Yeterlilik Kodu

TR0030220579

Yeterlilik Adı
Mimari Restorasyon Önlisans Diploması
Sorumlu KurumSinop Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiKorucuk Mah. Trafo Sok. 15 Temmuz Yerleşkesi No:36 Rektörlük Binası 57000 – SİNOP
Sorumlu Kurum URLhttp://www.sinop.edu.tr
YönelimMesleki
AYÇ Seviyesi5
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 5
Sınıflandırma (Tematik Alan)Mimarlık ve şehir planlama
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO:08

KategoriAna
Kredi Değeri120
Programın Normal Süresi 2 Yıl
Program Profili (Amaç)

Mimari Restorasyon bölümü Boyabat MYO bünyesinde 2019-2020 yılında eğitim-öğretime başlamıştır. Bölüm , mesleki eğitim ve uygulama ağırlıklı bir ön lisans programı olup, mezun oldukları bölümün istihdam alanında gerekli ihtiyaçları karşılayacak düzeyde bilgi ve pratik uygulama yeterlilikleri kazandırmak hedeflenmiştir.
 

Öğrenme Ortamları

Eğitim ve öğretim örgün, açık veya uzaktan öğretim şeklinde gerçekleştirilir. Ayrıca, yükseköğretim kurumları bünyesindeki laboratuvarlarda ve atölyelerde ya da endüstride, sağlık kurumlarında ve iş yerlerinde staj veya iş yeri eğitimi olarak uygulamalı eğitimler yapılır.

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı; demokrasi ve insan haklarını gözeten; Türk milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlere karşı bilinç düzeyi artar
 • Yazı dilinin geçmişten günümüze gelişimi, doğru bir yazım için gerekli olan yazım kuralları ve metin bilgisi, sözlü ve yazılı anlatım türleri, doğru ve güzel konuşma yöntemleri, yazma yeteneği ile kelime bilgisi ve telaffuz becerileri gelişir
 • Bilgisayar ve bilgi teknolojileri alanında gerekli teorik ve pratik bilgilerle sahip, kendini ifade edebilecek sunuları hazırlama, ofis programlarını kullanabilir
 • Çizim için gerekli araç ve gereçleri tanır, plan, kesit, görünüş çizimleri ve tanımları hakkında bilgi sahibi olur, farklı ölçeklerde proje ve detay çizimleri yapabilir
 • Tarihi çevreyi koruma kavram ve kuramları hakkında bilgi sahibi olur, rölöve, restitüsyon ve restorasyon projesi çizebilir
 • Mimari restorasyona ilişkin geleneksel eserlerle ilgili dönemsel özellikler, teknik ve malzeme bilgisi, tipolojik özellikler vb. temel bilgilere sahip olur
 • Yapı taşıyıcı ve detay sistemlerinin belirlenmesi, tanımlanması, yapı elemanlarının incelenmesi ile gerekli analizleri yapabilir
 • Yapı malzemelerini ve yapı taşıyıcı sistemlerini tanıyarak yapı teknikleri, bozulmalar ve sebepleri, koruma tekniklerini bilir ve yapı üzerinde tanımlama yapabilir
 • Toplumsal duyarlılığa, tarihi çevre koruma bilincine ve mesleki etik anlayışı kazanır
 • Paket çizim programı ile mimari projeye ait tüm çizim paftalarını bilgisayarla çizebilir
 • İş Hukuku, İş güvenliği, Koruma kanunu ve İmar mevzuatı gibi yasal konular hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olur
 • Sanat ve mimarlık tarihi ile tarihi ve doğal çevre konuları hakkında bilgi sahibi olur, güncel gelişmeleri takip eder
 • Metraj, keşif ve ihale dosyası hazırlayabilir
 • Belirlenen bir konuda bilimsel araştırma sürecine hâkim olarak disiplin içi ve disiplinler arası bireysel ve takım çalışmaları yapar
 • Müze ve müzecilik kavramı ve işlevlerini tanımlar, müzelerin tarihsel gelişimi, kazı yöntem ve çeşitleri, müzelerde envanter çalışmaları hakkında bilgi sahibi olur
 • Yabancı dilde yazılmış teknik belgeleri okuyabilme, anlayabilme ve bu alanın ihtiyaç duyduğu temel düzeyde yabancı dili kullanarak yazılı ve sözlü iletişim kurabilme
Anahtar Yetkinlikler

Aşağıda sıralanan anahtar yetkinliklere ileri öncesi düzeyde sahiptir.

