Yeterlilik Kodu

TR0030025915

Yeterlilik Adı
İngilizce Öğretmenliği Lisans Diploması
Sorumlu KurumTrakya Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiTrakya Üniversitesi Rektörlüğü 22030 Balkan Yerleşkesi / EDİRNE Telefonlar +90 (284) 223 42 10-11-12-13 +90 (284) 236 49 81-82-84
Sorumlu Kurum URLhttp://www.trakya.edu.tr/
YönelimGenel
AYÇ Seviyesi6
6 Yeterlilik TYÇ’ye 09/05/2024 tarihinde yerleştirildi
TYÇ Seviyesi 6
Sınıflandırma (Tematik Alan)Konu uzmanlığı ile öğretmen eğitimi
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO-08 KODU: 2353.08

ID: 1163

KategoriAna
Kredi Değeri240
Programın Normal Süresi 4 Yıl
Program Profili (Amaç)

Ortaöğretim yeterliliklerine dayalı, sekiz yarıyıllık bir programı kapsayan ve belirli bir öğrenme alanına veya mesleğe yönelik eğitim veren bir yükseköğretim programıdır.

Öğrenme Ortamları

Öğrenme örgün, açık veya uzaktan öğretim şeklinde gerçekleşir. Ayrıca, uygulamalı eğitimler yükseköğretim kurumları bünyesindeki kurumlarda ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda sürdürlmektedir.

Öğrenme Kazanımları (Tanım)

İngilizce dil öğretmeni eğitim programlarının öğrenme çıktıları, programın belirli hedefleri ve amaçları ile hedef kitleye (örneğin, yeni başlayan öğretmenler, profesyonel gelişim arayan deneyimli öğretmenler) bağlı olarak değişebilir. İşte dahil edilebilecek geniş öğrenme çıktılarından bazıları:

Dil Yeterliliği:

Öğretim amaçları için uygun düzeyde İngilizce dil becerilerini (dinleme, konuşma, okuma ve yazma) gösterme.

Çeşitli öğretim bağlamlarında etkili iletişim için gerekli geniş bir kelime dağarcığı ve dil yeterliliğini geliştirme.

Pedagojik Bilgi ve Beceriler:

Dil öğretimi metodolojileri, yaklaşımları ve tekniklerine yönelik teorik bilgi edinme.

İngilizce dil öğretiminde ders planlama, sınıf yönetimi ve değerlendirme prensiplerini anlama.

Farklı öğrenci ihtiyaçlarına (farklı dil yeterlilik düzeyleri ve kültürel geçmişlere sahip olanlar da dahil olmak üzere) yönelik pedagojik stratejileri uygulama.

İçerik Bilgisi:

İngilizce dil yapısı, dilbilgisi, fonetik ve pragmatik konularında kapsamlı bir anlayış kazanma.

Dil öğrenme amaçları için uygun farklı edebi türleri ve metinleri keşfetme.

İngilizce dil öğretimi ve öğrenimi ile ilgili güncel eğilimler ve konuları tanıma.

Teknoloji Entegrasyonu:

İngilizce öğretimi için teknolojiyi etkili bir şekilde kullanma, dijital kaynaklar, eğitim yazılımları ve çevrimiçi platformlar.

Katılımcı ve etkileşimli öğrenme ortamları oluşturmak için gereken dijital okuryazarlık becerilerini geliştirme.

Kültürel Farkındalık ve Hassasiyet:

Dil öğrenme ve öğretme üzerinde etkili olan kültürel faktörler konusunda farkındalık geliştirme.

Farklı dil ve kültürel geçmişlere sahip öğrenciler arasında kültürel anlayışı ve saygıyı teşvik etme.

Öğretim uygulamalarına kültürel olarak uygun içerik ve materyalleri dahil etme.

Profesyonel Gelişim:

Öğretim uygulamalarını yansıtma ve sürekli profesyonel gelişime katılma.

Fikir, kaynak ve en iyi uygulamaları değiş tokuş etmek için akranlar ve mentörlerle iş birliği yapma.

İngilizce dil öğretimi alanında mesleki olarak profesyonellik, etik davranış ve ömür boyu öğrenme konusundaki taahhütleri gösterme.

Ölçme ve Değerlendirme:

Dil yeterliliğini ve öğrenme çıktılarını ölçmek için değerlendirme tasarlama, uygulama ve değerlendirme becerilerini geliştirme.

Değerlendirme verilerini öğretim kararlarını bilgilendirmek ve öğrencilere yapıcı geri bildirim sağlamak için kullanma.

İletişim ve İş Birliği:

Farklı bağlamlarda öğrencilerle, meslektaşlarla, velilerle ve diğer paydaşlarla etkili iletişim kurma.

İngilizce dil öğrenme fırsatlarını sınıf içi ve dışında artırmak için meslektaşlar ve toplum ortaklarıyla iş birliği yapma.

Eleştirel Düşünme ve Problem Çözme:

Dil öğretimi zorluklarını analiz etmek ve etkili çözümler önermek için eleştirel düşünme becerilerini geliştirme.

Beklenmedik durumları ve öğrenci ihtiyaçlarını gerçek zamanlı olarak ele almak için öğretim stratejilerini adapte etme.

Liderlik ve Savunuculuk:

İngilizce dil eğitiminin değerini savunma ve nitelikli dil eğitimine eşit erişimi destekleyen politikaları teşvik etme.

İngilizce dil öğretimi ve öğrenim sonuçlarını iyileştirmeyi amaçlayan profesyonel organizasyonlarda, müfredat geliştirme ve eğitim girişimlerinde liderlik gösterme.

Bu öğrenme çıktıları, İngilizce dil öğretmenlerini etkili öğretim ve öğrencilerin dil yeterliliği ile genel gelişimine olumlu bir etkiye sahip olacak bilgi, beceri ve tutumlarla donatmayı amaçlamaktadır.

Anahtar Yetkinlikler

İngilizce öğremenliği programı aşağıda sıralanan anahtar yetkinliklere ileri düzeyde sahiptir.

 • Temel İngilizce dilbilgisi
 • Yabancı dil öğretimi ve değerlendirme
 • İkinci dil edinimi
 • Yabancı dilde iletişim becerileri
 • Öğretim yöntemleri, teknikleri ve yaklaşımları
 • Sınıf yönetimi
 • Eğitim psikolojisi
 • Külterlerarası iletişim
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Programdan mezun olan bütün öğrenciler ilkokul, ortaokul ve liselerde öğretmenlik yapmaya hak kazanmaktadırlar. Bazı öğrenciler üniversitelerde akademik personel olarak görev yapabilmektedirler.

 • Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere İngilizce Öğretmenliği lisans diploması verilir. Bu bölüm, yüksek öğretimde İngilizce Öğretmenliği alanında 240 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir.
 • Bu program, lisans düzeyinde eğitim veren bir programdır.
 • İngilizce Öğretmenliği programı ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite seviyelerinde çalışmak üzere İngilizce Öğretmeni yetiştiren dört yıllık bir programdır.
 • Bu program lise mezunlarını kabul eder. Lisans yerleştirme sınavı sonucu bu programı tercih eden öğrenciler önce dil yeterlilik sınavına girerler. Başarısız olan öğrenciler Hazırlık programında iki yarı dönem eğitim alırlar. Başarılı olanlar birinci sınıfa devam eder. birinci sınıftan başlayarak dil, dil öğretimi, edebiyat, öğretmenlik formasyon becerileri üzerine dersler alırlar.
 • Bu derslerde hem kuramsal bilgiler edinir hem de uygulamaya yönelik çalışmalar yaparlar.
 • Dördüncü sınıfta ise öğrendikleri kuramsal bilgileri uygulamaya aktardıkları iki dönem boyunca staj çalışmasına katılırlar.
 • Mezun öğrenciler KPSS sınavına girerek çoğunlukla Milli Eğitim Bakanlığı okullarında veya özel okullarda istihdam edilirler.
 • Sınav Yönetmeliği, Ölçme ve Değerlendirme Bu programda sınavlar ve değerlendirmeler “Trakya Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" esas alınarak yapılmaktadır. Üniversitemiz lisans porgramlarında öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesinde yaptıkları çalışmaların (ödev, proje, sunumlar, saha çalışmaları, stajlar gibi) ve ara sınavların dışında bir final sınavı yapılır. Dönem başında öğretim elemanları değerlendirme sistemlerini ve bunlara ilişkin oranları öğrencilere açıklarlar. Ara sınav ve final sınavları senato tarafından belirlenen tarihlerde yapılır ve sınav programları 15 gün öncesinde öğrencilere ilan edilir.

