Yeterlilik Kodu

TR0030045677

Yeterlilik Adı
Müzik Lisansı Diploması
Sorumlu KurumOsmaniye Korkut Ata Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiOsmaniye Korkut Ata Üniversitesi Karacaoğlan Yerleşkesi, 80000 Osmaniye
Sorumlu Kurum URLhttp://www.osmaniye.edu.tr/
YönelimGenel
AYÇ Seviyesi6
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 6
Sınıflandırma (Tematik Alan)Müzik ve sahne sanatları
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO:08

KategoriAna
Kredi Değeri240
Programın Normal Süresi 4
Program Profili (Amaç)

Mimarlık,Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi çatısı altında kurulmuş olan Müzik Bölümü, eğitim-öğretim faaliyetlerine 2020-2021 eğitim yılında başlamıştır. Bu programın öğretim dili Türkçe olup normal öğretim süresi sekiz yarıyıldır. Programın müfredatında hem Türk Müziği hem de Klasik Batı Müziğine yönelik dersler bulunmaktadır. Dolayısıyla öğrencilerimiz her iki müzik türü hakkında üst düzey bilgi sahibi olacaklardır. Programa kayıtlı öğrenciler, teorik bilgilerinin yanı sıra uzmanlaşmak istedikleri en az bir çalgının icrasına yönelik uygulamalı çalışmalar yaparak iyi derecede çalgı çalabilme becerisi kazanacaklardır. Ayrıca öğrencilerimiz araştırma teknikleri ve müzik bilimi konularında da çalışmalar yaparak müziğin bilimsel gelişimine katkı sağlayabilecek alt yapıya sahip olacaklardır.
 

Öğrenme Ortamları

Eğitim ve öğretim örgün, açık veya uzaktan öğretim şeklinde gerçekleştirilir. Ayrıca, yükseköğretim kurumları bünyesindeki laboratuvarlarda ve atölyelerde ya da endüstride, sağlık kurumlarında ve iş yerlerinde staj veya iş yeri eğitimi olarak uygulamalı eğitimler yapılır.

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Çözümleyici ve eleştirel düşünebilme becerisi
 • Müzik eleştirisi konusunda bilgi sahibi olmak ve eleştirebilme becerisi
 • Müzik kültürü ve estetik konularına ilişkin bilgiye sahip olmak
 • Müzik tarihi konusunda bilgi sahibi olmak
 • Müzik ekol ve teknikleri konusunda bilgi sahibi olma ve uygulama becerisi
 • Farklı ekol ve teknikleri uygulayabilme becerisi
 • Müzik etiği konusunda bilgi sahibi olmak
 • Çok boyutlu algılayabilme, düşünebilme, tasarlayabilme, uygulayabilme becerisi
 • Tek başına, bağımsız olarak ve/veya grup içinde uyumlu ve üretken olarak çalışabilme becerisi
 • Yaşam boyu öğrenme kavramının gerekliliği bilinci
 • Çalışmalarını topluma anlatacak iletişim becerisi
 • Bir yabancı dil kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişimkurabilme becerisi
 • Müzik konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkındalığına sahip olma
 • Estetik farkındalığa sahip olma
 • Çağdaş sanat müziğini uluslararası düzeyde takip edebilecek donanıma sahip olma
Anahtar Yetkinlikler

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
 • Bu programda; ara sınav, ödev, alıştırma, proje, uygulama ve dönem sonu sınavı gibi farklı değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Değerlendirme yöntemleri arasında klasik sınav, çoktan seçmeli sınav, ev ödevi, performans değerlendirme ve ürün değerlendirme yer alabilir. Programdan mezun olmak için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir. Bir dersin notu, yukarıdaki unsurların değerlendirilmesi sonucunda belirlenmektedir.
 • Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddesinin öngördüğü bütün koşulları sağlamış ve Müzik Bölümü için öngörülen Lisans programlarındaki bütün zorunlu dersleri ve uygulamaları başarı ile tamamlamış olanlar mezun olmaya hak kazanırlar. Ayrıca Erasmus Programı ile yurtdışına giden ve yurtdışından bölüme gelen öğrenciler devam ettikleri dönemin gerektirdiği 30 AKTS kredisini tamamlamak zorundadırlar.
Kalite Güvencesi

Yükseköğretim programlarının niteliğinin gözetilmesi için;

