Yeterlilik Kodu

TR0030222127

Yeterlilik Adı
Lojistik Yönetimi (İngilizce) Lisans Diploması
Sorumlu Kurumİstanbul Gelişim Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiCihangir Mahallesi Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No:1 Avcılar / İSTANBUL
Sorumlu Kurum URLhttps://gelisim.edu.tr/
YönelimGenel
AYÇ Seviyesi6
6 Yeterlilik TYÇ’ye 28/05/2024 tarihinde yerleştirildi
TYÇ Seviyesi 6
Sınıflandırma (Tematik Alan)Yönetim ve idare
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08

KategoriAna
Kredi Değeri240
Programın Normal Süresi 4 Yıl
Program Profili (Amaç)
 • Lojistik Yönetimi İngilizce Bölümü, iki ayrı disiplinin karması bir bölüm olup, 2011-2012 eğitim-öğretim yılı içerisinde İstanbul Gelişim Üniversitesi çatısı altında kurulmuştur. Uluslararası ticaret hacminin artması, lojistik hizmetlerinin gelişmesi, ticaretin küreselleşmesi derken uluslararası lojistik alanında doğan nitelikli insan kaynağı açığı da hayli artmıştır. Bu doğrultuda programın amacı ise öğrencilerine lojistik, gümrük yönetimi, mikro ve makro ekonomi, uluslararası ticaret, pazarlama ilkeleri, depolama ve envanter, ihracat ve ithalat politikaları, hava, deniz, kara ve demiryolu taşımacılığı, finansal yönetim, iş ve sosyal güvenlik hukuku, girişimcilik ve KOBİ yönetimi, bankacılık, perakende satış gibi konularda bilgi ve becerileri kazandırmaktır.
Öğrenme Ortamları
 • Eğitim-öğretim örgün eğitim olarak gerçekleştirilir.
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Lojistik Yönetimi alanına ilişkin temel kavram ve kuramları açıklar.
 • Lojistik Yönetimi alanındaki kavram ve olguları, Sosyal Bilimlerin diğer alanları ile ilişkilendirir
 • Alanındaki olgular hakkında bilimsel ve disiplinler arası araştırma yapabilir.
 • Geçmişten günümüze ticaret ve lojistik – taşımacılık yönetimi arasında kavramsal ve kuramsal bağlantılar kurar ve geleceğe yönelik öngörüler geliştirir
 • Lojistik Yönetimi alanına ilişkin olguları incelemek için kaynak taraması yapabilir ve edindiği bilgileri çalışmalarında kullanabilir.
 • Güncel teknolojiyi kullanarak alanındaki olgular hakkında betimsel ve keşifsel araştırmalar yapabilir ve edindiği bilgileri çalışmalarında kullanabilir.
 • Alanıyla ilgili bir çalışmayı disiplin ve sorumluluk çerçevesinde kendi başına üstlenir ve sonuçlandırır.
 • Alanıyla ilgili bir ekip çalışmasında lider veya ekip üyesi olarak çeşitli görevler üstlenebilir ve bunları eksiksiz yerine getirir.
 • Lojistik Yönetimi alanına ilişkin bilgi ve bulguları sebep-sonuç ilişkisi ve eleştirel yaklaşım çerçevesinde analiz eder
 • Lojistik Yönetimi alanına dair kuramsal veya uygulamadaki boşlukları tanımlar ve çözüm önerileri getirir.
 • Lojistik Yönetimi alanına dair bilgileri hedeflediği meslekte nasıl kullanacağı hakkında fikirler üretir
 • Lojistik Yönetimi alanına dair bilgileri etkili sunum ve iletişim teknikleri kullanarak aktarır.
 • Lojistik Yönetimi alanına ilişkin bilgileri proje, etkinlik ve sosyal sorumluluk faaliyetlerine yöneltebilir.
 • Yabancı dilde kaynak taraması yapabilir, gündemi takip edebilir ve yazılı-sözlü çalışmalar üretebilir.
 • Kaynaklardan edindiği bilginin işlenmesi ve aktarılmasında toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere saygılı hareket eder.
 • Yaşamboyu öğrenme ilkesi çerçevesinde alanla ilgili güncel gelişmeleri takip eder ve çalışmalarını yönlendirir.
Anahtar Yetkinlikler
 • Kuramsal, olgusal bilgilere sahip olma yetkinliği
 • Bilişsel, uygulamalı beceriler yetkinliği
 • Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği
 • Öğrenme yetkinliği
 • İletişim ve sosyal yetkinlik
 • Alana özgü yetkinlik
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
 • Bir dersin başarı notu o derse ait yarıyıl içi çalışmalarından alınan notun %50’si ve yarıyıl sonu sınavlarından en az 40 puan almak koşuluyla alınan notun %50’si toplanarak hesaplanır. Bu dersler için yarıyıl sonu sınavlarında 40 puanın altında alınan notlar için FF harf notu işlenir. Yarıyıl içinde ara sınavların dışındaki çalışmalar için (kısa sınavlar, laboratuvar/uygulama, ödev veya proje gibi) not verilmesi ve yüzdelik oranlarının ders izlencelerinde gösterilmesi halinde ara sınavların katkısı en az %30 ve diğer çalışmaların katkısı en fazla %20’dir.
Kalite Güvencesi

