Yeterlilik Kodu

TR0030222114

Yeterlilik Adı
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) Lisans Diploması
Sorumlu Kurumİstanbul Kültür Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiAtaköy 7-8-9-10, E5 Karayolu Üzeri Ataköy Yerleşkesi, 34158 Bakırköy
Sorumlu Kurum URLhttp://www.iku.edu.tr/
YönelimGenel
AYÇ Seviyesi6
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 6
Sınıflandırma (Tematik Alan)İnşaat ve inşaat mühendisliği
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08

KategoriAna
Kredi Değeri254
Programın Normal Süresi 4 Yıl
Program Profili (Amaç)
 • İnşaat Mühendisliği (İngilizce) Programı, ortaöğretim yeterliliklerine dayalı, sekiz yarıyıllık bir programı kapsayan ve belirli bir öğrenme alanına veya mesleğe yönelik eğitim veren bir yükseköğretim programıdır.
Öğrenme Ortamları
 • Öğrenme örgün, açık veya uzaktan öğretim şeklinde gerçekleşir. Ayrıca; uygulamalı eğitimler yükseköğretim kurumları bünyesindeki laboratuvar ve atölyelerde ya da endüstride, sağlık kurumlarında ve iş yerlerinde staj veya iş yeri eğitimi olarak yapılmaktadır.
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi kazanır.
 • Deney tasarlama ve yürütme, veri analizi ve yorumlama becerisi kazanır.
 • İhtiyaçları karşılayacak bir sistem, öğe veya süreç tasarlama becerisi kazanır.
 • Çok alanlı takımlarda çalışabilme becerisi kazanır.
 • Mühendislik problemlerini tanımlayabilme, formüle etme ve çözme becerisi kazanır.
 • Profesyonel ve etik sorumlulukları anlayış kazanır.
 • Etkili iletişim becerisi kazanır.
 • Küresel ve toplumsal bağlamda mühendislik çözümlerinin etkisini anlamak için gerekli kapsamlı eğitim alır.
 • Hayat boyu öğrenebilme becerisini ve ihtiyacını tanımlayabilir.
 • Çağdaş meseleler hakkında bilgi kazanır.
 • Mühendislik icrası için gerekli teknikleri, yetenekleri ve modern mühendislik gereçlerini kullanma becerisi kazanır.
Anahtar Yetkinlikler
 • Okuma yazma yetkinliği
 • Yabancı dil kullanma yetkinliği
 • Matematiksel yetkinlik ve bilim, teknoloji ve mühendislikte yetkinlik
 • Dijital yetkinlik
 • Kişisel, sosyal ve öğrenmeyi öğrenme yetkinliği
 • Girişimcilik yetkinliği
 • İfade yetkinliği
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Ölçme ve değerlendirme yöntemleri; sınav çeşitleri ve bunların ders başarı notuna katkısı, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir.

Ölçme ve değerlendirmede ödev, proje, uygulama, ara sınav ve dönem sonu sınavı gibi farklı yöntemler kullanılır. Öğrenci başarısının değerlendirilmesinde harfe veya nota dayalı sistemler kullanılır.

 

İKÜ Yönetmelik: Sınavlar ve değerlendirme

MADDE 16 – (1) Öğrencilere, bir yarıyılda, bitirme projesi, proje, staj ve benzeri dersler dışında her dersten en az bir ara sınav, bir yarıyıl sonu sınavı ve yarıyıl sonu bütünleme sınavı uygulanır. Öğretim elemanı, uygun gördüğü takdirde ödev, laboratuvar ve benzeri çalışmaları ara sınav olarak değerlendirebilir ve sonuçlar akademik takvimde belirtilen süre içinde öğrencilere ÖBYS üzerinden ilan edilir. Her yarıyıl sonunda öğrencilere başarı notu verilirken, ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı ya da yarıyıl sonu bütünleme sınavı sonuçları, yarıyıl içi çalışmaları ve derse devamları göz önünde tutulur. Ağırlıkların belirlenmesinde ilgili öğretim elemanı yetkilidir. Öğretim elemanı, yarıyıl başında değerlendirme ölçütlerini öğrencilere duyurur ve ilgili bölüm/program başkanlığına bilgi verir. Dersle ilgili tüm evrak, yarıyıl sonunda bölüm/program başkanlığına teslim edilir.

(2) Bir yarıyılda bitirme projesi veya proje gibi dersler için, yapılan değerlendirme sonucunda oluşan ders başarı harf notları fakülte/meslek yüksekokulu, bölüm/programlarda gerekli görüldüğü hallerde ilgili yönetim kurulu tarafından oluşturulacak kurullar tarafından belirlenir.

(3) İş yeri uygulamaları veya stajlar, Senato tarafından belirlenen esaslara göre uygulanır. Eğitim-öğretim programında yer alan bütün derslerini başaran öğrenciler dâhil tüm öğrencilerden staj çalışmasını her yarıyıl başına kadar tamamlamayan ya da başarısız olan öğrenciler, akademik takvimde belirtilen tarihlerde kayıt yenileme işlemini yapmak ve iş yeri uygulamaları veya stajlar için kayıt yaptırmak zorundadır.

(4) Ara sınav, yarıyıl sonu sınavı ve yarıyıl sonu bütünleme sınavları, tarihleri ve sonuçları ÖBYS’de öğrenciye ilan edilir.