 • YÖK, yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen eğitim ve öğretimle diğer faaliyetlerin planlanması, düzenlenmesi, yönetilmesi ve denetiminden sorumludur.
 • YÖK tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde her yıl hazırlanan yükseköğretim kurumlarına ait “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları” yayımlanır. Bu raporlara göre hazırlanan, yükseköğretim kurumlarına yönelik nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren raporlarda YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.
 •  YÖK tarafından her yıl vakıf yükseköğretim kurumlarına ait akademik, idari ve mali verileri içeren “Vakıf Yükseköğretim Kurumları Raporu” yayımlanır. Vakıf yükseköğretim kurumlarına yönelik yapılan nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren bu raporlar YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır. Yükseköğretimde lisans programlarının kalite güvencesi “Yükseköğretim Diploma Programlarının Kalite Güvencesinin Sağlanmasına Yönelik Usul ve Esaslar” a göre sağlanır:

1. Öğretim Programlarının Oluşturulması ve Onaylanması:

1.1. YÖK, yükseköğretim kurumlarında lisans bölüm ve programların açılması için gerekli olan asgari standart ve ölçütleri YÖK belirler.

1.2. Yükseköğretim kurumlarında lisans programlarının müfredatı ve her bir programın öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının neler olacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir.

1.3. Ulusal Çekirdek Eğitim Programlarının müfredatı ilgili Dekanlar Konseyi tarafından kabul edildikten sonra YÖK’ün onayıyla yükseköğretim kurumları tarafından uygulanır.

2. Ölçme-Değerlendirme: Her bir lisans programının öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının ölçme ve değerlendirmesinin nasıl yapılacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumları tarafından hazırlanan eğitim ve öğretim ve sınav yönetmeliğine göre yürütülür.

3. Belgelendirme: Lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, yükseköğretim kurumları tarafından belirlenen ders kredilerini ve diğer yükümlülükleri başarı ile tamamlamaları halinde; lisans diploması alır.

4. Öz Değerlendirme-Dış Değerlendirme: Yükseköğretim kurumları, sürekli izleme bağlamında, her yılın başında bir önceki yıla ait “Kurum İç Değerlendirme Raporlarını” Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından hazırlanan Bilgi Sistemine girer. YÖKAK, yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirmesine ilişkin hazırladığı “Kurumsal Geri Bildirim Raporu”nu kamuoyuyla paylaşılır. Ayrıca, YÖKAK tarafından yetkilendirilen veya tanınan akreditasyon kuruluşları tarafından verilen akreditasyon kararları da programların yeterliliklerinin kalite güvencesinin sağlandığını gösterir. YÖKAK mevzuatı gereği belirlenen yeterliliklere ilişkin düzenli gözden geçirme faaliyetleri yapar

Giriş Şartı
 • Programa kabul edilebilmek için Lise mezunu ve TYT’den 150 ham puan almış olmak öncelikli şarttır.
 • Adayların ayrıca Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Mimarlık Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi Sınav Yönergesinde belirtilen koşulları yerine getirmesi gerekmektedir.
Başarma Şartları Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddesinin öngördüğü bütün koşulları sağlamış ve Müzik Bölümü için öngörülen Lisans programlarındaki bütün zorunlu dersleri ve uygulamaları başarı ile tamamlamış olanlar mezun olmaya hak kazanırlar. Ayrıca Erasmus Programı ile yurtdışına giden ve yurtdışından bölüme gelen öğrenciler devam ettikleri dönemin gerektirdiği 30 AKTS kredisini tamamlamak zorundadırlar.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)
 • Programdan mezun olacak öğrenciler, Müzisyen unvanı alacaklardır.
 • Kültür Bakanlığı Koroları, TRT Koroları, Belediye ve Özel Kurum Müzik Gruplarının yanı sıra bireysel olarak mesleklerini icra edebilirler.
Yasal Dayanağı

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

1.1. Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

1.2. Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik

2. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu (Ek Madde-35)

2.1.Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0030045677


Yeterlilik Adı
Müzik Lisansı Diploması

Sorumlu Kurum
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Karacaoğlan Yerleşkesi, 80000 Osmaniye

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Genel

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO:08


AYÇ Seviyesi
6

TYÇ Seviyesi
6
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO:08


Kategori
Ana

Kredi Değeri
240

Programın Normal Süresi
4

Program Profili (Amaç)