 

                     90-100                                  AA                           4.00

                       80-89                                   BA                           3.50

                       70-79                                   BB                           3.00

                       65-69                                   CB                           2.50

                       60-64                                   CC                           2.00

                       50-59                                   DD                           1.50

                       30-49                                   FD                           1.00

                         0-29                                   FF                            0.00

Kalite Güvencesi

Yükseköğretim programlarının niteliğinin gözetilmesi için;

• YÖK, yükseköğretim kurumlarında eğitim ve öğretim ile diğer faaliyetlerin planlanması, düzenlenmesi, yönetilmesi ve denetlenmesinden sorumludur.

• YÖK tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde hazırlanan yükseköğretim kurumlarına ait “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları” her yıl yayımlanır. Bu raporlara göre hazırlanan, yükseköğretim kurumlarına yönelik nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren raporlarda YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.

1. Öğretim Programlarının Oluşturulması ve Onaylanması: Yükseköğretim kurumlarında lisans bölüm ve programların açılması için gerekli olan asgari standart ve ölçütleri YÖK belirler.

1.1. Yükseköğretim kurumlarında lisans programlarının müfredatı ve her bir programın öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının neler olacağı, YÖK’ün bu konularda 

belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir.

1.2. Ulusal Çekirdek Eğitim Programlarının müfredatı ilgili Dekanlar Konseyi tarafından kabul edildikten sonra YÖK’ün onayıyla yükseköğretim kurumları tarafından uygulanır.

2. Ölçme-Değerlendirme: Her bir lisans programının öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının ölçme ve değerlendirmesinin nasıl yapılacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumları tarafından hazırlanan öğretim ve sınav yönetmeliğine göre yürütülür.

3. Belgelendirme: Lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, yükseköğretim kurumları tarafından belirlenen ders kredilerini ve diğer yükümlülükleri başarı ile tamamlamaları halinde; lisans diploması alır.

4. Öz Değerlendirme-Dış Değerlendirme: Yükseköğretim kurumları, sürekli izleme bağlamında, her yılın başında bir önceki yıla ait “Kurum İç Değerlendirme Raporlarını” Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından hazırlanan Bilgi Sistemine girer. YÖKAK, yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirmesine ilişkin hazırladığı “Kurumsal Geri Bildirim Raporu”nu kamuoyuyla paylaşılır. Ayrıca, YÖKAK tarafından yetkilendirilen veya tanınan akreditasyon kuruluşları tarafından verilen akreditasyon kararları da programların yeterliliklerinin kalite güvencesinin sağlandığını gösterir. YÖKAK mevzuatı gereği belirlenen yeterliliklere ilişkin düzenli gözden geçirme faaliyetleri yapar.

5. Bu program EPDAD tarafından akredite 5 yıllığına edilmiştir.

 EPDAD : Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

Başlangıç: 15.05.2020 / Bitiş: 15.05.2025

Detaylı bilgiye Akreditasyon kurumunun https://www.epdad.org.tr/ adresindeki web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Giriş Şartı

Bu programa öğrenciler Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından verilen yerleştirme sonuç belgesi ile kabul edilir. Öğrenci Giriş-Kabul Koşulları Lisans Programlarına Giriş- Kabul Koşulları Türkiye’de öğrenciler üniversitelerin ön lisans ve lisans programlarına Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan iki aşamalı bir sınav sistemi ile yerleştirilmektedir.

ÖSYM tarafından yapılan sınavın ilk aşaması Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS), ikinci aşaması ise Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) olarak adlandırılır. Bu sınavlara ilişkin ayrıntılı bilgiye http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşılabilir. Sınav sonucu üniversitemize yerleştirilen öğrenciler, ÖSYM ve Trakya Üniversitesi tarafından ilan edilen tarihlerde kesin kayıtlarını yaptırır. Trakya Üniversitesinde kayıt kabul işlemleri, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülmekte olup, öğrencilerle ilgili yönetmelik ve yönergelere ulaşmak için lütfen tıklayınız. Yabancı Uyruklu Öğrenciler için Lisans ve Lisansüstü Programlara Giriş-Kabul Koşulları hakkına sahiptir.

Programın öğretim dili İngilizce olduğu için programa kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların kayıt sırasında İngilizce Yeterlik Belgesi sunmaları (TOEFL, IELTS, YDS ) veya Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından yapılan Hazırlık Sınıfı Muafiyet Sınavına girmeleri gerekmektedir. İngilizce Yeterlik belgesi sunamayan, sunup da kabul görmeyen veya İngilizce Hazırlık Sınıfı Muafiyet sınavına girip başarısız olan öğrenciler Trakya Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda Hazırlık Eğitimi alırlar.

Değişim Öğrencileri için Lisans ve Lisansüstü Programlarına Kabul Koşulları Yurt dışından Erasmus değişim programı ve Mevlana değişim programları ile üniversitemize gelen değişim öğrencilerinin başvuru ve kayıt işlemleri, ikili anlaşma ve ilgili mevzuat hükümlerine göre ilgili ofisler (Erasmus ve Mevlana Ofisleri) tarafından yürütülür. Yurt içi değişim programı olan Farabi değişim programından Üniversitemize gelecek öğrencilerin işlemleri ise Farabi Ofisi tarafından yürütülür. Değişim programları için Trakya Üniversitesine gelmek üzere başvuru yapan öğrenciler, başvuru tarihlerine uygun bir şekilde başvuru evraklarını ilgili ofislere gönderirler. Ofise gelen evraklar, öğrencinin gelmek istediği ilgili bölüm koordinatörüne gönderilir. Bölüm koordinatörleri tarafından öğrencilerin seçtikleri derslerin ders onayları yapılır ve işleme alınır. Değişim programları ile Trakya Üniversitesine gelip eğitimini tamamlayan öğrencilere AKTS kredilerini ve başarı notlarını gösteren not çizelgesi hazırlanıp verilir.

