Yeterlilik Kodu

TR0030219741

Yeterlilik Adı
Moleküler Biyoloji ve Genetik Lisans Diploması
Sorumlu KurumÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiBarbaros, 17100 Kepez/Çanakkale Merkez/Çanakkale
Sorumlu Kurum URLhttps://www.comu.edu.tr/
YönelimAkademik
AYÇ Seviyesi6
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 6
Sınıflandırma (Tematik Alan)Biyoloji
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08

KategoriAna
Kredi Değeri240
Programın Normal Süresi 4
Program Profili (Amaç)

Bu program İngilizce olarak sunulmaktadır. Ortaöğretim yeterliliklerine dayalı olarak sekiz yarıyıllık bir programı kapsayan ve belirli bir öğrenme alanına veya mesleğe yönelik eğitim veren bir yükseköğretim programıdır.

Öğrenme Ortamları

Eğitim ve öğretim örgün, açık veya uzaktan öğretim şeklinde gerçekleştirilir. Ayrıca, yükseköğretim kurumları bünyesindeki laboratuvarlarda ve atölyelerde ya da endüstride, sağlık kurumlarında ve iş yerlerinde staj veya iş yeri eğitimi olarak uygulamalı eğitimler yapılır.

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Moleküler Biyoloji ve Genetik alanındaki en güncel uygulama, araç-gereç ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olmak, bunları kullanabilmek
 • Moleküler Biyoloji ve Genetik alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirmek, karmaşık problem ve konuları belirlemek ve analiz edebilmek, tartışmalar yapabilmek, kanıta ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilmek
 • Öğrenmeyi, öğrenme becerileri ve eleştirel düşünceyle, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebileceğini gösterebilmek
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
 • Alanındaki bilgi ve uygulamaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde mesleki bilgiye sahip olmak
 • Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
 • Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır.
 • Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü en az A2 genel düzeyinde bir yabancı dil bilgisine sahiptir.
 • Moleküler Biyoloji ve Genetik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını etkin biçimde kullanır.
 • Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.
 • Proje yönetir; risk ve değişiklik yönetimi ile insan sağlığına ve çevreye duyarlı ve iş güvenliği konularında bilgi sahibidir; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma konularının farkındadır.
Anahtar Yetkinlikler

Aşağıda sıralanan anahtar yetkinliklere ileri düzeyde sahiptir.

 • Okuma yazma yetkinliği
 • Çoklu dil yetkinliği
 • Matematiksel yetkinlik ve bilim, teknoloji ve mühendislikte yetkinlik
 • Dijital yetkinlik
 • Kişisel, sosyal ve öğrenmeyi öğrenme yetkinliği
 • Vatandaşlık yetkinliği
 • Girişimcilik yetkinliği
 • Kültürel farkındalık ve ifade yetkinliği
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisans Eğiti-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre öğrenciye verilecek ders notu, her yarıyıl yapılan en az bir ara sınav notu, yarıyıl sonu sınav notu, varsa yarıyıl proje çalışması değerlendirilerek öğretim elemanı tarafından belirlenir.

Sınavlar yazılı, sözlü ya da uygulamalı olarak yapılabilir. En az bir arasınav ve bir dönem sonu sınavı verilir. Genel olarak arasınavın en az %40'ı ve final sınavının en fazla %60'ı alınarak harf notu hesaplanır.

 • Değerlendirme Tablosu

PUAN HARF NOTU KATSAYI

 • 90-100 AA 4.00
 • 85-89 BA 3.50
 • 80-84 BB 3.00
 • 70-79 CB 2.50
 • 60-69 CC 2.00
 • 55-59 DC 1.50
 • 50-54 DD 1.00
 • 40-49 FD 0.50
 • 0-39 FF 0.00
 • Yeterli YE - (Kredisiz dersler için)
 • Yetersiz YS - (Kredisiz dersler için) Devamsız DS 0.00 Buna göre öğrenci AA,BA, BB, CB, CC notlarından birini almışsa başarılı sayılır.
 • DD ve DC notlarından birini almışsa koşullu başarmış sayılır. FD ve FF notlarından birini almış ise başarısız sayılır.
Kalite Güvencesi

Yükseköğretim programlarının niteliğinin gözetilmesi için;

