Yeterlilik Kodu

TR0030022105

Yeterlilik Adı
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Diploması
Sorumlu KurumBursa Uludağ Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiGörükle Kampusu 16059 Nilüfer/BURSA
Sorumlu Kurum URLhttps://www.uludag.edu.tr
YönelimGenel
AYÇ Seviyesi6
6 Yeterlilik TYÇ’ye 06/12/2023 tarihinde yerleştirildi
TYÇ Seviyesi 6
Sınıflandırma (Tematik Alan)Psikoloji
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08

KategoriAna
Kredi Değeri240
Programın Normal Süresi 4 Yıl
Program Profili (Amaç)

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programının amacı, rehberlik ve psikolojik danışmanlık bilgi, beceri ve tutumlarına sahip, mesleğin etik kurallarını bilen ve uygulayan, mesleğindeki gelişmeleri takip eden, araştıran, sorgulayan ve eleştirel düşünebilen, karşılaştığı problemlerle nasıl baş edeceğini bilen psikolojik danışman ve rehber öğretmenler yetiştirmektir.

Öğrenme Ortamları

Öğrenme örgün, açık veya uzaktan öğretim şeklinde gerçekleşir. Ayrıca; uygulamalı eğitimler yükseköğretim kurumları bünyesindeki laboratuvar ve atölyelerde ya da endüstride, sağlık kurumlarında ve iş yerlerinde staj veya iş yeri eğitimi olarak yapılmaktadır.

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Alana ilişkin temel kavramları, kuramları, ilkeleri ve yöntem bilgilerini kazanmak.
 • Öğrendiği kavram, kuram, ilke ve teknikleri kullanarak profesyonel olarak bireysel ve grupla psikolojik danışma ilişkisi kurma, sürdürme ve sonlandırma becerisi kazanmak.
 • Bireyin toplum içindeki davranışlarını önemini temel iletişim becerilerini bilir ve bireylerin kendilerini tanımaları ve anlamaları için, dinleme, soru sorma, destekleme, açıklama, bilgilendirme vb. gibi teknikleri kullanmak.
 • Bireylerin kişisel sosyal gelişimlerini desteklemek ve kişisel sorunları ile baş etme becerilerini geliştirmek için rehberlik etkinlikleri düzenleme becerisini kazanmak.
 • Bireylerin, etkin ders çalışma becerileri kazanmasına ve yetenekleri doğrultusunda eğitim yapmasına, meslekleri tanımasına ve bireyin kendisi için en uygun mesleği seçmesine yardımcı olmak için gerekli çalışmaları yapma becerisi kazanmak.
 • Öğrenmenin gerçekleşme biçimini ve bunun sınıf ortamında nasıl kullanılacağını bilir ve etkili öğrenme için uygun sınıf ortamı hazırlanmak.
 • Rehberlik ve psikolojik danışma alanında ölçme ve değerlendirme yöntemlerini amaca uygun olarak seçmek kullanmak ve sonuçları değerlendirebilmek.
 • Rehberlik hizmetlerini etkili bir şekilde sunmak için ihtiyaç analizi yapma, amaç belirleme, planlama, uygulama, değerlendirme, raporlama ve ekip çalışması yapmak ve bunları yaparken bilimsel araştırma yöntemlerinden yararlanabilmek.
 • Psiko-patoloji ile ilgili temel kavramları bilmek, öğrencilerde ortaya çıkan davranış sorunlarını doğru olarak tespit etmek ve gerektiğinde ilgili birimlere sevk etmek.
 • Mesleği ile ilgili güncel bilgiyi araştırma, izleme, kullanma ve sunma becerilerini kazanmak, gerektiğinde rehberlik programları hazırlayabilmek.
 • Çocuk, ergen, yetişkinlerin gelişim özelliklerini bilmek ve döneme ilişkin sorunlarla başa çıkma yollarını tanımak.
 • Etkili bir rehberlik hizmeti sunabilmek için temel etik kuralları ve mesleğin sınırlılıklarını ve yasal konuları bilmek, ve bu konudaki gelişmeleri takip etmek.
 • Türk Milli eğitim sistemini ve bu sistem içerisindeki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini tanımak.
 • Öğrencilerin gelişim özelliklerini kavramak.
 • Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek.
 • Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak.
Anahtar Yetkinlikler

Aşağıda sıralanan anahtar yetkinliklere ileri düzeyde sahiptir.