(5) Yarıyıl sonu bütünleme sınavına, mezuniyet koşulunu yerine getirmiş olanlar hariç, ilgili yarıyıl sonunda kayıtlı olduğu derslerden C’nin altında notu olan öğrenciler katılabilir. İlgili yarıyıl sonunda oluşan en yüksek not başarı notudur.

Başarı notları

MADDE 17 – (1) Öğrencilere, kayıtlı oldukları her ders için aşağıdaki harf notlarından biri, dersin öğretim elemanı tarafından verilir:

a)                  Notlar              Katsayı

                     A                        4,0

                     A-                       3,7

                     B+                      3,3

                     B                        3,0

                     B-                       2,7

                     C+                      2,3

                     C                        2,0

                     C-                       1,7

                     D+                      1,3

                     D                        1,0

                     D-                       0,7

                     F                         0,0

b) Ayrıca, aşağıdaki harf notlarından;

1) P: Ders devam ediyor,

2) E: Yarıyıl içi çalışmaları eksik,

3) V: Dersten çekilmiş,

4) Y: Başarılı,

5) Z: Başarısız

olarak tanımlanır.

(2) Herhangi bir dersten F ve Z notunu alan öğrenci, o dersten başarısız sayılır.

(3) Bir dersin yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrenciye F notu verilir.

(4) Yarıyıl sonu sınavlarına girdiği halde, yarıyıl içi çalışmalarında eksiklikleri olan öğrenciye E notu verilir. Öğrenci, o dersin yarıyıl sonu sınavı tarihinden itibaren on gün içinde eksiklikleri tamamlamak zorundadır. Bu sürenin uzatılmasına, öğrencinin başvurusu ve ilgili öğretim elemanının onayı ile ilgili bölüm/program başkanı karar verir ve durumu ÖİDB’ye bildirir. Bu süre içinde gerekli çalışmaları tamamlayan öğrenciye başarı notu verilir, tamamlayamayan öğrencinin notu ise F’ye dönüşür.

(5) V notu, dersten çekilen öğrenciye verilir.

(6) Başka yükseköğretim kurumlarından geçiş yapmış, ayrılmış ya da mezun olmuş olan öğrencilerin Üniversiteye kayıt yaptırmaları ve muafiyet talebinde bulunmaları halinde daha önce almış oldukları derslerden, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca eşdeğerliği kabul edilen derslere Senato tarafından kabul edilen not dönüşümlerine göre başarı notu verilir.

(7) Diğer sistemlerdeki notların Üniversite not sistemine dönüşüm esasları Senato tarafından belirlenir.

https://oidb.iku.edu.tr/

Kalite Güvencesi

Yükseköğretim programlarının niteliğinin gözetilmesi için;

YÖK, yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen eğitim ve öğretimle diğer faaliyetlerin planlanması, düzenlenmesi, yönetilmesi ve denetiminden sorumludur.

YÖK tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde her yıl hazırlanan yükseköğretim kurumlarına ait “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları” yayımlanır. Bu raporlara göre hazırlanan, yükseköğretim kurumlarına yönelik nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren raporlarda YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.

YÖK tarafından her yıl vakıf yükseköğretim kurumlarına ait akademik, idari ve mali verileri içeren “Vakıf Yükseköğretim Kurumları Raporu” yayımlanır. Vakıf yükseköğretim kurumlarına yönelik yapılan nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren bu raporlar YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır. Yükseköğretimde lisans programlarının kalite güvencesi “Yükseköğretim Diploma Programlarının Kalite Güvencesinin Sağlanmasına Yönelik Usul ve Esaslar” a göre sağlanır:

1. Öğretim Programlarının Oluşturulması ve Onaylanması:

1.1. YÖK, yükseköğretim kurumlarında lisans bölüm ve programların açılması için gerekli olan asgari standart ve ölçütleri YÖK belirler.

1.2. Yükseköğretim kurumlarında lisans programlarının müfredatı ve her bir programın öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının neler olacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir.

 

1.3. Ulusal Çekirdek Eğitim Programlarının müfredatı ilgili Dekanlar Konseyi tarafından kabul edildikten sonra YÖK’ün onayıyla yükseköğretim kurumları tarafından uygulanır.

2. Ölçme-Değerlendirme: Her bir lisans programının öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının ölçme ve değerlendirmesinin nasıl yapılacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumları tarafından hazırlanan eğitim ve öğretim ve sınav yönetmeliğine göre yürütülür.

3. Belgelendirme: Lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, yükseköğretim kurumları tarafından belirlenen ders kredilerini ve diğer yükümlülükleri başarı ile tamamlamaları halinde; lisans diploması alır.

4. Öz Değerlendirme-Dış Değerlendirme: Yükseköğretim kurumları, sürekli izleme bağlamında, her yılın başında bir önceki yıla ait “Kurum İç Değerlendirme Raporlarını” Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından hazırlanan Bilgi Sistemine girer. YÖKAK, yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirmesine ilişkin hazırladığı “Kurumsal Geri Bildirim Raporu”nu kamuoyuyla paylaşılır. Ayrıca, YÖKAK tarafından yetkilendirilen veya tanınan akreditasyon kuruluşları tarafından verilen akreditasyon kararları da programların yeterliliklerinin kalite güvencesinin sağlandığını gösterir. YÖKAK mevzuatı gereği belirlenen yeterliliklere ilişkin düzenli gözden geçirme faaliyetleri yapar.

Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK)

Başlangıç: 01.05.2022 / Bitiş: 30.09.2024

Giriş Şartı
 • Ortaöğretim kurumlarından ya da denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanan yabancı ülke ortaöğretim kurumlarından mezun olmak ve yükseköğretim kurumlarının lisans programlarına kabul şartlarını sağlamış olmak.
 • Usul ve esasları YÖK tarafından belirlenen, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan merkezi sınav sonucunda yükseköğretim kurumunun ilgili lisans programına yerleştirilmiş olmak.
 • Usul ve esasları YÖK tarafından belirlenen, yükseköğretim kurumlarının özel yetenek sınavıyla öğrenci kabul eden programları için ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınav sonucunda yeterli puanı almış ve özel yetenek sınavını başarmış olmak.
 • Usul ve esasları YÖK tarafından belirlenen, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonucunda önlisans mezunları için yükseköğretim kurumlarında bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına yerleştirilmiş olmak.

https://oidb.iku.edu.tr/

Başarma Şartları Asgari 254 AKTS ders kredisini başarmak ve varsa ilgili yükseköğretim kurumunun belirlemiş olduğu diğer yükümlülükleri yerine getirmiş olmak. 
İlerleme Yolları (İlişki Türü)
 • Lisans diplomasına sahip olanlar, yüksek lisans programlarına ve ilgili şartları sağlamaları halinde lisans derecesi ile kabul edilen doktora ve sanatta yeterlik programlarına devam edebilirler. 
 • Lisans öğrencileri, eğitim almakta oldukları yükseköğretim kurumlarının açtıkları çift anadal  programlarına katılma hakkına sahiptir. Çift anadal programlarına kayıtlı öğrenciler, iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp, başarılı olmaları halinde iki ayrı lisans diploması alabilirler.
Yasal Dayanağı

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

1.1. Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

1.2. Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik

2. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu (Ek Madde-35)

2.1.Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0030222114


Yeterlilik Adı
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) Lisans Diploması

Sorumlu Kurum
İstanbul Kültür Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Ataköy 7-8-9-10, E5 Karayolu Üzeri Ataköy Yerleşkesi, 34158 Bakırköy

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Genel

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08


AYÇ Seviyesi
6

TYÇ Seviyesi
6
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08


Kategori
Ana

Kredi Değeri
254

Programın Normal Süresi
4 Yıl

Program Profili (Amaç)
 • İnşaat Mühendisliği (İngilizce) Programı, ortaöğretim yeterliliklerine dayalı, sekiz yarıyıllık bir programı kapsayan ve belirli bir öğrenme alanına veya mesleğe yönelik eğitim veren bir yükseköğretim programıdır.

Öğrenme Ortamları
 • Öğrenme örgün, açık veya uzaktan öğretim şeklinde gerçekleşir. Ayrıca; uygulamalı eğitimler yükseköğretim kurumları bünyesindeki laboratuvar ve atölyelerde ya da endüstride, sağlık kurumlarında ve iş yerlerinde staj veya iş yeri eğitimi olarak yapılmaktadır.

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi kazanır.
 • Deney tasarlama ve yürütme, veri analizi ve yorumlama becerisi kazanır.
 • İhtiyaçları karşılayacak bir sistem, öğe veya süreç tasarlama becerisi kazanır.
 • Çok alanlı takımlarda çalışabilme becerisi kazanır.
 • Mühendislik problemlerini tanımlayabilme, formüle etme ve çözme becerisi kazanır.
 • Profesyonel ve etik sorumlulukları anlayış kazanır.
 • Etkili iletişim becerisi kazanır.
 • Küresel ve toplumsal bağlamda mühendislik çözümlerinin etkisini anlamak için gerekli kapsamlı eğitim alır.
 • Hayat boyu öğrenebilme becerisini ve ihtiyacını tanımlayabilir.
 • Çağdaş meseleler hakkında bilgi kazanır.
 • Mühendislik icrası için gerekli teknikleri, yetenekleri ve modern mühendislik gereçlerini kullanma becerisi kazanır.

Anahtar Yetkinlikler
 • Okuma yazma yetkinliği
 • Yabancı dil kullanma yetkinliği
 • Matematiksel yetkinlik ve bilim, teknoloji ve mühendislikte yetkinlik
 • Dijital yetkinlik
 • Kişisel, sosyal ve öğrenmeyi öğrenme yetkinliği
 • Girişimcilik yetkinliği
 • İfade yetkinliği

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Ölçme ve değerlendirme yöntemleri; sınav çeşitleri ve bunların ders başarı notuna katkısı, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir.

Ölçme ve değerlendirmede ödev, proje, uygulama, ara sınav ve dönem sonu sınavı gibi farklı yöntemler kullanılır. Öğrenci başarısının değerlendirilmesinde harfe veya nota dayalı sistemler kullanılır.

 

İKÜ Yönetmelik: Sınavlar ve değerlendirme

MADDE 16 – (1) Öğrencilere, bir yarıyılda, bitirme projesi, proje, staj ve benzeri dersler dışında her dersten en az bir ara sınav, bir yarıyıl sonu sınavı ve yarıyıl sonu bütünleme sınavı uygulanır. Öğretim elemanı, uygun gördüğü takdirde ödev, laboratuvar ve benzeri çalışmaları ara sınav olarak değerlendirebilir ve sonuçlar akademik takvimde belirtilen süre içinde öğrencilere ÖBYS üzerinden ilan edilir. Her yarıyıl sonunda öğrencilere başarı notu verilirken, ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı ya da yarıyıl sonu bütünleme sınavı sonuçları, yarıyıl içi çalışmaları ve derse devamları göz önünde tutulur. Ağırlıkların belirlenmesinde ilgili öğretim elemanı yetkilidir. Öğretim elemanı, yarıyıl başında değerlendirme ölçütlerini öğrencilere duyurur ve ilgili bölüm/program başkanlığına bilgi verir. Dersle ilgili tüm evrak, yarıyıl sonunda bölüm/program başkanlığına teslim edilir.