Başarma ŞartlarıSınav Yönetmeliği, Ölçme ve Değerlendirme Bu programda sınavlar ve değerlendirmeler “Trakya Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" esas alınarak yapılmaktadır. Üniversitemiz lisans porgramlarında öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesinde yaptıkları çalışmaların (ödev, proje, sunumlar, saha çalışmaları, stajlar gibi) ve ara sınavların dışında bir final sınavı yapılır. Dönem başında öğretim elemanları değerlendirme sistemlerini ve bunlara ilişkin oranları öğrencilere açıklarlar. Ara sınav ve final sınavları senato tarafından belirlenen tarihlerde yapılır ve sınav programları 15 gün öncesinde öğrencilere ilan edilir. Notların değerlendirilmesi aşağıdaki şekilde yapılır. (a) Dönem İçi Notu, o dersin eğitim-öğretimi ile ilgili yaptırılacak olan ara sınav/sınavları ile araştırma, inceleme ödevleri, projeler gibi diğer faaliyetleri dikkate alınarak hesaplanır. (b) Ham Başarı Notu, dönem içi notunun % 30’u ile yarıyıl veya yılsonu sınav notunun % 70’nin toplanması sonucu elde edilir. Ham başarı notunun elde edilmesinde dönem içi notu ve yarıyıl/yılsonu sınav sonuçları 100 tam puan üzerinden hesaplanır. (c) Başarı Notu, Trakya Üniversitesi Mutlak Değerlendirme Yönergesinde açıklanan değerlendirme sistemine göre hesaplanır. “60” mutlak başarı notu olarak geçerlidir. Başarı notunun değerlendirmesi sonucunda, öğrencinin başarısı aşağıdaki şekilde belirlenir. Bir dersten AA, BA, BB, CB veya CC notlarından birini almış olan bir öğrenci o dersi başarmış sayılır. Bir dersten DC veya DD alan bir öğrenci mezun olma aşamasında 2.50 GNO’ya erişmiş olmak koşulu ile o dersi başarmış sayılır. Öğrencilerin başarı durumları, bitirdikleri yarıyılda almış oldukları derslere ait dönem not ortalaması (DNO) ve almış oldukları tüm dersler için genel not ortalaması (GNO) ile izlenir. Bulunulan yarıyıl sonu veya yılsonu itibariyle GNO'su en az 2.50 olan öğrenci başarılı sayılır. Bu programda öğrencinin 141 teorik, 14 uygulama olmak kaydıyla toplamda 148 kredi ve 155 saati tamamlaması, asgari 240 ACTS/ECTS kredisini sağlaması gerekmektedir. Bu programdan mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.25 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve tüm derslerden başarılı olmak gereklidir. Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması gerekmektedir.  
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Mezunlar Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda, üniversitelerde, ve özel eğitim kurumlarında İngilizce öğretmeni olarak çalışabilmektedirler.

Yasal Dayanağı

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

1.1. Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

1.2. Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik

2. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu (Ek Madde-35)

2.1. Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir. 

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
QrCodeQrCode
Yeterlilik Kodu

TR0030025915


Yeterlilik Adı
İngilizce Öğretmenliği Lisans Diploması

Sorumlu Kurum
Trakya Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Trakya Üniversitesi Rektörlüğü 22030 Balkan Yerleşkesi / EDİRNE Telefonlar +90 (284) 223 42 10-11-12-13 +90 (284) 236 49 81-82-84

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Genel

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO-08 KODU: 2353.08

ID: 1163


AYÇ Seviyesi
6

TYÇ Seviyesi
6
Yeterlilik TYÇ’ye 09/05/2024 tarihinde yerleştirildi

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO-08 KODU: 2353.08

ID: 1163


Kategori
Ana

Kredi Değeri
240

Programın Normal Süresi
4 Yıl

Program Profili (Amaç)

Ortaöğretim yeterliliklerine dayalı, sekiz yarıyıllık bir programı kapsayan ve belirli bir öğrenme alanına veya mesleğe yönelik eğitim veren bir yükseköğretim programıdır.


Öğrenme Ortamları

Öğrenme örgün, açık veya uzaktan öğretim şeklinde gerçekleşir. Ayrıca, uygulamalı eğitimler yükseköğretim kurumları bünyesindeki kurumlarda ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda sürdürlmektedir.


Öğrenme Kazanımları (Tanım)

İngilizce dil öğretmeni eğitim programlarının öğrenme çıktıları, programın belirli hedefleri ve amaçları ile hedef kitleye (örneğin, yeni başlayan öğretmenler, profesyonel gelişim arayan deneyimli öğretmenler) bağlı olarak değişebilir. İşte dahil edilebilecek geniş öğrenme çıktılarından bazıları:

Dil Yeterliliği:

Öğretim amaçları için uygun düzeyde İngilizce dil becerilerini (dinleme, konuşma, okuma ve yazma) gösterme.

Çeşitli öğretim bağlamlarında etkili iletişim için gerekli geniş bir kelime dağarcığı ve dil yeterliliğini geliştirme.

Pedagojik Bilgi ve Beceriler:

Dil öğretimi metodolojileri, yaklaşımları ve tekniklerine yönelik teorik bilgi edinme.

İngilizce dil öğretiminde ders planlama, sınıf yönetimi ve değerlendirme prensiplerini anlama.

Farklı öğrenci ihtiyaçlarına (farklı dil yeterlilik düzeyleri ve kültürel geçmişlere sahip olanlar da dahil olmak üzere) yönelik pedagojik stratejileri uygulama.

İçerik Bilgisi:

İngilizce dil yapısı, dilbilgisi, fonetik ve pragmatik konularında kapsamlı bir anlayış kazanma.

Dil öğrenme amaçları için uygun farklı edebi türleri ve metinleri keşfetme.

İngilizce dil öğretimi ve öğrenimi ile ilgili güncel eğilimler ve konuları tanıma.

Teknoloji Entegrasyonu:

İngilizce öğretimi için teknolojiyi etkili bir şekilde kullanma, dijital kaynaklar, eğitim yazılımları ve çevrimiçi platformlar.

Katılımcı ve etkileşimli öğrenme ortamları oluşturmak için gereken dijital okuryazarlık becerilerini geliştirme.

Kültürel Farkındalık ve Hassasiyet:

Dil öğrenme ve öğretme üzerinde etkili olan kültürel faktörler konusunda farkındalık geliştirme.

Farklı dil ve kültürel geçmişlere sahip öğrenciler arasında kültürel anlayışı ve saygıyı teşvik etme.

Öğretim uygulamalarına kültürel olarak uygun içerik ve materyalleri dahil etme.

Profesyonel Gelişim:

Öğretim uygulamalarını yansıtma ve sürekli profesyonel gelişime katılma.

Fikir, kaynak ve en iyi uygulamaları değiş tokuş etmek için akranlar ve mentörlerle iş birliği yapma.

İngilizce dil öğretimi alanında mesleki olarak profesyonellik, etik davranış ve ömür boyu öğrenme konusundaki taahhütleri gösterme.

Ölçme ve Değerlendirme:

Dil yeterliliğini ve öğrenme çıktılarını ölçmek için değerlendirme tasarlama, uygulama ve değerlendirme becerilerini geliştirme.

Değerlendirme verilerini öğretim kararlarını bilgilendirmek ve öğrencilere yapıcı geri bildirim sağlamak için kullanma.

İletişim ve İş Birliği:

Farklı bağlamlarda öğrencilerle, meslektaşlarla, velilerle ve diğer paydaşlarla etkili iletişim kurma.

İngilizce dil öğrenme fırsatlarını sınıf içi ve dışında artırmak için meslektaşlar ve toplum ortaklarıyla iş birliği yapma.

Eleştirel Düşünme ve Problem Çözme:

Dil öğretimi zorluklarını analiz etmek ve etkili çözümler önermek için eleştirel düşünme becerilerini geliştirme.

Beklenmedik durumları ve öğrenci ihtiyaçlarını gerçek zamanlı olarak ele almak için öğretim stratejilerini adapte etme.

Liderlik ve Savunuculuk:

İngilizce dil eğitiminin değerini savunma ve nitelikli dil eğitimine eşit erişimi destekleyen politikaları teşvik etme.

İngilizce dil öğretimi ve öğrenim sonuçlarını iyileştirmeyi amaçlayan profesyonel organizasyonlarda, müfredat geliştirme ve eğitim girişimlerinde liderlik gösterme.

