Yeterlilik Kodu

TR0030045672

Yeterlilik Adı
Makine Sorumlusu Ön Lisans Diploması
Sorumlu KurumOsmaniye Korkut Ata Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiOsmaniye Korkut Ata Üniversitesi Karacaoğlan Yerleşkesi, 80000 Osmaniye
Sorumlu Kurum URLhttp://www.osmaniye.edu.tr/
YönelimMesleki
AYÇ Seviyesi5
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 5
Sınıflandırma (Tematik Alan)Mekanik ve metal ticareti
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO:08

KategoriAna
Kredi Değeri120
Programın Normal Süresi 2
Program Profili (Amaç)

Ön lisans programımız, öğrenciyi lisans programa hazırlamak veya mesleki deneyim kazanmak amacıyla makine teknikerliği bilgilerini vermek üzere düzenlenmiştir. Dersler sadece teorik bilgileri değil, aynı zamanda çeşitli uygulamalar, deneysel çalışmalar, ekip çalışması ve projeler ve bilgisayar destekli uygulamalar için çalışmaları da içerir. Makine ön lisans programı 4 yarıyıldan (2 yıl) oluşmaktadır. Öğrencilerin her birinin iş yeri eğitimi ve teorik dersleri geçme zorunluluğu vardır.

Öğrenme Ortamları

Eğitim ve öğretim örgün, açık veya uzaktan öğretim şeklinde gerçekleştirilir. Ayrıca, yükseköğretim kurumları bünyesindeki laboratuvarlarda ve atölyelerde ya da endüstride, sağlık kurumlarında ve iş yerlerinde staj veya iş yeri eğitimi olarak uygulamalı eğitimler yapılır.

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler - uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek. veriler üzerinde yorumlar yapabilmek, neden-sonuç ilişkisi kurabilmek.hacim, kesme hızı, debi, strok ve güç gibi teknik verileri hesaplayabilecek matematik bilgisine sahip olmak.
 • Mekanik ve termik sistemlerde tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek. teknik resim okuyabilmek ve bilgisayar destekli teknik resim çizebilmek. mekanik sistemlerde oluşan problemlerin tespitine ait verilerin elde edilmesi ve işlenmesi süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak. mekanik ölçüm aletlerini kullanabilmek, bu aletlerin korunması gerekliliğini kavramış olmak. hidrolik ve pnömatik devre elemanlarını tanımak ve kullanabilmek. mekanik sistemlerin sürülmesinde uygun elektrik motorlarını seçebilmek.
 • Mekanik sistemlerin kontrol ve kumanda elemanlarını tanımak ve kullanabilmek. ürün kalitesinin, kaliteyi etkileyen nedenlerin farkında olmak kalite kavramını bilmek. karar verme süreçlerine mekanik sistemlerin katkılarını tanımlayabilmek, gerektiğinde iyileştirmeler önerebilmek. bilgisayar destekli 3 boyutlu tasarım yapabilmek ve süreçlerin iyileştirilmesine ve yenilenmesine katkıda bulunmak.
 • Mekanik sistemler konusunda tasarımlar ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek, Bireysel veya kurumsal iletişim süreçlerinde Türkçeyi etkin kullanmak, bireysel ve/veya takım çalışmaları yapabilmek için iletişim becerisine sahip olmak, İşyerini kendi bulunduğu konuma uygun olarak temsil edebilecek vasıflara sahip olmak, kurumsal ve teknik bilgileri elektronik ortamlarda paylaşarak takım çalışması yapmak.
 • Mekanik alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek., alanına yönelik konularda bireysel olarak araştırmalar yapmak, elde edilen bulguları kişisel tecrübeleriyle harmanlayarak çalışma alanına uygulamak, Sektördeki dinamizmi (fuar, sempozyum) izleyerek, bu alanda yaşanan gelişmeleri değerlendirip öğrendiklerini kendi işletme bünyesine uyarlayabilmek.
 • Mekanik ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek, koruyucu bakım konusunu kavramış olmak, olası sorunları öngörüp tedbir alabilmek, yetkisi dahilindeki arızalara müdahale edebilmek.
 • Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek, performans değerlendirme usullerini bilip sorumluluğu altında çalışanların performanslarını etkin bir biçimde değerlendirmek.
 • Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak, makina ile ilgili bilgisayar yazılımlarının menü ve komutlarını takip edebilecek düzeyde ve genel mesleki terimleri anlayabilecek seviyede ingilizce bilgisine sahip olmak.
 • Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek, Windows işletim sistemini ve Ofis yazılımlarını kullanabilmek, internet üzerinden istenen formatta teknik resim, dosya, veri alışverişi yapabilmek, makina yazılımları ile ilgili AutoCad, Catia, Solidworks ve Proengineer gibi programları kullanabilmek.
 • Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi konusunu kavramış olmak, iş hukukunda işçi-işveren haklarını bilmek.
 • Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak, iş güvenliği ve işçi sağlığı konusuna hakim olmak ve ISO 18001 İşçi Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi hakkında bilgi sahibi olmak.
 • Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak, Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak.
Anahtar Yetkinlikler

