Yeterlilik Kodu

TR0030025924

Yeterlilik Adı
Özel Eğitim Öğretmenliği Lisans Diploması
Sorumlu KurumTrakya Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiTrakya Üniversitesi Rektörlüğü 22030 Balkan Yerleşkesi / EDİRNE Telefonlar +90 (284) 223 42 10-11-12-13 +90 (284) 236 49 81-82-84
Sorumlu Kurum URLhttp://www.trakya.edu.tr/
YönelimGenel
AYÇ Seviyesi6
6 Yeterlilik TYÇ’ye 28/05/2024 tarihinde yerleştirildi
TYÇ Seviyesi 6
Sınıflandırma (Tematik Alan)Konu uzmanlığı ile öğretmen eğitimi
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08

KategoriAna
Kredi Değeri240
Programın Normal Süresi 4 Yıl
Program Profili (Amaç)

Özel Eğitim Öğretmenliği Programının amacı; özel eğitim öğretmenliklerinin gerektirdiği genel kültür, alan bilgisi ve mesleğin özelliklerini öğretmen adaylarına kazandırarak Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel eğitim kurumlarında özel eğitim öğretmenliği, üniversitelerin özel eğitim bölümlerinde akademisyenlik yapabilecek bireyler yetiştirmektir. Program özel eğitim alanındaki son yöntemleri takip eden, çağın gelişmelerini ve teknolojilerini özel gereksinimli bireylerin eğitimlerine uyarlayabilen, kullanabilen öğretmenler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Öğrenme Ortamları

Eğitim ve öğretim örgün, açık veya uzaktan öğretim şeklinde gerçekleştirilir. Ayrıca, yükseköğretim kurumları bünyesindeki laboratuvarlarda ve atölyelerde ya da endüstride, sağlık kurumlarında ve iş yerlerinde staj veya iş yeri eğitimi olarak uygulamalı eğitimler yapılır.

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar.
 • Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir.
 • Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri tartışır.
 • Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
 • Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahiptir.
 • Ulusal ve uluslararası kültürleri tanır.
 • Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.
 • Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır, bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler, verileri yorumlar ve değerlendirir.
 • Alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
 • Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
 • Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.
 • Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
 • Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
 • Kendini bir birey olarak tanır; yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır ve zayıf yönlerini geliştirir.
 • Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 • Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 • Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlı olduğunu gösterir ve ve bu gelişmeleri izler.
 • Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil portföyü B1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 • Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 • Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
 • Güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar.
 • Milli Eğitim Temel Kanunu'nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.
 • Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
Anahtar Yetkinlikler

Aşağıda sıralanan anahtar yetkinliklere ileri düzeyde sahiptir.

 • Okuma yazma yetkinliği
 • Çoklu dil yetkinliği
 • Matematiksel yetkinlik ve bilim, teknoloji ve mühendislikte yetkinlik
 • Dijital yetkinlik
 • Kişisel, sosyal ve öğrenmeyi öğrenme yetkinliği
 • Vatandaşlık yetkinliği
 • Girişimcilik yetkinliği
 • Kültürel farkındalık ve ifade yetkinliği
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Programda ölçme ve değerlendirilme kapsamında üniversitemizin öğretim elemanları ve öğrenciler için belirlemiş olduğu ölçme ve değerlendirme kriterleri kullanılmaktadır. Her dönem akademik takvime bağlı kalarak belirlenmiş ara sınav ve final sınavları gerçekleştirilmektedir. Ayrıca dönem başlarında öğretim elemanlarından dekanlık tarafından teorik ve uygulamalı dersler için o dönem tercih edilecek değerlendirme türleri ve bunların nihai nota yüzdelik katkısı istenmektedir.

Kalite Güvencesi

Yükseköğretim programlarının niteliğinin gözetilmesi için;

• YÖK, yükseköğretim kurumlarında eğitim ve öğretim ile diğer faaliyetlerin planlanması, düzenlenmesi, yönetilmesi ve denetlenmesinden sorumludur.

