Yeterlilik Kodu

TR003218880

Yeterlilik Adı
Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Diploması
Sorumlu Kurumİstanbul Medipol Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Sorumlu Kurum URLhttps://www.medipol.edu.tr
YönelimAkademik
AYÇ Seviyesi7
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi7
Sınıflandırma (Tematik Alan)Hemşirelik ve ebelik
Sınıflandırma (Meslek Kodu)-
KategoriAna
Kredi Değeri120
Programın Normal Süresi 2
Program Profili (Amaç)

Lisans yeterliliklerine dayalı, öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme becerisi kazanmasını sağlayan bir yükseköğretim programıdır.

Öğrenme Ortamları

Öğrenme örgün öğretim şeklinde gerçekleşir. Ayrıca uygulamalı eğitimler yükseköğretim kurumları bünyesindeki araştırma merkezleri ve laboratuvarda yapılmaktadır.

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • BİLGİ

  Kuramsal, Olgusal

 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
 • BECERİLER

  Bilişsel, Uygulamalı

 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
 • YETKİNLİKLER

 • Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
 • Öğrenme Yetkinliği

 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • İletişim ve Sosyal Yetkinlik

 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
 • Bir yabancı dili  en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
 • Alana Özgü Yetkinlik

 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
 • Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
Anahtar Yetkinlikler

Aşağıda sıralanan anahtar yetkinliklere ileri üstü düzeyde sahiptir.

 • Okuma yazma yetkinliği
 • Çoklu dil yetkinliği
 • Matematiksel yetkinlik ve bilim, teknoloji ve mühendislikte yetkinlik
 • Dijital yetkinlik
 • Kişisel, sosyal ve öğrenmeyi öğrenme yetkinliği
 • Vatandaşlık yetkinliği
 • Girişimcilik yetkinliği
 • Kültürel farkındalık ve ifade yetkinliği
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
 • Ölçme ve değerlendirme yöntemleri; sınav çeşitleri ve bunların ders başarı notuna katkısı, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir.
 • Ölçme ve değerlendirmede ödev, proje, uygulama, ara sınav ve dönem sonu sınavı gibi farklı yöntemler kullanılır.
 • Öğrenci başarısının değerlendirilmesinde harf’e veya not’a dayalı sistemler kullanılır. 4. Alanıyla ilgili yazılan tezin ilgili enstitünün belirleyeceği tez jürisi tarafından başarılı bulunması gerekir.
Kalite Güvencesi

Yükseköğretim programlarının niteliğinin gözetilmesi için;

 • YÖK, yükseköğretim kurumlarında eğitim ve öğretim ile diğer faaliyetlerin planlanması, düzenlenmesi, yönetilmesi ve denetlenmesinden sorumludur.
 • YÖK tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde hazırlanan yükseköğretim kurumlarına ait “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları” her yıl yayımlanır. Bu raporlara göre hazırlanan, yükseköğretim kurumlarına yönelik nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren raporlarda YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.
 • YÖK tarafından vakıf yükseköğretim kurumlarına ait akademik, idari ve mali verileri içeren “Vakıf Yükseköğretim Kurumları Raporu” her yıl yayımlanır. Vakıf yükseköğretim kurumlarına yönelik yapılan nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren bu raporlar YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır. Yükseköğretimde lisans programlarının kalite güvencesi “Yükseköğretim Diploma Programlarının Kalite Güvencesinin Sağlanmasına Yönelik Usul ve Esaslar” a göre sağlanır:

1. Öğretim Programlarının Oluşturulması ve Onaylanması: Yükseköğretim kurumlarında tezli yüksek lisans programların açılması için gerekli olan asgari standart ve ölçütleri YÖK belirler.

1.1. Yükseköğretim kurumlarında tezli yüksek lisans programlarının müfredatı ve her bir programın öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının neler olacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir.

2. Ölçme-Değerlendirme: Her bir tezli yüksek lisans programının öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının ölçme ve değerlendirmesinin nasıl yapılacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumları tarafından hazırlanan öğretim ve sınav yönetmeliğine göre yürütülür.

3. Belgelendirme: Tezli yüksek lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, yükseköğretim kurumları tarafından belirlenen ders kredilerini ve diğer yükümlülükleri başarı ile tamamlamaları halinde; tezli yüksek lisans diploması alır.

4. Öz Değerlendirme-Dış Değerlendirme: Yükseköğretim kurumları, sürekli izleme bağlamında, her yılın başında bir önceki yıla ait “Kurum İç Değerlendirme Raporlarını” Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından hazırlanan Bilgi Sistemine girer. YÖKAK, yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirmesine ilişkin hazırladığı “Kurumsal Geri Bildirim Raporu”nu kamuoyuyla paylaşılır. Ayrıca, YÖKAK tarafından yetkilendirilen veya tanınan akreditasyon kuruluşları tarafından verilen akreditasyon kararları da programların yeterliliklerinin kalite güvencesinin sağlandığını gösterir. YÖKAK mevzuatı gereği belirlenen yeterliliklere ilişkin düzenli gözden geçirme faaliyetleri yapar.