Aşağıda sıralanan anahtar yetkinliklere ileri düzeyde sahiptir.

1. Okuma yazma yetkinliği

2. Çoklu dil yetkinliği

3. Matematiksel yetkinlik ve bilim, teknoloji ve mühendislikte yetkinlik

4. Dijital yetkinlik

5. Kişisel, sosyal ve öğrenmeyi öğrenme yetkinliği

6. Vatandaşlık yetkinliği

7. Girişimcilik yetkinliği

8. Kültürel farkındalık ve ifade yetkinliği

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Ölçme ve Değerlendirme ,

 • Öğrencilere yarıyıl / yıl sonunda aldıkları her ders için bir harf başarı notu verilir.
 • Bu not dersi veren öğretim elemanı tarafından verilir.
 • Harf notu değerlendirilirken öğrencinin derslerdeki başarısı, ara / yarıyıl sonu sınavları ve derslere devam durumu dikkate alınır. Harf notunun hesaplanması ilgili akademik birim ve Senatonun onayı ile belirlenir.
 • Bir öğrencinin başarı notu 100 puan üzerinden hesaplanır. Bu nota ham başarı puanı denir.
 • Ham başarı puanı 25.00ın altında olan öğrenciye doğrudan FF notu verilir ve öğrenci o dersten başarısız olur. Ham başarı puanı 25.00 ve üzeri olan öğrencinin başarı notu, Üniversite Eğitim Komisyonu ve Senato kurul kararları ile belirlenen yöntemlerle değerlendirilir; aşağıda katsayıları ve açıklamaları belirtilen harf notları ile verilmiştir. Bu değerlendirmeden sonra, 25.00 ve üzeri ham başarı puanlarının FF harf notu olması da mümkündür.
 • Katsayılar ve harf başarı notları aşağıda gösterildiği gibi değerlendirilir:
 • Katsayılar Mektup Başarı Notları 4.00 AA 3.50 BA 3.00 BB 2.50 CB 2.00 CC 1.50 DC 1.00 DD 0.50 FD 0.00 FF Makine programından mezun olabilmek için öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FD, FF, DC ya da DD notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekir.
Kalite Güvencesi

Yükseköğretim programlarının niteliğinin gözetilmesi için;

 •  YÖK, yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen eğitim ve öğretimle diğer faaliyetlerin planlanması, düzenlenmesi, yönetilmesi ve denetiminden sorumludur.
 •  YÖK tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde her yıl hazırlanan yükseköğretim kurumlarına ait “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları” yayımlanır. Bu raporlara göre hazırlanan, yükseköğretim kurumlarına yönelik nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren raporlarda YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.
 •  YÖK tarafından her yıl vakıf yükseköğretim kurumlarına ait akademik, idari ve mali verileri içeren “Vakıf Yükseköğretim Kurumları Raporu” yayımlanır. Vakıf yükseköğretim kurumlarına yönelik yapılan nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren bu raporlar YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır. Yükseköğretimde lisans programlarının kalite güvencesi “Yükseköğretim Diploma Programlarının Kalite Güvencesinin Sağlanmasına Yönelik Usul ve Esaslar” a göre sağlanır:

1. Öğretim Programlarının Oluşturulması ve Onaylanması:

1.1. YÖK, yükseköğretim kurumlarında lisans bölüm ve programların açılması için gerekli olan asgari standart ve ölçütleri YÖK belirler.

