Yeterlilik Kodu

TR0030222194

Yeterlilik Adı
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) Lisans Diploması
Sorumlu Kurumİstanbul Gelişim Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiCihangir Mahallesi Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No:1 Avcılar / İSTANBUL
Sorumlu Kurum URLhttps://gelisim.edu.tr/
YönelimGenel
AYÇ Seviyesi6
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 6
Sınıflandırma (Tematik Alan)İnşaat ve inşaat mühendisliği
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08

KategoriAna
Kredi Değeri240
Programın Normal Süresi 4 Yıl
Program Profili (Amaç)
 • Ortaöğretim yeterliliklerine dayalı, sekiz yarıyıllık bir programı kapsayan ve belirli bir öğrenme alanına veya mesleğe yönelik eğitim veren bir yükseköğretim programıdır.
Öğrenme Ortamları
 • Öğrenme örgün, açık veya uzaktan öğretim şeklinde gerçekleşir. Ayrıca; uygulamalı eğitimler yükseköğretim kurumları bünyesindeki laboratuvar ve atölyelerde ya da endüstride, sağlık kurumlarında ve iş yerlerinde staj veya iş yeri eğitimi olarak yapılmaktadır.
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • İnşaat Mühendisliğinde kullanılan biçimsel sistemleri ele alır ve değişik metotlarını tartışır.
 • İnşaat Mühendisliğinde proje sunumu için tasarımın doğru ifade edilmesini formüle eder.
 • İnşaat mühendisliğinde tasarım ve uygulama konularında gerekli araştırmaları yapabilme becerilerine sahiptir.
 • İnşaat Mühendisliği disiplininde üretim alanlarında bağımsız olarak iş yapabilme ve bu konularda sorumluluk alır.
 • İnşaat Mühendisliği mesleğinin gereği olarak güncel değişimleri izler ve yenilikleri takip etme becerisine sahip olarak yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinir.
 • Bir birey olarak; Sosyal ve mesleki sorumluluklarının farkına varır.
 • İnşaat Mühendisliğinde yapı yönetiminin yetki ve sorumlulukları içinde yer alır.
Anahtar Yetkinlikler

Aşağıda sıralanan anahtar yetkinliklere ileri düzeyde sahiptir.

 • Okuma yazma yetkinliği
 • Çoklu dil yetkinliği
 • Matematiksel yetkinlik ve bilim, teknoloji ve mühendislikte yetkinlik
 • Dijital yetkinlik
 • Kişisel, sosyal ve öğrenmeyi öğrenme yetkinliği
 • Vatandaşlık yetkinliği
 • Girişimcilik yetkinliği
 • Kültürel farkındalık ve ifade yetkinliği
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
 • Ölçme ve değerlendirme yöntemleri; sınav çeşitleri ve bunların ders başarı notuna katkısı, bu konularda Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir.
 • Ölçme ve değerlendirmede ödev, proje, uygulama, ara sınav ve dönem sonu sınavı gibi farklı yöntemler kullanılır.
 • Öğrenci başarısının değerlendirilmesinde harfe veya nota dayalı not verme sistemleri kullanılır.
Kalite Güvencesi

Yükseköğretim programlarının niteliğinin gözetilmesi için;

•YÖK, yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen eğitim ve öğretimle diğer faaliyetlerin planlanması, düzenlenmesi, yönetilmesi ve denetiminden sorumludur.

•YÖK tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde her yıl hazırlanan yükseköğretim kurumlarına ait “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları” yayımlanır. Bu raporlara göre hazırlanan, yükseköğretim kurumlarına yönelik nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren raporlarda YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.

•YÖK tarafından her yıl vakıf yükseköğretim kurumlarına ait akademik, idari ve mali verileri içeren “Vakıf Yükseköğretim Kurumları Raporu” yayımlanır. Vakıf yükseköğretim kurumlarına yönelik yapılan nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren bu raporlar YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.