(2) Bir yarıyılda bitirme projesi veya proje gibi dersler için, yapılan değerlendirme sonucunda oluşan ders başarı harf notları fakülte/meslek yüksekokulu, bölüm/programlarda gerekli görüldüğü hallerde ilgili yönetim kurulu tarafından oluşturulacak kurullar tarafından belirlenir.

(3) İş yeri uygulamaları veya stajlar, Senato tarafından belirlenen esaslara göre uygulanır. Eğitim-öğretim programında yer alan bütün derslerini başaran öğrenciler dâhil tüm öğrencilerden staj çalışmasını her yarıyıl başına kadar tamamlamayan ya da başarısız olan öğrenciler, akademik takvimde belirtilen tarihlerde kayıt yenileme işlemini yapmak ve iş yeri uygulamaları veya stajlar için kayıt yaptırmak zorundadır.

(4) Ara sınav, yarıyıl sonu sınavı ve yarıyıl sonu bütünleme sınavları, tarihleri ve sonuçları ÖBYS’de öğrenciye ilan edilir.

(5) Yarıyıl sonu bütünleme sınavına, mezuniyet koşulunu yerine getirmiş olanlar hariç, ilgili yarıyıl sonunda kayıtlı olduğu derslerden C’nin altında notu olan öğrenciler katılabilir. İlgili yarıyıl sonunda oluşan en yüksek not başarı notudur.

Başarı notları

MADDE 17 – (1) Öğrencilere, kayıtlı oldukları her ders için aşağıdaki harf notlarından biri, dersin öğretim elemanı tarafından verilir:

a)                  Notlar              Katsayı

                     A                        4,0

                     A-                       3,7

                     B+                      3,3

                     B                        3,0

                     B-                       2,7

                     C+                      2,3

                     C                        2,0

                     C-                       1,7

                     D+                      1,3

                     D                        1,0

                     D-                       0,7

                     F                         0,0

b) Ayrıca, aşağıdaki harf notlarından;

1) P: Ders devam ediyor,

2) E: Yarıyıl içi çalışmaları eksik,

3) V: Dersten çekilmiş,

4) Y: Başarılı,

5) Z: Başarısız

olarak tanımlanır.

(2) Herhangi bir dersten F ve Z notunu alan öğrenci, o dersten başarısız sayılır.

(3) Bir dersin yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrenciye F notu verilir.

(4) Yarıyıl sonu sınavlarına girdiği halde, yarıyıl içi çalışmalarında eksiklikleri olan öğrenciye E notu verilir. Öğrenci, o dersin yarıyıl sonu sınavı tarihinden itibaren on gün içinde eksiklikleri tamamlamak zorundadır. Bu sürenin uzatılmasına, öğrencinin başvurusu ve ilgili öğretim elemanının onayı ile ilgili bölüm/program başkanı karar verir ve durumu ÖİDB’ye bildirir. Bu süre içinde gerekli çalışmaları tamamlayan öğrenciye başarı notu verilir, tamamlayamayan öğrencinin notu ise F’ye dönüşür.

(5) V notu, dersten çekilen öğrenciye verilir.

(6) Başka yükseköğretim kurumlarından geçiş yapmış, ayrılmış ya da mezun olmuş olan öğrencilerin Üniversiteye kayıt yaptırmaları ve muafiyet talebinde bulunmaları halinde daha önce almış oldukları derslerden, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca eşdeğerliği kabul edilen derslere Senato tarafından kabul edilen not dönüşümlerine göre başarı notu verilir.

(7) Diğer sistemlerdeki notların Üniversite not sistemine dönüşüm esasları Senato tarafından belirlenir.

https://oidb.iku.edu.tr/


Kalite Güvencesi

Yükseköğretim programlarının niteliğinin gözetilmesi için;

YÖK, yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen eğitim ve öğretimle diğer faaliyetlerin planlanması, düzenlenmesi, yönetilmesi ve denetiminden sorumludur.

YÖK tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde her yıl hazırlanan yükseköğretim kurumlarına ait “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları” yayımlanır. Bu raporlara göre hazırlanan, yükseköğretim kurumlarına yönelik nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren raporlarda YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.

YÖK tarafından her yıl vakıf yükseköğretim kurumlarına ait akademik, idari ve mali verileri içeren “Vakıf Yükseköğretim Kurumları Raporu” yayımlanır. Vakıf yükseköğretim kurumlarına yönelik yapılan nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren bu raporlar YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır. Yükseköğretimde lisans programlarının kalite güvencesi “Yükseköğretim Diploma Programlarının Kalite Güvencesinin Sağlanmasına Yönelik Usul ve Esaslar” a göre sağlanır:

1. Öğretim Programlarının Oluşturulması ve Onaylanması:

1.1. YÖK, yükseköğretim kurumlarında lisans bölüm ve programların açılması için gerekli olan asgari standart ve ölçütleri YÖK belirler.