 • YÖK, yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen eğitim ve öğretimle diğer faaliyetlerin planlanması, düzenlenmesi, yönetilmesi ve denetiminden sorumludur.
 • YÖK tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde her yıl hazırlanan yükseköğretim kurumlarına ait “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları” yayımlanır. Bu raporlara göre hazırlanan, yükseköğretim kurumlarına yönelik nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren raporlarda YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.
 • YÖK tarafından her yıl vakıf yükseköğretim kurumlarına ait akademik, idari ve mali verileri içeren “Vakıf Yükseköğretim Kurumları Raporu” yayımlanır. Vakıf yükseköğretim kurumlarına yönelik yapılan nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren bu raporlar YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır. Yükseköğretimde lisans programlarının kalite güvencesi “Yükseköğretim Diploma Programlarının Kalite Güvencesinin Sağlanmasına Yönelik Usul ve Esaslar” a göre sağlanır:

1. Öğretim Programlarının Oluşturulması ve Onaylanması:

1.1. YÖK, yükseköğretim kurumlarında lisans bölüm ve programların açılması için gerekli olan asgari standart ve ölçütleri YÖK belirler.

1.2. Yükseköğretim kurumlarında lisans programlarının müfredatı ve her bir programın öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının neler olacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir.

1.3. Ulusal Çekirdek Eğitim Programlarının müfredatı ilgili Dekanlar Konseyi tarafından kabul edildikten sonra YÖK’ün onayıyla yükseköğretim kurumları tarafından uygulanır.

2. Ölçme-Değerlendirme: Her bir lisans programının öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının ölçme ve değerlendirmesinin nasıl yapılacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumları tarafından hazırlanan eğitim ve öğretim ve sınav yönetmeliğine göre yürütülür.

3. Belgelendirme: Lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, yükseköğretim kurumları tarafından belirlenen ders kredilerini ve diğer yükümlülükleri başarı ile tamamlamaları halinde; lisans diploması alır.

4. Öz Değerlendirme-Dış Değerlendirme: Yükseköğretim kurumları, sürekli izleme bağlamında, her yılın başında bir önceki yıla ait “Kurum İç Değerlendirme Raporlarını” Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından hazırlanan Bilgi Sistemine girer. YÖKAK, yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirmesine ilişkin hazırladığı “Kurumsal Geri Bildirim Raporu”nu kamuoyuyla paylaşılır.

Ayrıca, YÖKAK tarafından yetkilendirilen veya tanınan akreditasyon kuruluşları tarafından verilen akreditasyon kararları da programların yeterliliklerinin kalite güvencesinin sağlandığını gösterir. YÖKAK mevzuatı gereği belirlenen yeterliliklere ilişkin düzenli gözden geçirme faaliyetleri yapar.

Giriş Şartı

Bölümümüz Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti öğrencilerini OSYM Üniversite Giriş Sınav sonuçlarına göre , yabancı uyruklu öğrencileri ise yine OSYM trafından uygulanan YÖS sınavı sonuçlarına göre kabul etmektedir. Ayrıca Bölümümüzün lisans öğrencileri Erasmus Programı ile yurt dışındaki, Farabi programı ile ise yurt içindeki anlaşmalı üniversitelere eğitim ve araştırma amacı ile gönderilmektedir.

Başarma ŞartlarıBu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; Öğretim programlarındaki tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve 240 AKTS kredisi almaları zorunludur. Stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir (Genel not ortalaması yerel krediye göre hesaplanmaktadır).
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünden mezun olan öğrenciler özel sektörde ve kamu kuruluşlarında istihdam alanı bulabildiği gibi akademik veya araştırma laboratuvarlarında çalışma imkanı bulabilmektedir.

Yasal Dayanağı

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

1.1. Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

1.2. Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik

2. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu (Ek Madde-35)

2.1.Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir. 