 • Okuma yazma yetkinliği
 • Çoklu dil yetkinliği
 • Matematiksel yetkinlik ve bilim, teknoloji ve mühendislikte yetkinlik
 • Dijital yetkinlik
 • Kişisel, sosyal ve öğrenmeyi öğrenme yetkinliği
 • Vatandaşlık yetkinliği
 • Girişimcilik yetkinliği
 • Kültürel farkındalık ve ifade yetkinliği
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Genel olarak başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Öğrencilerin bir dersten başarılı olmaları için yarıyıl sonu sınavından en az 40 puan ve ders ortalamalarının en az 50 puan olma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.

Kalite Güvencesi

Yükseköğretim programlarının niteliğinin gözetilmesi için;

• YÖK, yükseköğretim kurumlarında eğitim ve öğretim ile diğer faaliyetlerin planlanması, düzenlenmesi, yönetilmesi ve denetlenmesinden sorumludur.

• YÖK tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde hazırlanan yükseköğretim kurumlarına ait “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları” her yıl yayımlanır. Bu raporlara göre hazırlanan, yükseköğretim kurumlarına yönelik nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren raporlarda YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.

• YÖK tarafından vakıf yükseköğretim kurumlarına ait akademik, idari ve mali verileri içeren “Vakıf Yükseköğretim Kurumları Raporu” her yıl yayımlanır. Vakıf yükseköğretim kurumlarına yönelik yapılan nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren bu raporlar YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır. Yükseköğretimde lisans programlarının kalite güvencesi “Yükseköğretim Diploma Programlarının Kalite Güvencesinin Sağlanmasına Yönelik Usul ve Esaslar” a göre sağlanır:

1. Öğretim Programlarının Oluşturulması ve Onaylanması: Yükseköğretim kurumlarında lisans bölüm ve programların açılması için gerekli olan asgari standart ve ölçütleri YÖK belirler.

1.1. Yükseköğretim kurumlarında lisans programlarının müfredatı ve her bir programın öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının neler olacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir.

1.2. Ulusal Çekirdek Eğitim Programlarının müfredatı ilgili Dekanlar Konseyi tarafından kabul edildikten sonra YÖK’ün onayıyla yükseköğretim kurumları tarafından uygulanır.

2. Ölçme-Değerlendirme: Her bir lisans programının öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının ölçme ve değerlendirmesinin nasıl yapılacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumları tarafından hazırlanan öğretim ve sınav yönetmeliğine göre yürütülür.

3. Belgelendirme: Lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, yükseköğretim kurumları tarafından belirlenen ders kredilerini ve diğer yükümlülükleri başarı ile tamamlamaları halinde; lisans diploması alır.

4. Öz Değerlendirme-Dış Değerlendirme: Yükseköğretim kurumları, sürekli izleme bağlamında, her yılın başında bir önceki yıla ait “Kurum İç Değerlendirme Raporlarını” Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından hazırlanan Bilgi Sistemine girer. YÖKAK, yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirmesine ilişkin hazırladığı “Kurumsal Geri Bildirim Raporu”nu kamuoyuyla paylaşılır. Ayrıca, YÖKAK tarafından yetkilendirilen veya tanınan akreditasyon kuruluşları tarafından verilen akreditasyon kararları da programların yeterliliklerinin kalite güvencesinin sağlandığını gösterir. YÖKAK mevzuatı gereği belirlenen yeterliliklere ilişkin düzenli gözden geçirme faaliyetleri yapar.

Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD)

Akreditason Başlangıç/Bitiş Tarihi :

16.04.2022 / 16.04.2025

Giriş Şartı

Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir.

Başarma ŞartlarıRehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı mezunları, resmi ve özel okullarda, Rehberlik Araştırma Merkezlerinde, dershanelerde, üniversitelerde, sosyal hizmet kurumlarında, Adalet ve Çalışma Bakanlığı´nda, işletmelerin insan kaynakları bölümlerinde psikolojik danışman olarak çalışabilmektedirler.

Yasal Dayanağı

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

1.1. Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

1.2. Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik

2. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu (Ek Madde-35)

2.1. Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
QrCodeQrCode
Yeterlilik Kodu

TR0030022105


Yeterlilik Adı
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Diploması

Sorumlu Kurum
Bursa Uludağ Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Görükle Kampusu 16059 Nilüfer/BURSA

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Genel

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08


AYÇ Seviyesi
6

TYÇ Seviyesi
6
Yeterlilik TYÇ’ye 06/12/2023 tarihinde yerleştirildi

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08


Kategori
Ana

Kredi Değeri
240

Programın Normal Süresi
4 Yıl

Program Profili (Amaç)

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programının amacı, rehberlik ve psikolojik danışmanlık bilgi, beceri ve tutumlarına sahip, mesleğin etik kurallarını bilen ve uygulayan, mesleğindeki gelişmeleri takip eden, araştıran, sorgulayan ve eleştirel düşünebilen, karşılaştığı problemlerle nasıl baş edeceğini bilen psikolojik danışman ve rehber öğretmenler yetiştirmektir.