• YÖK tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde hazırlanan yükseköğretim kurumlarına ait “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları” her yıl yayımlanır. Bu raporlara göre hazırlanan, yükseköğretim kurumlarına yönelik nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren raporlarda YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.

• YÖK tarafından vakıf yükseköğretim kurumlarına ait akademik, idari ve mali verileri içeren “Vakıf Yükseköğretim Kurumları Raporu” her yıl yayımlanır. Vakıf yükseköğretim kurumlarına yönelik yapılan nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren bu raporlar YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır. Yükseköğretimde lisans programlarının kalite güvencesi “Yükseköğretim Diploma Programlarının Kalite Güvencesinin Sağlanmasına Yönelik Usul ve Esaslar” a göre sağlanır:

1. Öğretim Programlarının Oluşturulması ve Onaylanması: Yükseköğretim kurumlarında lisans bölüm ve programların açılması için gerekli olan asgari standart ve ölçütleri YÖK belirler.

1.1. Yükseköğretim kurumlarında lisans programlarının müfredatı ve her bir programın öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının neler olacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir.

1.2. Ulusal Çekirdek Eğitim Programlarının müfredatı ilgili Dekanlar Konseyi tarafından kabul edildikten sonra YÖK’ün onayıyla yükseköğretim kurumları tarafından uygulanır.

2. Ölçme-Değerlendirme: Her bir lisans programının öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının ölçme ve değerlendirmesinin nasıl yapılacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumları tarafından hazırlanan öğretim ve sınav yönetmeliğine göre yürütülür.

3. Belgelendirme: Lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, yükseköğretim kurumları tarafından belirlenen ders kredilerini ve diğer yükümlülükleri başarı ile tamamlamaları halinde; lisans diploması alır.

4. Öz Değerlendirme-Dış Değerlendirme: Yükseköğretim kurumları, sürekli izleme bağlamında, her yılın başında bir önceki yıla ait “Kurum İç Değerlendirme Raporlarını” Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından hazırlanan Bilgi Sistemine girer. YÖKAK, yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirmesine ilişkin hazırladığı “Kurumsal Geri Bildirim Raporu”nu kamuoyuyla paylaşılır. Ayrıca, YÖKAK tarafından yetkilendirilen veya tanınan akreditasyon kuruluşları tarafından verilen akreditasyon kararları da programların yeterliliklerinin kalite güvencesinin sağlandığını gösterir. YÖKAK mevzuatı gereği belirlenen yeterliliklere ilişkin düzenli gözden geçirme faaliyetleri yapar.

Akreditasyon Kuruluşu Adı; Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD)

Akreditasyon Başlangıç/ Bitiş Tarihi; 1.05.2023/1.05.2026

Giriş Şartı

Programa başlamak için, ÖSYM tarafından yapılan merkezi lisans Sınavları YKS ile belirlenen sınavı başarmış TS-1  bölümünden yani sözel puan türüyle alım yapılmaktadır.

Başarma ŞartlarıKayıt altında olduğu eğitim-öğretim yılları boyunca kendisine sunulan derslere devam veren, derslerden geçebilmek için bağıl değerlendirme sistemine göre başarılı sayılan ve alması gereken 150 krediyi (240 AKTS) tamamlayan ve genel akademik not ortalaması en az 2,00/4,00 olan, notları FF, DZ olmayan bir aday mezun olma hakkına sahip olmaktadır.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Özel Eğitim Öğretmenliği Programı mezunları okulu bitirdikten sonra Millî Eğitim Bakanlığı, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü kapsamında hizmet veren özel eğitim okullarına özel eğitim öğretmeni olarak atanabilmektedirler. Mezunlarımız özel eğitim okullarında öğretmenliğin yanı sıra Rehberlik Araştırma Merkezleri’nde özel eğitim öğretmeni olarak görev alabilmektedirler. Ayrıca mezunlarımız Özel Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri’nde çalışabilmektedirler.

