Yeterlilik Kodu

TR0030031004

Yeterlilik Adı
Mimarlık Lisans Diploması
Sorumlu KurumEskişehir Teknik Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiEskişehir Teknik Üniversitesi 2 Eylül Kampüsü, 26555 Tepebaşı/Eskişehir
Sorumlu Kurum URLhttps://www.eskisehir.edu.tr/
YönelimAkademik
AYÇ Seviyesi6
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 6
Sınıflandırma (Tematik Alan)Mimarlık ve şehir planlama
Sınıflandırma (Meslek Kodu) -
KategoriAna
Kredi Değeri240
Programın Normal Süresi 4
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • 1Konuşma ve Yazma Becerileri: Etkin okuma, yazma, dinleme ve konuşabilme becerisi.
 • 2Grafik Anlatım Becerisi: Uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade edebilme becerisi.
 • 3Eleştirel Düşünme Becerisi: Açık ve net soru geliştirme, soyut düşünceleri düşünceyi ifade için kullanma, karşıt görüşleri değerlendirebilme, iyi sorgulanmış sonuçlara ulaşabilme ve bunları benzer ölçüt ve standartlarla test edebilme becerisi.
 • 4Tasarım Becerileri: Temel mimari ilkeleri bina, iç mekan ve yerleşim tasarımı düzeyinde uygulama becerisi.
 • 5Araştırma Becerisi: Mimari süreçlerde ilgili bilgileri elde etme, değerlendirme, kayıt etme ve uygulama yapabilme.
 • 6Temel mimari ilkeleri yenilikçi tasarımlarla uygulama becerisi.
 • 7Tasarım ekibinin bir üyesi olarak disiplinlerarası çalışma becerisi.
 • 8Batı Mimarlığı: Mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda batı mimarlığının kuralları ile bunları şekillendiren ve sürdüren iklimsel, teknolojik, sosyo-ekonomik ve diğer kültürel faktörleri anlama.
 • 9Batı Dışı Mimarlık: Batı mimarlığı dışında kalan mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda batı mimarlığının kuralları ile bunları şekillendiren ve sürdüren iklimsel, teknolojik, sosyo-ekonomik ve diğer kültürel faktörleri anlama.
 • 10Ulusal ve Bölgesel Mimarlık: Yöresel mimarlık da dahil olmak üzere ulusal ve bölgesel mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda ulusal gelenekler ve tarihi mirasın etkilerini anlama.
 • 11Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon: Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanma; tarihi anıtları ve yapıları belgelemek ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri anlama.
 • 12Örneklerden Yaralanma Becerisi: Mimari ve kentsel tasarım projelerinin oluşturulması ve geliştirilmesinde programa yönelik ve biçimsel olarak uygun örnekleri ortaya çıkarabilme becerisi.
 • 13Fiziksel çevre ile insan arasındaki etkileşimi anlama.
 • 14Kültürel Farklılıklar: Farklı kültürleri karakterize eden gereksinim, istek davranış kalıpları, sosyal ve mekansal örüntülerin farklılığını anlama.
 • 15Erişilebilirlik: Değişik fiziksel engellilerin yaşamasına uygun bina ve yerleşme tasarımı yapabilme becerisi.
 • 16Çevre duyarlılığı ve toplum gereksinimlerini karşılayan değerleri anlama.
 • 17Program Hazırlama: Kapsamlı programı olan bir mimari projenin kullanıcı ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekan ve ekipman ihtiyaçlarına, saha koşullarına ve standartlara, tasarım kriterlerine göre değerlendirmesini yapabilme.
 • 18Arazi koşulları: Arazilerin doğal ve yapay özelliklerinin dikkate alınarak yerleşme ve bina tasarımı yapabilme.
 • 19Taşıyıcı Sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişim ve uygulamalarını anlama.
 • 20Çevresel Sistemler: Çevresel sistemlerin tasarımında aydınlatma, akustik, iklimlendirme ve enerji kullanımı konularının temel ilkelerini anlama.
 • 21Yaşam Güvenliği: Acil kaçış konusuna vurgu yaparak yaşam güvenliği sistemlerinin temel ilkelerini anlama.
 • 22Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının temel ilkelerini ve doğru uygulama şekillerini anlama.