Bu öğrenme çıktıları, İngilizce dil öğretmenlerini etkili öğretim ve öğrencilerin dil yeterliliği ile genel gelişimine olumlu bir etkiye sahip olacak bilgi, beceri ve tutumlarla donatmayı amaçlamaktadır.


Anahtar Yetkinlikler

İngilizce öğremenliği programı aşağıda sıralanan anahtar yetkinliklere ileri düzeyde sahiptir.

 • Temel İngilizce dilbilgisi
 • Yabancı dil öğretimi ve değerlendirme
 • İkinci dil edinimi
 • Yabancı dilde iletişim becerileri
 • Öğretim yöntemleri, teknikleri ve yaklaşımları
 • Sınıf yönetimi
 • Eğitim psikolojisi
 • Külterlerarası iletişim

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Programdan mezun olan bütün öğrenciler ilkokul, ortaokul ve liselerde öğretmenlik yapmaya hak kazanmaktadırlar. Bazı öğrenciler üniversitelerde akademik personel olarak görev yapabilmektedirler.

 • Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere İngilizce Öğretmenliği lisans diploması verilir. Bu bölüm, yüksek öğretimde İngilizce Öğretmenliği alanında 240 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir.
 • Bu program, lisans düzeyinde eğitim veren bir programdır.
 • İngilizce Öğretmenliği programı ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite seviyelerinde çalışmak üzere İngilizce Öğretmeni yetiştiren dört yıllık bir programdır.
 • Bu program lise mezunlarını kabul eder. Lisans yerleştirme sınavı sonucu bu programı tercih eden öğrenciler önce dil yeterlilik sınavına girerler. Başarısız olan öğrenciler Hazırlık programında iki yarı dönem eğitim alırlar. Başarılı olanlar birinci sınıfa devam eder. birinci sınıftan başlayarak dil, dil öğretimi, edebiyat, öğretmenlik formasyon becerileri üzerine dersler alırlar.
 • Bu derslerde hem kuramsal bilgiler edinir hem de uygulamaya yönelik çalışmalar yaparlar.
 • Dördüncü sınıfta ise öğrendikleri kuramsal bilgileri uygulamaya aktardıkları iki dönem boyunca staj çalışmasına katılırlar.
 • Mezun öğrenciler KPSS sınavına girerek çoğunlukla Milli Eğitim Bakanlığı okullarında veya özel okullarda istihdam edilirler.
 • Sınav Yönetmeliği, Ölçme ve Değerlendirme Bu programda sınavlar ve değerlendirmeler “Trakya Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" esas alınarak yapılmaktadır. Üniversitemiz lisans porgramlarında öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesinde yaptıkları çalışmaların (ödev, proje, sunumlar, saha çalışmaları, stajlar gibi) ve ara sınavların dışında bir final sınavı yapılır. Dönem başında öğretim elemanları değerlendirme sistemlerini ve bunlara ilişkin oranları öğrencilere açıklarlar. Ara sınav ve final sınavları senato tarafından belirlenen tarihlerde yapılır ve sınav programları 15 gün öncesinde öğrencilere ilan edilir.

 

                     90-100                                  AA                           4.00

                       80-89                                   BA                           3.50

                       70-79                                   BB                           3.00

                       65-69                                   CB                           2.50

                       60-64                                   CC                           2.00

                       50-59                                   DD                           1.50

                       30-49                                   FD                           1.00

                         0-29                                   FF                            0.00


Kalite Güvencesi

Yükseköğretim programlarının niteliğinin gözetilmesi için;

• YÖK, yükseköğretim kurumlarında eğitim ve öğretim ile diğer faaliyetlerin planlanması, düzenlenmesi, yönetilmesi ve denetlenmesinden sorumludur.

• YÖK tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde hazırlanan yükseköğretim kurumlarına ait “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları” her yıl yayımlanır. Bu raporlara göre hazırlanan, yükseköğretim kurumlarına yönelik nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren raporlarda YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.

1. Öğretim Programlarının Oluşturulması ve Onaylanması: Yükseköğretim kurumlarında lisans bölüm ve programların açılması için gerekli olan asgari standart ve ölçütleri YÖK belirler.

1.1. Yükseköğretim kurumlarında lisans programlarının müfredatı ve her bir programın öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının neler olacağı, YÖK’ün bu konularda 

belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir.

1.2. Ulusal Çekirdek Eğitim Programlarının müfredatı ilgili Dekanlar Konseyi tarafından kabul edildikten sonra YÖK’ün onayıyla yükseköğretim kurumları tarafından uygulanır.

2. Ölçme-Değerlendirme: Her bir lisans programının öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının ölçme ve değerlendirmesinin nasıl yapılacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumları tarafından hazırlanan öğretim ve sınav yönetmeliğine göre yürütülür.

3. Belgelendirme: Lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, yükseköğretim kurumları tarafından belirlenen ders kredilerini ve diğer yükümlülükleri başarı ile tamamlamaları halinde; lisans diploması alır.

4. Öz Değerlendirme-Dış Değerlendirme: Yükseköğretim kurumları, sürekli izleme bağlamında, her yılın başında bir önceki yıla ait “Kurum İç Değerlendirme Raporlarını” Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından hazırlanan Bilgi Sistemine girer. YÖKAK, yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirmesine ilişkin hazırladığı “Kurumsal Geri Bildirim Raporu”nu kamuoyuyla paylaşılır. Ayrıca, YÖKAK tarafından yetkilendirilen veya tanınan akreditasyon kuruluşları tarafından verilen akreditasyon kararları da programların yeterliliklerinin kalite güvencesinin sağlandığını gösterir. YÖKAK mevzuatı gereği belirlenen yeterliliklere ilişkin düzenli gözden geçirme faaliyetleri yapar.

5. Bu program EPDAD tarafından akredite 5 yıllığına edilmiştir.

 EPDAD : Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

Başlangıç: 15.05.2020 / Bitiş: 15.05.2025

Detaylı bilgiye Akreditasyon kurumunun https://www.epdad.org.tr/ adresindeki web sitesinden ulaşabilirsiniz.


Giriş Şartı

Bu programa öğrenciler Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından verilen yerleştirme sonuç belgesi ile kabul edilir. Öğrenci Giriş-Kabul Koşulları Lisans Programlarına Giriş- Kabul Koşulları Türkiye’de öğrenciler üniversitelerin ön lisans ve lisans programlarına Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan iki aşamalı bir sınav sistemi ile yerleştirilmektedir.

ÖSYM tarafından yapılan sınavın ilk aşaması Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS), ikinci aşaması ise Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) olarak adlandırılır. Bu sınavlara ilişkin ayrıntılı bilgiye http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşılabilir. Sınav sonucu üniversitemize yerleştirilen öğrenciler, ÖSYM ve Trakya Üniversitesi tarafından ilan edilen tarihlerde kesin kayıtlarını yaptırır. Trakya Üniversitesinde kayıt kabul işlemleri, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülmekte olup, öğrencilerle ilgili yönetmelik ve yönergelere ulaşmak için lütfen tıklayınız. Yabancı Uyruklu Öğrenciler için Lisans ve Lisansüstü Programlara Giriş-Kabul Koşulları hakkına sahiptir.

Programın öğretim dili İngilizce olduğu için programa kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların kayıt sırasında İngilizce Yeterlik Belgesi sunmaları (TOEFL, IELTS, YDS ) veya Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından yapılan Hazırlık Sınıfı Muafiyet Sınavına girmeleri gerekmektedir. İngilizce Yeterlik belgesi sunamayan, sunup da kabul görmeyen veya İngilizce Hazırlık Sınıfı Muafiyet sınavına girip başarısız olan öğrenciler Trakya Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda Hazırlık Eğitimi alırlar.