Yasal Dayanağı

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

1.1. Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

1.2. Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik

2. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu (Ek Madde-35)

2.1. Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir. 

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
QrCodeQrCode
Yeterlilik Kodu

TR0030025924


Yeterlilik Adı
Özel Eğitim Öğretmenliği Lisans Diploması

Sorumlu Kurum
Trakya Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Trakya Üniversitesi Rektörlüğü 22030 Balkan Yerleşkesi / EDİRNE Telefonlar +90 (284) 223 42 10-11-12-13 +90 (284) 236 49 81-82-84

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Genel

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08


AYÇ Seviyesi
6

TYÇ Seviyesi
6
Yeterlilik TYÇ’ye 28/05/2024 tarihinde yerleştirildi

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08


Kategori
Ana

Kredi Değeri
240

Programın Normal Süresi
4 Yıl

Program Profili (Amaç)

Özel Eğitim Öğretmenliği Programının amacı; özel eğitim öğretmenliklerinin gerektirdiği genel kültür, alan bilgisi ve mesleğin özelliklerini öğretmen adaylarına kazandırarak Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel eğitim kurumlarında özel eğitim öğretmenliği, üniversitelerin özel eğitim bölümlerinde akademisyenlik yapabilecek bireyler yetiştirmektir. Program özel eğitim alanındaki son yöntemleri takip eden, çağın gelişmelerini ve teknolojilerini özel gereksinimli bireylerin eğitimlerine uyarlayabilen, kullanabilen öğretmenler yetiştirmeyi hedeflemektedir.


Öğrenme Ortamları

Eğitim ve öğretim örgün, açık veya uzaktan öğretim şeklinde gerçekleştirilir. Ayrıca, yükseköğretim kurumları bünyesindeki laboratuvarlarda ve atölyelerde ya da endüstride, sağlık kurumlarında ve iş yerlerinde staj veya iş yeri eğitimi olarak uygulamalı eğitimler yapılır.


Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar.
 • Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir.
 • Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri tartışır.
 • Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
 • Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahiptir.
 • Ulusal ve uluslararası kültürleri tanır.
 • Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.
 • Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır, bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler, verileri yorumlar ve değerlendirir.
 • Alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
 • Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
 • Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.
 • Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
 • Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
 • Kendini bir birey olarak tanır; yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır ve zayıf yönlerini geliştirir.
 • Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 • Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 • Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlı olduğunu gösterir ve ve bu gelişmeleri izler.
 • Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil portföyü B1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 • Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 • Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
 • Güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar.
 • Milli Eğitim Temel Kanunu'nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.
 • Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.

Anahtar Yetkinlikler

Aşağıda sıralanan anahtar yetkinliklere ileri düzeyde sahiptir.

 • Okuma yazma yetkinliği
 • Çoklu dil yetkinliği
 • Matematiksel yetkinlik ve bilim, teknoloji ve mühendislikte yetkinlik
 • Dijital yetkinlik
 • Kişisel, sosyal ve öğrenmeyi öğrenme yetkinliği
 • Vatandaşlık yetkinliği
 • Girişimcilik yetkinliği
 • Kültürel farkındalık ve ifade yetkinliği

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Programda ölçme ve değerlendirilme kapsamında üniversitemizin öğretim elemanları ve öğrenciler için belirlemiş olduğu ölçme ve değerlendirme kriterleri kullanılmaktadır. Her dönem akademik takvime bağlı kalarak belirlenmiş ara sınav ve final sınavları gerçekleştirilmektedir. Ayrıca dönem başlarında öğretim elemanlarından dekanlık tarafından teorik ve uygulamalı dersler için o dönem tercih edilecek değerlendirme türleri ve bunların nihai nota yüzdelik katkısı istenmektedir.


Kalite Güvencesi

Yükseköğretim programlarının niteliğinin gözetilmesi için;

• YÖK, yükseköğretim kurumlarında eğitim ve öğretim ile diğer faaliyetlerin planlanması, düzenlenmesi, yönetilmesi ve denetlenmesinden sorumludur.