Yükseköğretim programlarının niteliğinin gözetilmesi için;

• YÖK, yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen eğitim ve öğretimle diğer faaliyetlerin planlanması, düzenlenmesi, yönetilmesi ve denetiminden sorumludur.

• YÖK tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde her yıl hazırlanan yükseköğretim kurumlarına ait “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları” yayımlanır. Bu raporlara göre hazırlanan, yükseköğretim kurumlarına yönelik nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren raporlarda YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.

• YÖK tarafından her yıl vakıf yükseköğretim kurumlarına ait akademik, idari ve mali verileri içeren “Vakıf Yükseköğretim Kurumları Raporu” yayımlanır. Vakıf yükseköğretim kurumlarına yönelik yapılan nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren bu raporlar YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.

Yükseköğretimde lisans programlarının kalite güvencesi “Yükseköğretim Diploma Programlarının Kalite Güvencesinin Sağlanmasına Yönelik Usul ve Esaslar” a göre sağlanır:

1. Öğretim Programlarının Oluşturulması ve Onaylanması:

1.1. YÖK, yükseköğretim kurumlarında lisans bölüm ve programların açılması için gerekli olan asgari standart ve ölçütleri YÖK belirler.

1.2. Yükseköğretim kurumlarında lisans programlarının müfredatı ve her bir programın öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının neler olacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir.

1.3. Ulusal Çekirdek Eğitim Programlarının müfredatı ilgili Dekanlar Konseyi tarafından kabul edildikten sonra YÖK’ün onayıyla yükseköğretim kurumları tarafından uygulanır.

2. Ölçme-Değerlendirme: Her bir lisans programının öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının ölçme ve değerlendirmesinin nasıl yapılacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumları tarafından hazırlanan eğitim ve öğretim ve sınav yönetmeliğine göre yürütülür.

3. Belgelendirme: Lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, yükseköğretim kurumları tarafından belirlenen ders kredilerini ve diğer yükümlülükleri başarı ile tamamlamaları halinde; lisans diploması alır.

4. Öz Değerlendirme-Dış Değerlendirme: Yükseköğretim kurumları, sürekli izleme bağlamında, her yılın başında bir önceki yıla ait “Kurum İç Değerlendirme Raporlarını” Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından hazırlanan Bilgi Sistemine girer. YÖKAK, yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirmesine ilişkin hazırladığı “Kurumsal Geri Bildirim Raporu”nu kamuoyuyla paylaşılır. Ayrıca, YÖKAK tarafından yetkilendirilen veya tanınan akreditasyon kuruluşları tarafından verilen akreditasyon kararları da programların yeterliliklerinin kalite güvencesinin sağlandığını gösterir. YÖKAK mevzuatı gereği belirlenen yeterliliklere ilişkin düzenli gözden geçirme faaliyetleri yapar.

Agentur für Qualitätssicherung durch Akkreditierung von Studiengängen (AQAS)