1.2. Yükseköğretim kurumlarında lisans programlarının müfredatı ve her bir programın öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının neler olacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir.

 

1.3. Ulusal Çekirdek Eğitim Programlarının müfredatı ilgili Dekanlar Konseyi tarafından kabul edildikten sonra YÖK’ün onayıyla yükseköğretim kurumları tarafından uygulanır.

2. Ölçme-Değerlendirme: Her bir lisans programının öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının ölçme ve değerlendirmesinin nasıl yapılacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumları tarafından hazırlanan eğitim ve öğretim ve sınav yönetmeliğine göre yürütülür.

3. Belgelendirme: Lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, yükseköğretim kurumları tarafından belirlenen ders kredilerini ve diğer yükümlülükleri başarı ile tamamlamaları halinde; lisans diploması alır.

4. Öz Değerlendirme-Dış Değerlendirme: Yükseköğretim kurumları, sürekli izleme bağlamında, her yılın başında bir önceki yıla ait “Kurum İç Değerlendirme Raporlarını” Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından hazırlanan Bilgi Sistemine girer. YÖKAK, yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirmesine ilişkin hazırladığı “Kurumsal Geri Bildirim Raporu”nu kamuoyuyla paylaşılır. Ayrıca, YÖKAK tarafından yetkilendirilen veya tanınan akreditasyon kuruluşları tarafından verilen akreditasyon kararları da programların yeterliliklerinin kalite güvencesinin sağlandığını gösterir. YÖKAK mevzuatı gereği belirlenen yeterliliklere ilişkin düzenli gözden geçirme faaliyetleri yapar.

Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK)

Başlangıç: 01.05.2022 / Bitiş: 30.09.2024


Giriş Şartı
 • Ortaöğretim kurumlarından ya da denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanan yabancı ülke ortaöğretim kurumlarından mezun olmak ve yükseköğretim kurumlarının lisans programlarına kabul şartlarını sağlamış olmak.
 • Usul ve esasları YÖK tarafından belirlenen, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan merkezi sınav sonucunda yükseköğretim kurumunun ilgili lisans programına yerleştirilmiş olmak.
 • Usul ve esasları YÖK tarafından belirlenen, yükseköğretim kurumlarının özel yetenek sınavıyla öğrenci kabul eden programları için ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınav sonucunda yeterli puanı almış ve özel yetenek sınavını başarmış olmak.
 • Usul ve esasları YÖK tarafından belirlenen, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonucunda önlisans mezunları için yükseköğretim kurumlarında bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına yerleştirilmiş olmak.

https://oidb.iku.edu.tr/


Başarma Şartları
Asgari 254 AKTS ders kredisini başarmak ve varsa ilgili yükseköğretim kurumunun belirlemiş olduğu diğer yükümlülükleri yerine getirmiş olmak. 

İlerleme Yolları (İlişki Türü)
 • Lisans diplomasına sahip olanlar, yüksek lisans programlarına ve ilgili şartları sağlamaları halinde lisans derecesi ile kabul edilen doktora ve sanatta yeterlik programlarına devam edebilirler. 
 • Lisans öğrencileri, eğitim almakta oldukları yükseköğretim kurumlarının açtıkları çift anadal  programlarına katılma hakkına sahiptir. Çift anadal programlarına kayıtlı öğrenciler, iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp, başarılı olmaları halinde iki ayrı lisans diploması alabilirler.

Yasal Dayanağı

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

1.1. Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

1.2. Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik

2. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu (Ek Madde-35)

2.1.Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği


Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0030222114

Qualification Title
Civil Engineering
Awarding BodyIstanbul Kultur University
Awarding Body Contact
Awarding Body Urlwww.iku.edu.tr
OrientationGeneral
EQF Level6
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 6
Thematic AreasBuilding and civil engineering
National Occupation Classification

ISCO 08

CategoryMain
Credit Value254
Program Duration4 Yıl
Program Profile
 • Civil Engineering Programme is a higher education programme based on secondary education qualifications, covering a programme of eight semesters and providing education for a specific learning area or profession.
Learning Environments

Education takes place in the form of class, open or distance education. In addition, practical training is carried out in laboratories and workshops within higher education institutions or as internships or workplace training in industry, health institutions and workplaces.

Description
 • Gains the ability to apply mathematics, science and engineering knowledge.
 • Gains the ability to design and conduct experiments, analyse and interpret  data.
 • Gains the ability to design a system, element or process to meet the needs.
 • Gains the ability to work in multi-disciplinary teams.
 • Gains the ability to define, formulate and solve engineering problems.
 • Gains an understanding of professional and ethical responsibilities.
 • Gains effective communication skills.
 • Gains the necessary comprehensive education to understand the impact of
 • engineering solutions in a global and societal context.
 • Define the ability and need for lifelong learning.
 • Gains knowledge of contemporary issues.
 • Gains the ability to use the techniques, skills and modern engineering
 • equipment necessary for the practice of engineering.
Key Competencies
 • Literacy competence
 • Competence in using a foreign language
 • Mathematical competence and competence in science, technology and engineering
 • Digital competence
 • Personal, social and learning to learn competence
 • Entrepreneurial competence
 • Self Expression competence
Further Info

IKU Bylaw: Exams and evaluation

ARTICLE 16 - (1) In a semester, students are given at least one midterm exam, one final exam and a final make-up exam from each course except for graduation project, project, internship and similar courses. If the instructor deems appropriate, homework, laboratory and similar studies can be evaluated as midterm exams and the results are announced to the students via ÖBYS within the period specified in the academic calendar. At the end of each semester, the results of the mid-term and final exams or final make-up exams, mid-term studies and attendance are taken into consideration. The relevant instructor is authorised to determine the weights. The instructor announces the evaluation criteria to the students at the beginning of the semester and informs the relevant department / programme head. All documents related to the course are submitted to the head of the department/programme at the end of the semester.