 • 23Bina Servis Sistemleri: Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlama.24Bina tasarımında çağdaş teknolojilerden yararlanabilme becerisi.
 • 25Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretim, kullanım ve uygulamalarıyla ilgili ilke ve standartları anlama.
 • 26Yapım Maliyeti Kontrolü: Tasarım projesi çerçevesinde; finans, bina ekonomisi ve maliyet kontrolünün temel bilgilerini anlama.
 • 27Teknik Dokümantasyon: İnceleme ve yapım amacıyla; bir projenin tam ve doğru teknik tanımı ve dokümantasyonunu yapabilme.28Mimarlıkta Müşterinin Rolü: Mimarın müşterinin, mal sahibinin ve kullanıcının gereksinimlerini bulma, çözümleme sorumluluğunu anlama.
 • 29Geniş Kapsamlı Tasarım Yapma Becerisi: Geniş kapsamlı programı olan bir mimari projeyi şematik tasarım aşamasından detaylı sistem geliştirme aşamasına kadar (Strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler gibi) geliştirme ve değerlendirme becerisi.30Mimarın Yönetimsel Rolü: Görevlendirme, sözleşme yapma, personel yönetimi, danışman belirleme, proje dağıtım yöntemleri ve hizmet sözleşmelerini anlama.
 • 31Mimari Uygulama: Mimarlık mesleğini destekleyen ofis organizasyon, iş planlama, pazarlama, finansal yönetim, proje yönetimi risk azaltma, düzeltme ve liderlik konularının temel ilkelerini ve mesleği etkileyen küreselleşme, outsourcing, proje dağıtımı, genişleyen uygulama alanı veçeşitlilik konularını anlama.
 • 32Profesyonel Gelişme: Mesleki gelişimde stajın rolünü, işveren ve stajyerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını anlama.
 • 33Liderlik: Sözleşme yönetimi için proje başlangıç, tasarım ve tasarım geliştirme süreçlerinde mimarın liderlik rolünü anlama.
 • 34Yasal sorumluluklarla evrensel-mesleki bilgi üretme-paylaşma becerisi.
 • 35Mimari tasarım ve uygulamada mesleki hüküm vermeyle ilgili etik konuları anlama.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
 • Bölümümüz mezunları resmi kurumlarda ve özel sektörde çalışabilmektedir.
 • Her tür yapının projelendirilmesinde, uygulanmasında ve denetlenmesinde çeşitli kademelerde görev alabilmektedirler.
 • Ayrıca akademisyen olarak üniversitelerde araştırma yapabilir ve ders verebilirler.
 • Her alanda yüksek lisans, doktora programlarına veya sanatta yeterlik programlarına başvurabilir.
 • Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Üniversitesi’ne kesin kayıt yaptıran öğrenciler ilk hafta içinde başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.
Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı
 • Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.
Başarma Şartları Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir. Bu programda; ara sınav, ödev, alıştırma, proje, uygulama ve dönem sonu sınavı gibi farklı değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Değerlendirme yöntemleri arasında klasik sınav, çoktan seçmeli sınav, ev ödevi, performans değerlendirme ve ürün değerlendirme yer alabilir. Programdan mezun olmak için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir. Bir dersin notu, yukarıdaki unsurların değerlendirilmesi sonucunda belirlenir ve harf olarak verilir. Harf notları ve her bir notun katsayısı aşağıda belirtilmektedir. Başarı Notu KATSAYI AA 4,0 AB 3,7 BA 3,3 BB 3,0 BC 2,7 CB 2,3 CC 2,0 CD 1,7 DC 1,3 DD 1,0 FF 0,0 Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Üniversitesi’ne kesin kayıt yaptıran öğrenciler ilk hafta içinde başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır. Her alanda yüksek lisans, doktora programlarına veya sanatta yeterlik programlarına başvurabilir.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)-
Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)-
Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0030031004