Başlangıç: 19.02.2018 / Bitiş: 30.09.2024

Giriş Şartı
 • Ortaöğretim kurumlarından ya da denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanan yabancı ülke ortaöğretim kurumlarından mezun olmak ve yükseköğretim kurumlarının lisans programlarına kabul şartlarını sağlamış olmak.
 • YÖK tarafından usul ve esasları belirlenen, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan merkezi sınav sonucunda yükseköğretim kurumunun ilgili lisans programına yerleştirilmiş olmak.
 • YÖK tarafından usul ve esasları belirlenen, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonucunda önlisans mezunları için yükseköğretim kurumlarında bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına yerleştirilmiş olmak.
 • YÖK tarafından belirlenen koşullara uygun olarak ve GANO ile geçiş şartlarına uygun olarak yatay geçişle yerleştirilmiş olmak.
Başarma Şartları Öğretim programında gösterilen derslerin tümünden başarılı olan, GANO’su 4.00 üzerinden en az 2.00 düzeyinde olan öğrencilere, lisans diploması verilir.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)
 • Lisans diplomasına sahip olanlar, yüksek lisans programlarına ve ilgili şartları sağlamaları halinde lisans derecesi ile kabul edilen doktora ve sanatta yeterlik programlarına devam edebilirler.
 • Lisans öğrencileri, eğitim almakta oldukları yükseköğretim kurumlarının açtıkları çift anadal programlarına katılma hakkına sahiptir. Çift anadal programlarına kayıtlı öğrenciler, iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp, başarılı olmaları halinde iki ayrı lisans diploması alabilirler.
 • Mezunlar, kamu kuruluşları, özel sektör, araştırma enstitüleri veya üniversitelerde görev yapabilirler.
Yasal Dayanağı

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

1.1. Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

1.2. Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik

2. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu (Ek Madde-35)

2.1.Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
QrCodeQrCode
Yeterlilik Kodu

TR0030222127


Yeterlilik Adı
Lojistik Yönetimi (İngilizce) Lisans Diploması

Sorumlu Kurum
İstanbul Gelişim Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Cihangir Mahallesi Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No:1 Avcılar / İSTANBUL

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Genel

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08


AYÇ Seviyesi
6

TYÇ Seviyesi
6
Yeterlilik TYÇ’ye 28/05/2024 tarihinde yerleştirildi

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08


Kategori
Ana

Kredi Değeri
240

Programın Normal Süresi
4 Yıl

Program Profili (Amaç)
 • Lojistik Yönetimi İngilizce Bölümü, iki ayrı disiplinin karması bir bölüm olup, 2011-2012 eğitim-öğretim yılı içerisinde İstanbul Gelişim Üniversitesi çatısı altında kurulmuştur. Uluslararası ticaret hacminin artması, lojistik hizmetlerinin gelişmesi, ticaretin küreselleşmesi derken uluslararası lojistik alanında doğan nitelikli insan kaynağı açığı da hayli artmıştır. Bu doğrultuda programın amacı ise öğrencilerine lojistik, gümrük yönetimi, mikro ve makro ekonomi, uluslararası ticaret, pazarlama ilkeleri, depolama ve envanter, ihracat ve ithalat politikaları, hava, deniz, kara ve demiryolu taşımacılığı, finansal yönetim, iş ve sosyal güvenlik hukuku, girişimcilik ve KOBİ yönetimi, bankacılık, perakende satış gibi konularda bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

Öğrenme Ortamları
 • Eğitim-öğretim örgün eğitim olarak gerçekleştirilir.

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Lojistik Yönetimi alanına ilişkin temel kavram ve kuramları açıklar.
 • Lojistik Yönetimi alanındaki kavram ve olguları, Sosyal Bilimlerin diğer alanları ile ilişkilendirir
 • Alanındaki olgular hakkında bilimsel ve disiplinler arası araştırma yapabilir.
 • Geçmişten günümüze ticaret ve lojistik – taşımacılık yönetimi arasında kavramsal ve kuramsal bağlantılar kurar ve geleceğe yönelik öngörüler geliştirir
 • Lojistik Yönetimi alanına ilişkin olguları incelemek için kaynak taraması yapabilir ve edindiği bilgileri çalışmalarında kullanabilir.
 • Güncel teknolojiyi kullanarak alanındaki olgular hakkında betimsel ve keşifsel araştırmalar yapabilir ve edindiği bilgileri çalışmalarında kullanabilir.
 • Alanıyla ilgili bir çalışmayı disiplin ve sorumluluk çerçevesinde kendi başına üstlenir ve sonuçlandırır.
 • Alanıyla ilgili bir ekip çalışmasında lider veya ekip üyesi olarak çeşitli görevler üstlenebilir ve bunları eksiksiz yerine getirir.
 • Lojistik Yönetimi alanına ilişkin bilgi ve bulguları sebep-sonuç ilişkisi ve eleştirel yaklaşım çerçevesinde analiz eder
 • Lojistik Yönetimi alanına dair kuramsal veya uygulamadaki boşlukları tanımlar ve çözüm önerileri getirir.
 • Lojistik Yönetimi alanına dair bilgileri hedeflediği meslekte nasıl kullanacağı hakkında fikirler üretir
 • Lojistik Yönetimi alanına dair bilgileri etkili sunum ve iletişim teknikleri kullanarak aktarır.
 • Lojistik Yönetimi alanına ilişkin bilgileri proje, etkinlik ve sosyal sorumluluk faaliyetlerine yöneltebilir.
 • Yabancı dilde kaynak taraması yapabilir, gündemi takip edebilir ve yazılı-sözlü çalışmalar üretebilir.
 • Kaynaklardan edindiği bilginin işlenmesi ve aktarılmasında toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere saygılı hareket eder.
 • Yaşamboyu öğrenme ilkesi çerçevesinde alanla ilgili güncel gelişmeleri takip eder ve çalışmalarını yönlendirir.