1.2. Yükseköğretim kurumlarında lisans programlarının müfredatı ve her bir programın öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının neler olacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir.

1.3. Ulusal Çekirdek Eğitim Programlarının müfredatı ilgili Dekanlar Konseyi tarafından kabul edildikten sonra YÖK’ün onayıyla yükseköğretim kurumları tarafından uygulanır.

2. Ölçme-Değerlendirme: Her bir lisans programının öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının ölçme ve değerlendirmesinin nasıl yapılacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumları tarafından hazırlanan eğitim ve öğretim ve sınav yönetmeliğine göre yürütülür.

3. Belgelendirme: Lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, yükseköğretim kurumları tarafından belirlenen ders kredilerini ve diğer yükümlülükleri başarı ile tamamlamaları halinde; lisans diploması alır.

4. Öz Değerlendirme-Dış Değerlendirme: Yükseköğretim kurumları, sürekli izleme bağlamında, her yılın başında bir önceki yıla ait “Kurum İç Değerlendirme Raporlarını” Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından hazırlanan Bilgi Sistemine girer. YÖKAK, yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirmesine ilişkin hazırladığı “Kurumsal Geri Bildirim Raporu”nu kamuoyuyla paylaşılır. Ayrıca, YÖKAK tarafından yetkilendirilen veya tanınan akreditasyon kuruluşları tarafından verilen akreditasyon kararları da programların yeterliliklerinin kalite güvencesinin sağlandığını gösterir. YÖKAK mevzuatı gereği belirlenen yeterliliklere ilişkin düzenli gözden geçirme faaliyetleri yapar.

Giriş Şartı

Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.

Başarma Şartları Makine programından mezun olabilmek için öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FD, FF, DC ya da DD notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekir. Programdan mezun olabilmek için öğrencilerin aldıkları tüm derslerde başarılı olmaları gerekmektedir. Ayrıca öğrencilerimizin öğrenimleri süresince zorunlu olan 1 işyeri eğitimini tamamlayarak Başarılı olmaları gerekmektedir.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Makine programı; sanayide faaliyet gösteren bütün kurum ve kuruluşlara ara eleman yetiştiren bir programdır. Öğrencilere Makine ve alt dalı olan Talaşlı, Talaşsız Şekillendirme ve Kaynak Teknolojileri ile ilgili teorik ve uygulamalı dersler verilmektir. Tekniker unvanıyla mezun olan bu program öğrencileri; sanayide mermercilikten makine imalatına, tekstilden madenciliğe kadar makine kullanılan her alanda faaliyet gösteren kamu ya da özel sektöre ait kuruluşlarda çalışabildikleri gibi, kendi işyerlerini de açabilmektedirler. Iş olanakları Makine programından mezun olan öğrencilerin ;

 • Endüstrinin talep ettiği bilgi ve becerilere sahip,
 • Endüstriyi yakından tanıyan,
 • Yurt genelinde benimsenen yeterlilik standartlarına ulaşmış,
 • Endüstrinin potansiyel gücünü oluşturan öğrenciler olması gereklidir.
Yasal Dayanağı

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

1.1. Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

1.2. Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik

2. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu (Ek Madde-35)

2.1.Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0030045672


Yeterlilik Adı
Makine Sorumlusu Ön Lisans Diploması

Sorumlu Kurum
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Karacaoğlan Yerleşkesi, 80000 Osmaniye

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Mesleki

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO:08


AYÇ Seviyesi
5

TYÇ Seviyesi
5
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO:08


Kategori
Ana

Kredi Değeri
120

Programın Normal Süresi
2

Program Profili (Amaç)

Ön lisans programımız, öğrenciyi lisans programa hazırlamak veya mesleki deneyim kazanmak amacıyla makine teknikerliği bilgilerini vermek üzere düzenlenmiştir. Dersler sadece teorik bilgileri değil, aynı zamanda çeşitli uygulamalar, deneysel çalışmalar, ekip çalışması ve projeler ve bilgisayar destekli uygulamalar için çalışmaları da içerir. Makine ön lisans programı 4 yarıyıldan (2 yıl) oluşmaktadır. Öğrencilerin her birinin iş yeri eğitimi ve teorik dersleri geçme zorunluluğu vardır.