Mimarlık,Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi çatısı altında kurulmuş olan Müzik Bölümü, eğitim-öğretim faaliyetlerine 2020-2021 eğitim yılında başlamıştır. Bu programın öğretim dili Türkçe olup normal öğretim süresi sekiz yarıyıldır. Programın müfredatında hem Türk Müziği hem de Klasik Batı Müziğine yönelik dersler bulunmaktadır. Dolayısıyla öğrencilerimiz her iki müzik türü hakkında üst düzey bilgi sahibi olacaklardır. Programa kayıtlı öğrenciler, teorik bilgilerinin yanı sıra uzmanlaşmak istedikleri en az bir çalgının icrasına yönelik uygulamalı çalışmalar yaparak iyi derecede çalgı çalabilme becerisi kazanacaklardır. Ayrıca öğrencilerimiz araştırma teknikleri ve müzik bilimi konularında da çalışmalar yaparak müziğin bilimsel gelişimine katkı sağlayabilecek alt yapıya sahip olacaklardır.
 


Öğrenme Ortamları

Eğitim ve öğretim örgün, açık veya uzaktan öğretim şeklinde gerçekleştirilir. Ayrıca, yükseköğretim kurumları bünyesindeki laboratuvarlarda ve atölyelerde ya da endüstride, sağlık kurumlarında ve iş yerlerinde staj veya iş yeri eğitimi olarak uygulamalı eğitimler yapılır.


Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Çözümleyici ve eleştirel düşünebilme becerisi
 • Müzik eleştirisi konusunda bilgi sahibi olmak ve eleştirebilme becerisi
 • Müzik kültürü ve estetik konularına ilişkin bilgiye sahip olmak
 • Müzik tarihi konusunda bilgi sahibi olmak
 • Müzik ekol ve teknikleri konusunda bilgi sahibi olma ve uygulama becerisi
 • Farklı ekol ve teknikleri uygulayabilme becerisi
 • Müzik etiği konusunda bilgi sahibi olmak
 • Çok boyutlu algılayabilme, düşünebilme, tasarlayabilme, uygulayabilme becerisi
 • Tek başına, bağımsız olarak ve/veya grup içinde uyumlu ve üretken olarak çalışabilme becerisi
 • Yaşam boyu öğrenme kavramının gerekliliği bilinci
 • Çalışmalarını topluma anlatacak iletişim becerisi
 • Bir yabancı dil kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişimkurabilme becerisi
 • Müzik konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkındalığına sahip olma
 • Estetik farkındalığa sahip olma
 • Çağdaş sanat müziğini uluslararası düzeyde takip edebilecek donanıma sahip olma

Anahtar Yetkinlikler

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.


Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
 • Bu programda; ara sınav, ödev, alıştırma, proje, uygulama ve dönem sonu sınavı gibi farklı değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Değerlendirme yöntemleri arasında klasik sınav, çoktan seçmeli sınav, ev ödevi, performans değerlendirme ve ürün değerlendirme yer alabilir. Programdan mezun olmak için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir. Bir dersin notu, yukarıdaki unsurların değerlendirilmesi sonucunda belirlenmektedir.
 • Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddesinin öngördüğü bütün koşulları sağlamış ve Müzik Bölümü için öngörülen Lisans programlarındaki bütün zorunlu dersleri ve uygulamaları başarı ile tamamlamış olanlar mezun olmaya hak kazanırlar. Ayrıca Erasmus Programı ile yurtdışına giden ve yurtdışından bölüme gelen öğrenciler devam ettikleri dönemin gerektirdiği 30 AKTS kredisini tamamlamak zorundadırlar.

Kalite Güvencesi

Yükseköğretim programlarının niteliğinin gözetilmesi için;

 • YÖK, yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen eğitim ve öğretimle diğer faaliyetlerin planlanması, düzenlenmesi, yönetilmesi ve denetiminden sorumludur.
 • YÖK tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde her yıl hazırlanan yükseköğretim kurumlarına ait “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları” yayımlanır. Bu raporlara göre hazırlanan, yükseköğretim kurumlarına yönelik nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren raporlarda YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.
 •  YÖK tarafından her yıl vakıf yükseköğretim kurumlarına ait akademik, idari ve mali verileri içeren “Vakıf Yükseköğretim Kurumları Raporu” yayımlanır. Vakıf yükseköğretim kurumlarına yönelik yapılan nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren bu raporlar YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır. Yükseköğretimde lisans programlarının kalite güvencesi “Yükseköğretim Diploma Programlarının Kalite Güvencesinin Sağlanmasına Yönelik Usul ve Esaslar” a göre sağlanır:

1. Öğretim Programlarının Oluşturulması ve Onaylanması:

1.1. YÖK, yükseköğretim kurumlarında lisans bölüm ve programların açılması için gerekli olan asgari standart ve ölçütleri YÖK belirler.