Anahtar Yetkinlikler
 • Kuramsal, olgusal bilgilere sahip olma yetkinliği
 • Bilişsel, uygulamalı beceriler yetkinliği
 • Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği
 • Öğrenme yetkinliği
 • İletişim ve sosyal yetkinlik
 • Alana özgü yetkinlik

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
 • Bir dersin başarı notu o derse ait yarıyıl içi çalışmalarından alınan notun %50’si ve yarıyıl sonu sınavlarından en az 40 puan almak koşuluyla alınan notun %50’si toplanarak hesaplanır. Bu dersler için yarıyıl sonu sınavlarında 40 puanın altında alınan notlar için FF harf notu işlenir. Yarıyıl içinde ara sınavların dışındaki çalışmalar için (kısa sınavlar, laboratuvar/uygulama, ödev veya proje gibi) not verilmesi ve yüzdelik oranlarının ders izlencelerinde gösterilmesi halinde ara sınavların katkısı en az %30 ve diğer çalışmaların katkısı en fazla %20’dir.

Kalite Güvencesi

Yükseköğretim programlarının niteliğinin gözetilmesi için;

• YÖK, yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen eğitim ve öğretimle diğer faaliyetlerin planlanması, düzenlenmesi, yönetilmesi ve denetiminden sorumludur.

• YÖK tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde her yıl hazırlanan yükseköğretim kurumlarına ait “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları” yayımlanır. Bu raporlara göre hazırlanan, yükseköğretim kurumlarına yönelik nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren raporlarda YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.

• YÖK tarafından her yıl vakıf yükseköğretim kurumlarına ait akademik, idari ve mali verileri içeren “Vakıf Yükseköğretim Kurumları Raporu” yayımlanır. Vakıf yükseköğretim kurumlarına yönelik yapılan nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren bu raporlar YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.

Yükseköğretimde lisans programlarının kalite güvencesi “Yükseköğretim Diploma Programlarının Kalite Güvencesinin Sağlanmasına Yönelik Usul ve Esaslar” a göre sağlanır:

1. Öğretim Programlarının Oluşturulması ve Onaylanması:

1.1. YÖK, yükseköğretim kurumlarında lisans bölüm ve programların açılması için gerekli olan asgari standart ve ölçütleri YÖK belirler.

1.2. Yükseköğretim kurumlarında lisans programlarının müfredatı ve her bir programın öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının neler olacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir.

1.3. Ulusal Çekirdek Eğitim Programlarının müfredatı ilgili Dekanlar Konseyi tarafından kabul edildikten sonra YÖK’ün onayıyla yükseköğretim kurumları tarafından uygulanır.

2. Ölçme-Değerlendirme: Her bir lisans programının öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının ölçme ve değerlendirmesinin nasıl yapılacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumları tarafından hazırlanan eğitim ve öğretim ve sınav yönetmeliğine göre yürütülür.

3. Belgelendirme: Lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, yükseköğretim kurumları tarafından belirlenen ders kredilerini ve diğer yükümlülükleri başarı ile tamamlamaları halinde; lisans diploması alır.

4. Öz Değerlendirme-Dış Değerlendirme: Yükseköğretim kurumları, sürekli izleme bağlamında, her yılın başında bir önceki yıla ait “Kurum İç Değerlendirme Raporlarını” Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından hazırlanan Bilgi Sistemine girer. YÖKAK, yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirmesine ilişkin hazırladığı “Kurumsal Geri Bildirim Raporu”nu kamuoyuyla paylaşılır. Ayrıca, YÖKAK tarafından yetkilendirilen veya tanınan akreditasyon kuruluşları tarafından verilen akreditasyon kararları da programların yeterliliklerinin kalite güvencesinin sağlandığını gösterir. YÖKAK mevzuatı gereği belirlenen yeterliliklere ilişkin düzenli gözden geçirme faaliyetleri yapar.