Öğrenme Ortamları

Eğitim ve öğretim örgün, açık veya uzaktan öğretim şeklinde gerçekleştirilir. Ayrıca, yükseköğretim kurumları bünyesindeki laboratuvarlarda ve atölyelerde ya da endüstride, sağlık kurumlarında ve iş yerlerinde staj veya iş yeri eğitimi olarak uygulamalı eğitimler yapılır.


Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler - uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek. veriler üzerinde yorumlar yapabilmek, neden-sonuç ilişkisi kurabilmek.hacim, kesme hızı, debi, strok ve güç gibi teknik verileri hesaplayabilecek matematik bilgisine sahip olmak.
 • Mekanik ve termik sistemlerde tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek. teknik resim okuyabilmek ve bilgisayar destekli teknik resim çizebilmek. mekanik sistemlerde oluşan problemlerin tespitine ait verilerin elde edilmesi ve işlenmesi süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak. mekanik ölçüm aletlerini kullanabilmek, bu aletlerin korunması gerekliliğini kavramış olmak. hidrolik ve pnömatik devre elemanlarını tanımak ve kullanabilmek. mekanik sistemlerin sürülmesinde uygun elektrik motorlarını seçebilmek.
 • Mekanik sistemlerin kontrol ve kumanda elemanlarını tanımak ve kullanabilmek. ürün kalitesinin, kaliteyi etkileyen nedenlerin farkında olmak kalite kavramını bilmek. karar verme süreçlerine mekanik sistemlerin katkılarını tanımlayabilmek, gerektiğinde iyileştirmeler önerebilmek. bilgisayar destekli 3 boyutlu tasarım yapabilmek ve süreçlerin iyileştirilmesine ve yenilenmesine katkıda bulunmak.
 • Mekanik sistemler konusunda tasarımlar ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek, Bireysel veya kurumsal iletişim süreçlerinde Türkçeyi etkin kullanmak, bireysel ve/veya takım çalışmaları yapabilmek için iletişim becerisine sahip olmak, İşyerini kendi bulunduğu konuma uygun olarak temsil edebilecek vasıflara sahip olmak, kurumsal ve teknik bilgileri elektronik ortamlarda paylaşarak takım çalışması yapmak.
 • Mekanik alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek., alanına yönelik konularda bireysel olarak araştırmalar yapmak, elde edilen bulguları kişisel tecrübeleriyle harmanlayarak çalışma alanına uygulamak, Sektördeki dinamizmi (fuar, sempozyum) izleyerek, bu alanda yaşanan gelişmeleri değerlendirip öğrendiklerini kendi işletme bünyesine uyarlayabilmek.
 • Mekanik ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek, koruyucu bakım konusunu kavramış olmak, olası sorunları öngörüp tedbir alabilmek, yetkisi dahilindeki arızalara müdahale edebilmek.
 • Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek, performans değerlendirme usullerini bilip sorumluluğu altında çalışanların performanslarını etkin bir biçimde değerlendirmek.
 • Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak, makina ile ilgili bilgisayar yazılımlarının menü ve komutlarını takip edebilecek düzeyde ve genel mesleki terimleri anlayabilecek seviyede ingilizce bilgisine sahip olmak.
 • Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek, Windows işletim sistemini ve Ofis yazılımlarını kullanabilmek, internet üzerinden istenen formatta teknik resim, dosya, veri alışverişi yapabilmek, makina yazılımları ile ilgili AutoCad, Catia, Solidworks ve Proengineer gibi programları kullanabilmek.
 • Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi konusunu kavramış olmak, iş hukukunda işçi-işveren haklarını bilmek.
 • Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak, iş güvenliği ve işçi sağlığı konusuna hakim olmak ve ISO 18001 İşçi Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi hakkında bilgi sahibi olmak.
 • Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak, Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak.