• YÖK tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde hazırlanan yükseköğretim kurumlarına ait “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları” her yıl yayımlanır. Bu raporlara göre hazırlanan, yükseköğretim kurumlarına yönelik nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren raporlarda YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.

• YÖK tarafından vakıf yükseköğretim kurumlarına ait akademik, idari ve mali verileri içeren “Vakıf Yükseköğretim Kurumları Raporu” her yıl yayımlanır. Vakıf yükseköğretim kurumlarına yönelik yapılan nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren bu raporlar YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır. Yükseköğretimde lisans programlarının kalite güvencesi “Yükseköğretim Diploma Programlarının Kalite Güvencesinin Sağlanmasına Yönelik Usul ve Esaslar” a göre sağlanır:

1. Öğretim Programlarının Oluşturulması ve Onaylanması: Yükseköğretim kurumlarında lisans bölüm ve programların açılması için gerekli olan asgari standart ve ölçütleri YÖK belirler.

1.1. Yükseköğretim kurumlarında lisans programlarının müfredatı ve her bir programın öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının neler olacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir.

1.2. Ulusal Çekirdek Eğitim Programlarının müfredatı ilgili Dekanlar Konseyi tarafından kabul edildikten sonra YÖK’ün onayıyla yükseköğretim kurumları tarafından uygulanır.

2. Ölçme-Değerlendirme: Her bir lisans programının öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının ölçme ve değerlendirmesinin nasıl yapılacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumları tarafından hazırlanan öğretim ve sınav yönetmeliğine göre yürütülür.

3. Belgelendirme: Lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, yükseköğretim kurumları tarafından belirlenen ders kredilerini ve diğer yükümlülükleri başarı ile tamamlamaları halinde; lisans diploması alır.

4. Öz Değerlendirme-Dış Değerlendirme: Yükseköğretim kurumları, sürekli izleme bağlamında, her yılın başında bir önceki yıla ait “Kurum İç Değerlendirme Raporlarını” Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından hazırlanan Bilgi Sistemine girer. YÖKAK, yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirmesine ilişkin hazırladığı “Kurumsal Geri Bildirim Raporu”nu kamuoyuyla paylaşılır. Ayrıca, YÖKAK tarafından yetkilendirilen veya tanınan akreditasyon kuruluşları tarafından verilen akreditasyon kararları da programların yeterliliklerinin kalite güvencesinin sağlandığını gösterir. YÖKAK mevzuatı gereği belirlenen yeterliliklere ilişkin düzenli gözden geçirme faaliyetleri yapar.

Akreditasyon Kuruluşu Adı; Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD)

Akreditasyon Başlangıç/ Bitiş Tarihi; 1.05.2023/1.05.2026


Giriş Şartı

Programa başlamak için, ÖSYM tarafından yapılan merkezi lisans Sınavları YKS ile belirlenen sınavı başarmış TS-1  bölümünden yani sözel puan türüyle alım yapılmaktadır.


Başarma Şartları
Kayıt altında olduğu eğitim-öğretim yılları boyunca kendisine sunulan derslere devam veren, derslerden geçebilmek için bağıl değerlendirme sistemine göre başarılı sayılan ve alması gereken 150 krediyi (240 AKTS) tamamlayan ve genel akademik not ortalaması en az 2,00/4,00 olan, notları FF, DZ olmayan bir aday mezun olma hakkına sahip olmaktadır.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Özel Eğitim Öğretmenliği Programı mezunları okulu bitirdikten sonra Millî Eğitim Bakanlığı, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü kapsamında hizmet veren özel eğitim okullarına özel eğitim öğretmeni olarak atanabilmektedirler. Mezunlarımız özel eğitim okullarında öğretmenliğin yanı sıra Rehberlik Araştırma Merkezleri’nde özel eğitim öğretmeni olarak görev alabilmektedirler. Ayrıca mezunlarımız Özel Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri’nde çalışabilmektedirler.


Yasal Dayanağı

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

1.1. Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

1.2. Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik

2. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu (Ek Madde-35)

2.1. Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği


Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir. 