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0030219741


Yeterlilik Adı
Moleküler Biyoloji ve Genetik Lisans Diploması

Sorumlu Kurum
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Barbaros, 17100 Kepez/Çanakkale Merkez/Çanakkale

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Akademik

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08


AYÇ Seviyesi
6

TYÇ Seviyesi
6
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08


Kategori
Ana

Kredi Değeri
240

Programın Normal Süresi
4

Program Profili (Amaç)

Bu program İngilizce olarak sunulmaktadır. Ortaöğretim yeterliliklerine dayalı olarak sekiz yarıyıllık bir programı kapsayan ve belirli bir öğrenme alanına veya mesleğe yönelik eğitim veren bir yükseköğretim programıdır.


Öğrenme Ortamları

Eğitim ve öğretim örgün, açık veya uzaktan öğretim şeklinde gerçekleştirilir. Ayrıca, yükseköğretim kurumları bünyesindeki laboratuvarlarda ve atölyelerde ya da endüstride, sağlık kurumlarında ve iş yerlerinde staj veya iş yeri eğitimi olarak uygulamalı eğitimler yapılır.


Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Moleküler Biyoloji ve Genetik alanındaki en güncel uygulama, araç-gereç ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olmak, bunları kullanabilmek
 • Moleküler Biyoloji ve Genetik alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirmek, karmaşık problem ve konuları belirlemek ve analiz edebilmek, tartışmalar yapabilmek, kanıta ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilmek
 • Öğrenmeyi, öğrenme becerileri ve eleştirel düşünceyle, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebileceğini gösterebilmek
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
 • Alanındaki bilgi ve uygulamaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde mesleki bilgiye sahip olmak
 • Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
 • Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır.
 • Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü en az A2 genel düzeyinde bir yabancı dil bilgisine sahiptir.
 • Moleküler Biyoloji ve Genetik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını etkin biçimde kullanır.
 • Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.
 • Proje yönetir; risk ve değişiklik yönetimi ile insan sağlığına ve çevreye duyarlı ve iş güvenliği konularında bilgi sahibidir; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma konularının farkındadır.

Anahtar Yetkinlikler

Aşağıda sıralanan anahtar yetkinliklere ileri düzeyde sahiptir.

 • Okuma yazma yetkinliği
 • Çoklu dil yetkinliği
 • Matematiksel yetkinlik ve bilim, teknoloji ve mühendislikte yetkinlik
 • Dijital yetkinlik
 • Kişisel, sosyal ve öğrenmeyi öğrenme yetkinliği
 • Vatandaşlık yetkinliği
 • Girişimcilik yetkinliği
 • Kültürel farkındalık ve ifade yetkinliği

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisans Eğiti-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre öğrenciye verilecek ders notu, her yarıyıl yapılan en az bir ara sınav notu, yarıyıl sonu sınav notu, varsa yarıyıl proje çalışması değerlendirilerek öğretim elemanı tarafından belirlenir.

Sınavlar yazılı, sözlü ya da uygulamalı olarak yapılabilir. En az bir arasınav ve bir dönem sonu sınavı verilir. Genel olarak arasınavın en az %40'ı ve final sınavının en fazla %60'ı alınarak harf notu hesaplanır.

 • Değerlendirme Tablosu

PUAN HARF NOTU KATSAYI

 • 90-100 AA 4.00
 • 85-89 BA 3.50
 • 80-84 BB 3.00
 • 70-79 CB 2.50
 • 60-69 CC 2.00
 • 55-59 DC 1.50
 • 50-54 DD 1.00
 • 40-49 FD 0.50
 • 0-39 FF 0.00
 • Yeterli YE - (Kredisiz dersler için)
 • Yetersiz YS - (Kredisiz dersler için) Devamsız DS 0.00 Buna göre öğrenci AA,BA, BB, CB, CC notlarından birini almışsa başarılı sayılır.
 • DD ve DC notlarından birini almışsa koşullu başarmış sayılır. FD ve FF notlarından birini almış ise başarısız sayılır.