Öğrenme Ortamları

Öğrenme örgün, açık veya uzaktan öğretim şeklinde gerçekleşir. Ayrıca; uygulamalı eğitimler yükseköğretim kurumları bünyesindeki laboratuvar ve atölyelerde ya da endüstride, sağlık kurumlarında ve iş yerlerinde staj veya iş yeri eğitimi olarak yapılmaktadır.


Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Alana ilişkin temel kavramları, kuramları, ilkeleri ve yöntem bilgilerini kazanmak.
 • Öğrendiği kavram, kuram, ilke ve teknikleri kullanarak profesyonel olarak bireysel ve grupla psikolojik danışma ilişkisi kurma, sürdürme ve sonlandırma becerisi kazanmak.
 • Bireyin toplum içindeki davranışlarını önemini temel iletişim becerilerini bilir ve bireylerin kendilerini tanımaları ve anlamaları için, dinleme, soru sorma, destekleme, açıklama, bilgilendirme vb. gibi teknikleri kullanmak.
 • Bireylerin kişisel sosyal gelişimlerini desteklemek ve kişisel sorunları ile baş etme becerilerini geliştirmek için rehberlik etkinlikleri düzenleme becerisini kazanmak.
 • Bireylerin, etkin ders çalışma becerileri kazanmasına ve yetenekleri doğrultusunda eğitim yapmasına, meslekleri tanımasına ve bireyin kendisi için en uygun mesleği seçmesine yardımcı olmak için gerekli çalışmaları yapma becerisi kazanmak.
 • Öğrenmenin gerçekleşme biçimini ve bunun sınıf ortamında nasıl kullanılacağını bilir ve etkili öğrenme için uygun sınıf ortamı hazırlanmak.
 • Rehberlik ve psikolojik danışma alanında ölçme ve değerlendirme yöntemlerini amaca uygun olarak seçmek kullanmak ve sonuçları değerlendirebilmek.
 • Rehberlik hizmetlerini etkili bir şekilde sunmak için ihtiyaç analizi yapma, amaç belirleme, planlama, uygulama, değerlendirme, raporlama ve ekip çalışması yapmak ve bunları yaparken bilimsel araştırma yöntemlerinden yararlanabilmek.
 • Psiko-patoloji ile ilgili temel kavramları bilmek, öğrencilerde ortaya çıkan davranış sorunlarını doğru olarak tespit etmek ve gerektiğinde ilgili birimlere sevk etmek.
 • Mesleği ile ilgili güncel bilgiyi araştırma, izleme, kullanma ve sunma becerilerini kazanmak, gerektiğinde rehberlik programları hazırlayabilmek.
 • Çocuk, ergen, yetişkinlerin gelişim özelliklerini bilmek ve döneme ilişkin sorunlarla başa çıkma yollarını tanımak.
 • Etkili bir rehberlik hizmeti sunabilmek için temel etik kuralları ve mesleğin sınırlılıklarını ve yasal konuları bilmek, ve bu konudaki gelişmeleri takip etmek.
 • Türk Milli eğitim sistemini ve bu sistem içerisindeki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini tanımak.
 • Öğrencilerin gelişim özelliklerini kavramak.
 • Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek.
 • Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak.

Anahtar Yetkinlikler

Aşağıda sıralanan anahtar yetkinliklere ileri düzeyde sahiptir.

 • Okuma yazma yetkinliği
 • Çoklu dil yetkinliği
 • Matematiksel yetkinlik ve bilim, teknoloji ve mühendislikte yetkinlik
 • Dijital yetkinlik
 • Kişisel, sosyal ve öğrenmeyi öğrenme yetkinliği
 • Vatandaşlık yetkinliği
 • Girişimcilik yetkinliği
 • Kültürel farkındalık ve ifade yetkinliği

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Genel olarak başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Öğrencilerin bir dersten başarılı olmaları için yarıyıl sonu sınavından en az 40 puan ve ders ortalamalarının en az 50 puan olma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.


Kalite Güvencesi

Yükseköğretim programlarının niteliğinin gözetilmesi için;

• YÖK, yükseköğretim kurumlarında eğitim ve öğretim ile diğer faaliyetlerin planlanması, düzenlenmesi, yönetilmesi ve denetlenmesinden sorumludur.