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
QrCodeQrCode
Qualification Code

TR0030025924

Qualification Title
Special Education Teaching Undergraduate Diploma
Awarding BodyTrakya University
Awarding Body ContactTrakya Üniversitesi Rektörlüğü 22030 Balkan Yerleşkesi / EDİRNE Phone +90 (284) 223 42 10-11-12-13 +90 (284) 236 49 81-82-84
Awarding Body Urlhttp://www.trakya.edu.tr/
OrientationGeneral
EQF Level6
6 The Qualification has been included in TQF on 28/05/2024
TQF Level 6
Thematic AreasTeacher training with subject specialization
National Occupation Classification

ISCO 08

CategoryMain
Credit Value240
Program Duration4 Yıl
Program Profile

The purpose of the Special Education Teaching Program is; The aim is to provide teacher candidates with the general culture, field knowledge and characteristics of the profession required by special education teaching, and to train individuals who can work as special education teachers in public and private educational institutions affiliated with the Ministry of National Education, and as academicians in special education departments of universities. The program aims to train teachers who follow the latest methods in the field of special education and who can adapt and use the developments and technologies of the age to the education of individuals with special needs.

Learning Environments

Education and training in the form of formal, open or distance education is carried out. In addition, higher education institutions in laboratories and workshops or in industry, healthcare as internship or workplace training in institutions and workplaces Practical training is provided.

Description
 • Based on the qualifications gained in secondary education; Understands the concepts related to the field and the relationships between concepts.
 • Has knowledge about the nature of information, its source, limits, accuracy, reliability and validity evaluation.
 • Discusses methods related to the production of scientific knowledge.
 • Has knowledge of teaching programs, teaching strategies, methods and techniques, and measurement and evaluation related to the field.
 • Has knowledge of students' development, learning characteristics and difficulties.
 • Recognizes national and international cultures.
 • Uses advanced information sources related to the field.
 • Conceptualizes events and facts related to the field, examines them with scientific methods and techniques, interprets and evaluates the data.
 • Defines and analyzes problems related to the field and develops solution suggestions based on evidence and research.
 • Developmental characteristics and individual differences of students; Applies the most appropriate teaching strategies, methods and techniques, taking into account the characteristics and achievements of the subject area.
 • Develops material appropriate to the subject area and the student's needs.
 • Evaluates student achievements in multiple ways using different methods.
 • Takes responsibility for individual and group work and carries out the task effectively.
 • Knows himself as an individual; uses his creativity and strengths and improves his weaknesses.
 • Takes responsibility individually and as a team member to solve complex and unpredictable problems encountered in practice.
 • Evaluates the knowledge and skills acquired with a critical approach.
 • It shows that it is sensitive to the events/developments on the agenda of society and the world and monitors these developments.
 • Shares his thoughts and solutions to problems with experts and non-experts by supporting them with quantitative and qualitative data.
 • Follows the information in the field and communicates with colleagues by using a foreign language at least at the European Language portfolio B1 level.
 • Uses information and communication technologies at the advanced level of the European Computer Usage License.
 • Acts in accordance with democracy, human rights, social, scientific and professional ethical values.
 • Establishes personal and institutional interaction in order to create and maintain a safe school environment.
 • Is aware of the national and universal sensitivities expressed in the Basic Law of National Education.
 • Acts in accordance with the laws, regulations and legislation regarding his duties, rights and responsibilities as an individual and in his field.
Key Competencies

Possesses the key competencies listed below at an advanced level.

 • Reading and writing competence
 • Multilingual competence
 • Mathematical competence and competence in science, technology and engineering
 • Digital competence
 • Personal, social and learning to learn competence
 • Citizenship competence
 • Entrepreneurial competence
 • Cultural awareness and expression competence
Further Info

Within the scope of measurement and evaluation in the program, the measurement and evaluation criteria determined by our university for faculty members and students are used. Midterm and final exams are held each semester in accordance with the academic calendar. In addition, at the beginning of the semester, the dean's office asks faculty members for the types of evaluations to be preferred for theoretical and applied courses and their percentage contribution to the final grade.