Kalite Güvencesi

Yükseköğretim programlarının niteliğinin gözetilmesi için;

 • YÖK, yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen eğitim ve öğretimle diğer faaliyetlerin planlanması, düzenlenmesi, yönetilmesi ve denetiminden sorumludur.
 • YÖK tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde her yıl hazırlanan yükseköğretim kurumlarına ait “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları” yayımlanır. Bu raporlara göre hazırlanan, yükseköğretim kurumlarına yönelik nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren raporlarda YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.
 • YÖK tarafından her yıl vakıf yükseköğretim kurumlarına ait akademik, idari ve mali verileri içeren “Vakıf Yükseköğretim Kurumları Raporu” yayımlanır. Vakıf yükseköğretim kurumlarına yönelik yapılan nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren bu raporlar YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır. Yükseköğretimde lisans programlarının kalite güvencesi “Yükseköğretim Diploma Programlarının Kalite Güvencesinin Sağlanmasına Yönelik Usul ve Esaslar” a göre sağlanır:

1. Öğretim Programlarının Oluşturulması ve Onaylanması:

1.1. YÖK, yükseköğretim kurumlarında lisans bölüm ve programların açılması için gerekli olan asgari standart ve ölçütleri YÖK belirler.

1.2. Yükseköğretim kurumlarında lisans programlarının müfredatı ve her bir programın öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının neler olacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir.

1.3. Ulusal Çekirdek Eğitim Programlarının müfredatı ilgili Dekanlar Konseyi tarafından kabul edildikten sonra YÖK’ün onayıyla yükseköğretim kurumları tarafından uygulanır.

2. Ölçme-Değerlendirme: Her bir lisans programının öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının ölçme ve değerlendirmesinin nasıl yapılacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumları tarafından hazırlanan eğitim ve öğretim ve sınav yönetmeliğine göre yürütülür.

3. Belgelendirme: Lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, yükseköğretim kurumları tarafından belirlenen ders kredilerini ve diğer yükümlülükleri başarı ile tamamlamaları halinde; lisans diploması alır.

4. Öz Değerlendirme-Dış Değerlendirme: Yükseköğretim kurumları, sürekli izleme bağlamında, her yılın başında bir önceki yıla ait “Kurum İç Değerlendirme Raporlarını” Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından hazırlanan Bilgi Sistemine girer. YÖKAK, yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirmesine ilişkin hazırladığı “Kurumsal Geri Bildirim Raporu”nu kamuoyuyla paylaşılır.

Ayrıca, YÖKAK tarafından yetkilendirilen veya tanınan akreditasyon kuruluşları tarafından verilen akreditasyon kararları da programların yeterliliklerinin kalite güvencesinin sağlandığını gösterir. YÖKAK mevzuatı gereği belirlenen yeterliliklere ilişkin düzenli gözden geçirme faaliyetleri yapar.


Giriş Şartı

Bölümümüz Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti öğrencilerini OSYM Üniversite Giriş Sınav sonuçlarına göre , yabancı uyruklu öğrencileri ise yine OSYM trafından uygulanan YÖS sınavı sonuçlarına göre kabul etmektedir. Ayrıca Bölümümüzün lisans öğrencileri Erasmus Programı ile yurt dışındaki, Farabi programı ile ise yurt içindeki anlaşmalı üniversitelere eğitim ve araştırma amacı ile gönderilmektedir.


Başarma Şartları
Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; Öğretim programlarındaki tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve 240 AKTS kredisi almaları zorunludur. Stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir (Genel not ortalaması yerel krediye göre hesaplanmaktadır).

İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünden mezun olan öğrenciler özel sektörde ve kamu kuruluşlarında istihdam alanı bulabildiği gibi akademik veya araştırma laboratuvarlarında çalışma imkanı bulabilmektedir.


Yasal Dayanağı

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

1.1. Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

1.2. Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik

2. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu (Ek Madde-35)

2.1.Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği


Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir. 


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0030219741

Qualification Title
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü/Lisans - Normal Öğretim (% 100 İngilizce)
Awarding Body
Awarding Body Contact
Awarding Body Url
OrientationAcademic
EQF Level6
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 6
Thematic AreasBiology
National Occupation Classification

ISCO 08

CategoryMain
Credit Value240
Program Duration4
Program Profile-
Learning Environments-
Description-
Key Competencies-
Further Info

For each course taken at COMU, the student is given one of the letter grades below by the instructor as the semester course grade. Each letter grade has also its as ECTS grade equivalent.

The table below provides the detailed information about the COMU letter grades, ECTS grades and grade points and percentage equivalents.