Yükseköğretimde lisans programlarının kalite güvencesi “Yükseköğretim Diploma Programlarının Kalite Güvencesinin Sağlanmasına Yönelik Usul ve Esaslar” a göre sağlanır:

1. Öğretim Programlarının Oluşturulması ve Onaylanması:

1.1. YÖK, yükseköğretim kurumlarında lisans bölüm ve programların açılması için gerekli olan asgari standart ve ölçütleri YÖK belirler.

1.2. Yükseköğretim kurumlarında lisans programlarının müfredatı ve her bir programın öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının neler olacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir.

1.3. Ulusal Çekirdek Eğitim Programlarının müfredatı ilgili Dekanlar Konseyi tarafından kabul edildikten sonra YÖK’ün onayıyla yükseköğretim kurumları tarafından uygulanır.

2. Ölçme-Değerlendirme: Her bir lisans programının öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının ölçme ve değerlendirmesinin nasıl yapılacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumları tarafından hazırlanan eğitim ve öğretim ve sınav yönetmeliğine göre yürütülür.

3. Belgelendirme: Lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, yükseköğretim kurumları tarafından belirlenen ders kredilerini ve diğer yükümlülükleri başarı ile tamamlamaları halinde; lisans diploması alır.

4. Öz Değerlendirme-Dış Değerlendirme: Yükseköğretim kurumları, sürekli izleme bağlamında, her yılın başında bir önceki yıla ait “Kurum İç Değerlendirme Raporlarını” Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından hazırlanan Bilgi Sistemine girer. YÖKAK, yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirmesine ilişkin hazırladığı “Kurumsal Geri Bildirim Raporu”nu kamuoyuyla paylaşılır. Ayrıca, YÖKAK tarafından yetkilendirilen veya tanınan akreditasyon kuruluşları tarafından verilen akreditasyon kararları da programların yeterliliklerinin kalite güvencesinin sağlandığını gösterir. YÖKAK mevzuatı gereği belirlenen yeterliliklere ilişkin düzenli gözden geçirme faaliyetleri yapar.

Giriş Şartı
 • Ortaöğretim kurumlarından ya da denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanan yabancı ülke ortaöğretim kurumlarından mezun olmak ve yükseköğretim kurumlarının lisans programlarına kabul şartlarını sağlamış olmak.
 • Usul ve esasları YÖK tarafından belirlenen, Ölçme, Seçme ve
 • Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan merkezi sınav sonucunda yükseköğretim kurumunun ilgili lisans programına yerleştirilmiş olmak.
 • Usul ve esasları YÖK tarafından belirlenen, yükseköğretim kurumlarının özel yetenek sınavıyla öğrenci kabul eden programları için ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınav sonucunda yeterli puanı almış ve özel yetenek sınavını başarmış olmak.
 • Usul ve esasları YÖK tarafından belirlenen, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonucunda önlisans mezunları için yükseköğretim kurumlarında bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına yerleştirilmiş olmak.
Başarma Şartları Asgari 240 AKTS ders kredisini başarmak ve varsa ilgili yükseköğretim kurumunun belirlemiş olduğu diğer yükümlülükleri yerine getirmiş olmak.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)
 • Lisans diplomasına sahip olanlar, yüksek lisans programlarına ve ilgili şartları sağlamaları halinde lisans derecesi ile kabul edilen doktora ve sanatta yeterlik programlarına devam edebilirler.
 • Lisans öğrencileri, eğitim almakta oldukları yükseköğretim kurumlarının açtıkları çift anadal programlarına katılma hakkına sahiptir. Çift anadal programlarına kayıtlı öğrenciler, iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp, başarılı olmaları halinde iki ayrı lisans diploması alabilirler.
Yasal Dayanağı

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

1.1. Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

1.2. Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik

2. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu (Ek Madde-35)

2.1.Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0030222194


Yeterlilik Adı
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) Lisans Diploması

Sorumlu Kurum
İstanbul Gelişim Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Cihangir Mahallesi Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No:1 Avcılar / İSTANBUL

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Genel

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08


AYÇ Seviyesi
6

TYÇ Seviyesi
6
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08


Kategori
Ana

Kredi Değeri
240

Programın Normal Süresi
4 Yıl

Program Profili (Amaç)
 • Ortaöğretim yeterliliklerine dayalı, sekiz yarıyıllık bir programı kapsayan ve belirli bir öğrenme alanına veya mesleğe yönelik eğitim veren bir yükseköğretim programıdır.