Quality Assurance

Quality Assurance to monitor the quality of higher education programs;

• Council of Higher Education is responsible for planning, organizing, managing and supervising education, training and other activities in higher education institutions.

• "University Monitoring and Evaluation Reports" of higher education institutions, prepared within the framework of the criteria determined by Council of Higher Education, are published every year. Reports prepared according to these reports, containing quantitative and qualitative evaluations for higher education institutions, are shared with the public by Council of Higher Education.

• The "Foundation Higher Education Institutions Report", which includes academic, administrative and financial data of foundation higher education institutions, is published every year by Council of Higher Education. These reports, which include quantitative and qualitative evaluations of foundation higher education institutions, are shared with the public by Council of Higher Education. Quality assurance of undergraduate programs in higher education is provided according to the "Procedures and Principles for Providing Quality Assurance of Higher Education Diploma Programs":

1. Creation and Approval of Curriculum: Council of Higher Education determines the minimum standards and criteria required for the opening of undergraduate departments and programs in higher education institutions.

1.1. The curriculum of undergraduate programs in higher education institutions and the learning outcomes that each program will bring to the student are determined by the senates of higher education institutions in accordance with the basic principles determined by Council of Higher Education on these issues.

1.2. The curriculum of National Core Education Programs is implemented by higher education institutions with the approval of Council of Higher Education after being accepted by the relevant Deans Council.

2. Measurement-Evaluation: How to measure and evaluate the learning outcomes that each undergraduate program will provide to the student is carried out in accordance with the teaching and examination regulations prepared by higher education institutions in accordance with the basic principles determined by Council of Higher Education on these issues.

3. Certification: Students enrolled in undergraduate programs, if they successfully complete the course credits and other obligations determined by higher education institutions; receives a bachelor's degree.

4. Self-Evaluation-External Evaluation: In the context of continuous monitoring, higher education institutions enter the "Institution Internal Evaluation Reports" of the previous year into the Information System prepared by the Turkish Higher Education Quality Council (THEQC) at the beginning of each year. The "Institutional Feedback Report" prepared by THEQC regarding the external evaluation of higher education institutions is shared with the public. In addition, accreditation decisions made by accreditation bodies authorized or recognized by THEQC also show that the quality assurance of the qualifications of the programs is ensured. It carries out regular review activities regarding the qualifications determined in accordance with the THEQC legislation.

Accreditation Agency Name; Association for Evaluation and Accreditation of Teacher Education Programs

Access Requirements

To start the program, admission is made from the TS-1 department, that is, with the verbal score type, who has passed the exam determined by the central undergraduate exams YKS held by ÖSYM.

Conditions for SuccessAttending the courses offered to them throughout the academic years they are registered, being deemed successful according to the relative evaluation system and completing the required 150 credits (240 ECTS) in order to pass the courses, and having a general academic grade point average of at least 2.00/4.00, A candidate who is not FF or DZ has the right to graduate.
Progression Paths (Relationship Type)

After graduating from the Special Education Teaching Program, graduates can be appointed as special education teachers to special education schools serving within the scope of the Ministry of National Education, General Directorate of Special Education and Guidance Services. In addition to teaching in special education schools, our graduates can work as special education teachers in Guidance Research Centers. Additionally, our graduates can work in Private Special Education and Rehabilitation Centers.

Legal Basis

1. Higher Education Law No. 2547

1.1. Regulation on the Principles of Transfer Between Associate and Undergraduate Programs in Higher Education Institutions, Double Major, Minor and Inter-Institutional Credit Transfer

1.2. Regulation on the Continuation of Undergraduate Education for Graduates of Vocational Schools and Open Education Associate Degree Programs

2. Higher Education Law No. 2547 (Additional Article-35)

2.1. Higher Education Quality Assurance and Higher Education Quality Board Regulation

Validity Period (If Any)

The qualification is valid at all times.