Agentur für Qualitätssicherung durch Akkreditierung von Studiengängen (AQAS)

Başlangıç: 19.02.2018 / Bitiş: 30.09.2024


Giriş Şartı
 • Ortaöğretim kurumlarından ya da denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanan yabancı ülke ortaöğretim kurumlarından mezun olmak ve yükseköğretim kurumlarının lisans programlarına kabul şartlarını sağlamış olmak.
 • YÖK tarafından usul ve esasları belirlenen, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan merkezi sınav sonucunda yükseköğretim kurumunun ilgili lisans programına yerleştirilmiş olmak.
 • YÖK tarafından usul ve esasları belirlenen, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonucunda önlisans mezunları için yükseköğretim kurumlarında bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına yerleştirilmiş olmak.
 • YÖK tarafından belirlenen koşullara uygun olarak ve GANO ile geçiş şartlarına uygun olarak yatay geçişle yerleştirilmiş olmak.

Başarma Şartları
Öğretim programında gösterilen derslerin tümünden başarılı olan, GANO’su 4.00 üzerinden en az 2.00 düzeyinde olan öğrencilere, lisans diploması verilir.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)
 • Lisans diplomasına sahip olanlar, yüksek lisans programlarına ve ilgili şartları sağlamaları halinde lisans derecesi ile kabul edilen doktora ve sanatta yeterlik programlarına devam edebilirler.
 • Lisans öğrencileri, eğitim almakta oldukları yükseköğretim kurumlarının açtıkları çift anadal programlarına katılma hakkına sahiptir. Çift anadal programlarına kayıtlı öğrenciler, iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp, başarılı olmaları halinde iki ayrı lisans diploması alabilirler.
 • Mezunlar, kamu kuruluşları, özel sektör, araştırma enstitüleri veya üniversitelerde görev yapabilirler.

Yasal Dayanağı

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

1.1. Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

1.2. Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik

2. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu (Ek Madde-35)

2.1.Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği


Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
QrCodeQrCode
Qualification Code

TR0030222127

Qualification Title
Bachelor's Degree in Logistics Management (English)
Awarding BodyIstanbul Gelisim University
Awarding Body ContactAddress: Cihangir St., Şehit Jandarma Komando, J. Kom. Er Hakan Öner St. No:1 A Block Rectorate Building, 34315 Avcılar/Istanbul Telephone: (0212) 422 70 00 E-mail address: ubf@gelisim.edu.tr
Awarding Body Urlhttps://www.gelisim.edu.tr/en/gelisim-homepage
OrientationGeneral
EQF Level6
6 The Qualification has been included in TQF on 28/05/2024
TQF Level 6
Thematic AreasManagement and administration
National Occupation Classification