1.2. Yükseköğretim kurumlarında lisans programlarının müfredatı ve her bir programın öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının neler olacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir.

1.3. Ulusal Çekirdek Eğitim Programlarının müfredatı ilgili Dekanlar Konseyi tarafından kabul edildikten sonra YÖK’ün onayıyla yükseköğretim kurumları tarafından uygulanır.

2. Ölçme-Değerlendirme: Her bir lisans programının öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının ölçme ve değerlendirmesinin nasıl yapılacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumları tarafından hazırlanan eğitim ve öğretim ve sınav yönetmeliğine göre yürütülür.

3. Belgelendirme: Lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, yükseköğretim kurumları tarafından belirlenen ders kredilerini ve diğer yükümlülükleri başarı ile tamamlamaları halinde; lisans diploması alır.

4. Öz Değerlendirme-Dış Değerlendirme: Yükseköğretim kurumları, sürekli izleme bağlamında, her yılın başında bir önceki yıla ait “Kurum İç Değerlendirme Raporlarını” Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından hazırlanan Bilgi Sistemine girer. YÖKAK, yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirmesine ilişkin hazırladığı “Kurumsal Geri Bildirim Raporu”nu kamuoyuyla paylaşılır. Ayrıca, YÖKAK tarafından yetkilendirilen veya tanınan akreditasyon kuruluşları tarafından verilen akreditasyon kararları da programların yeterliliklerinin kalite güvencesinin sağlandığını gösterir. YÖKAK mevzuatı gereği belirlenen yeterliliklere ilişkin düzenli gözden geçirme faaliyetleri yapar


Giriş Şartı
 • Programa kabul edilebilmek için Lise mezunu ve TYT’den 150 ham puan almış olmak öncelikli şarttır.
 • Adayların ayrıca Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Mimarlık Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi Sınav Yönergesinde belirtilen koşulları yerine getirmesi gerekmektedir.

Başarma Şartları
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddesinin öngördüğü bütün koşulları sağlamış ve Müzik Bölümü için öngörülen Lisans programlarındaki bütün zorunlu dersleri ve uygulamaları başarı ile tamamlamış olanlar mezun olmaya hak kazanırlar. Ayrıca Erasmus Programı ile yurtdışına giden ve yurtdışından bölüme gelen öğrenciler devam ettikleri dönemin gerektirdiği 30 AKTS kredisini tamamlamak zorundadırlar.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)
 • Programdan mezun olacak öğrenciler, Müzisyen unvanı alacaklardır.
 • Kültür Bakanlığı Koroları, TRT Koroları, Belediye ve Özel Kurum Müzik Gruplarının yanı sıra bireysel olarak mesleklerini icra edebilirler.

Yasal Dayanağı

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

1.1. Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

1.2. Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik

2. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu (Ek Madde-35)

2.1.Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği


Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0030045677

Qualification Title
Bachelor of Music Diploma
Awarding BodyOsmaniye Korkut Ata University
Awarding Body Contact
Awarding Body Urlhttp://www.osmaniye.edu.tr/
OrientationGeneral
EQF Level6
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 6
Thematic AreasMusic and performing arts
National Occupation Classification -
CategoryMain
Credit Value240
Program Duration4
Program Profile-
Learning Environments-
Description

Analyzer and critical thinking ability The ability to learn and criticize music criticism To have information about music culture and aesthetics To learn about the history of music The ability to learn and practice music techniques Ability to apply different schools and techniques To learn about music ethics Multidimensional perception, thinking, designing, applying ability Ability to work harmoniously and productively alone, independently and/or within the group Awareness of the necessity of lifelong learning Communication skills to tell the community about their work Ability to monitor information in the field using a foreign language and to communicate with colleagues To awareness of national and international values in music To having aesthetic awareness To have the equipment to follow contemporary art music at international level

Key Competencies-
Further Info

In this program; different evaluation methods such as midterm exam, homework, practice, project, application and final exam are applied. Evaluation methods include classic exam, multiple choice exam, homework, performance evaluation and product evaluation. In order to graduate from the program, the weighted gpa must be at least 2.00. The grade of a course is determined by the evaluation of the above elements. Those who have completed all the mandatory courses in undergraduate programs stipulated by the relevant article of the Undergraduate Education and Examination Regulation of Osmaniye Korkut Ata University are eligible to graduate. In addition, students who go abroad with the Erasmus Program and come to the department from abroad must complete the 30 ECTS credits required by the period in which they continue.