Url Open Address
QrCodeQrCode
Qualification Code

TR0030025924


Qualification Title
Special Education Teaching Undergraduate Diploma

Awarding Body
Trakya University

Awarding Body Contact
Trakya Üniversitesi Rektörlüğü 22030 Balkan Yerleşkesi / EDİRNE Phone +90 (284) 223 42 10-11-12-13 +90 (284) 236 49 81-82-84

Awarding Body Url

Orientation
General

National Occupation Classification

ISCO 08


EQF Level
6

TQF Level
6
The Qualification has been included in TQF on 28/05/2024

National Occupation Classification

ISCO 08


Category
Main

Credit Value
240

Program Duration
4 Yıl

Program Profile

The purpose of the Special Education Teaching Program is; The aim is to provide teacher candidates with the general culture, field knowledge and characteristics of the profession required by special education teaching, and to train individuals who can work as special education teachers in public and private educational institutions affiliated with the Ministry of National Education, and as academicians in special education departments of universities. The program aims to train teachers who follow the latest methods in the field of special education and who can adapt and use the developments and technologies of the age to the education of individuals with special needs.


Learning Environments

Education and training in the form of formal, open or distance education is carried out. In addition, higher education institutions in laboratories and workshops or in industry, healthcare as internship or workplace training in institutions and workplaces Practical training is provided.


Description
 • Based on the qualifications gained in secondary education; Understands the concepts related to the field and the relationships between concepts.
 • Has knowledge about the nature of information, its source, limits, accuracy, reliability and validity evaluation.
 • Discusses methods related to the production of scientific knowledge.
 • Has knowledge of teaching programs, teaching strategies, methods and techniques, and measurement and evaluation related to the field.
 • Has knowledge of students' development, learning characteristics and difficulties.
 • Recognizes national and international cultures.
 • Uses advanced information sources related to the field.
 • Conceptualizes events and facts related to the field, examines them with scientific methods and techniques, interprets and evaluates the data.
 • Defines and analyzes problems related to the field and develops solution suggestions based on evidence and research.
 • Developmental characteristics and individual differences of students; Applies the most appropriate teaching strategies, methods and techniques, taking into account the characteristics and achievements of the subject area.
 • Develops material appropriate to the subject area and the student's needs.
 • Evaluates student achievements in multiple ways using different methods.
 • Takes responsibility for individual and group work and carries out the task effectively.
 • Knows himself as an individual; uses his creativity and strengths and improves his weaknesses.
 • Takes responsibility individually and as a team member to solve complex and unpredictable problems encountered in practice.
 • Evaluates the knowledge and skills acquired with a critical approach.
 • It shows that it is sensitive to the events/developments on the agenda of society and the world and monitors these developments.
 • Shares his thoughts and solutions to problems with experts and non-experts by supporting them with quantitative and qualitative data.
 • Follows the information in the field and communicates with colleagues by using a foreign language at least at the European Language portfolio B1 level.
 • Uses information and communication technologies at the advanced level of the European Computer Usage License.
 • Acts in accordance with democracy, human rights, social, scientific and professional ethical values.
 • Establishes personal and institutional interaction in order to create and maintain a safe school environment.
 • Is aware of the national and universal sensitivities expressed in the Basic Law of National Education.
 • Acts in accordance with the laws, regulations and legislation regarding his duties, rights and responsibilities as an individual and in his field.

Key Competencies

Possesses the key competencies listed below at an advanced level.

 • Reading and writing competence
 • Multilingual competence
 • Mathematical competence and competence in science, technology and engineering
 • Digital competence
 • Personal, social and learning to learn competence
 • Citizenship competence
 • Entrepreneurial competence
 • Cultural awareness and expression competence

Further Info

Within the scope of measurement and evaluation in the program, the measurement and evaluation criteria determined by our university for faculty members and students are used. Midterm and final exams are held each semester in accordance with the academic calendar. In addition, at the beginning of the semester, the dean's office asks faculty members for the types of evaluations to be preferred for theoretical and applied courses and their percentage contribution to the final grade.