1. Okuma yazma yetkinliği

2. Çoklu dil yetkinliği

3. Matematiksel yetkinlik ve bilim, teknoloji ve mühendislikte yetkinlik

4. Dijital yetkinlik

5. Kişisel, sosyal ve öğrenmeyi öğrenme yetkinliği

6. Vatandaşlık yetkinliği

7. Girişimcilik yetkinliği

8. Kültürel farkındalık ve ifade

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Bir ara sınav (%40) ve bir final sınavlarından (%60) Ortalama 50 ve üzeri olan öğrenciler başarılı kabul edilir. * Programda yer alan derslerin içeriklerine göre; ödev, sunum, proje hazırlama v.b. çalışmalar üzerinden de ölçme ve değerlendirme yapılacaktır. Bu programına kaydolan öğrenciler programdan mezun olabilmek için öngörülen müfredatta toplam 120 AKTS ders alırlar ve programın 2.yılında meslekleri ile ilgili 30 iş günü süreli staj yapmaları gerekir. Staj, öğrencilerin ilgili sektörde yapacağı pratik ve uygulamalı eğitimdir. İş yerlerindeki eğitim, uygulama ve stajlar, Yükseköğretim Kurulu’nun belirlediği esas ve usuller çerçevesinde yapılır.

Kalite Güvencesi

Yükseköğretim programlarının niteliğinin gözetilmesi için;

 • YÖK, yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen eğitim ve öğretimle diğer faaliyetlerin planlanması, düzenlenmesi, yönetilmesi ve denetiminden sorumludur.
 • YÖK tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde her yıl hazırlanan yükseköğretim kurumlarına ait “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları” yayımlanır. Bu raporlara göre hazırlanan, yükseköğretim kurumlarına yönelik nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren raporlar da YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.
 •  YÖK tarafından her yıl vakıf yükseköğretim kurumlarına ait akademik, idari ve mali verileri içeren “Vakıf Yükseköğretim Kurumları Raporu” yayımlanır. Vakıf yükseköğretim kurumlarına yönelik yapılan nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren bu raporlar YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır. Yükseköğretimde önlisans programlarının kalite güvencesi “Yükseköğretim Diploma Programlarının Kalite Güvencesinin Sağlanmasına Yönelik Usul ve Esaslar” a göre sağlanır:

1. Öğretim Programlarının Oluşturulması ve Onaylanması:

1.1. YÖK, yükseköğretim kurumlarında önlisans bölüm ve programların açılması için gerekli olan asgari standart ve ölçütleri belirler.

1.2. Yükseköğretim kurumlarında önlisans programlarının müfredatı ve her bir diploma programının öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının neler olacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir.

1.3. Ulusal Çekirdek Eğitim Programlarının müfredatı YÖK’ün onayıyla yükseköğretim kurumları tarafından uygulanır.

2. Ölçme-Değerlendirme: Her bir önlisans programının öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının ölçme ve değerlendirmesinin nasıl yapılacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumları tarafından hazırlanan öğretim ve sınav yönetmeliğine göre yürütülür.

3. Belgelendirme: Önlisans programlarına kayıtlı öğrenciler, yükseköğretim kurumları tarafından belirlenen ders kredilerini ve diğer yükümlülükleri başarı ile tamamlamaları halinde; önlisans diploması alır.

4. Öz Değerlendirme-Dış Değerlendirme: Yükseköğretim kurumları, sürekli izleme bağlamında, her yılın başında bir önceki yıla ait “Kurum İç Değerlendirme Raporlarını” Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından hazırlanan Bilgi Sistemine girer. YÖKAK, yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirmesine ilişkin hazırladığı “Kurumsal Geri Bildirim Raporu”nu kamuoyuyla paylaşılır. Ayrıca, YÖKAK tarafından yetkilendirilen veya tanınan akreditasyon kuruluşları tarafından verilen akreditasyon kararları da programların yeterliliklerinin kalite güvencesinin sağlandığını gösterir. YÖKAK mevzuatı gereği belirlenen yeterliliklere ilişkin düzenli gözden geçirme faaliyetleri yapar.