• YÖK tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde hazırlanan yükseköğretim kurumlarına ait “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları” her yıl yayımlanır. Bu raporlara göre hazırlanan, yükseköğretim kurumlarına yönelik nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren raporlarda YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.

• YÖK tarafından vakıf yükseköğretim kurumlarına ait akademik, idari ve mali verileri içeren “Vakıf Yükseköğretim Kurumları Raporu” her yıl yayımlanır. Vakıf yükseköğretim kurumlarına yönelik yapılan nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren bu raporlar YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır. Yükseköğretimde lisans programlarının kalite güvencesi “Yükseköğretim Diploma Programlarının Kalite Güvencesinin Sağlanmasına Yönelik Usul ve Esaslar” a göre sağlanır:

1. Öğretim Programlarının Oluşturulması ve Onaylanması: Yükseköğretim kurumlarında lisans bölüm ve programların açılması için gerekli olan asgari standart ve ölçütleri YÖK belirler.

1.1. Yükseköğretim kurumlarında lisans programlarının müfredatı ve her bir programın öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının neler olacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir.

1.2. Ulusal Çekirdek Eğitim Programlarının müfredatı ilgili Dekanlar Konseyi tarafından kabul edildikten sonra YÖK’ün onayıyla yükseköğretim kurumları tarafından uygulanır.

2. Ölçme-Değerlendirme: Her bir lisans programının öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının ölçme ve değerlendirmesinin nasıl yapılacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumları tarafından hazırlanan öğretim ve sınav yönetmeliğine göre yürütülür.

3. Belgelendirme: Lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, yükseköğretim kurumları tarafından belirlenen ders kredilerini ve diğer yükümlülükleri başarı ile tamamlamaları halinde; lisans diploması alır.

4. Öz Değerlendirme-Dış Değerlendirme: Yükseköğretim kurumları, sürekli izleme bağlamında, her yılın başında bir önceki yıla ait “Kurum İç Değerlendirme Raporlarını” Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından hazırlanan Bilgi Sistemine girer. YÖKAK, yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirmesine ilişkin hazırladığı “Kurumsal Geri Bildirim Raporu”nu kamuoyuyla paylaşılır. Ayrıca, YÖKAK tarafından yetkilendirilen veya tanınan akreditasyon kuruluşları tarafından verilen akreditasyon kararları da programların yeterliliklerinin kalite güvencesinin sağlandığını gösterir. YÖKAK mevzuatı gereği belirlenen yeterliliklere ilişkin düzenli gözden geçirme faaliyetleri yapar.

Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD)

Akreditason Başlangıç/Bitiş Tarihi :

16.04.2022 / 16.04.2025


Giriş Şartı

Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir.


Başarma Şartları
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı mezunları, resmi ve özel okullarda, Rehberlik Araştırma Merkezlerinde, dershanelerde, üniversitelerde, sosyal hizmet kurumlarında, Adalet ve Çalışma Bakanlığı´nda, işletmelerin insan kaynakları bölümlerinde psikolojik danışman olarak çalışabilmektedirler.


Yasal Dayanağı

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

1.1. Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

1.2. Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik

2. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu (Ek Madde-35)

2.1. Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği


Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
QrCodeQrCode
Qualification Code

TR0030022105

Qualification Title
Awarding BodyBursa Uludağ University
Awarding Body ContactGörükle Campus 16059 Nilüfer/BURSA
Awarding Body Urlhttps://www.uludag.edu.tr
OrientationGeneral
EQF Level6
6 The Qualification has been included in TQF on 06/12/2023
TQF Level 6
Thematic AreasPsychology
National Occupation Classification -
CategoryMain
Credit Value240
Program Duration4 Yıl
Program Profile-
Learning Environments-
Description-
Key Competencies-
Further Info-
Quality Assurance-
Access Requirements-
Conditions for Success-
Progression Paths (Relationship Type)-
Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Qualification is continuous.

Url Open Address
QrCodeQrCode
Qualification Code

TR0030022105


Qualification Title

Awarding Body
Bursa Uludağ University

Awarding Body Contact
Görükle Campus 16059 Nilüfer/BURSA

Awarding Body Url

Orientation
General

National Occupation Classification
-

EQF Level
6

TQF Level
6
The Qualification has been included in TQF on 06/12/2023

National Occupation Classification
-

Category
Main

Credit Value
240

Program Duration
4 Yıl

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description
-

Key Competencies
-

Further Info
-

Quality Assurance
-

Access Requirements
-

Conditions for Success
-

Progression Paths (Relationship Type)
-

Legal Basis
-

Validity Period (If Any)

Qualification is continuous.


Url
Open Address

Url
QrCodeQrCode