Öğrenme Ortamları
 • Öğrenme örgün, açık veya uzaktan öğretim şeklinde gerçekleşir. Ayrıca; uygulamalı eğitimler yükseköğretim kurumları bünyesindeki laboratuvar ve atölyelerde ya da endüstride, sağlık kurumlarında ve iş yerlerinde staj veya iş yeri eğitimi olarak yapılmaktadır.

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • İnşaat Mühendisliğinde kullanılan biçimsel sistemleri ele alır ve değişik metotlarını tartışır.
 • İnşaat Mühendisliğinde proje sunumu için tasarımın doğru ifade edilmesini formüle eder.
 • İnşaat mühendisliğinde tasarım ve uygulama konularında gerekli araştırmaları yapabilme becerilerine sahiptir.
 • İnşaat Mühendisliği disiplininde üretim alanlarında bağımsız olarak iş yapabilme ve bu konularda sorumluluk alır.
 • İnşaat Mühendisliği mesleğinin gereği olarak güncel değişimleri izler ve yenilikleri takip etme becerisine sahip olarak yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinir.
 • Bir birey olarak; Sosyal ve mesleki sorumluluklarının farkına varır.
 • İnşaat Mühendisliğinde yapı yönetiminin yetki ve sorumlulukları içinde yer alır.

Anahtar Yetkinlikler

Aşağıda sıralanan anahtar yetkinliklere ileri düzeyde sahiptir.

 • Okuma yazma yetkinliği
 • Çoklu dil yetkinliği
 • Matematiksel yetkinlik ve bilim, teknoloji ve mühendislikte yetkinlik
 • Dijital yetkinlik
 • Kişisel, sosyal ve öğrenmeyi öğrenme yetkinliği
 • Vatandaşlık yetkinliği
 • Girişimcilik yetkinliği
 • Kültürel farkındalık ve ifade yetkinliği

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
 • Ölçme ve değerlendirme yöntemleri; sınav çeşitleri ve bunların ders başarı notuna katkısı, bu konularda Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir.
 • Ölçme ve değerlendirmede ödev, proje, uygulama, ara sınav ve dönem sonu sınavı gibi farklı yöntemler kullanılır.
 • Öğrenci başarısının değerlendirilmesinde harfe veya nota dayalı not verme sistemleri kullanılır.

Kalite Güvencesi

Yükseköğretim programlarının niteliğinin gözetilmesi için;

•YÖK, yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen eğitim ve öğretimle diğer faaliyetlerin planlanması, düzenlenmesi, yönetilmesi ve denetiminden sorumludur.

•YÖK tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde her yıl hazırlanan yükseköğretim kurumlarına ait “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları” yayımlanır. Bu raporlara göre hazırlanan, yükseköğretim kurumlarına yönelik nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren raporlarda YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.

•YÖK tarafından her yıl vakıf yükseköğretim kurumlarına ait akademik, idari ve mali verileri içeren “Vakıf Yükseköğretim Kurumları Raporu” yayımlanır. Vakıf yükseköğretim kurumlarına yönelik yapılan nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren bu raporlar YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.

Yükseköğretimde lisans programlarının kalite güvencesi “Yükseköğretim Diploma Programlarının Kalite Güvencesinin Sağlanmasına Yönelik Usul ve Esaslar” a göre sağlanır:

1. Öğretim Programlarının Oluşturulması ve Onaylanması:

1.1. YÖK, yükseköğretim kurumlarında lisans bölüm ve programların açılması için gerekli olan asgari standart ve ölçütleri YÖK belirler.