Giriş Şartı

(Türk Öğrenciler) Türkiye’deki herhangi bir yükseköğretim kurumunda ön lisans ve lisans programlarında öğrenim görebilmek için, öğrencilerin, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi(ÖSYM) tarafından yapılan ulusal öğrenci seçme sınavına girmeleri zorunludur. Uluslararası öğrenci başvuru, kayıt ve kabul işlemleri “Sinop Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi” uyarınca yapılmaktadır.

Başarma ŞartlarıBu programına kaydolan öğrenciler programdan mezun olabilmek için öngörülen müfredatta toplam 120 AKTS ders alırlar ve programın 2.yılında meslekleri ile ilgili 30 iş günü süreli staj yapmaları gerekir. Staj, öğrencilerin ilgili sektörde yapacağı pratik ve uygulamalı eğitimdir. İş yerlerindeki eğitim, uygulama ve stajlar, Yükseköğretim Kurulu’nun belirlediği esas ve usuller çerçevesinde yapılır. Mimari Restorasyon Programında ön lisans derecesi elde edebilmek için; öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçmeli dersleri ( toplam 120 AKTS/ECTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlaması, 30 iş günü Kamu yada Özel sektörde staj Öğretim çalışmasını yapması ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Mimari restorasyon teknikeri ünvanlıyla mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlilikler doğrultusunda restorasyon konularında faaliyet gösteren kamu (Kültür ve Turizm Bakanlığı Restorasyon ve Konservasyon Merkez Laboratuvarı, Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü vb) ve özel kuruluşların konservasyon laboratuvarı, şantiye ve bürolarında, özel vakıfların gerçekleştirdiği restorasyon işlerinde, Milli Saraylar Daire Başkanlığı’na bağlı müze ve saraylarda veya özel müzelerde, arkeolojik kazı ekiplerinde ve şantiyelerde mimar ve mühendislerin yanında istihdam edilmektedir.

Yasal Dayanağı

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

1.1. Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

1.2. Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik

2. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu (Ek Madde-35)

2.1.Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0030220579


Yeterlilik Adı
Mimari Restorasyon Önlisans Diploması

Sorumlu Kurum
Sinop Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Korucuk Mah. Trafo Sok. 15 Temmuz Yerleşkesi No:36 Rektörlük Binası 57000 – SİNOP

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Mesleki

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO:08


AYÇ Seviyesi
5

TYÇ Seviyesi
5
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO:08


Kategori
Ana

Kredi Değeri
120

Programın Normal Süresi
2 Yıl

Program Profili (Amaç)

Mimari Restorasyon bölümü Boyabat MYO bünyesinde 2019-2020 yılında eğitim-öğretime başlamıştır. Bölüm , mesleki eğitim ve uygulama ağırlıklı bir ön lisans programı olup, mezun oldukları bölümün istihdam alanında gerekli ihtiyaçları karşılayacak düzeyde bilgi ve pratik uygulama yeterlilikleri kazandırmak hedeflenmiştir.
 


Öğrenme Ortamları

Eğitim ve öğretim örgün, açık veya uzaktan öğretim şeklinde gerçekleştirilir. Ayrıca, yükseköğretim kurumları bünyesindeki laboratuvarlarda ve atölyelerde ya da endüstride, sağlık kurumlarında ve iş yerlerinde staj veya iş yeri eğitimi olarak uygulamalı eğitimler yapılır.


Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı; demokrasi ve insan haklarını gözeten; Türk milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlere karşı bilinç düzeyi artar
 • Yazı dilinin geçmişten günümüze gelişimi, doğru bir yazım için gerekli olan yazım kuralları ve metin bilgisi, sözlü ve yazılı anlatım türleri, doğru ve güzel konuşma yöntemleri, yazma yeteneği ile kelime bilgisi ve telaffuz becerileri gelişir
 • Bilgisayar ve bilgi teknolojileri alanında gerekli teorik ve pratik bilgilerle sahip, kendini ifade edebilecek sunuları hazırlama, ofis programlarını kullanabilir
 • Çizim için gerekli araç ve gereçleri tanır, plan, kesit, görünüş çizimleri ve tanımları hakkında bilgi sahibi olur, farklı ölçeklerde proje ve detay çizimleri yapabilir
 • Tarihi çevreyi koruma kavram ve kuramları hakkında bilgi sahibi olur, rölöve, restitüsyon ve restorasyon projesi çizebilir
 • Mimari restorasyona ilişkin geleneksel eserlerle ilgili dönemsel özellikler, teknik ve malzeme bilgisi, tipolojik özellikler vb. temel bilgilere sahip olur
 • Yapı taşıyıcı ve detay sistemlerinin belirlenmesi, tanımlanması, yapı elemanlarının incelenmesi ile gerekli analizleri yapabilir
 • Yapı malzemelerini ve yapı taşıyıcı sistemlerini tanıyarak yapı teknikleri, bozulmalar ve sebepleri, koruma tekniklerini bilir ve yapı üzerinde tanımlama yapabilir
 • Toplumsal duyarlılığa, tarihi çevre koruma bilincine ve mesleki etik anlayışı kazanır
 • Paket çizim programı ile mimari projeye ait tüm çizim paftalarını bilgisayarla çizebilir
 • İş Hukuku, İş güvenliği, Koruma kanunu ve İmar mevzuatı gibi yasal konular hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olur
 • Sanat ve mimarlık tarihi ile tarihi ve doğal çevre konuları hakkında bilgi sahibi olur, güncel gelişmeleri takip eder
 • Metraj, keşif ve ihale dosyası hazırlayabilir
 • Belirlenen bir konuda bilimsel araştırma sürecine hâkim olarak disiplin içi ve disiplinler arası bireysel ve takım çalışmaları yapar
 • Müze ve müzecilik kavramı ve işlevlerini tanımlar, müzelerin tarihsel gelişimi, kazı yöntem ve çeşitleri, müzelerde envanter çalışmaları hakkında bilgi sahibi olur
 • Yabancı dilde yazılmış teknik belgeleri okuyabilme, anlayabilme ve bu alanın ihtiyaç duyduğu temel düzeyde yabancı dili kullanarak yazılı ve sözlü iletişim kurabilme

Anahtar Yetkinlikler

Aşağıda sıralanan anahtar yetkinliklere ileri öncesi düzeyde sahiptir.

1. Okuma yazma yetkinliği

2. Çoklu dil yetkinliği

3. Matematiksel yetkinlik ve bilim, teknoloji ve mühendislikte yetkinlik

4. Dijital yetkinlik

5. Kişisel, sosyal ve öğrenmeyi öğrenme yetkinliği

6. Vatandaşlık yetkinliği

7. Girişimcilik yetkinliği

8. Kültürel farkındalık ve ifade


Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Bir ara sınav (%40) ve bir final sınavlarından (%60) Ortalama 50 ve üzeri olan öğrenciler başarılı kabul edilir. * Programda yer alan derslerin içeriklerine göre; ödev, sunum, proje hazırlama v.b. çalışmalar üzerinden de ölçme ve değerlendirme yapılacaktır. Bu programına kaydolan öğrenciler programdan mezun olabilmek için öngörülen müfredatta toplam 120 AKTS ders alırlar ve programın 2.yılında meslekleri ile ilgili 30 iş günü süreli staj yapmaları gerekir. Staj, öğrencilerin ilgili sektörde yapacağı pratik ve uygulamalı eğitimdir. İş yerlerindeki eğitim, uygulama ve stajlar, Yükseköğretim Kurulu’nun belirlediği esas ve usuller çerçevesinde yapılır.