Değişim Öğrencileri için Lisans ve Lisansüstü Programlarına Kabul Koşulları Yurt dışından Erasmus değişim programı ve Mevlana değişim programları ile üniversitemize gelen değişim öğrencilerinin başvuru ve kayıt işlemleri, ikili anlaşma ve ilgili mevzuat hükümlerine göre ilgili ofisler (Erasmus ve Mevlana Ofisleri) tarafından yürütülür. Yurt içi değişim programı olan Farabi değişim programından Üniversitemize gelecek öğrencilerin işlemleri ise Farabi Ofisi tarafından yürütülür. Değişim programları için Trakya Üniversitesine gelmek üzere başvuru yapan öğrenciler, başvuru tarihlerine uygun bir şekilde başvuru evraklarını ilgili ofislere gönderirler. Ofise gelen evraklar, öğrencinin gelmek istediği ilgili bölüm koordinatörüne gönderilir. Bölüm koordinatörleri tarafından öğrencilerin seçtikleri derslerin ders onayları yapılır ve işleme alınır. Değişim programları ile Trakya Üniversitesine gelip eğitimini tamamlayan öğrencilere AKTS kredilerini ve başarı notlarını gösteren not çizelgesi hazırlanıp verilir.


Başarma Şartları
Sınav Yönetmeliği, Ölçme ve Değerlendirme Bu programda sınavlar ve değerlendirmeler “Trakya Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" esas alınarak yapılmaktadır. Üniversitemiz lisans porgramlarında öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesinde yaptıkları çalışmaların (ödev, proje, sunumlar, saha çalışmaları, stajlar gibi) ve ara sınavların dışında bir final sınavı yapılır. Dönem başında öğretim elemanları değerlendirme sistemlerini ve bunlara ilişkin oranları öğrencilere açıklarlar. Ara sınav ve final sınavları senato tarafından belirlenen tarihlerde yapılır ve sınav programları 15 gün öncesinde öğrencilere ilan edilir. Notların değerlendirilmesi aşağıdaki şekilde yapılır. (a) Dönem İçi Notu, o dersin eğitim-öğretimi ile ilgili yaptırılacak olan ara sınav/sınavları ile araştırma, inceleme ödevleri, projeler gibi diğer faaliyetleri dikkate alınarak hesaplanır. (b) Ham Başarı Notu, dönem içi notunun % 30’u ile yarıyıl veya yılsonu sınav notunun % 70’nin toplanması sonucu elde edilir. Ham başarı notunun elde edilmesinde dönem içi notu ve yarıyıl/yılsonu sınav sonuçları 100 tam puan üzerinden hesaplanır. (c) Başarı Notu, Trakya Üniversitesi Mutlak Değerlendirme Yönergesinde açıklanan değerlendirme sistemine göre hesaplanır. “60” mutlak başarı notu olarak geçerlidir. Başarı notunun değerlendirmesi sonucunda, öğrencinin başarısı aşağıdaki şekilde belirlenir. Bir dersten AA, BA, BB, CB veya CC notlarından birini almış olan bir öğrenci o dersi başarmış sayılır. Bir dersten DC veya DD alan bir öğrenci mezun olma aşamasında 2.50 GNO’ya erişmiş olmak koşulu ile o dersi başarmış sayılır. Öğrencilerin başarı durumları, bitirdikleri yarıyılda almış oldukları derslere ait dönem not ortalaması (DNO) ve almış oldukları tüm dersler için genel not ortalaması (GNO) ile izlenir. Bulunulan yarıyıl sonu veya yılsonu itibariyle GNO'su en az 2.50 olan öğrenci başarılı sayılır. Bu programda öğrencinin 141 teorik, 14 uygulama olmak kaydıyla toplamda 148 kredi ve 155 saati tamamlaması, asgari 240 ACTS/ECTS kredisini sağlaması gerekmektedir. Bu programdan mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.25 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve tüm derslerden başarılı olmak gereklidir. Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması gerekmektedir.  

İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Mezunlar Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda, üniversitelerde, ve özel eğitim kurumlarında İngilizce öğretmeni olarak çalışabilmektedirler.


Yasal Dayanağı

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

1.1. Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

1.2. Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik

2. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu (Ek Madde-35)

2.1. Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği


Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir. 


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
QrCodeQrCode
Qualification Code

TR0030025915

Qualification Title
English Language Teacher Training
Awarding BodyTrakya University
Awarding Body ContactTrakya Üniversitesi Rektörlüğü 22030 Balkan Yerleşkesi / EDİRNE Phone +90 (284) 223 42 10-11-12-13 +90 (284) 236 49 81-82-84
Awarding Body Urlhttp://www.trakya.edu.tr/
OrientationGeneral
EQF Level6
6 The Qualification has been included in TQF on 09/05/2024
TQF Level 6
Thematic AreasTeacher training with subject specialization
National Occupation Classification

ISCO-08 KODU: 2353.08

ID: 1163

CategoryMain
Credit Value240
Program Duration4 Yıl
Program Profile

It is a higher education program that is based on secondary education qualifications, covering an eight-semester curriculum and providing education tailored to a specific learning area or profession.

Learning Environments

Learning takes place through formal, open, or distance education. Additionally, practical training is conducted within institutions affiliated with higher education institutions and schools under the Ministry of National Education.

Description

Learning outcomes for English language teacher training programs can vary depending on the specific goals and objectives of the program, as well as the target audience (e.g., novice teachers, experienced teachers seeking professional development). Here are some broad learning outcomes that may be included:

Language Proficiency:

Demonstrate proficiency in English language skills (listening, speaking, reading, and writing) at a level appropriate for teaching purposes.

Develop a broad vocabulary and linguistic competence necessary for effective communication in diverse teaching contexts.

Pedagogical Knowledge and Skills:

Acquire theoretical knowledge of language teaching methodologies, approaches, and techniques.

Demonstrate understanding of principles of lesson planning, classroom management, and assessment in English language teaching.

Apply pedagogical strategies to cater to diverse learner needs, including those with varying proficiency levels and cultural backgrounds.

Content Knowledge:

Gain a comprehensive understanding of English language structure, grammar, phonetics, and pragmatics.

Explore different genres of literature and texts suitable for language learning purposes.

Familiarize with current trends and issues in English language teaching and learning.

Technology Integration:

Utilize technology effectively for teaching English, including digital resources, educational software, and online platforms.

Develop digital literacy skills necessary for creating engaging and interactive learning environments.

Cultural Awareness and Sensitivity:

Cultivate awareness of cultural factors influencing language learning and teaching.

Promote intercultural understanding and respect among students from diverse linguistic and cultural backgrounds.

Incorporate culturally relevant content and materials into teaching practices.

Professional Development:

Reflect on teaching practices and engage in continuous professional development.

Collaborate with peers and mentors to exchange ideas, resources, and best practices.

Demonstrate professionalism, ethical conduct, and commitment to lifelong learning in the field of English language teaching.

Assessment and Evaluation:

Develop skills in designing, administering, and evaluating assessments to measure language proficiency and learning outcomes.

Use assessment data to inform instructional decisions and provide constructive feedback to learners.

Communication and Collaboration:

Communicate effectively with students, colleagues, parents, and other stakeholders in various contexts.

Collaborate with colleagues and community partners to enhance English language learning opportunities both inside and outside the classroom.

Critical Thinking and Problem-Solving:

Develop critical thinking skills to analyze language teaching challenges and propose effective solutions.

Adapt teaching strategies to address unexpected situations and learner needs in real-time.