Quality Assurance-
Access Requirements

In order to be accepted into the program, it is a priority to have graduated from high school and received 150 raw points from TYT. Candidates must also meet the conditions specified in the Exam Directive of Osmaniye Korkut Ata University Faculty of Architecture Design and Fine Arts.

Conditions for SuccessThose who have completed all the mandatory courses in undergraduate programs stipulated by the relevant article of the Undergraduate Education and Examination Regulation of Osmaniye Korkut Ata University are eligible to graduate. In addition, students who go abroad with the Erasmus Program and come to the department from abroad must complete the 30 ECTS credits required by the period in which they continue. Those who have completed all the mandatory courses in undergraduate programs stipulated by the relevant article of the Undergraduate Education and Examination Regulation of Osmaniye Korkut Ata University are eligible to graduate. In addition, students who go abroad with the Erasmus Program and come to the department from abroad must complete the 30 ECTS credits required by the period in which they continue.
Progression Paths (Relationship Type)

Students who will graduate from the program will receive the title of Musician. Ministry of Culture Choirs, TRT Choirs, Municipal and Private Institution Music Groups, as well as individually can perform their professions.

Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Qualification is continuous

Url Open Address
Qualification Code

TR0030045677


Qualification Title
Bachelor of Music Diploma

Awarding Body
Osmaniye Korkut Ata University

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Orientation
General

National Occupation Classification
-

EQF Level
6

TQF Level
6
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification
-

Category
Main

Credit Value
240

Program Duration
4

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description

Analyzer and critical thinking ability The ability to learn and criticize music criticism To have information about music culture and aesthetics To learn about the history of music The ability to learn and practice music techniques Ability to apply different schools and techniques To learn about music ethics Multidimensional perception, thinking, designing, applying ability Ability to work harmoniously and productively alone, independently and/or within the group Awareness of the necessity of lifelong learning Communication skills to tell the community about their work Ability to monitor information in the field using a foreign language and to communicate with colleagues To awareness of national and international values in music To having aesthetic awareness To have the equipment to follow contemporary art music at international level


Key Competencies
-

Further Info

In this program; different evaluation methods such as midterm exam, homework, practice, project, application and final exam are applied. Evaluation methods include classic exam, multiple choice exam, homework, performance evaluation and product evaluation. In order to graduate from the program, the weighted gpa must be at least 2.00. The grade of a course is determined by the evaluation of the above elements. Those who have completed all the mandatory courses in undergraduate programs stipulated by the relevant article of the Undergraduate Education and Examination Regulation of Osmaniye Korkut Ata University are eligible to graduate. In addition, students who go abroad with the Erasmus Program and come to the department from abroad must complete the 30 ECTS credits required by the period in which they continue.


Quality Assurance
-

Access Requirements

In order to be accepted into the program, it is a priority to have graduated from high school and received 150 raw points from TYT. Candidates must also meet the conditions specified in the Exam Directive of Osmaniye Korkut Ata University Faculty of Architecture Design and Fine Arts.


Conditions for Success
Those who have completed all the mandatory courses in undergraduate programs stipulated by the relevant article of the Undergraduate Education and Examination Regulation of Osmaniye Korkut Ata University are eligible to graduate. In addition, students who go abroad with the Erasmus Program and come to the department from abroad must complete the 30 ECTS credits required by the period in which they continue. Those who have completed all the mandatory courses in undergraduate programs stipulated by the relevant article of the Undergraduate Education and Examination Regulation of Osmaniye Korkut Ata University are eligible to graduate. In addition, students who go abroad with the Erasmus Program and come to the department from abroad must complete the 30 ECTS credits required by the period in which they continue.

Progression Paths (Relationship Type)

Students who will graduate from the program will receive the title of Musician. Ministry of Culture Choirs, TRT Choirs, Municipal and Private Institution Music Groups, as well as individually can perform their professions.


Legal Basis
-

Validity Period (If Any)

Qualification is continuous


Url
Open Address