(2) For courses such as graduation project or project in a semester, the letter grades of the course success letter grades as a result of the evaluation are determined by the boards to be established by the relevant board of directors if deemed necessary in faculties / vocational schools, departments / programmes.

(3) Workplace practices or internships are applied according to the principles determined by the Senate. All students, including students who have succeeded in all courses in the education programme, who have not completed their internship work until the beginning of each semester or who have failed, must renew their registration on the dates specified in the academic calendar and register for workplace practices or internships.

(4) Midterm exams, final exams and final make-up exams, their dates and results are announced to the students on ÖBYS.

(5) Students with a grade below C in the courses they are enrolled in at the end of the relevant semester, except for those who have fulfilled the graduation requirement, can participate in the end-of-semester make-up exam. The highest grade at the end of the relevant semester is the success grade.

ARTICLE 17 - (1) Students are given one of the following letter grades for each course they are enrolled in by the instructor of the course:

a)                  Letter Grades

                     A 4,0

                     A- 3,7

                     B+ 3,3

                     B 3,0

                     B- 2,7

                     C+ 2,3

                     C 2,0

                     C- 1,7

                     D+ 1,3

                     D 1,0

                     D- 0,7

                     F 0,0

b) In addition, the following letter grades;

1) P: The course continues,

2) E: Incomplete semester work,

3) V: Withdrew from class,

4) Y: Successful,

5) Z: Failed.

(2) A student who receives a grade of F and Z in any course is considered unsuccessful in that course.

(3) A grade of F is given to a student who fails to take the final exam of a course.

(4) A grade of E is given to a student who takes the final exams but has deficiencies in the semester studies. The student must complete the deficiencies within ten days from the date of the final exam of that course. The head of the relevant department/programme decides on the extension of this period upon the application of the student and the approval of the relevant instructor and notifies the Registrar's Office. The student who completes the necessary work within this period is given a success grade, and the grade of the student who fails to complete the work turns into F.

(5) Grade V is given to the student who withdraws from the course.

(6) If students who have transferred, left or graduated from other higher education institutions register to the University and request exemption from the courses they have taken before, the courses that are accepted as equivalent in accordance with the provisions of the relevant legislation are given a success grade according to the grade conversions accepted by the Senate.

(7) The principles of conversion of grades in other systems to the University grading system are determined by the Senate.

https://oidb.iku.edu.tr/

Quality Assurance

To monitor the quality of higher education programmes;

YÖK is responsible for the planning, organisation, management and supervision of education and training and other activities carried out in higher education institutions.

"University Monitoring and Evaluation Reports" of higher education institutions prepared every year within the framework of the criteria determined by CoHE are published. The reports prepared according to these reports, which include quantitative and qualitative evaluations of higher education institutions, are shared with the public by YÖK.

Every year, YÖK publishes the "Foundation Higher Education Institutions Report" containing academic, administrative and financial data of foundation higher education institutions. These reports, which include quantitative and qualitative evaluations of foundation higher education institutions, are shared with the public by YÖK. Quality assurance of undergraduate programmes in higher education is ensured according to the "Procedures and Principles for Ensuring Quality Assurance of Higher Education Diploma Programmes":

1. Creation and Approval of Curriculum:

1.1. YÖK determines the minimum standards and criteria required for the opening of undergraduate departments and programmes in higher education institutions.

1.2. The curriculum of undergraduate programmes in higher education institutions and the learning outcomes to be gained by the students in each programme are determined by the senates of higher education institutions in accordance with the basic principles determined by YÖK.

1.3. The curricula of the National Core Education Programmes are adopted by the relevant Council of Deans and implemented by higher education institutions with the approval of the Council of Higher Education.

2. Assessment and Evaluation: The measurement and evaluation of the learning outcomes of each undergraduate programme is carried out according to the education, training and examination regulations prepared by higher education institutions in accordance with the basic principles determined by YÖK.

3. Certification: Students enrolled in undergraduate programmes, if they successfully complete the course credits and other obligations determined by higher education institutions; receive a bachelor's degree.

4. Self-Assessment-External Evaluation: Higher education institutions, in the context of continuous monitoring, enter the "Institutional Internal Evaluation Reports" of the previous year at the beginning of each year into the Information System prepared by the Higher Education Quality Board (YÖKAK). YÖKAK shares the "Institutional Feedback Report" prepared for the external evaluation of higher education institutions with the public. In addition, accreditation decisions given by accreditation bodies authorised or recognised by YÖKAK also indicate that the quality assurance of the qualifications of the programmes is ensured. YÖKAK carries out regular review activities regarding the qualifications determined in accordance with the legislation.

