of higher education institutions are prepared and published every year within the framework of the criteria determined by YÖK. Reports prepared on these documents, containing quantitative and qualitative evaluations for higher education institutions, are publicized by YÖK.

· The “Report on Foundation Higher Education Institutions” which includes academic, administrative and financial data regarding foundation higher education institutions is published annually by YÖK. These reports including quantitative and qualitative evaluations of foundation higher education institutions are publicized by YÖK. Quality assurance of undergraduate programs in higher education is provided according to the “Procedures and Principles on Quality Assurance regarding the Diploma Programs in Higher Education”:

 1. Creation and Authorization of Education Programs:

1.1. YÖK determines the minimum standards and criteria required to initiate undergraduate degree departments and programs at higher education institutions.

1.2. The curricula of undergraduate degree programs at higher education institutions, as well as the learning outcomes to be expected in relation to students are determined by the senates of higher education institutions in accordance with the relevant basic principles determined by YÖK.

1.3. The curricula of National Core Education Programs is implemented by higher education institutions with the approval of YÖK, upon their acceptance by the relevant Council of Deans.

 2. Measurement and Evaluation: The  measurement and evaluation processes on the learning outcomes to be expected for each undergraduate degree program in relation to students are undertaken in accordance with the regulations on education and examination prepared by higher education institutions in accordance with the relevant basic principles determined by YÖK.

3. Documentation: Upon successful completion of their course credits, as well as other obligations determined by higher education institutions, students enrolled in undergraduate degree programs receive a bachelor’s degree.

4. Self-Evaluation - External Evaluation: In the context of continuous monitoring, higher education institutions upload their “Institution Internal Evaluation Reports” of the previous year into the Information System prepared by the Higher Education Quality Board (THEQC) at the beginning of each year. The “Institutional Feedback Report” by THEQC regarding the external evaluation of higher education institutions is then publicized. In addition, accreditation decisions made by accreditation bodies authorized or recognized by THEQC also show that the quality assurance is ensured for the qualifications of these programs. THEQC undertakes regular reviews on the qualifications determined in accordance with their legislation.

5. Social, Humanities and Basic Sciences Accreditation and Rating Association (STAR)

Access Requirements
 • Within the framework of the regulations determined by the Higher Education Council (YÖK), students are admitted into this program via the Higher Education Transition Examination (YGS) and the Undergraduate Degree Placement Examination (LYS) organized by the Student Selection and Placement Center (ÖSYM).
 • Once students finalize their preferred programs lists, they are placed into the relevant programs by the Student Selection and Placement Center based on their exam scores.    
Conditions for SuccessAchieving a minimum of 240 ECTS in course credit values and fulfilling other obligations, if any, determined by the relevant higher education institution.
Progression Paths (Relationship Type)

1. Holders of bachelor's degrees may continue with graduate degree programs, and then, if they meet the relevant conditions, with doctorate degree and proficiency in art programs requiring a bachelor’s degree for admission.

2. Undergraduate students have the right to participate in double major programs opened by their higher education institutions. Students enrolled in double major programs may take courses from two degree programs simultaneously, and receive two separate undergraduate degrees, if completed successfully.

3. Atılım University’s Economics Department raises economists who  are equipped with communication skills, multiple talents, analytical and critical thinking skills, creativity, 
entrepreneurship, responsibility, teamwork compatibility and technological competence in addition to wide theoretical knowledge.

SELECTED ORGANIZATIONS/INSTITUTIONS and PUBLIC or PRIVATE AGENCIES THAT EMPLOY THE DEPARTMENT’S ALUMNI 
. Turkish Department of the Treasury 
. İş Bankası Inspection Committee 
. Aselsan 
. Turkish Aerospace Industries 
. Academics in various universities 
. Various ministries and government 
institutions 
. Various banks and financial institutions

Legal Basis

1. Higher Education Law no. 2547

    1.1. Regulations on the Principles of Transfers between Associate Degree and Undergraduate Degree Programs; Double Major, Minor Programs and Inter-Institutional Credit Transfer for Higher Education Institutions

    1.2. Regulations on Continuation with Undergraduate Degree Programs for Graduates of Vocational Schools and Open-Education Associate Degree Programs

2. Higher Education Law no. 2547 (Additional Article-35)

    2.1. Regulations on Quality Assurance in Higher Education and the Higher Education Quality Council

Validity Period (If Any)

Qualification is continuous

Url Open Address
Qualification Code

TR0030222192


Qualification Title
Economics Bachelors Degree Diploma

Awarding Body
Atilim University

Awarding Body Contact
Kızılcaşar, 06830 İncek Gölbaşı/Ankara / Turkey

Awarding Body Url

Orientation
General

National Occupation Classification

ISCO 08


EQF Level
6

TQF Level
6
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification

ISCO 08


Category
Main

Credit Value
240

Program Duration
4 Yıl

Program Profile
 • Atılım University Economics Department aims at training economists who can question and interpret economic and social phenomena, and furnish projections for the future.  We strive to accomplish this goal by supplying a sound theoretical base and encouraging analytical thinking.  The department aims to function as a dynamic, productive and distinguished school of economics with top quality publications, alumni and activities that guide the society and the policymakers.

Learning Environments
 • Education progresses in the forms of formal, open, or distance education. In addition, practical education is provided through internship studies, or professional training at laboratories and workshops within higher education institutions or in the industry, at health care institutions, and workplaces.