ISCO 08

CategoryMain
Credit Value240
Program Duration4 Yıl
Program Profile
 • Increasing globalization of the international trade and the efforts to join the common market have led to an increase in the logistic services provided to the companies and in the land-air-sea transportation. it’s inevitable for the companies engaged in this field to raise standards and qualities of their services. Logistics is efficient planning, implementation and supervision of services and products and every kind of information flow related to these, from the initial point of the raw material to the last point that the product is consumed, to meet the needs of customers. There is a need for qualified medium and high level staff to provide all these qualifications. Aim of this Department is to provide manpower for the sector of logistics and transportation, and also for the management of logistics in producer companies and business organizations.
Learning Environments
 • Education and training are carried out as formal education.
Description
 • To explain the basic concepts and theories associated with the field of Logistics Management.
 • To relate concepts and cases in the field of Logistics Management with other fields in Social Sciences
 • To make scientific and interdisciplinary research about the cases in the field.
 • To draw conceptual and theoretical connections between past and present trade and logistics – transportation procedures and to make forecasts for the future
 • To make literature review for analyzing cases in the field of Logistics Management and to use this information for personal studies
 • To use the latest technology for making descriptive and exploratory research and to use this information for personal studies.
 • To conduct a field-specific study individually and to complete it with discipline and responsibility.
 • To assume duties and responsibilities in a team work as leader or team member and to fulfil them flawlessly.
 • To analyze data and findings in the field of Logistics Management with respect to cause-effect relations and critical perspective.
 • To identify gaps in the theory and practice of Logistics Management and to offer solutions for each.
 • To develop ideas as to how to use the information related to the field of Logistics Management in professional life.
 • To convey information related with the field of Logistics Management by using effective presentation and communication techniques.
 • To use field-specific information for creation of various projects, activities and social responsibility programmes in the field of Logistics Management
 • To conduct literature review, follow the recent developments and produce written and oral works in a foreign language
 • To respect social, cultural, scientific and ethical norms and values in the processing and dissemination of data.
 • To follow latest developments in the field and direct personal studies accordingly within the framework of the lifelong learning principle.
Key Competencies
 • Competence in possessing theoretical and factual knowledge
 • Cognitive, applied skills competence
 • Ability to work independently and take responsibility
 • Learning competence
 • Communication and social competence
 • Field-specific competence
Further Info
 • The success grade of a course is calculated by adding 50% of the grade obtained from the semester work for that course and 50% of the grade obtained from the final exams, provided that they get at least 40 points. For these courses, grades below 40 points in the final exams are given a letter grade of FF. If grades are given for studies other than midterm exams (such as quizzes, laboratory/practice, homework or projects) during the semester and the percentage rates are shown in the course syllabus, the contribution of midterm exams is at least 30% and the contribution of other studies is at most 20%.
Quality Assurance

In order to monitor the quality of higher education programs;

• YOK is responsible for the planning, organization, management and supervision of education, training and other activities carried out in higher education institutions.

• "University Monitoring and Evaluation Reports" of higher education institutions, prepared every year within the framework of the criteria determined by YOK, are published. Reports prepared according to these reports, containing quantitative and qualitative evaluations for higher education institutions, are shared with the public by YOK.

• Every year, YOK publishes the "Foundation Higher Education Institutions Report", which includes academic, administrative and financial data of foundation higher education institutions. These reports, which include quantitative and qualitative evaluations of foundation higher education institutions, are shared with the public by YOK.

Quality assurance of undergraduate programs in higher education is provided according to the "Procedures and Principles for Providing Quality Assurance of Higher Education Diploma Programs":

1. Creation and Approval of Curriculum:

1.1. YOK determines the minimum standards and criteria required for the opening of undergraduate departments and programs in higher education institutions.

1.2. The curriculum of undergraduate programs in higher education institutions and the learning outcomes that each program will bring to the student are determined by the senates of higher education institutions in accordance with the basic principles determined by YOK on these issues.

1.3. The curriculum of National Core Education Programs is implemented by higher education institutions with the approval of YOK after being accepted by the relevant Council of Deans.

2. Measurement-Evaluation: How to measure and evaluate the learning outcomes that each undergraduate program will provide to the student is carried out in accordance with the education, training and examination regulations prepared by higher education institutions in accordance with the basic principles determined by YOK on these issues.

3. Certification: Students enrolled in undergraduate programs, if they successfully complete the course credits and other obligations determined by higher education institutions; receives a bachelor's degree.

4. Self-Evaluation-External Evaluation: In the context of continuous monitoring, higher education institutions enter the "Institution Internal Evaluation Reports" of the previous year into the Information System prepared by the Higher Education Quality Board (YOKAK) at the beginning of each year. The "Institutional Feedback Report" prepared by YOKAK regarding the external evaluation of higher education institutions is shared with the public. In addition, accreditation decisions made by accreditation bodies authorized or recognized by YOKAK also show that the quality assurance of the qualifications of the programs is ensured. It carries out regular review activities regarding the qualifications determined in accordance with the YOKAK legislation.

Access Requirements
 • From secondary education institutions or whose equivalence is determined by the Ministry of National Education Graduating from approved foreign country secondary education institutions and Admission requirements for undergraduate programs of higher education institutions to have provided.
 • Measurement, Selection and Central exam conducted by the Placement Center (OSYM) As a result, the relevant undergraduate program of the higher education institution to be placed.
 • The procedures and principles are determined by YOK and carried out by OSYM. For associate degree graduates as a result of the Vertical Transfer Exam (DGS) as a continuation of the fields they completed in higher education institutions Being placed in undergraduate programs.
 • To be placed through horizontal transfer in accordance with the conditions determined by YOK and in accordance with the transition conditions with GANO.
Conditions for Success Students who are successful in all the courses shown in the curriculum and whose GPA is at least 2.00 out of 4.00 are awarded a bachelor's degree.
Progression Paths (Relationship Type)
 • Those who have a bachelor's degree can apply for master's programs and related
 • If they meet the conditions, they are accepted with a bachelor's degree and doctorates and They can continue their proficiency programs in art.
 • Undergraduate students have the right to participate in double major programs opened by the higher education institutions where they study. Students enrolled in double major programs can take courses from two diploma programs simultaneously and, if successful, receive two separate undergraduate diplomas. They can take it.