Association for Evaluation and Accreditation of Engineering Education Programmes (MÜDEK)

Access Requirements
 • To graduate from secondary education institutions or foreign secondary education institutions whose equivalence is approved by the Ministry of National Education and to meet the admission requirements for undergraduate programmes of higher education institutions.
 • To be placed in the relevant undergraduate programme of the higher education institution as a result of the central examination conducted by the Measurement, Selection and Placement Centre (ÖSYM), the procedures and principles of which are determined by YÖK.
 • To have obtained sufficient points as a result of the central exam conducted by ÖSYM for the programmes of higher education institutions that accept students with special aptitude exam, the procedures and principles of which are determined by YÖK, and to have succeeded in the special aptitude exam.
 • To be placed in undergraduate programmes that are the continuation of the fields they have completed in higher education institutions for associate degree graduates as a result of the Vertical Transfer Examination (DGS) conducted by ÖSYM, the procedures and principles of which are determined by YÖK.

https://oidb.iku.edu.tr/

Conditions for Success To achieve a minimum of 254 ECTS course credits and to fulfil other obligations, if any, determined by the relevant higher education institution
Progression Paths (Relationship Type)
 • Those who have a bachelor's degree can continue their studies in master's degree programmes and, if they meet the relevant requirements, in doctorate and proficiency in art programmes accepted with a bachelor's degree. 
 • Undergraduate students have the right to participate in double major programmes offered by the higher education institutions where they are studying. Students enrolled in double major programmes can take courses from two diploma programmes simultaneously and if they are successful, they can receive two separate undergraduate diplomas.
Legal Basis

1. Higher Education Law No. 2547

1.1. Regulation on the Principles of Transferring Between Associate and Undergraduate Degree Programmes, Double Major, Minor and Inter-Institutional Credit Transfer in Higher Education Institutions

1.2. Regulation on the Continuation of Graduates of Vocational Schools and Open Education Associate Degree Programmes to Undergraduate Education

2. Higher Education Law No. 2547 (Additional Article-35)

2.1. Regulation on Higher Education Quality Assurance and Higher Education Quality Board

Validity Period (If Any)

The qualification is valid at all times.

Url Open Address
Qualification Code

TR0030222114


Qualification Title
Civil Engineering

Awarding Body
Istanbul Kultur University

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Orientation
General

National Occupation Classification

ISCO 08


EQF Level
6

TQF Level
6
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification

ISCO 08


Category
Main

Credit Value
254

Program Duration
4 Yıl

Program Profile
 • Civil Engineering Programme is a higher education programme based on secondary education qualifications, covering a programme of eight semesters and providing education for a specific learning area or profession.

Learning Environments

Education takes place in the form of class, open or distance education. In addition, practical training is carried out in laboratories and workshops within higher education institutions or as internships or workplace training in industry, health institutions and workplaces.


Description
 • Gains the ability to apply mathematics, science and engineering knowledge.
 • Gains the ability to design and conduct experiments, analyse and interpret  data.
 • Gains the ability to design a system, element or process to meet the needs.
 • Gains the ability to work in multi-disciplinary teams.
 • Gains the ability to define, formulate and solve engineering problems.
 • Gains an understanding of professional and ethical responsibilities.
 • Gains effective communication skills.
 • Gains the necessary comprehensive education to understand the impact of
 • engineering solutions in a global and societal context.
 • Define the ability and need for lifelong learning.
 • Gains knowledge of contemporary issues.
 • Gains the ability to use the techniques, skills and modern engineering
 • equipment necessary for the practice of engineering.

Key Competencies
 • Literacy competence
 • Competence in using a foreign language
 • Mathematical competence and competence in science, technology and engineering
 • Digital competence
 • Personal, social and learning to learn competence
 • Entrepreneurial competence
 • Self Expression competence

Further Info

IKU Bylaw: Exams and evaluation

ARTICLE 16 - (1) In a semester, students are given at least one midterm exam, one final exam and a final make-up exam from each course except for graduation project, project, internship and similar courses. If the instructor deems appropriate, homework, laboratory and similar studies can be evaluated as midterm exams and the results are announced to the students via ÖBYS within the period specified in the academic calendar. At the end of each semester, the results of the mid-term and final exams or final make-up exams, mid-term studies and attendance are taken into consideration. The relevant instructor is authorised to determine the weights. The instructor announces the evaluation criteria to the students at the beginning of the semester and informs the relevant department / programme head. All documents related to the course are submitted to the head of the department/programme at the end of the semester.

(2) For courses such as graduation project or project in a semester, the letter grades of the course success letter grades as a result of the evaluation are determined by the boards to be established by the relevant board of directors if deemed necessary in faculties / vocational schools, departments / programmes.

(3) Workplace practices or internships are applied according to the principles determined by the Senate. All students, including students who have succeeded in all courses in the education programme, who have not completed their internship work until the beginning of each semester or who have failed, must renew their registration on the dates specified in the academic calendar and register for workplace practices or internships.

(4) Midterm exams, final exams and final make-up exams, their dates and results are announced to the students on ÖBYS.

(5) Students with a grade below C in the courses they are enrolled in at the end of the relevant semester, except for those who have fulfilled the graduation requirement, can participate in the end-of-semester make-up exam. The highest grade at the end of the relevant semester is the success grade.

ARTICLE 17 - (1) Students are given one of the following letter grades for each course they are enrolled in by the instructor of the course:

a)                  Letter Grades

                     A 4,0

                     A- 3,7

                     B+ 3,3

                     B 3,0

                     B- 2,7

                     C+ 2,3

                     C 2,0

                     C- 1,7

                     D+ 1,3

                     D 1,0

                     D- 0,7

                     F 0,0

b) In addition, the following letter grades;

1) P: The course continues,

2) E: Incomplete semester work,

3) V: Withdrew from class,

4) Y: Successful,

5) Z: Failed.