Yeterlilik Adı
Mimarlık Lisans Diploması

Sorumlu Kurum
Eskişehir Teknik Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Eskişehir Teknik Üniversitesi 2 Eylül Kampüsü, 26555 Tepebaşı/Eskişehir

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Akademik

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

AYÇ Seviyesi
6

TYÇ Seviyesi
6
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

Kategori
Ana

Kredi Değeri
240

Programın Normal Süresi
4

Program Profili (Amaç)
-

Öğrenme Ortamları
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • 1Konuşma ve Yazma Becerileri: Etkin okuma, yazma, dinleme ve konuşabilme becerisi.
 • 2Grafik Anlatım Becerisi: Uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade edebilme becerisi.
 • 3Eleştirel Düşünme Becerisi: Açık ve net soru geliştirme, soyut düşünceleri düşünceyi ifade için kullanma, karşıt görüşleri değerlendirebilme, iyi sorgulanmış sonuçlara ulaşabilme ve bunları benzer ölçüt ve standartlarla test edebilme becerisi.
 • 4Tasarım Becerileri: Temel mimari ilkeleri bina, iç mekan ve yerleşim tasarımı düzeyinde uygulama becerisi.
 • 5Araştırma Becerisi: Mimari süreçlerde ilgili bilgileri elde etme, değerlendirme, kayıt etme ve uygulama yapabilme.
 • 6Temel mimari ilkeleri yenilikçi tasarımlarla uygulama becerisi.
 • 7Tasarım ekibinin bir üyesi olarak disiplinlerarası çalışma becerisi.
 • 8Batı Mimarlığı: Mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda batı mimarlığının kuralları ile bunları şekillendiren ve sürdüren iklimsel, teknolojik, sosyo-ekonomik ve diğer kültürel faktörleri anlama.
 • 9Batı Dışı Mimarlık: Batı mimarlığı dışında kalan mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda batı mimarlığının kuralları ile bunları şekillendiren ve sürdüren iklimsel, teknolojik, sosyo-ekonomik ve diğer kültürel faktörleri anlama.
 • 10Ulusal ve Bölgesel Mimarlık: Yöresel mimarlık da dahil olmak üzere ulusal ve bölgesel mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda ulusal gelenekler ve tarihi mirasın etkilerini anlama.
 • 11Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon: Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanma; tarihi anıtları ve yapıları belgelemek ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri anlama.
 • 12Örneklerden Yaralanma Becerisi: Mimari ve kentsel tasarım projelerinin oluşturulması ve geliştirilmesinde programa yönelik ve biçimsel olarak uygun örnekleri ortaya çıkarabilme becerisi.
 • 13Fiziksel çevre ile insan arasındaki etkileşimi anlama.
 • 14Kültürel Farklılıklar: Farklı kültürleri karakterize eden gereksinim, istek davranış kalıpları, sosyal ve mekansal örüntülerin farklılığını anlama.
 • 15Erişilebilirlik: Değişik fiziksel engellilerin yaşamasına uygun bina ve yerleşme tasarımı yapabilme becerisi.
 • 16Çevre duyarlılığı ve toplum gereksinimlerini karşılayan değerleri anlama.
 • 17Program Hazırlama: Kapsamlı programı olan bir mimari projenin kullanıcı ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekan ve ekipman ihtiyaçlarına, saha koşullarına ve standartlara, tasarım kriterlerine göre değerlendirmesini yapabilme.
 • 18Arazi koşulları: Arazilerin doğal ve yapay özelliklerinin dikkate alınarak yerleşme ve bina tasarımı yapabilme.
 • 19Taşıyıcı Sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişim ve uygulamalarını anlama.
 • 20Çevresel Sistemler: Çevresel sistemlerin tasarımında aydınlatma, akustik, iklimlendirme ve enerji kullanımı konularının temel ilkelerini anlama.
 • 21Yaşam Güvenliği: Acil kaçış konusuna vurgu yaparak yaşam güvenliği sistemlerinin temel ilkelerini anlama.
 • 22Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının temel ilkelerini ve doğru uygulama şekillerini anlama.
 • 23Bina Servis Sistemleri: Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlama.24Bina tasarımında çağdaş teknolojilerden yararlanabilme becerisi.
 • 25Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretim, kullanım ve uygulamalarıyla ilgili ilke ve standartları anlama.
 • 26Yapım Maliyeti Kontrolü: Tasarım projesi çerçevesinde; finans, bina ekonomisi ve maliyet kontrolünün temel bilgilerini anlama.
 • 27Teknik Dokümantasyon: İnceleme ve yapım amacıyla; bir projenin tam ve doğru teknik tanımı ve dokümantasyonunu yapabilme.28Mimarlıkta Müşterinin Rolü: Mimarın müşterinin, mal sahibinin ve kullanıcının gereksinimlerini bulma, çözümleme sorumluluğunu anlama.
 • 29Geniş Kapsamlı Tasarım Yapma Becerisi: Geniş kapsamlı programı olan bir mimari projeyi şematik tasarım aşamasından detaylı sistem geliştirme aşamasına kadar (Strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler gibi) geliştirme ve değerlendirme becerisi.30Mimarın Yönetimsel Rolü: Görevlendirme, sözleşme yapma, personel yönetimi, danışman belirleme, proje dağıtım yöntemleri ve hizmet sözleşmelerini anlama.
 • 31Mimari Uygulama: Mimarlık mesleğini destekleyen ofis organizasyon, iş planlama, pazarlama, finansal yönetim, proje yönetimi risk azaltma, düzeltme ve liderlik konularının temel ilkelerini ve mesleği etkileyen küreselleşme, outsourcing, proje dağıtımı, genişleyen uygulama alanı veçeşitlilik konularını anlama.
 • 32Profesyonel Gelişme: Mesleki gelişimde stajın rolünü, işveren ve stajyerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını anlama.
 • 33Liderlik: Sözleşme yönetimi için proje başlangıç, tasarım ve tasarım geliştirme süreçlerinde mimarın liderlik rolünü anlama.
 • 34Yasal sorumluluklarla evrensel-mesleki bilgi üretme-paylaşma becerisi.
 • 35Mimari tasarım ve uygulamada mesleki hüküm vermeyle ilgili etik konuları anlama.