Description
 • Acquiring the skills of understanding, explaining, and using the fundamental concepts and methods of economics
 • Acquiring the skills of macro level economic analysis
 • Acquiring the skills of micro level economic analysis
 • Understanding the formulation and implementation of economic policies at the local, national, regional, and/or global level
 • Learning different approaches on economic and related issues
 • Acquiring the quantitative and/or qualitative techniques in economic analysis
 • Improving the ability to use the modern software, hardware and/or technological devices
 • Developing intra-disciplinary and inter-disciplinary team work skills
 • Acquiring an open-minded behavior through encouraging critical analysis, discussions, and/or life-long learning
 • Adopting work ethic and social responsibility
 • Developing the skills of communication.
 • Improving the ability to effectively implement the knowledge and skills in at least one of the following areas: economic policy, public policy, international economic relations, industrial relations, monetary and financial affairs.

Key Competencies

The student possesses the following key competences at an advanced level.

 • Competence in applying the methods relevant to the current issues of their own field
 • Competence in reading and writing
 • Digital competence
 • Personal and social competence, and competence in learning to learn
 • Citizenship competence
 • Entrepreneurial competence
 • Cultural awareness and competence in expression

Further Info
 • Measurement and evaluation methods, exam types and their contribution to the course grade are determined by the senates of higher education institutions in accordance with the basic principles determined by the Higher Education Council (YÖK).
 • Various methods are used for the purposes of measurement and evaluation, such as homework, projects, practice sessions, midterm and final exams.
 • Letter- and/ or number-based grading systems are used to evaluate student success.

Quality Assurance

In order to monitor the quality of higher education programs;

· YÖK is responsible for the planning, organization, management and supervision of education and other activities at higher education institutions.

· “University Monitoring and Evaluation Reports” of higher education institutions are prepared and published every year within the framework of the criteria determined by YÖK. Reports prepared on these documents, containing quantitative and qualitative evaluations for higher education institutions, are publicized by YÖK.

· The “Report on Foundation Higher Education Institutions” which includes academic, administrative and financial data regarding foundation higher education institutions is published annually by YÖK. These reports including quantitative and qualitative evaluations of foundation higher education institutions are publicized by YÖK. Quality assurance of undergraduate programs in higher education is provided according to the “Procedures and Principles on Quality Assurance regarding the Diploma Programs in Higher Education”:

 1. Creation and Authorization of Education Programs:

1.1. YÖK determines the minimum standards and criteria required to initiate undergraduate degree departments and programs at higher education institutions.

1.2. The curricula of undergraduate degree programs at higher education institutions, as well as the learning outcomes to be expected in relation to students are determined by the senates of higher education institutions in accordance with the relevant basic principles determined by YÖK.

1.3. The curricula of National Core Education Programs is implemented by higher education institutions with the approval of YÖK, upon their acceptance by the relevant Council of Deans.

 2. Measurement and Evaluation: The  measurement and evaluation processes on the learning outcomes to be expected for each undergraduate degree program in relation to students are undertaken in accordance with the regulations on education and examination prepared by higher education institutions in accordance with the relevant basic principles determined by YÖK.

3. Documentation: Upon successful completion of their course credits, as well as other obligations determined by higher education institutions, students enrolled in undergraduate degree programs receive a bachelor’s degree.

4. Self-Evaluation - External Evaluation: In the context of continuous monitoring, higher education institutions upload their “Institution Internal Evaluation Reports” of the previous year into the Information System prepared by the Higher Education Quality Board (THEQC) at the beginning of each year. The “Institutional Feedback Report” by THEQC regarding the external evaluation of higher education institutions is then publicized. In addition, accreditation decisions made by accreditation bodies authorized or recognized by THEQC also show that the quality assurance is ensured for the qualifications of these programs. THEQC undertakes regular reviews on the qualifications determined in accordance with their legislation.

5. Social, Humanities and Basic Sciences Accreditation and Rating Association (STAR)


Access Requirements
 • Within the framework of the regulations determined by the Higher Education Council (YÖK), students are admitted into this program via the Higher Education Transition Examination (YGS) and the Undergraduate Degree Placement Examination (LYS) organized by the Student Selection and Placement Center (ÖSYM).
 • Once students finalize their preferred programs lists, they are placed into the relevant programs by the Student Selection and Placement Center based on their exam scores.    

Conditions for Success
Achieving a minimum of 240 ECTS in course credit values and fulfilling other obligations, if any, determined by the relevant higher education institution.

Progression Paths (Relationship Type)

1. Holders of bachelor's degrees may continue with graduate degree programs, and then, if they meet the relevant conditions, with doctorate degree and proficiency in art programs requiring a bachelor’s degree for admission.

2. Undergraduate students have the right to participate in double major programs opened by their higher education institutions. Students enrolled in double major programs may take courses from two degree programs simultaneously, and receive two separate undergraduate degrees, if completed successfully.

3. Atılım University’s Economics Department raises economists who  are equipped with communication skills, multiple talents, analytical and critical thinking skills, creativity, 
entrepreneurship, responsibility, teamwork compatibility and technological competence in addition to wide theoretical knowledge.

SELECTED ORGANIZATIONS/INSTITUTIONS and PUBLIC or PRIVATE AGENCIES THAT EMPLOY THE DEPARTMENT’S ALUMNI 
. Turkish Department of the Treasury 
. İş Bankası Inspection Committee 
. Aselsan 
. Turkish Aerospace Industries 
. Academics in various universities 
. Various ministries and government 
institutions 
. Various banks and financial institutions


Legal Basis

1. Higher Education Law no. 2547

    1.1. Regulations on the Principles of Transfers between Associate Degree and Undergraduate Degree Programs; Double Major, Minor Programs and Inter-Institutional Credit Transfer for Higher Education Institutions

    1.2. Regulations on Continuation with Undergraduate Degree Programs for Graduates of Vocational Schools and Open-Education Associate Degree Programs

2. Higher Education Law no. 2547 (Additional Article-35)

    2.1. Regulations on Quality Assurance in Higher Education and the Higher Education Quality Council


Validity Period (If Any)

Qualification is continuous


Url
Open Address