Leadership and Advocacy:

Advocate for the value of English language education and promote policies that support equitable access to quality language instruction.

Demonstrate leadership in professional organizations, curriculum development, and educational initiatives aimed at improving English language teaching and learning outcomes.

These learning outcomes aim to equip English language teachers with the knowledge, skills, and attitudes necessary for effective teaching and positive impact on learners' language proficiency and overall development.

Key Competencies

Basic English grammar

• Foreign language teaching and assessment

• Second language acquisition

• Communication skills in a foreign language

• Teaching methods, techniques, and approaches

• Classroom management • Educational psychology

Further Info

Examination Regulation, Assessment and Evaluation:

In this program, examinations and assessments are conducted based on the "Trakya University Associate and Undergraduate Education-Teaching and Examination Regulation." In undergraduate programs at our university, besides the midterm exams, students are also evaluated through their assignments, projects, presentations, fieldwork, and internships. Apart from midterm exams, a final exam is held. At the beginning of each semester, instructors explain the assessment systems and the respective weightings to the students. Midterm and final exams are held on dates determined by the senate, and the exam schedules are announced to the students 15 days in advance. The assessment of grades is conducted as follows:

(a) Midterm Grade is calculated taking into account the midterm exams/tests, research assignments, projects, and other activities related to the course's teaching and learning.

(b) Raw Achievement Grade is obtained by adding 30% of the midterm grade to 70% of the final exam grade for the semester or year. The raw achievement grade is calculated out of 100 full marks based on the midterm grade and the semester/year-end exam results.

(c) Achievement Grade is calculated according to the assessment system outlined in the Trakya University Absolute Assessment Directive. "60" is considered the absolute passing grade. Based on the assessment of the achievement grade, the student's success is determined as follows: A student who receives grades AA, BA, BB, CB, or CC in a course is considered to have passed that course. A student who receives grades DC or DD in a course is considered to have passed that course with the condition of reaching a GPA of 2.50 at the graduation stage. Students' success statuses are monitored based on the semester GPA (SGPA) for the courses completed in the semester and the cumulative GPA (CGPA) for all courses taken. A student whose CGPA is at least 2.50 at the end of the semester or academic year is considered successful.

In the absolute assessment method, the coefficients for letter grades are determined according to the following table:

 

   Score out of 100                        Letter Grade                  Coefficient

                      90-100                                  AA                           4.00

                       80-89                                   BA                           3.50

                       70-79                                   BB                           3.00

                       65-69                                   CB                           2.50

                       60-64                                   CC                           2.00

                       50-59                                   DD                           1.50

                       30-49                                   FD                           1.00

                         0-29                                   FF                            0.00

The latest grade obtained from repeated courses is included in the cumulative grade point average. All grades are recorded on the student's transcript.

In this program, the student must complete a total of 148 credits and 155 hours, including 141 theoretical and 14 practical credits, and achieve a minimum of 240 ACTS/ECTS credits. To graduate from this program, the student must have a weighted grade point average of at least 2.25 out of 4.00 and pass all courses. The student must pass all courses in the program. The student must achieve a minimum of 240 ECTS credits in this program.

The student must pass all courses in the program, and there should be no grades of FF or DZ.

Quality Assurance

For the quality assurance of higher education programs:

The Council of Higher Education (YÖK) is responsible for the planning, organizing, managing, and monitoring of education, teaching, and other activities at higher education institutions.

"University Monitoring and Evaluation Reports" prepared in accordance with the criteria determined by YÖK are published annually for higher education institutions. Reports containing quantitative and qualitative evaluations regarding higher education institutions, prepared based on these reports, are shared with the public by YÖK.

Development and Approval of Curriculum: YÖK determines the minimum standards and criteria required for the opening of undergraduate departments and programs at higher education institutions.

1.1. The curriculum of undergraduate programs at higher education institutions and the learning outcomes each program will provide to students are determined by the senates of higher education institutions in accordance with the basic principles set by YÖK.

1.2. After the curriculum of the National Core Education Programs is accepted by the relevant Deans' Council, it is implemented by higher education institutions with the approval of YÖK.

Assessment and Evaluation: The measurement and evaluation of the learning outcomes of each undergraduate program are carried out according to the teaching and examination regulations prepared by higher education institutions in line with the basic principles determined by YÖK.

Certification: Students enrolled in undergraduate programs receive a bachelor's degree upon successful completion of the course credits and other obligations determined by higher education institutions.

Self-Evaluation-External Evaluation: Higher education institutions enter the "Institutional Self-Evaluation Reports" prepared by the Higher Education Quality Board (YÖKAK) for the previous year into the Information System at the beginning of each year. YÖKAK shares the "Institutional Feedback Report" prepared regarding the external evaluation of higher education institutions with the public. Additionally, accreditation decisions issued by accreditation bodies authorized or recognized by YÖKAK also indicate that the quality assurance of programs has been ensured. YÖKAK conducts regular review activities regarding the qualifications determined by legislation.

This program has been accredited for 5 years by EPDAD. EPDAD: Teacher Education Programs Evaluation and Accreditation Association

For detailed information, you can visit the website of the accreditation institution at https://www.epdad.org.tr/.

Access Requirements

For this program, students are admitted with the placement result document provided by the Student Selection and Placement Center (ÖSYM). Admission Requirements for Undergraduate Programs Students in Turkey are placed in universities' associate and undergraduate programs through a two-stage examination system conducted by the Student Selection and Placement Center (ÖSYM). The first stage of the exam administered by ÖSYM is called the Higher Education Institutions Exam (YGS), and the second stage is called the Undergraduate Placement Exam (LYS). Detailed information about these exams can be found at http://www.osym.gov.tr . Students who are placed in our university according to the exam results complete their definitive registrations on the dates announced by ÖSYM and Trakya University. Registration acceptance procedures at Trakya University are carried out by the Student Affairs Department, and to access regulations and guidelines regarding students, please click here. Foreign students have the right to apply for admission to undergraduate and graduate programs. Since the language of instruction for the program is English, candidates who qualify for definitive registration to the program must present an English Proficiency Certificate (TOEFL, IELTS, YDS) during registration or take the exemption exam for the Prep Class administered by the School of Foreign Languages. Students who cannot provide an English Proficiency certificate, are not accepted even if they provide one, or fail the English Prep Class Exemption exam receive Preparation Training at the Trakya University School of Foreign Languages. Admission Requirements for Exchange Students The application and registration procedures for exchange students coming to our university through the Erasmus exchange program and Mevlana exchange programs are carried out by the relevant offices (Erasmus and Mevlana Offices) in accordance with bilateral agreements and relevant legislation. The procedures for students coming to our university through the domestic exchange program Farabi are carried out by the Farabi Office. Students applying to come to Trakya University for exchange programs send their application documents to the relevant offices in accordance with the application dates. The documents received by the office are sent to the relevant department coordinator chosen by the student. Department coordinators approve and process the selected courses of the students. A transcript showing ECTS credits and grades is prepared and provided to students who complete their education at Trakya University through exchange programs.