Giriş Şartı
 • Lisans diplomasına sahip olmak.
 • Usul ve esasları YÖK tarafından belirlenen, başvurulan programın puan türünde YÖK tarafından belirlenen minimum puandan az olmamak koşuluyla ilgili yükseköğretim kurumunun senato kararı ile belirlenecek olan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan merkezi sınav puanına sahip olmak.
 • 3. Güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarların sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anabilim ve anasanat dallarına öğrenci kabulünde ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınav puanı aranmaz.
 • 4. Usul ve esasları YÖK tarafından belirlenen, lisansüstü eğitim ve öğretimde öğrenci kabulüne ilişkin yükseköğretim kurumunun senatosu/enstitüsü tarafından belirlenen şartları sağlamış olmak.
Başarma Şartları 120 AKTS ders kredisinden az olmamak koşulu ile en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasını başarmak ve varsa ilgili yükseköğretim kurumu senatosunun/enstitüsünün belirlemiş olduğu diğer yükümlülükleri yerine getirmek. Tezli yüksek lisans programlarına kabul edilen öğrencilerden lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans programından farklı alanlarda almış olanlar ile lisans derecesini kabul edildikleri yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans programı adayları için eksikliklerini gidermek amacıyla en çok iki yarıyıl bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. Hazırlık sınıfları hariç, en az on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derecesine sahip sayılır
İlerleme Yolları (İlişki Türü)
 • Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olanlar doktora programlarına devam edebilirler.
 • Hazırlık sınıfları hariç, en az on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derecesine sahip sayıldığından doktora programlarına devam edebilirler.
Yasal Dayanağı

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

1.1. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

2. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu (Ek Madde-35)

2.1.Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik süresi geçerlidir.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR003218880


Yeterlilik Adı
Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Diploması

Öncelikli Olmayan Adlar

KSHY


Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • BİLGİ

  Kuramsal, Olgusal

 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
 • BECERİLER

  Bilişsel, Uygulamalı

 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
 • YETKİNLİKLER

 • Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
 • Öğrenme Yetkinliği

 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • İletişim ve Sosyal Yetkinlik

 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
 • Bir yabancı dili  en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
 • Alana Özgü Yetkinlik

 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
 • Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
 • Ölçme ve değerlendirme yöntemleri; sınav çeşitleri ve bunların ders başarı notuna katkısı, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir.
 • Ölçme ve değerlendirmede ödev, proje, uygulama, ara sınav ve dönem sonu sınavı gibi farklı yöntemler kullanılır.
 • Öğrenci başarısının değerlendirilmesinde harf’e veya not’a dayalı sistemler kullanılır. 4. Alanıyla ilgili yazılan tezin ilgili enstitünün belirleyeceği tez jürisi tarafından başarılı bulunması gerekir.

Detaylı Bilginin Kaynağı

İstanbul Medipol Üniversitesi Bilgi PaketiURL

AYÇ Seviyesi
7

TYÇ Seviyesi
7
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Tematik Alan)
Hemşirelik ve ebelik

Dil
TR

Sorumlu Kurum
İstanbul Medipol Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi

Sorumlu Kurum URL

Bilgi Kaynağı

İstanbul Medipol Üniversitesi


Ek Dili
EN

Ek Url
-

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

İlişki Türü
 • Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olanlar doktora programlarına devam edebilirler.
 • Hazırlık sınıfları hariç, en az on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derecesine sahip sayıldığından doktora programlarına devam edebilirler.

Geçerlilik Tarihi

Yeterlilik süresi geçerlidir.


Giriş Şartı
 • Lisans diplomasına sahip olmak.
 • Usul ve esasları YÖK tarafından belirlenen, başvurulan programın puan türünde YÖK tarafından belirlenen minimum puandan az olmamak koşuluyla ilgili yükseköğretim kurumunun senato kararı ile belirlenecek olan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan merkezi sınav puanına sahip olmak.
 • 3. Güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarların sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anabilim ve anasanat dallarına öğrenci kabulünde ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınav puanı aranmaz.
 • 4. Usul ve esasları YÖK tarafından belirlenen, lisansüstü eğitim ve öğretimde öğrenci kabulüne ilişkin yükseköğretim kurumunun senatosu/enstitüsü tarafından belirlenen şartları sağlamış olmak.

Edinme Yolları
 • 120 AKTS ders kredisinden az olmamak koşulu ile en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasını başarmak ve varsa ilgili yükseköğretim kurumu senatosunun/enstitüsünün belirlemiş olduğu diğer yükümlülükleri yerine getirmek.
 • Tezli yüksek lisans programlarına kabul edilen öğrencilerden lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans programından farklı alanlarda almış olanlar ile lisans derecesini kabul edildikleri yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans programı adayları için eksikliklerini gidermek amacıyla en çok iki yarıyıl bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.
 • Hazırlık sınıfları hariç, en az on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derecesine sahip sayılır

Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR003218880

Qualification Title
Gynaecology Nursing M.S.
Awarding Body
Awarding Body Contact
Awarding Body Url/yeterlilik/kadin-sagligi-ve-hastaliklari-hemsireligi-tezli-yuksek-lisans-programi-TR003218880.html
OrientationAkademik
EQF Level7
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level7
Thematic AreasNursing and midwifery
National Occupation Classification-
CategoryAna
Credit Value120
Program Duration2
Program Profile-
Learning Environments-
Description-
Key Competencies-
Further Info-
Quality Assurance-
Access Requirements-
Conditions for Success-
Progression Paths (Relationship Type)-
Legal Basis-
Validity Period (If Any)-
Url Adresi Aç
Qualification Code

TR003218880


Qualification Title
Gynaecology Nursing M.S.

Non-preferred Terms

KSHY


Description
-

Further Info
-

Source Of Further Info

Istanbul Medipol University InformationURL

EQF Level
7

TQF Level
7
The Qualification hasn't been included in TQF.

Thematic Areas
Nursing and midwifery

Information Language
EN

Awarding Body

Awarding Body Contact


Source Of Information

Istanbul Medipol University


Supplement Language
EN

Supplement URL
-

National Occupation Classification
-

Relationship Type
-

Expiry Date
-

Access Requirements
-

Ways To Acquire
-

Country Code
-