1.2. Yükseköğretim kurumlarında lisans programlarının müfredatı ve her bir programın öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının neler olacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir.

1.3. Ulusal Çekirdek Eğitim Programlarının müfredatı ilgili Dekanlar Konseyi tarafından kabul edildikten sonra YÖK’ün onayıyla yükseköğretim kurumları tarafından uygulanır.

2. Ölçme-Değerlendirme: Her bir lisans programının öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının ölçme ve değerlendirmesinin nasıl yapılacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumları tarafından hazırlanan eğitim ve öğretim ve sınav yönetmeliğine göre yürütülür.

3. Belgelendirme: Lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, yükseköğretim kurumları tarafından belirlenen ders kredilerini ve diğer yükümlülükleri başarı ile tamamlamaları halinde; lisans diploması alır.

4. Öz Değerlendirme-Dış Değerlendirme: Yükseköğretim kurumları, sürekli izleme bağlamında, her yılın başında bir önceki yıla ait “Kurum İç Değerlendirme Raporlarını” Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından hazırlanan Bilgi Sistemine girer. YÖKAK, yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirmesine ilişkin hazırladığı “Kurumsal Geri Bildirim Raporu”nu kamuoyuyla paylaşılır. Ayrıca, YÖKAK tarafından yetkilendirilen veya tanınan akreditasyon kuruluşları tarafından verilen akreditasyon kararları da programların yeterliliklerinin kalite güvencesinin sağlandığını gösterir. YÖKAK mevzuatı gereği belirlenen yeterliliklere ilişkin düzenli gözden geçirme faaliyetleri yapar.


Giriş Şartı
 • Ortaöğretim kurumlarından ya da denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanan yabancı ülke ortaöğretim kurumlarından mezun olmak ve yükseköğretim kurumlarının lisans programlarına kabul şartlarını sağlamış olmak.
 • Usul ve esasları YÖK tarafından belirlenen, Ölçme, Seçme ve
 • Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan merkezi sınav sonucunda yükseköğretim kurumunun ilgili lisans programına yerleştirilmiş olmak.
 • Usul ve esasları YÖK tarafından belirlenen, yükseköğretim kurumlarının özel yetenek sınavıyla öğrenci kabul eden programları için ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınav sonucunda yeterli puanı almış ve özel yetenek sınavını başarmış olmak.
 • Usul ve esasları YÖK tarafından belirlenen, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonucunda önlisans mezunları için yükseköğretim kurumlarında bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına yerleştirilmiş olmak.

Başarma Şartları
Asgari 240 AKTS ders kredisini başarmak ve varsa ilgili yükseköğretim kurumunun belirlemiş olduğu diğer yükümlülükleri yerine getirmiş olmak.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)
 • Lisans diplomasına sahip olanlar, yüksek lisans programlarına ve ilgili şartları sağlamaları halinde lisans derecesi ile kabul edilen doktora ve sanatta yeterlik programlarına devam edebilirler.
 • Lisans öğrencileri, eğitim almakta oldukları yükseköğretim kurumlarının açtıkları çift anadal programlarına katılma hakkına sahiptir. Çift anadal programlarına kayıtlı öğrenciler, iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp, başarılı olmaları halinde iki ayrı lisans diploması alabilirler.

Yasal Dayanağı

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

1.1. Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

1.2. Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik

2. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu (Ek Madde-35)

2.1.Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği


Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0030222194

Qualification Title
Bachelor's Degree in Civil Engineering (English)
Awarding BodyIstanbul Gelisim University
Awarding Body ContactAddress: Cihangir St., Şehit Jandarma Komando, J. Kom. Er Hakan Öner St. No:1 A Block Rectorate Building, 34315 Avcılar/Istanbul Telephone: (0212) 422 70 00 E-mail address: ubf@gelisim.edu.tr
Awarding Body Urlhttps://www.gelisim.edu.tr/en/gelisim-homepage
OrientationGeneral
EQF Level6
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 6
Thematic AreasBuilding and civil engineering
National Occupation Classification