(2) A student who receives a grade of F and Z in any course is considered unsuccessful in that course.

(3) A grade of F is given to a student who fails to take the final exam of a course.

(4) A grade of E is given to a student who takes the final exams but has deficiencies in the semester studies. The student must complete the deficiencies within ten days from the date of the final exam of that course. The head of the relevant department/programme decides on the extension of this period upon the application of the student and the approval of the relevant instructor and notifies the Registrar's Office. The student who completes the necessary work within this period is given a success grade, and the grade of the student who fails to complete the work turns into F.

(5) Grade V is given to the student who withdraws from the course.

(6) If students who have transferred, left or graduated from other higher education institutions register to the University and request exemption from the courses they have taken before, the courses that are accepted as equivalent in accordance with the provisions of the relevant legislation are given a success grade according to the grade conversions accepted by the Senate.

(7) The principles of conversion of grades in other systems to the University grading system are determined by the Senate.

https://oidb.iku.edu.tr/


Quality Assurance

To monitor the quality of higher education programmes;

YÖK is responsible for the planning, organisation, management and supervision of education and training and other activities carried out in higher education institutions.

"University Monitoring and Evaluation Reports" of higher education institutions prepared every year within the framework of the criteria determined by CoHE are published. The reports prepared according to these reports, which include quantitative and qualitative evaluations of higher education institutions, are shared with the public by YÖK.

Every year, YÖK publishes the "Foundation Higher Education Institutions Report" containing academic, administrative and financial data of foundation higher education institutions. These reports, which include quantitative and qualitative evaluations of foundation higher education institutions, are shared with the public by YÖK. Quality assurance of undergraduate programmes in higher education is ensured according to the "Procedures and Principles for Ensuring Quality Assurance of Higher Education Diploma Programmes":

1. Creation and Approval of Curriculum:

1.1. YÖK determines the minimum standards and criteria required for the opening of undergraduate departments and programmes in higher education institutions.

1.2. The curriculum of undergraduate programmes in higher education institutions and the learning outcomes to be gained by the students in each programme are determined by the senates of higher education institutions in accordance with the basic principles determined by YÖK.

1.3. The curricula of the National Core Education Programmes are adopted by the relevant Council of Deans and implemented by higher education institutions with the approval of the Council of Higher Education.

2. Assessment and Evaluation: The measurement and evaluation of the learning outcomes of each undergraduate programme is carried out according to the education, training and examination regulations prepared by higher education institutions in accordance with the basic principles determined by YÖK.

3. Certification: Students enrolled in undergraduate programmes, if they successfully complete the course credits and other obligations determined by higher education institutions; receive a bachelor's degree.

4. Self-Assessment-External Evaluation: Higher education institutions, in the context of continuous monitoring, enter the "Institutional Internal Evaluation Reports" of the previous year at the beginning of each year into the Information System prepared by the Higher Education Quality Board (YÖKAK). YÖKAK shares the "Institutional Feedback Report" prepared for the external evaluation of higher education institutions with the public. In addition, accreditation decisions given by accreditation bodies authorised or recognised by YÖKAK also indicate that the quality assurance of the qualifications of the programmes is ensured. YÖKAK carries out regular review activities regarding the qualifications determined in accordance with the legislation.

Association for Evaluation and Accreditation of Engineering Education Programmes (MÜDEK)


Access Requirements
 • To graduate from secondary education institutions or foreign secondary education institutions whose equivalence is approved by the Ministry of National Education and to meet the admission requirements for undergraduate programmes of higher education institutions.
 • To be placed in the relevant undergraduate programme of the higher education institution as a result of the central examination conducted by the Measurement, Selection and Placement Centre (ÖSYM), the procedures and principles of which are determined by YÖK.
 • To have obtained sufficient points as a result of the central exam conducted by ÖSYM for the programmes of higher education institutions that accept students with special aptitude exam, the procedures and principles of which are determined by YÖK, and to have succeeded in the special aptitude exam.
 • To be placed in undergraduate programmes that are the continuation of the fields they have completed in higher education institutions for associate degree graduates as a result of the Vertical Transfer Examination (DGS) conducted by ÖSYM, the procedures and principles of which are determined by YÖK.

https://oidb.iku.edu.tr/


Conditions for Success
To achieve a minimum of 254 ECTS course credits and to fulfil other obligations, if any, determined by the relevant higher education institution

Progression Paths (Relationship Type)
 • Those who have a bachelor's degree can continue their studies in master's degree programmes and, if they meet the relevant requirements, in doctorate and proficiency in art programmes accepted with a bachelor's degree. 
 • Undergraduate students have the right to participate in double major programmes offered by the higher education institutions where they are studying. Students enrolled in double major programmes can take courses from two diploma programmes simultaneously and if they are successful, they can receive two separate undergraduate diplomas.

Legal Basis

1. Higher Education Law No. 2547

1.1. Regulation on the Principles of Transferring Between Associate and Undergraduate Degree Programmes, Double Major, Minor and Inter-Institutional Credit Transfer in Higher Education Institutions

1.2. Regulation on the Continuation of Graduates of Vocational Schools and Open Education Associate Degree Programmes to Undergraduate Education

2. Higher Education Law No. 2547 (Additional Article-35)

2.1. Regulation on Higher Education Quality Assurance and Higher Education Quality Board


Validity Period (If Any)

The qualification is valid at all times.


Url
Open Address