Kalite Güvencesi

Yükseköğretim programlarının niteliğinin gözetilmesi için;

 • YÖK, yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen eğitim ve öğretimle diğer faaliyetlerin planlanması, düzenlenmesi, yönetilmesi ve denetiminden sorumludur.
 • YÖK tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde her yıl hazırlanan yükseköğretim kurumlarına ait “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları” yayımlanır. Bu raporlara göre hazırlanan, yükseköğretim kurumlarına yönelik nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren raporlar da YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.
 •  YÖK tarafından her yıl vakıf yükseköğretim kurumlarına ait akademik, idari ve mali verileri içeren “Vakıf Yükseköğretim Kurumları Raporu” yayımlanır. Vakıf yükseköğretim kurumlarına yönelik yapılan nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren bu raporlar YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır. Yükseköğretimde önlisans programlarının kalite güvencesi “Yükseköğretim Diploma Programlarının Kalite Güvencesinin Sağlanmasına Yönelik Usul ve Esaslar” a göre sağlanır:

1. Öğretim Programlarının Oluşturulması ve Onaylanması:

1.1. YÖK, yükseköğretim kurumlarında önlisans bölüm ve programların açılması için gerekli olan asgari standart ve ölçütleri belirler.

1.2. Yükseköğretim kurumlarında önlisans programlarının müfredatı ve her bir diploma programının öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının neler olacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir.

1.3. Ulusal Çekirdek Eğitim Programlarının müfredatı YÖK’ün onayıyla yükseköğretim kurumları tarafından uygulanır.

2. Ölçme-Değerlendirme: Her bir önlisans programının öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının ölçme ve değerlendirmesinin nasıl yapılacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumları tarafından hazırlanan öğretim ve sınav yönetmeliğine göre yürütülür.

3. Belgelendirme: Önlisans programlarına kayıtlı öğrenciler, yükseköğretim kurumları tarafından belirlenen ders kredilerini ve diğer yükümlülükleri başarı ile tamamlamaları halinde; önlisans diploması alır.

4. Öz Değerlendirme-Dış Değerlendirme: Yükseköğretim kurumları, sürekli izleme bağlamında, her yılın başında bir önceki yıla ait “Kurum İç Değerlendirme Raporlarını” Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından hazırlanan Bilgi Sistemine girer. YÖKAK, yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirmesine ilişkin hazırladığı “Kurumsal Geri Bildirim Raporu”nu kamuoyuyla paylaşılır. Ayrıca, YÖKAK tarafından yetkilendirilen veya tanınan akreditasyon kuruluşları tarafından verilen akreditasyon kararları da programların yeterliliklerinin kalite güvencesinin sağlandığını gösterir. YÖKAK mevzuatı gereği belirlenen yeterliliklere ilişkin düzenli gözden geçirme faaliyetleri yapar.


Giriş Şartı

(Türk Öğrenciler) Türkiye’deki herhangi bir yükseköğretim kurumunda ön lisans ve lisans programlarında öğrenim görebilmek için, öğrencilerin, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi(ÖSYM) tarafından yapılan ulusal öğrenci seçme sınavına girmeleri zorunludur. Uluslararası öğrenci başvuru, kayıt ve kabul işlemleri “Sinop Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi” uyarınca yapılmaktadır.


Başarma Şartları
Bu programına kaydolan öğrenciler programdan mezun olabilmek için öngörülen müfredatta toplam 120 AKTS ders alırlar ve programın 2.yılında meslekleri ile ilgili 30 iş günü süreli staj yapmaları gerekir. Staj, öğrencilerin ilgili sektörde yapacağı pratik ve uygulamalı eğitimdir. İş yerlerindeki eğitim, uygulama ve stajlar, Yükseköğretim Kurulu’nun belirlediği esas ve usuller çerçevesinde yapılır. Mimari Restorasyon Programında ön lisans derecesi elde edebilmek için; öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçmeli dersleri ( toplam 120 AKTS/ECTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlaması, 30 iş günü Kamu yada Özel sektörde staj Öğretim çalışmasını yapması ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Mimari restorasyon teknikeri ünvanlıyla mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlilikler doğrultusunda restorasyon konularında faaliyet gösteren kamu (Kültür ve Turizm Bakanlığı Restorasyon ve Konservasyon Merkez Laboratuvarı, Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü vb) ve özel kuruluşların konservasyon laboratuvarı, şantiye ve bürolarında, özel vakıfların gerçekleştirdiği restorasyon işlerinde, Milli Saraylar Daire Başkanlığı’na bağlı müze ve saraylarda veya özel müzelerde, arkeolojik kazı ekiplerinde ve şantiyelerde mimar ve mühendislerin yanında istihdam edilmektedir.