Anahtar Yetkinlikler

Aşağıda sıralanan anahtar yetkinliklere ileri düzeyde sahiptir.

1. Okuma yazma yetkinliği

2. Çoklu dil yetkinliği

3. Matematiksel yetkinlik ve bilim, teknoloji ve mühendislikte yetkinlik

4. Dijital yetkinlik

5. Kişisel, sosyal ve öğrenmeyi öğrenme yetkinliği

6. Vatandaşlık yetkinliği

7. Girişimcilik yetkinliği

8. Kültürel farkındalık ve ifade yetkinliği


Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Ölçme ve Değerlendirme ,

 • Öğrencilere yarıyıl / yıl sonunda aldıkları her ders için bir harf başarı notu verilir.
 • Bu not dersi veren öğretim elemanı tarafından verilir.
 • Harf notu değerlendirilirken öğrencinin derslerdeki başarısı, ara / yarıyıl sonu sınavları ve derslere devam durumu dikkate alınır. Harf notunun hesaplanması ilgili akademik birim ve Senatonun onayı ile belirlenir.
 • Bir öğrencinin başarı notu 100 puan üzerinden hesaplanır. Bu nota ham başarı puanı denir.
 • Ham başarı puanı 25.00ın altında olan öğrenciye doğrudan FF notu verilir ve öğrenci o dersten başarısız olur. Ham başarı puanı 25.00 ve üzeri olan öğrencinin başarı notu, Üniversite Eğitim Komisyonu ve Senato kurul kararları ile belirlenen yöntemlerle değerlendirilir; aşağıda katsayıları ve açıklamaları belirtilen harf notları ile verilmiştir. Bu değerlendirmeden sonra, 25.00 ve üzeri ham başarı puanlarının FF harf notu olması da mümkündür.
 • Katsayılar ve harf başarı notları aşağıda gösterildiği gibi değerlendirilir:
 • Katsayılar Mektup Başarı Notları 4.00 AA 3.50 BA 3.00 BB 2.50 CB 2.00 CC 1.50 DC 1.00 DD 0.50 FD 0.00 FF Makine programından mezun olabilmek için öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FD, FF, DC ya da DD notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekir.

Kalite Güvencesi

Yükseköğretim programlarının niteliğinin gözetilmesi için;

 •  YÖK, yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen eğitim ve öğretimle diğer faaliyetlerin planlanması, düzenlenmesi, yönetilmesi ve denetiminden sorumludur.
 •  YÖK tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde her yıl hazırlanan yükseköğretim kurumlarına ait “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları” yayımlanır. Bu raporlara göre hazırlanan, yükseköğretim kurumlarına yönelik nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren raporlarda YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.
 •  YÖK tarafından her yıl vakıf yükseköğretim kurumlarına ait akademik, idari ve mali verileri içeren “Vakıf Yükseköğretim Kurumları Raporu” yayımlanır. Vakıf yükseköğretim kurumlarına yönelik yapılan nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren bu raporlar YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır. Yükseköğretimde lisans programlarının kalite güvencesi “Yükseköğretim Diploma Programlarının Kalite Güvencesinin Sağlanmasına Yönelik Usul ve Esaslar” a göre sağlanır:

1. Öğretim Programlarının Oluşturulması ve Onaylanması:

1.1. YÖK, yükseköğretim kurumlarında lisans bölüm ve programların açılması için gerekli olan asgari standart ve ölçütleri YÖK belirler.

1.2. Yükseköğretim kurumlarında lisans programlarının müfredatı ve her bir programın öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının neler olacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir.

1.3. Ulusal Çekirdek Eğitim Programlarının müfredatı ilgili Dekanlar Konseyi tarafından kabul edildikten sonra YÖK’ün onayıyla yükseköğretim kurumları tarafından uygulanır.

2. Ölçme-Değerlendirme: Her bir lisans programının öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının ölçme ve değerlendirmesinin nasıl yapılacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumları tarafından hazırlanan eğitim ve öğretim ve sınav yönetmeliğine göre yürütülür.