Conditions for SuccessExamination Regulation, Assessment and Evaluation: In this program, examinations and assessments are conducted based on the "Trakya University Associate and Undergraduate Education-Teaching and Examination Regulation." In undergraduate programs at our university, besides the midterm exams, students are also evaluated through their assignments, projects, presentations, fieldwork, and internships. Apart from midterm exams, a final exam is held. At the beginning of each semester, instructors explain the assessment systems and the respective weightings to the students. Midterm and final exams are held on dates determined by the senate, and the exam schedules are announced to the students 15 days in advance. The assessment of grades is conducted as follows: (a) Midterm Grade is calculated taking into account the midterm exams/tests, research assignments, projects, and other activities related to the course's teaching and learning. (b) Raw Achievement Grade is obtained by adding 30% of the midterm grade to 70% of the final exam grade for the semester or year. The raw achievement grade is calculated out of 100 full marks based on the midterm grade and the semester/year-end exam results. (c) Achievement Grade is calculated according to the assessment system outlined in the Trakya University Absolute Assessment Directive. "60" is considered the absolute passing grade. Based on the assessment of the achievement grade, the student's success is determined as follows: A student who receives grades AA, BA, BB, CB, or CC in a course is considered to have passed that course. A student who receives grades DC or DD in a course is considered to have passed that course with the condition of reaching a GPA of 2.50 at the graduation stage. Students' success statuses are monitored based on the semester GPA (SGPA) for the courses completed in the semester and the cumulative GPA (CGPA) for all courses taken. A student whose CGPA is at least 2.50 at the end of the semester or academic year is considered successful. The latest grade obtained from repeated courses is included in the cumulative grade point average. All grades are recorded on the student's transcript. In this program, the student must complete a total of 148 credits and 155 hours, including 141 theoretical and 14 practical credits, and achieve a minimum of 240 ACTS/ECTS credits. To graduate from this program, the student must have a weighted grade point average of at least 2.25 out of 4.00 and pass all courses. The student must pass all courses in the program. The student must achieve a minimum of 240 ECTS credits in this program. The student must pass all courses in the program, and there should be no grades of FF or DZ.
Progression Paths (Relationship Type)

Graduates can work as English teachers in schools affiliated with the Ministry of National Education, universities, and private educational institutions.

Legal Basis

Higher Education Law No. 2547)

1.1. Regulation on the Principles of Transfer, Double Major, Minor, and Inter-Institutional Credit Transfer Between Associate and Undergraduate Programs in Higher Education Institutions

1.2. Regulation on the Continuation of Vocational School and Open Education Associate Degree Program Graduates to Bachelor's Education

2. Additional Article-35 of Higher Education Law No. 2547

2.1.Regulation on Higher Education Quality Assurance and Higher Education Quality Board

Validity Period (If Any)

The qualification is valid at all times.

Url Open Address
QrCodeQrCode
Qualification Code

TR0030025915


Qualification Title
English Language Teacher Training

Awarding Body
Trakya University

Awarding Body Contact
Trakya Üniversitesi Rektörlüğü 22030 Balkan Yerleşkesi / EDİRNE Phone +90 (284) 223 42 10-11-12-13 +90 (284) 236 49 81-82-84

Awarding Body Url

Orientation
General

National Occupation Classification

ISCO-08 KODU: 2353.08

ID: 1163


EQF Level
6

TQF Level
6
The Qualification has been included in TQF on 09/05/2024

National Occupation Classification

ISCO-08 KODU: 2353.08

ID: 1163


Category
Main

Credit Value
240

Program Duration
4 Yıl

Program Profile

It is a higher education program that is based on secondary education qualifications, covering an eight-semester curriculum and providing education tailored to a specific learning area or profession.


Learning Environments

Learning takes place through formal, open, or distance education. Additionally, practical training is conducted within institutions affiliated with higher education institutions and schools under the Ministry of National Education.


Description

Learning outcomes for English language teacher training programs can vary depending on the specific goals and objectives of the program, as well as the target audience (e.g., novice teachers, experienced teachers seeking professional development). Here are some broad learning outcomes that may be included:

Language Proficiency:

Demonstrate proficiency in English language skills (listening, speaking, reading, and writing) at a level appropriate for teaching purposes.

Develop a broad vocabulary and linguistic competence necessary for effective communication in diverse teaching contexts.

Pedagogical Knowledge and Skills:

Acquire theoretical knowledge of language teaching methodologies, approaches, and techniques.

Demonstrate understanding of principles of lesson planning, classroom management, and assessment in English language teaching.

Apply pedagogical strategies to cater to diverse learner needs, including those with varying proficiency levels and cultural backgrounds.

Content Knowledge:

Gain a comprehensive understanding of English language structure, grammar, phonetics, and pragmatics.

Explore different genres of literature and texts suitable for language learning purposes.

Familiarize with current trends and issues in English language teaching and learning.

Technology Integration:

Utilize technology effectively for teaching English, including digital resources, educational software, and online platforms.

Develop digital literacy skills necessary for creating engaging and interactive learning environments.

Cultural Awareness and Sensitivity:

Cultivate awareness of cultural factors influencing language learning and teaching.

Promote intercultural understanding and respect among students from diverse linguistic and cultural backgrounds.

Incorporate culturally relevant content and materials into teaching practices.

Professional Development:

Reflect on teaching practices and engage in continuous professional development.

Collaborate with peers and mentors to exchange ideas, resources, and best practices.

Demonstrate professionalism, ethical conduct, and commitment to lifelong learning in the field of English language teaching.

Assessment and Evaluation:

Develop skills in designing, administering, and evaluating assessments to measure language proficiency and learning outcomes.

Use assessment data to inform instructional decisions and provide constructive feedback to learners.

Communication and Collaboration:

Communicate effectively with students, colleagues, parents, and other stakeholders in various contexts.

Collaborate with colleagues and community partners to enhance English language learning opportunities both inside and outside the classroom.

Critical Thinking and Problem-Solving:

Develop critical thinking skills to analyze language teaching challenges and propose effective solutions.

Adapt teaching strategies to address unexpected situations and learner needs in real-time.

Leadership and Advocacy:

Advocate for the value of English language education and promote policies that support equitable access to quality language instruction.

Demonstrate leadership in professional organizations, curriculum development, and educational initiatives aimed at improving English language teaching and learning outcomes.

These learning outcomes aim to equip English language teachers with the knowledge, skills, and attitudes necessary for effective teaching and positive impact on learners' language proficiency and overall development.


Key Competencies

Basic English grammar

• Foreign language teaching and assessment

• Second language acquisition

• Communication skills in a foreign language

• Teaching methods, techniques, and approaches

• Classroom management • Educational psychology


Further Info

Examination Regulation, Assessment and Evaluation:

In this program, examinations and assessments are conducted based on the "Trakya University Associate and Undergraduate Education-Teaching and Examination Regulation." In undergraduate programs at our university, besides the midterm exams, students are also evaluated through their assignments, projects, presentations, fieldwork, and internships. Apart from midterm exams, a final exam is held. At the beginning of each semester, instructors explain the assessment systems and the respective weightings to the students. Midterm and final exams are held on dates determined by the senate, and the exam schedules are announced to the students 15 days in advance. The assessment of grades is conducted as follows:

(a) Midterm Grade is calculated taking into account the midterm exams/tests, research assignments, projects, and other activities related to the course's teaching and learning.

(b) Raw Achievement Grade is obtained by adding 30% of the midterm grade to 70% of the final exam grade for the semester or year. The raw achievement grade is calculated out of 100 full marks based on the midterm grade and the semester/year-end exam results.

(c) Achievement Grade is calculated according to the assessment system outlined in the Trakya University Absolute Assessment Directive. "60" is considered the absolute passing grade. Based on the assessment of the achievement grade, the student's success is determined as follows: A student who receives grades AA, BA, BB, CB, or CC in a course is considered to have passed that course. A student who receives grades DC or DD in a course is considered to have passed that course with the condition of reaching a GPA of 2.50 at the graduation stage. Students' success statuses are monitored based on the semester GPA (SGPA) for the courses completed in the semester and the cumulative GPA (CGPA) for all courses taken. A student whose CGPA is at least 2.50 at the end of the semester or academic year is considered successful.