Yasal Dayanağı

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

1.1. Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

1.2. Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik

2. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu (Ek Madde-35)

2.1.Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği


Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0030220579

Qualification Title
MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI Associate
Awarding BodySinop University
Awarding Body Contact
Awarding Body Urlwww.sinop.edu.tr
OrientationOccupational
EQF Level5
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 5
Thematic AreasArchitecture and town planning
National Occupation Classification -
CategoryMain
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description

Atatürks Principles and Revolutions; respect for democracy and human rights; Turkish national, spiritual, moral and cultural values ??against the level of awareness increases. The development of written language from the past to the present, writing rules and text knowledge necessary for a correct spelling, oral and written expression types, correct and beautiful speaking methods, writing skills, vocabulary and pronunciation skills develop. Students will have the necessary theoretical and practical knowledge in the field of computer and information technologies, prepare presentations that can express themselves and use office programs. Recognize the necessary tools and equipment for drawing, plan, section, view drawings and definitions will have information about, different scales and detail drawings can make. Have knowledge about the concepts and theories of protection of the historical environment, can draw surveys, restitution and restoration projects. Periodical features related to traditional works of architectural restoration, technical and material knowledge, typological features, etc. have basic knowledg Identify the structure and detail systems of the carrier, identification, examination of the structural elements and make the necessary analysis. Recognize building materials and building carrier systems, know building techniques, deterioration and causes, protection techniques and define on building. Gain social awareness, awareness of historical environment protection and professional ethics. With the package drawing program, you can draw all the drawing sheets of the architectural project with computer. Gains basic knowledge about legal issues such as labor law, labor security, protection law and zoning legislation. Students will have information about the history of art and architecture, historical and natural environment, and follow current developments. Prepare quantity, discovery and tender dossier. Conducts interdisciplinary and interdisciplinary individual and team work by dominating the scientific research process on a determined subject. Define the concept and functions of museums and museology, have information about the historical development of museums, methods and types of excavation, inventory studies in museums. To be able to read and understand technical documents written in a foreign language and to be able to communicate verbally and in writing using the foreign language at a basic level required by this field.

Key Competencies-
Further Info

The students who have an average degree as 60 from a Midterm exam (%40) and Final exam (%60) have accepted as sucessful. * According to the content of the courses in the program; homework, presentation, project preparation etc. measurement and evaluation will be made over the studies. Students enrolled in this program receive a total of 120 ECTS courses in the curriculum foreseen in order to graduate from the program and in the second year of the program they must complete a 30-day internship related to their professions. Internship is the practical and practical training that the students will make in the relevant sector. Training, practice and internships at workplaces are conducted within the framework of the principles and procedures determined by the Council of Higher Education.

Quality Assurance-
Access Requirements

(Turkish students) to study in undergraduate and graduate programs in any other higher education institutions in Turkey, students, Student Selection and Placement Center (ÖSYM) entry into the national student selection examination conducted by is mandatory. International student application, registration and admission procedures are carried out in accordance with the op Sinop University International Student Application and Admission Directive..

Conditions for SuccessStudents enrolled in this program receive a total of 120 ECTS courses in the curriculum foreseen in order to graduate from the program and in the second year of the program they must complete a 30-day internship related to their professions. Internship is the practical and practical training that the students will make in the relevant sector. Training, practice and internships at workplaces are conducted within the framework of the principles and procedures determined by the Council of Higher Education. Students who enrolled in this program must complete a 120 ECTS program of study and complete a 30-day internship successfully to be able to graduate. Internship is the practical training in the related field. Internship and training at workplaces are implemented based on the regulations and procedures specified by Council of Higher Education.
Progression Paths (Relationship Type)

Students who graduated with the title of architectural restoration technician in accordance with the qualifications gained in the public (Restoration and Conservation Central Laboratory of the Ministry of Culture and Tourism, Directorate of Surveying and Monuments, General Directorate of Foundations, etc.) and the conservation laboratory of private institutions, construction sites and offices, the restoration carried out by private foundations. works in museums and palaces of the National Palaces Department or in private museums, archaeological excavation teams and construction sites alongside architects and engineers.

Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Qualification is continuous

Url Open Address
Qualification Code

TR0030220579


Qualification Title
MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI Associate

Awarding Body
Sinop University

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Orientation
Occupational

National Occupation Classification
-

EQF Level
5

TQF Level
5
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification
-

Category
Main

Credit Value
-

Program Duration
-

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description

Atatürks Principles and Revolutions; respect for democracy and human rights; Turkish national, spiritual, moral and cultural values ??against the level of awareness increases. The development of written language from the past to the present, writing rules and text knowledge necessary for a correct spelling, oral and written expression types, correct and beautiful speaking methods, writing skills, vocabulary and pronunciation skills develop. Students will have the necessary theoretical and practical knowledge in the field of computer and information technologies, prepare presentations that can express themselves and use office programs. Recognize the necessary tools and equipment for drawing, plan, section, view drawings and definitions will have information about, different scales and detail drawings can make. Have knowledge about the concepts and theories of protection of the historical environment, can draw surveys, restitution and restoration projects. Periodical features related to traditional works of architectural restoration, technical and material knowledge, typological features, etc. have basic knowledg Identify the structure and detail systems of the carrier, identification, examination of the structural elements and make the necessary analysis. Recognize building materials and building carrier systems, know building techniques, deterioration and causes, protection techniques and define on building. Gain social awareness, awareness of historical environment protection and professional ethics. With the package drawing program, you can draw all the drawing sheets of the architectural project with computer. Gains basic knowledge about legal issues such as labor law, labor security, protection law and zoning legislation. Students will have information about the history of art and architecture, historical and natural environment, and follow current developments. Prepare quantity, discovery and tender dossier. Conducts interdisciplinary and interdisciplinary individual and team work by dominating the scientific research process on a determined subject. Define the concept and functions of museums and museology, have information about the historical development of museums, methods and types of excavation, inventory studies in museums. To be able to read and understand technical documents written in a foreign language and to be able to communicate verbally and in writing using the foreign language at a basic level required by this field.


Key Competencies
-

Further Info

The students who have an average degree as 60 from a Midterm exam (%40) and Final exam (%60) have accepted as sucessful. * According to the content of the courses in the program; homework, presentation, project preparation etc. measurement and evaluation will be made over the studies. Students enrolled in this program receive a total of 120 ECTS courses in the curriculum foreseen in order to graduate from the program and in the second year of the program they must complete a 30-day internship related to their professions. Internship is the practical and practical training that the students will make in the relevant sector. Training, practice and internships at workplaces are conducted within the framework of the principles and procedures determined by the Council of Higher Education.


Quality Assurance
-

Access Requirements

(Turkish students) to study in undergraduate and graduate programs in any other higher education institutions in Turkey, students, Student Selection and Placement Center (ÖSYM) entry into the national student selection examination conducted by is mandatory. International student application, registration and admission procedures are carried out in accordance with the op Sinop University International Student Application and Admission Directive..


Conditions for Success
Students enrolled in this program receive a total of 120 ECTS courses in the curriculum foreseen in order to graduate from the program and in the second year of the program they must complete a 30-day internship related to their professions. Internship is the practical and practical training that the students will make in the relevant sector. Training, practice and internships at workplaces are conducted within the framework of the principles and procedures determined by the Council of Higher Education. Students who enrolled in this program must complete a 120 ECTS program of study and complete a 30-day internship successfully to be able to graduate. Internship is the practical training in the related field. Internship and training at workplaces are implemented based on the regulations and procedures specified by Council of Higher Education.

Progression Paths (Relationship Type)

Students who graduated with the title of architectural restoration technician in accordance with the qualifications gained in the public (Restoration and Conservation Central Laboratory of the Ministry of Culture and Tourism, Directorate of Surveying and Monuments, General Directorate of Foundations, etc.) and the conservation laboratory of private institutions, construction sites and offices, the restoration carried out by private foundations. works in museums and palaces of the National Palaces Department or in private museums, archaeological excavation teams and construction sites alongside architects and engineers.


Legal Basis
-

Validity Period (If Any)

Qualification is continuous


Url
Open Address