ISCO 08

CategoryMain
Credit Value240
Program Duration4 Yıl
Program Profile
 • It is a higher education program based on secondary education qualifications, covering an eight-semester program and providing education for a specific learning field or profession.
Learning Environments
 • Learning takes place in the form of formal, open or distance education. Moreover; practical training is provided in laboratories and workshops within higher education institutions or as internships or workplace training in industry, health institutions and workplaces.
Description

The formal systems used in civil engineering takes and discuss the different methods

 • Civil engineering design for the project presentation ensures the correct expression
 • To be able to conduct the necessary research on design and application issues in civil engineering.
 • Rise construction in the areas of production engineering can work independently and take responsibility for these issues
 • As a requirement of the civil engineering profession and the current change follows the principle of lifelong learning
 • As an individual becomes aware of social and professional responsibility
 • The powers and responsibilities of civil engineering and construction management takes place within
Key Competencies

Possesses the key competencies listed below at an advanced level.

 • Reading and writing competence
 • Multilingual competence
 • Mathematical competence and competence in science, technology and engineering
 • Digital competence
 • Personal, social and learning to learn competence
 • Civic competence
 • Entrepreneurial competence
 • Cultural awareness and expression competence
Further Info
 • Assessment and evaluation methods, types of exams, and their contributions to the course grade are determined by the senates of higher education institutions in accordance with the basic principles set by the Higher Education Council (YÖK).
 • Various methods such as assignments, projects, applications, midterm exams, and final exams are used in assessment and evaluation.
 • Letter and/or numerical grading systems are used to evaluate student success.
Quality Assurance

For the preservation of the quality of higher education programs:

•YÖK (Higher Education Council) is responsible for the planning, organization, management, and supervision of education, training, and other activities carried out in higher education institutions.

•"University Monitoring and Evaluation Reports" belonging to higher education institutions, prepared annually within the framework of criteria determined by YÖK, are published. These reports, containing quantitative and qualitative evaluations of higher education institutions, are shared with the public by YÖK.

•"Foundation Higher Education Institutions Report" containing academic, administrative, and financial data of foundation higher education institutions is published annually by YÖK. These reports, containing quantitative and qualitative evaluations conducted for foundation higher education institutions, are shared with the public by YÖK.

Quality assurance for undergraduate programs in higher education is ensured according to the "Procedures and Principles for Ensuring Quality Assurance of Higher Education Diploma Programs":

1. Establishment and Approval of Educational Programs:

1.1. YÖK determines the minimum standards and criteria required for opening undergraduate departments and programs in higher education institutions.

1.2. The curriculum of undergraduate programs in higher education institutions and the learning outcomes of each program to be acquired by students are determined by the senates of higher education institutions in accordance with the basic principles determined by YÖK.

1.3. After the curriculum of National Core Education Programs is approved by the relevant Council of Deans, it is implemented by higher education institutions with the approval of YÖK.

2. Assessment and Evaluation: The assessment and evaluation of the learning outcomes to be acquired by students in each undergraduate program are conducted according to the education, training, and examination regulations prepared by higher education institutions in accordance with the basic principles determined by YÖK.

3. Certification: Students registered in undergraduate programs receive a bachelor's degree if they successfully complete the course credits and other obligations determined by higher education institutions.

4. Self-Evaluation-External Evaluation: Higher education institutions enter the "Institutional Internal Evaluation Reports" prepared by YÖKAK (Higher Education Quality Board) for the previous year into the Information System at the beginning of each year. YÖKAK shares the "Institutional Feedback Report" prepared for the external evaluation of higher education institutions with the public. In addition, accreditation decisions given by accreditation bodies authorized or recognized by YÖKAK also demonstrate that the qualifications of programs are ensured. YÖKAK conducts regular review activities regarding the qualifications determined by legislation.