In the absolute assessment method, the coefficients for letter grades are determined according to the following table:

 

   Score out of 100                        Letter Grade                  Coefficient

                      90-100                                  AA                           4.00

                       80-89                                   BA                           3.50

                       70-79                                   BB                           3.00

                       65-69                                   CB                           2.50

                       60-64                                   CC                           2.00

                       50-59                                   DD                           1.50

                       30-49                                   FD                           1.00

                         0-29                                   FF                            0.00

The latest grade obtained from repeated courses is included in the cumulative grade point average. All grades are recorded on the student's transcript.

In this program, the student must complete a total of 148 credits and 155 hours, including 141 theoretical and 14 practical credits, and achieve a minimum of 240 ACTS/ECTS credits. To graduate from this program, the student must have a weighted grade point average of at least 2.25 out of 4.00 and pass all courses. The student must pass all courses in the program. The student must achieve a minimum of 240 ECTS credits in this program.

The student must pass all courses in the program, and there should be no grades of FF or DZ.


Quality Assurance

For the quality assurance of higher education programs:

The Council of Higher Education (YÖK) is responsible for the planning, organizing, managing, and monitoring of education, teaching, and other activities at higher education institutions.

"University Monitoring and Evaluation Reports" prepared in accordance with the criteria determined by YÖK are published annually for higher education institutions. Reports containing quantitative and qualitative evaluations regarding higher education institutions, prepared based on these reports, are shared with the public by YÖK.

Development and Approval of Curriculum: YÖK determines the minimum standards and criteria required for the opening of undergraduate departments and programs at higher education institutions.

1.1. The curriculum of undergraduate programs at higher education institutions and the learning outcomes each program will provide to students are determined by the senates of higher education institutions in accordance with the basic principles set by YÖK.

1.2. After the curriculum of the National Core Education Programs is accepted by the relevant Deans' Council, it is implemented by higher education institutions with the approval of YÖK.

Assessment and Evaluation: The measurement and evaluation of the learning outcomes of each undergraduate program are carried out according to the teaching and examination regulations prepared by higher education institutions in line with the basic principles determined by YÖK.

Certification: Students enrolled in undergraduate programs receive a bachelor's degree upon successful completion of the course credits and other obligations determined by higher education institutions.

Self-Evaluation-External Evaluation: Higher education institutions enter the "Institutional Self-Evaluation Reports" prepared by the Higher Education Quality Board (YÖKAK) for the previous year into the Information System at the beginning of each year. YÖKAK shares the "Institutional Feedback Report" prepared regarding the external evaluation of higher education institutions with the public. Additionally, accreditation decisions issued by accreditation bodies authorized or recognized by YÖKAK also indicate that the quality assurance of programs has been ensured. YÖKAK conducts regular review activities regarding the qualifications determined by legislation.

This program has been accredited for 5 years by EPDAD. EPDAD: Teacher Education Programs Evaluation and Accreditation Association

For detailed information, you can visit the website of the accreditation institution at https://www.epdad.org.tr/.


Access Requirements

For this program, students are admitted with the placement result document provided by the Student Selection and Placement Center (ÖSYM). Admission Requirements for Undergraduate Programs Students in Turkey are placed in universities' associate and undergraduate programs through a two-stage examination system conducted by the Student Selection and Placement Center (ÖSYM). The first stage of the exam administered by ÖSYM is called the Higher Education Institutions Exam (YGS), and the second stage is called the Undergraduate Placement Exam (LYS). Detailed information about these exams can be found at http://www.osym.gov.tr . Students who are placed in our university according to the exam results complete their definitive registrations on the dates announced by ÖSYM and Trakya University. Registration acceptance procedures at Trakya University are carried out by the Student Affairs Department, and to access regulations and guidelines regarding students, please click here. Foreign students have the right to apply for admission to undergraduate and graduate programs. Since the language of instruction for the program is English, candidates who qualify for definitive registration to the program must present an English Proficiency Certificate (TOEFL, IELTS, YDS) during registration or take the exemption exam for the Prep Class administered by the School of Foreign Languages. Students who cannot provide an English Proficiency certificate, are not accepted even if they provide one, or fail the English Prep Class Exemption exam receive Preparation Training at the Trakya University School of Foreign Languages. Admission Requirements for Exchange Students The application and registration procedures for exchange students coming to our university through the Erasmus exchange program and Mevlana exchange programs are carried out by the relevant offices (Erasmus and Mevlana Offices) in accordance with bilateral agreements and relevant legislation. The procedures for students coming to our university through the domestic exchange program Farabi are carried out by the Farabi Office. Students applying to come to Trakya University for exchange programs send their application documents to the relevant offices in accordance with the application dates. The documents received by the office are sent to the relevant department coordinator chosen by the student. Department coordinators approve and process the selected courses of the students. A transcript showing ECTS credits and grades is prepared and provided to students who complete their education at Trakya University through exchange programs.


Conditions for Success
Examination Regulation, Assessment and Evaluation: In this program, examinations and assessments are conducted based on the "Trakya University Associate and Undergraduate Education-Teaching and Examination Regulation." In undergraduate programs at our university, besides the midterm exams, students are also evaluated through their assignments, projects, presentations, fieldwork, and internships. Apart from midterm exams, a final exam is held. At the beginning of each semester, instructors explain the assessment systems and the respective weightings to the students. Midterm and final exams are held on dates determined by the senate, and the exam schedules are announced to the students 15 days in advance. The assessment of grades is conducted as follows: (a) Midterm Grade is calculated taking into account the midterm exams/tests, research assignments, projects, and other activities related to the course's teaching and learning. (b) Raw Achievement Grade is obtained by adding 30% of the midterm grade to 70% of the final exam grade for the semester or year. The raw achievement grade is calculated out of 100 full marks based on the midterm grade and the semester/year-end exam results. (c) Achievement Grade is calculated according to the assessment system outlined in the Trakya University Absolute Assessment Directive. "60" is considered the absolute passing grade. Based on the assessment of the achievement grade, the student's success is determined as follows: A student who receives grades AA, BA, BB, CB, or CC in a course is considered to have passed that course. A student who receives grades DC or DD in a course is considered to have passed that course with the condition of reaching a GPA of 2.50 at the graduation stage. Students' success statuses are monitored based on the semester GPA (SGPA) for the courses completed in the semester and the cumulative GPA (CGPA) for all courses taken. A student whose CGPA is at least 2.50 at the end of the semester or academic year is considered successful. The latest grade obtained from repeated courses is included in the cumulative grade point average. All grades are recorded on the student's transcript. In this program, the student must complete a total of 148 credits and 155 hours, including 141 theoretical and 14 practical credits, and achieve a minimum of 240 ACTS/ECTS credits. To graduate from this program, the student must have a weighted grade point average of at least 2.25 out of 4.00 and pass all courses. The student must pass all courses in the program. The student must achieve a minimum of 240 ECTS credits in this program. The student must pass all courses in the program, and there should be no grades of FF or DZ.

Progression Paths (Relationship Type)

Graduates can work as English teachers in schools affiliated with the Ministry of National Education, universities, and private educational institutions.


Legal Basis

Higher Education Law No. 2547)

1.1. Regulation on the Principles of Transfer, Double Major, Minor, and Inter-Institutional Credit Transfer Between Associate and Undergraduate Programs in Higher Education Institutions

1.2. Regulation on the Continuation of Vocational School and Open Education Associate Degree Program Graduates to Bachelor's Education

2. Additional Article-35 of Higher Education Law No. 2547

2.1.Regulation on Higher Education Quality Assurance and Higher Education Quality Board


Validity Period (If Any)

The qualification is valid at all times.


Url
Open Address

Url
QrCodeQrCode