Graduates can work in public institutions, private sector, research institutes or universities.

Legal Basis

1. Higher Education Law No. 2547

1.1. Regulation on the Principles of Transfer Between Associate and Undergraduate Programs in Higher Education Institutions, Double Major, Minor and Inter-Institutional Credit Transfer

1.2. Regulation on the Continuation of Undergraduate Education for Graduates of Vocational Schools and Open Education Associate Degree Programs

2. Higher Education Law No. 2547 (Additional Article-35)

2.1.Higher Education Quality Assurance and Higher Education Quality Board Regulation

Validity Period (If Any)

The qualification is valid at all times.

Url Open Address
QrCodeQrCode
Qualification Code

TR0030222127


Qualification Title
Bachelor's Degree in Logistics Management (English)

Awarding Body
Istanbul Gelisim University

Awarding Body Contact
Address: Cihangir St., Şehit Jandarma Komando, J. Kom. Er Hakan Öner St. No:1 A Block Rectorate Building, 34315 Avcılar/Istanbul Telephone: (0212) 422 70 00 E-mail address: ubf@gelisim.edu.tr


Orientation
General

National Occupation Classification

ISCO 08


EQF Level
6

TQF Level
6
The Qualification has been included in TQF on 28/05/2024

National Occupation Classification

ISCO 08


Category
Main

Credit Value
240

Program Duration
4 Yıl

Program Profile
 • Increasing globalization of the international trade and the efforts to join the common market have led to an increase in the logistic services provided to the companies and in the land-air-sea transportation. it’s inevitable for the companies engaged in this field to raise standards and qualities of their services. Logistics is efficient planning, implementation and supervision of services and products and every kind of information flow related to these, from the initial point of the raw material to the last point that the product is consumed, to meet the needs of customers. There is a need for qualified medium and high level staff to provide all these qualifications. Aim of this Department is to provide manpower for the sector of logistics and transportation, and also for the management of logistics in producer companies and business organizations.

Learning Environments
 • Education and training are carried out as formal education.

Description
 • To explain the basic concepts and theories associated with the field of Logistics Management.
 • To relate concepts and cases in the field of Logistics Management with other fields in Social Sciences
 • To make scientific and interdisciplinary research about the cases in the field.
 • To draw conceptual and theoretical connections between past and present trade and logistics – transportation procedures and to make forecasts for the future
 • To make literature review for analyzing cases in the field of Logistics Management and to use this information for personal studies
 • To use the latest technology for making descriptive and exploratory research and to use this information for personal studies.
 • To conduct a field-specific study individually and to complete it with discipline and responsibility.
 • To assume duties and responsibilities in a team work as leader or team member and to fulfil them flawlessly.
 • To analyze data and findings in the field of Logistics Management with respect to cause-effect relations and critical perspective.
 • To identify gaps in the theory and practice of Logistics Management and to offer solutions for each.
 • To develop ideas as to how to use the information related to the field of Logistics Management in professional life.
 • To convey information related with the field of Logistics Management by using effective presentation and communication techniques.
 • To use field-specific information for creation of various projects, activities and social responsibility programmes in the field of Logistics Management
 • To conduct literature review, follow the recent developments and produce written and oral works in a foreign language
 • To respect social, cultural, scientific and ethical norms and values in the processing and dissemination of data.
 • To follow latest developments in the field and direct personal studies accordingly within the framework of the lifelong learning principle.

Key Competencies
 • Competence in possessing theoretical and factual knowledge
 • Cognitive, applied skills competence
 • Ability to work independently and take responsibility
 • Learning competence
 • Communication and social competence
 • Field-specific competence

Further Info
 • The success grade of a course is calculated by adding 50% of the grade obtained from the semester work for that course and 50% of the grade obtained from the final exams, provided that they get at least 40 points. For these courses, grades below 40 points in the final exams are given a letter grade of FF. If grades are given for studies other than midterm exams (such as quizzes, laboratory/practice, homework or projects) during the semester and the percentage rates are shown in the course syllabus, the contribution of midterm exams is at least 30% and the contribution of other studies is at most 20%.