Access Requirements
 • To graduate from high schools or foreign high schools approved by the Ministry of National Education, or equivalent institutions, and to meet the admission requirements of higher education institutions' undergraduate programs.
 • To be placed in the relevant undergraduate program of a higher education institution based on the centralized exam administered by the Student Selection and Placement Center (ÖSYM), according to the procedures and principles determined by YÖK.
 • To meet the requirements for Horizontal Transfer.
 • To be placed in undergraduate programs that are a continuation of the fields they have completed at associate degree level by achieving success in the Vertical Transfer Exam (DGS) administered by ÖSYM, according to the procedures and principles determined by YÖK.
Conditions for Success To successfully complete a minimum of 240 ECTS credits and fulfill any other obligations determined by the relevant higher education institution, if applicable.
Progression Paths (Relationship Type)
 • Those who hold a bachelor's degree may continue their education in master's programs, and if they meet the relevant requirements, they may also be admitted to doctoral programs and artistic proficiency programs based on their bachelor's degree.
 • Undergraduate students have the right to participate in double major programs offered by the higher education institutions where they are enrolled. Students enrolled in double major programs may take courses simultaneously from two diploma programs and, if successful, receive two separate bachelor's degrees.
Legal Basis

1. Law No. 2547 on Higher Education

1.1. Regulation on the Principles of Transition between Associate and Bachelor's Degree Programs, Double Major, Minor, and Inter-Institutional Credit Transfer at Higher Education Institutions

1.2. Regulation on the Continuation of Vocational School and Open Education Associate Degree Program Graduates to Bachelor's Education

2. Law No. 2547 on Higher Education (Additional Article-35)

2.1. Regulation on Higher Education Quality Assurance and the Higher Education Quality Board

Validity Period (If Any)

The qualification is continuously valid.

Url Open Address
Qualification Code

TR0030222194


Qualification Title
Bachelor's Degree in Civil Engineering (English)

Awarding Body
Istanbul Gelisim University

Awarding Body Contact
Address: Cihangir St., Şehit Jandarma Komando, J. Kom. Er Hakan Öner St. No:1 A Block Rectorate Building, 34315 Avcılar/Istanbul Telephone: (0212) 422 70 00 E-mail address: ubf@gelisim.edu.tr


Orientation
General

National Occupation Classification

ISCO 08


EQF Level
6

TQF Level
6
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification

ISCO 08


Category
Main

Credit Value
240

Program Duration
4 Yıl

Program Profile
 • It is a higher education program based on secondary education qualifications, covering an eight-semester program and providing education for a specific learning field or profession.

Learning Environments
 • Learning takes place in the form of formal, open or distance education. Moreover; practical training is provided in laboratories and workshops within higher education institutions or as internships or workplace training in industry, health institutions and workplaces.

Description

The formal systems used in civil engineering takes and discuss the different methods

 • Civil engineering design for the project presentation ensures the correct expression
 • To be able to conduct the necessary research on design and application issues in civil engineering.
 • Rise construction in the areas of production engineering can work independently and take responsibility for these issues
 • As a requirement of the civil engineering profession and the current change follows the principle of lifelong learning
 • As an individual becomes aware of social and professional responsibility
 • The powers and responsibilities of civil engineering and construction management takes place within

Key Competencies

Possesses the key competencies listed below at an advanced level.

 • Reading and writing competence
 • Multilingual competence
 • Mathematical competence and competence in science, technology and engineering
 • Digital competence
 • Personal, social and learning to learn competence
 • Civic competence
 • Entrepreneurial competence
 • Cultural awareness and expression competence

Further Info
 • Assessment and evaluation methods, types of exams, and their contributions to the course grade are determined by the senates of higher education institutions in accordance with the basic principles set by the Higher Education Council (YÖK).
 • Various methods such as assignments, projects, applications, midterm exams, and final exams are used in assessment and evaluation.
 • Letter and/or numerical grading systems are used to evaluate student success.