3. Belgelendirme: Lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, yükseköğretim kurumları tarafından belirlenen ders kredilerini ve diğer yükümlülükleri başarı ile tamamlamaları halinde; lisans diploması alır.

4. Öz Değerlendirme-Dış Değerlendirme: Yükseköğretim kurumları, sürekli izleme bağlamında, her yılın başında bir önceki yıla ait “Kurum İç Değerlendirme Raporlarını” Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından hazırlanan Bilgi Sistemine girer. YÖKAK, yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirmesine ilişkin hazırladığı “Kurumsal Geri Bildirim Raporu”nu kamuoyuyla paylaşılır. Ayrıca, YÖKAK tarafından yetkilendirilen veya tanınan akreditasyon kuruluşları tarafından verilen akreditasyon kararları da programların yeterliliklerinin kalite güvencesinin sağlandığını gösterir. YÖKAK mevzuatı gereği belirlenen yeterliliklere ilişkin düzenli gözden geçirme faaliyetleri yapar.


Giriş Şartı

Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.


Başarma Şartları
Makine programından mezun olabilmek için öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FD, FF, DC ya da DD notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekir. Programdan mezun olabilmek için öğrencilerin aldıkları tüm derslerde başarılı olmaları gerekmektedir. Ayrıca öğrencilerimizin öğrenimleri süresince zorunlu olan 1 işyeri eğitimini tamamlayarak Başarılı olmaları gerekmektedir.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Makine programı; sanayide faaliyet gösteren bütün kurum ve kuruluşlara ara eleman yetiştiren bir programdır. Öğrencilere Makine ve alt dalı olan Talaşlı, Talaşsız Şekillendirme ve Kaynak Teknolojileri ile ilgili teorik ve uygulamalı dersler verilmektir. Tekniker unvanıyla mezun olan bu program öğrencileri; sanayide mermercilikten makine imalatına, tekstilden madenciliğe kadar makine kullanılan her alanda faaliyet gösteren kamu ya da özel sektöre ait kuruluşlarda çalışabildikleri gibi, kendi işyerlerini de açabilmektedirler. Iş olanakları Makine programından mezun olan öğrencilerin ;

 • Endüstrinin talep ettiği bilgi ve becerilere sahip,
 • Endüstriyi yakından tanıyan,
 • Yurt genelinde benimsenen yeterlilik standartlarına ulaşmış,
 • Endüstrinin potansiyel gücünü oluşturan öğrenciler olması gereklidir.

Yasal Dayanağı

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

1.1. Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

1.2. Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik

2. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu (Ek Madde-35)

2.1.Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği


Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0030045672

Qualification Title
Machine Manager Associate Degree Diploma
Awarding BodyOsmaniye Korkut Ata University
Awarding Body Contact
Awarding Body Urlhttp://www.osmaniye.edu.tr/
OrientationOccupational
EQF Level5
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 5
Thematic AreasMechanics and metal trades
National Occupation Classification -
CategoryMain
Credit Value120
Program Duration2
Program Profile-
Learning Environments-
Description