Anahtar Yetkinlikler
-

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
 • Bölümümüz mezunları resmi kurumlarda ve özel sektörde çalışabilmektedir.
 • Her tür yapının projelendirilmesinde, uygulanmasında ve denetlenmesinde çeşitli kademelerde görev alabilmektedirler.
 • Ayrıca akademisyen olarak üniversitelerde araştırma yapabilir ve ders verebilirler.
 • Her alanda yüksek lisans, doktora programlarına veya sanatta yeterlik programlarına başvurabilir.
 • Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Üniversitesi’ne kesin kayıt yaptıran öğrenciler ilk hafta içinde başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.

Kalite Güvencesi
-

Giriş Şartı
 • Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.

Başarma Şartları
Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir. Bu programda; ara sınav, ödev, alıştırma, proje, uygulama ve dönem sonu sınavı gibi farklı değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Değerlendirme yöntemleri arasında klasik sınav, çoktan seçmeli sınav, ev ödevi, performans değerlendirme ve ürün değerlendirme yer alabilir. Programdan mezun olmak için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir. Bir dersin notu, yukarıdaki unsurların değerlendirilmesi sonucunda belirlenir ve harf olarak verilir. Harf notları ve her bir notun katsayısı aşağıda belirtilmektedir. Başarı Notu KATSAYI AA 4,0 AB 3,7 BA 3,3 BB 3,0 BC 2,7 CB 2,3 CC 2,0 CD 1,7 DC 1,3 DD 1,0 FF 0,0 Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Üniversitesi’ne kesin kayıt yaptıran öğrenciler ilk hafta içinde başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır. Her alanda yüksek lisans, doktora programlarına veya sanatta yeterlik programlarına başvurabilir.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)
-

Yasal Dayanağı
-

Geçerlilik Süresi (Varsa)
-

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0030031004

Qualification Title
Awarding BodyEskişehir Technical University
Awarding Body ContactGazipaşa Mahallesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi İki Eylül Kampüsü 26555, Tepebaşı/ESKİŞEHİR
Awarding Body Urlhttps://www.eskisehir.edu.tr/
OrientationAcademic
EQF Level6
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 6
Thematic AreasArchitecture and town planning
National Occupation Classification -
CategoryMain
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description-
Key Competencies-
Further Info-
Quality Assurance-
Access Requirements-
Conditions for Success-
Progression Paths (Relationship Type)-
Legal Basis-
Validity Period (If Any)-
Url Open Address
Qualification Code

TR0030031004


Qualification Title

Awarding Body
Eskişehir Technical University

Awarding Body Contact
Gazipaşa Mahallesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi İki Eylül Kampüsü 26555, Tepebaşı/ESKİŞEHİR


Orientation
Academic

National Occupation Classification
-

EQF Level
6

TQF Level
6
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification
-

Category
Main

Credit Value
-

Program Duration
-

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description
-

Key Competencies
-

Further Info
-

Quality Assurance
-

Access Requirements
-

Conditions for Success
-

Progression Paths (Relationship Type)
-

Legal Basis
-

Validity Period (If Any)
-

Url
Open Address