Quality Assurance

For the preservation of the quality of higher education programs:

•YÖK (Higher Education Council) is responsible for the planning, organization, management, and supervision of education, training, and other activities carried out in higher education institutions.

•"University Monitoring and Evaluation Reports" belonging to higher education institutions, prepared annually within the framework of criteria determined by YÖK, are published. These reports, containing quantitative and qualitative evaluations of higher education institutions, are shared with the public by YÖK.

•"Foundation Higher Education Institutions Report" containing academic, administrative, and financial data of foundation higher education institutions is published annually by YÖK. These reports, containing quantitative and qualitative evaluations conducted for foundation higher education institutions, are shared with the public by YÖK.

Quality assurance for undergraduate programs in higher education is ensured according to the "Procedures and Principles for Ensuring Quality Assurance of Higher Education Diploma Programs":

1. Establishment and Approval of Educational Programs:

1.1. YÖK determines the minimum standards and criteria required for opening undergraduate departments and programs in higher education institutions.

1.2. The curriculum of undergraduate programs in higher education institutions and the learning outcomes of each program to be acquired by students are determined by the senates of higher education institutions in accordance with the basic principles determined by YÖK.

1.3. After the curriculum of National Core Education Programs is approved by the relevant Council of Deans, it is implemented by higher education institutions with the approval of YÖK.

2. Assessment and Evaluation: The assessment and evaluation of the learning outcomes to be acquired by students in each undergraduate program are conducted according to the education, training, and examination regulations prepared by higher education institutions in accordance with the basic principles determined by YÖK.

3. Certification: Students registered in undergraduate programs receive a bachelor's degree if they successfully complete the course credits and other obligations determined by higher education institutions.

4. Self-Evaluation-External Evaluation: Higher education institutions enter the "Institutional Internal Evaluation Reports" prepared by YÖKAK (Higher Education Quality Board) for the previous year into the Information System at the beginning of each year. YÖKAK shares the "Institutional Feedback Report" prepared for the external evaluation of higher education institutions with the public. In addition, accreditation decisions given by accreditation bodies authorized or recognized by YÖKAK also demonstrate that the qualifications of programs are ensured. YÖKAK conducts regular review activities regarding the qualifications determined by legislation.


Access Requirements
 • To graduate from high schools or foreign high schools approved by the Ministry of National Education, or equivalent institutions, and to meet the admission requirements of higher education institutions' undergraduate programs.
 • To be placed in the relevant undergraduate program of a higher education institution based on the centralized exam administered by the Student Selection and Placement Center (ÖSYM), according to the procedures and principles determined by YÖK.
 • To meet the requirements for Horizontal Transfer.
 • To be placed in undergraduate programs that are a continuation of the fields they have completed at associate degree level by achieving success in the Vertical Transfer Exam (DGS) administered by ÖSYM, according to the procedures and principles determined by YÖK.

Conditions for Success
To successfully complete a minimum of 240 ECTS credits and fulfill any other obligations determined by the relevant higher education institution, if applicable.

Progression Paths (Relationship Type)
 • Those who hold a bachelor's degree may continue their education in master's programs, and if they meet the relevant requirements, they may also be admitted to doctoral programs and artistic proficiency programs based on their bachelor's degree.
 • Undergraduate students have the right to participate in double major programs offered by the higher education institutions where they are enrolled. Students enrolled in double major programs may take courses simultaneously from two diploma programs and, if successful, receive two separate bachelor's degrees.

Legal Basis

1. Law No. 2547 on Higher Education

1.1. Regulation on the Principles of Transition between Associate and Bachelor's Degree Programs, Double Major, Minor, and Inter-Institutional Credit Transfer at Higher Education Institutions

1.2. Regulation on the Continuation of Vocational School and Open Education Associate Degree Program Graduates to Bachelor's Education

2. Law No. 2547 on Higher Education (Additional Article-35)

2.1. Regulation on Higher Education Quality Assurance and the Higher Education Quality Board


Validity Period (If Any)

The qualification is continuously valid.


Url
Open Address