To have teorichal and practical skills to enhance ability in the future employment, to be able to show attainments. To have the ability to define, analyze and solve mechanical problems to reach proper conclusions, and to communicate these conclusions with others.To have knowladge of mathematics to calculate technichal data such as volume, evolvent profile, strok and projection Proper knowledge, collection and usage of necessary data in order to solve good defined problems in mechanical and thermic systems; represent ability of thinking and handiwork, theoretic knowledge necessary in practical practice. Be able to understand and comment on technical drawings, and draw computer aided technical drawings. Be able to understand the problems occurred in mechanical systems. Be able to use mechanical measurement devices and understand the importance of the protection needs. Knowledge and operation of hydraulic and pneumatic circuit components. Knowledge of selection of proper electrical engine in order to operate mechanical systems. Knowledge and usage of control and command components of mechanical systems. Knowledge of the term ‘ quality ’ and being aware of the product quality and the reasons effecting product quality. Knowledge of the contribution of mechanical systems during adjudication, and be able to suggest amendment when necessary. Be able to make three dimensional computer aided designes and contribute processes during regeneration and amendment. To have the ability to work in a team and to communicate and deal with others according to the rules of professional ethics. To use languadge properly and have good communication skills To be able to learn and show knowledge in mechanichal field independently, to have the ability to design and conduct experiments, as well as to analyze and interpret data. To have the ability to define the technical problems, ability to find different solution alternatives for the engineering problems, ability to analyze the solution alternatives, share information in network and choose the optimum one. Be able to represent the ability of understanding problems and finding solutions in studies related with mechanic in unexpected times. Be able to comprehend the issue of protective care. Predict possible problems and take measures , attempt to the breakdowns with delegated power To have enough foreign language skills to progress in his/her field, be able to understand and write technical reports Be qualified with basic computer sciences and requiremens of profession such as software(Windows, Office, AutoCad, Catia, Solidworks, Proengineer) and hardware. To have knowledge and consciousness about social responsibility, ethical merits, social security rights, ISO 14001 and rights between the employees and employments To have knowledge of management, job securities, health of the employees, ISO 18001 and environment protection To have good knowledge of Principles of Atatürk and Recent Turkish History.

Key Competencies-
Further Info

Quantification and consideration (1) Students are given a letter grade for each course they take at the end of the semester / year. (2) This grade is given by the lecturer who teaches the course. (3) While evaluating the letter grade, the students success in courses, midterm / final exams and course attendance are taken into consideration. The calculation of the letter grade is determined by the approval of the relevant academic unit and the Senate. (4) A students success grade is calculated over 100 points. This score is called the raw success score. (5) A student with a raw success score below 25.00 is directly given an FF grade and the student fails that course. The grade of the student with a raw success score of 25.00 and above is evaluated using the methods determined by the decisions of the University Education Commission and the Senate board; The coefficients and explanations are given below with letter grades. After this evaluation, it is also possible that the raw success scores of 25.00 and above have an FF letter grade. (6) Coefficients and letter grades are evaluated as shown below: a) Coefficients Letter Success Notes 4.00 AA 3.50 BA 3.00 BB 2.50 CB 2.00 CC 1.50 DC 1.00 DD 0.50 FD 0.00 FF In order to graduate from the machine program, the student must have passed all the courses in the program and must not have an FD, FF, DC or DD grade. In this program, the student must provide a minimum of 120 ECTS credits and a GPA of at least 2.00 out of 4.00.

Quality Assurance-
Access Requirements

General admission requirements for Turkish and foreign students apply to start the program.

Conditions for SuccessIn order to graduate from the machine program, the student must have passed all the courses in the program and must not have an FD, FF, DC or DD grade. In this program, the student must provide a minimum of 120 ECTS credits and a GPA of at least 2.00 out of 4.00. In order to graduate from the program, students must be successful in all the courses they take. In addition, our students must be successful by completing 1 workplace training, which is compulsory during their education.
Progression Paths (Relationship Type)

Machine program; It is a program that trains intermediate staff for all institutions and organizations operating in the industry. To teach students about Machinery and its sub-branch, Chipless and Welding Technologies. Graduated with the title of Technician, this program; They can work in public or private institutions operating in every field from marble to machinery manufacturing in the industry, from machinery used in the textile industry, or they can also open their own businesses. business district Education with machine learning; - Information and building owners demanded by the industry - Those who know the industry - Achieved domestic acceptability standards - Potential potential of the industry

Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Qualification is continuous

Url Open Address
Qualification Code

TR0030045672


Qualification Title
Machine Manager Associate Degree Diploma

Awarding Body
Osmaniye Korkut Ata University

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Orientation
Occupational

National Occupation Classification
-

EQF Level
5

TQF Level
5
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification
-

Category
Main

Credit Value
120

Program Duration
2

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description

To have teorichal and practical skills to enhance ability in the future employment, to be able to show attainments. To have the ability to define, analyze and solve mechanical problems to reach proper conclusions, and to communicate these conclusions with others.To have knowladge of mathematics to calculate technichal data such as volume, evolvent profile, strok and projection Proper knowledge, collection and usage of necessary data in order to solve good defined problems in mechanical and thermic systems; represent ability of thinking and handiwork, theoretic knowledge necessary in practical practice. Be able to understand and comment on technical drawings, and draw computer aided technical drawings. Be able to understand the problems occurred in mechanical systems. Be able to use mechanical measurement devices and understand the importance of the protection needs. Knowledge and operation of hydraulic and pneumatic circuit components. Knowledge of selection of proper electrical engine in order to operate mechanical systems. Knowledge and usage of control and command components of mechanical systems. Knowledge of the term ‘ quality ’ and being aware of the product quality and the reasons effecting product quality. Knowledge of the contribution of mechanical systems during adjudication, and be able to suggest amendment when necessary. Be able to make three dimensional computer aided designes and contribute processes during regeneration and amendment. To have the ability to work in a team and to communicate and deal with others according to the rules of professional ethics. To use languadge properly and have good communication skills To be able to learn and show knowledge in mechanichal field independently, to have the ability to design and conduct experiments, as well as to analyze and interpret data. To have the ability to define the technical problems, ability to find different solution alternatives for the engineering problems, ability to analyze the solution alternatives, share information in network and choose the optimum one. Be able to represent the ability of understanding problems and finding solutions in studies related with mechanic in unexpected times. Be able to comprehend the issue of protective care. Predict possible problems and take measures , attempt to the breakdowns with delegated power To have enough foreign language skills to progress in his/her field, be able to understand and write technical reports Be qualified with basic computer sciences and requiremens of profession such as software(Windows, Office, AutoCad, Catia, Solidworks, Proengineer) and hardware. To have knowledge and consciousness about social responsibility, ethical merits, social security rights, ISO 14001 and rights between the employees and employments To have knowledge of management, job securities, health of the employees, ISO 18001 and environment protection To have good knowledge of Principles of Atatürk and Recent Turkish History.


Key Competencies
-

Further Info

Quantification and consideration (1) Students are given a letter grade for each course they take at the end of the semester / year. (2) This grade is given by the lecturer who teaches the course. (3) While evaluating the letter grade, the students success in courses, midterm / final exams and course attendance are taken into consideration. The calculation of the letter grade is determined by the approval of the relevant academic unit and the Senate. (4) A students success grade is calculated over 100 points. This score is called the raw success score. (5) A student with a raw success score below 25.00 is directly given an FF grade and the student fails that course. The grade of the student with a raw success score of 25.00 and above is evaluated using the methods determined by the decisions of the University Education Commission and the Senate board; The coefficients and explanations are given below with letter grades. After this evaluation, it is also possible that the raw success scores of 25.00 and above have an FF letter grade. (6) Coefficients and letter grades are evaluated as shown below: a) Coefficients Letter Success Notes 4.00 AA 3.50 BA 3.00 BB 2.50 CB 2.00 CC 1.50 DC 1.00 DD 0.50 FD 0.00 FF In order to graduate from the machine program, the student must have passed all the courses in the program and must not have an FD, FF, DC or DD grade. In this program, the student must provide a minimum of 120 ECTS credits and a GPA of at least 2.00 out of 4.00.


Quality Assurance
-

Access Requirements

General admission requirements for Turkish and foreign students apply to start the program.


Conditions for Success
In order to graduate from the machine program, the student must have passed all the courses in the program and must not have an FD, FF, DC or DD grade. In this program, the student must provide a minimum of 120 ECTS credits and a GPA of at least 2.00 out of 4.00. In order to graduate from the program, students must be successful in all the courses they take. In addition, our students must be successful by completing 1 workplace training, which is compulsory during their education.

Progression Paths (Relationship Type)

Machine program; It is a program that trains intermediate staff for all institutions and organizations operating in the industry. To teach students about Machinery and its sub-branch, Chipless and Welding Technologies. Graduated with the title of Technician, this program; They can work in public or private institutions operating in every field from marble to machinery manufacturing in the industry, from machinery used in the textile industry, or they can also open their own businesses. business district Education with machine learning; - Information and building owners demanded by the industry - Those who know the industry - Achieved domestic acceptability standards - Potential potential of the industry


Legal Basis
-

Validity Period (If Any)

Qualification is continuous


Url
Open Address