Quality Assurance

Quality Assurance to monitor the quality of higher education programs;

• Council of Higher Education is responsible for planning, organizing, managing and supervising education, training and other activities in higher education institutions.

• "University Monitoring and Evaluation Reports" of higher education institutions, prepared within the framework of the criteria determined by Council of Higher Education, are published every year. Reports prepared according to these reports, containing quantitative and qualitative evaluations for higher education institutions, are shared with the public by Council of Higher Education.

• The "Foundation Higher Education Institutions Report", which includes academic, administrative and financial data of foundation higher education institutions, is published every year by Council of Higher Education. These reports, which include quantitative and qualitative evaluations of foundation higher education institutions, are shared with the public by Council of Higher Education. Quality assurance of undergraduate programs in higher education is provided according to the "Procedures and Principles for Providing Quality Assurance of Higher Education Diploma Programs":

1. Creation and Approval of Curriculum: Council of Higher Education determines the minimum standards and criteria required for the opening of undergraduate departments and programs in higher education institutions.

1.1. The curriculum of undergraduate programs in higher education institutions and the learning outcomes that each program will bring to the student are determined by the senates of higher education institutions in accordance with the basic principles determined by Council of Higher Education on these issues.

1.2. The curriculum of National Core Education Programs is implemented by higher education institutions with the approval of Council of Higher Education after being accepted by the relevant Deans Council.

2. Measurement-Evaluation: How to measure and evaluate the learning outcomes that each undergraduate program will provide to the student is carried out in accordance with the teaching and examination regulations prepared by higher education institutions in accordance with the basic principles determined by Council of Higher Education on these issues.

3. Certification: Students enrolled in undergraduate programs, if they successfully complete the course credits and other obligations determined by higher education institutions; receives a bachelor's degree.

4. Self-Evaluation-External Evaluation: In the context of continuous monitoring, higher education institutions enter the "Institution Internal Evaluation Reports" of the previous year into the Information System prepared by the Turkish Higher Education Quality Council (THEQC) at the beginning of each year. The "Institutional Feedback Report" prepared by THEQC regarding the external evaluation of higher education institutions is shared with the public. In addition, accreditation decisions made by accreditation bodies authorized or recognized by THEQC also show that the quality assurance of the qualifications of the programs is ensured. It carries out regular review activities regarding the qualifications determined in accordance with the THEQC legislation.

Accreditation Agency Name; Association for Evaluation and Accreditation of Teacher Education Programs


Access Requirements

To start the program, admission is made from the TS-1 department, that is, with the verbal score type, who has passed the exam determined by the central undergraduate exams YKS held by ÖSYM.


Conditions for Success
Attending the courses offered to them throughout the academic years they are registered, being deemed successful according to the relative evaluation system and completing the required 150 credits (240 ECTS) in order to pass the courses, and having a general academic grade point average of at least 2.00/4.00, A candidate who is not FF or DZ has the right to graduate.

Progression Paths (Relationship Type)

After graduating from the Special Education Teaching Program, graduates can be appointed as special education teachers to special education schools serving within the scope of the Ministry of National Education, General Directorate of Special Education and Guidance Services. In addition to teaching in special education schools, our graduates can work as special education teachers in Guidance Research Centers. Additionally, our graduates can work in Private Special Education and Rehabilitation Centers.


Legal Basis

1. Higher Education Law No. 2547

1.1. Regulation on the Principles of Transfer Between Associate and Undergraduate Programs in Higher Education Institutions, Double Major, Minor and Inter-Institutional Credit Transfer

1.2. Regulation on the Continuation of Undergraduate Education for Graduates of Vocational Schools and Open Education Associate Degree Programs

2. Higher Education Law No. 2547 (Additional Article-35)

2.1. Higher Education Quality Assurance and Higher Education Quality Board Regulation


Validity Period (If Any)

The qualification is valid at all times.


Url
Open Address

Url
QrCodeQrCode