Scores
100 scale COMU Grades Credit 4.00 scale ECTS Grades
90-100 AA 4.00 A
85-89 BA 3.50 B
80-84 BB 3.00 B
70-79 CB 2.50 C
60-69 CC 2.00 C
55-59 DC 1.50 D
50-54 DD 1.00 E
40-49 FD 0.50 F
0-39 FF 0.00 FX

YE: Satisfactory (S) YS: Unsatisfactory(U) DS: Fail -NA (Minimum attendance requirement not fulfilled)

Successful Grades: AA, BA, BB, CB, CC, DC, DD, YE

Unsuccessful Grades: FD, FF, YS, DS

In order for a student to graduate from the program s/he follows, s/he has to pass all the courses, succeed in all the compulsory internship trainings if there are any and attain sufficient grade in non-credit courses. These students are accepted as SUCCESSFUL students. The GPA of a student is his/her graduation grade point average at the same time.

Quality Assurance-
Access Requirements

Our Department admits the prospective students having the citizinships of Repuclic of Turkey and Turkish Republic of Northern Cyprus on the basis of University Entrance Exam's Results , provided by OSYM, .And Molecular Biology and Genetics department also wellcomes foreign students again on the basis of University Entrance Exams for Froeigner (YOS) again provided by OSYM.

Conditions for SuccessIn order to graduate from this undergraduate program, the students are required; to succeed in all of the courses listed in the curriculum of the program by getting the grade of at least DD/S with a minimum of 240 ECTS to have a Cumulative Grade Point Avarage (CGPA) of 2.00 out of 4.00 to complete their compulsory internship in a specified duration and quality (CGPA is calculated based on local credies).
Progression Paths (Relationship Type)

Graduates of this program can work in both public and private sectors as well as pursue a career in academic or research jobs.

Legal Basis-
Validity Period (If Any)

-

Url Open Address
Qualification Code

TR0030219741


Qualification Title
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü/Lisans - Normal Öğretim (% 100 İngilizce)

Awarding Body

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Orientation
Academic

National Occupation Classification

ISCO 08


EQF Level
6

TQF Level
6
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification

ISCO 08


Category
Main

Credit Value
240

Program Duration
4

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description
-

Key Competencies
-

Further Info

For each course taken at COMU, the student is given one of the letter grades below by the instructor as the semester course grade. Each letter grade has also its as ECTS grade equivalent.

The table below provides the detailed information about the COMU letter grades, ECTS grades and grade points and percentage equivalents.

Scores
100 scale COMU Grades Credit 4.00 scale ECTS Grades
90-100 AA 4.00 A
85-89 BA 3.50 B
80-84 BB 3.00 B
70-79 CB 2.50 C
60-69 CC 2.00 C
55-59 DC 1.50 D
50-54 DD 1.00 E
40-49 FD 0.50 F
0-39 FF 0.00 FX

YE: Satisfactory (S) YS: Unsatisfactory(U) DS: Fail -NA (Minimum attendance requirement not fulfilled)

Successful Grades: AA, BA, BB, CB, CC, DC, DD, YE

Unsuccessful Grades: FD, FF, YS, DS

In order for a student to graduate from the program s/he follows, s/he has to pass all the courses, succeed in all the compulsory internship trainings if there are any and attain sufficient grade in non-credit courses. These students are accepted as SUCCESSFUL students. The GPA of a student is his/her graduation grade point average at the same time.


Quality Assurance
-

Access Requirements

Our Department admits the prospective students having the citizinships of Repuclic of Turkey and Turkish Republic of Northern Cyprus on the basis of University Entrance Exam's Results , provided by OSYM, .And Molecular Biology and Genetics department also wellcomes foreign students again on the basis of University Entrance Exams for Froeigner (YOS) again provided by OSYM.


Conditions for Success
In order to graduate from this undergraduate program, the students are required; to succeed in all of the courses listed in the curriculum of the program by getting the grade of at least DD/S with a minimum of 240 ECTS to have a Cumulative Grade Point Avarage (CGPA) of 2.00 out of 4.00 to complete their compulsory internship in a specified duration and quality (CGPA is calculated based on local credies).

Progression Paths (Relationship Type)

Graduates of this program can work in both public and private sectors as well as pursue a career in academic or research jobs.


Legal Basis
-

Validity Period (If Any)

-


Url
Open Address