Quality Assurance

In order to monitor the quality of higher education programs;

• YOK is responsible for the planning, organization, management and supervision of education, training and other activities carried out in higher education institutions.

• "University Monitoring and Evaluation Reports" of higher education institutions, prepared every year within the framework of the criteria determined by YOK, are published. Reports prepared according to these reports, containing quantitative and qualitative evaluations for higher education institutions, are shared with the public by YOK.

• Every year, YOK publishes the "Foundation Higher Education Institutions Report", which includes academic, administrative and financial data of foundation higher education institutions. These reports, which include quantitative and qualitative evaluations of foundation higher education institutions, are shared with the public by YOK.

Quality assurance of undergraduate programs in higher education is provided according to the "Procedures and Principles for Providing Quality Assurance of Higher Education Diploma Programs":

1. Creation and Approval of Curriculum:

1.1. YOK determines the minimum standards and criteria required for the opening of undergraduate departments and programs in higher education institutions.

1.2. The curriculum of undergraduate programs in higher education institutions and the learning outcomes that each program will bring to the student are determined by the senates of higher education institutions in accordance with the basic principles determined by YOK on these issues.

1.3. The curriculum of National Core Education Programs is implemented by higher education institutions with the approval of YOK after being accepted by the relevant Council of Deans.

2. Measurement-Evaluation: How to measure and evaluate the learning outcomes that each undergraduate program will provide to the student is carried out in accordance with the education, training and examination regulations prepared by higher education institutions in accordance with the basic principles determined by YOK on these issues.

3. Certification: Students enrolled in undergraduate programs, if they successfully complete the course credits and other obligations determined by higher education institutions; receives a bachelor's degree.

4. Self-Evaluation-External Evaluation: In the context of continuous monitoring, higher education institutions enter the "Institution Internal Evaluation Reports" of the previous year into the Information System prepared by the Higher Education Quality Board (YOKAK) at the beginning of each year. The "Institutional Feedback Report" prepared by YOKAK regarding the external evaluation of higher education institutions is shared with the public. In addition, accreditation decisions made by accreditation bodies authorized or recognized by YOKAK also show that the quality assurance of the qualifications of the programs is ensured. It carries out regular review activities regarding the qualifications determined in accordance with the YOKAK legislation.


Access Requirements
 • From secondary education institutions or whose equivalence is determined by the Ministry of National Education Graduating from approved foreign country secondary education institutions and Admission requirements for undergraduate programs of higher education institutions to have provided.
 • Measurement, Selection and Central exam conducted by the Placement Center (OSYM) As a result, the relevant undergraduate program of the higher education institution to be placed.
 • The procedures and principles are determined by YOK and carried out by OSYM. For associate degree graduates as a result of the Vertical Transfer Exam (DGS) as a continuation of the fields they completed in higher education institutions Being placed in undergraduate programs.
 • To be placed through horizontal transfer in accordance with the conditions determined by YOK and in accordance with the transition conditions with GANO.

Conditions for Success
Students who are successful in all the courses shown in the curriculum and whose GPA is at least 2.00 out of 4.00 are awarded a bachelor's degree.

Progression Paths (Relationship Type)
 • Those who have a bachelor's degree can apply for master's programs and related
 • If they meet the conditions, they are accepted with a bachelor's degree and doctorates and They can continue their proficiency programs in art.
 • Undergraduate students have the right to participate in double major programs opened by the higher education institutions where they study. Students enrolled in double major programs can take courses from two diploma programs simultaneously and, if successful, receive two separate undergraduate diplomas. They can take it.

Graduates can work in public institutions, private sector, research institutes or universities.


Legal Basis

1. Higher Education Law No. 2547

1.1. Regulation on the Principles of Transfer Between Associate and Undergraduate Programs in Higher Education Institutions, Double Major, Minor and Inter-Institutional Credit Transfer

1.2. Regulation on the Continuation of Undergraduate Education for Graduates of Vocational Schools and Open Education Associate Degree Programs

2. Higher Education Law No. 2547 (Additional Article-35)

2.1.Higher Education Quality Assurance and Higher Education Quality Board Regulation


Validity Period (If Any)

The qualification is valid at all times.


Url
Open Address

Url
QrCodeQrCode