Yeterlilik Kodu

TR0030028103

Yeterlilik Adı
Peyzaj Mimarlığı Tezli Yüksek Lisans Diploması
Sorumlu KurumÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiBarbaros, 17100 Kepez/Çanakkale Merkez/Çanakkale
Sorumlu Kurum URLhttps://www.comu.edu.tr/
YönelimAkademik
AYÇ Seviyesi7
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 7
Sınıflandırma (Tematik Alan)Mimarlık ve şehir planlama
Sınıflandırma (Meslek Kodu) -
KategoriAna
Kredi Değeri120
Programın Normal Süresi 2
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 •  Lisans derecesi yeterlilikleri üzerine kurulan aynı veya farklı alandaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte, bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yapabilme.
 • Kentsel ve kırsal mekânlarda farklı içeriklerde ve ölçeklerde ileri düzeyde yaratıcı peyzaj tasarımları üretebilecek ve uygulayabilecek donanıma sahip olabilme.
 • Peyzaj ekolojisi, peyzaj planlama ve yönetimi konularına yönelik ileri düzey araştırmalar yapabilecek bilgi düzeyine sahip olabilme.
 • Özel ve karmaşık öğeleri barındıran alanlar için farklı peyzaj yaklaşımları getirebilme.
 • Doğa koruma alanlarının planlaması ve yönetimi konusundaki güncel gelişmelerle uygulamalara yönelik ileri düzeyde bilgi sahibi olabilme.
 • Peyzaj Mimarlığındaki çalışma alanıyla ilgili coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama teknolojilerini üst düzeyde kullanabilme.
 • Ulusal ve küresel ölçeklerde çevre sorunlarına karşı, çözümler önerebilme.
 • Peyzaj Mimarlığı mesleğinin gelişimi, ülke ve dünyadaki mevcut durumunu kavrayabilme.
 • Peyzaj alanlarındaki bitkilerin yetiştirme tekniklerini öğrenebilme.
 • Peyzaj alanlarında sulama ve drenaj sistemi tasarımı yapabilme.
 • Uzmanlığıyla ilgili bir konuda en az bir yabancı dil kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme.
 • Peyzaj alanlarında kullanılan bitkilerin bakım ve onarımını yapabilme.
 • Peyzaj Mimarlığında farklı disiplinlerin birlikte çalışmasıyla sorunlara çözüm sunabilme.
 • Peyzaj Mimarlığında suyun etkin kullanımına yönelik çalışmalar yapabilme.
 • Yaptığı bütün çalışmalarda bilimsel ve etik değerlere uymanın önemini benimseyebilme.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Madde 12- Öğrenciye verilecek ders notu, her yarıyıl yapılan en az bir ara sınav notu, yarıyıl sonu sınav notu, varsa yarıyıl proje çalışması değerlendirilerek öğretim elemanı tarafından belirlenir. Sınavlar sözlü, yazılı ya da uygulamalı olarak yapılabilir. Notlar Madde 13- Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarında öğretim elemanı tarafından, öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri, yarıyıl sonu ders notu olarak verilir: Başarı Notu Katsayı 100 puan üzerinden not dönüşümü AA 4,0 90 – 100 BA 3,5 85 – 89 BB 3,0 80 – 84 CB 2,5 75 – 79 CC 2,0 70 – 74 DC 1,5 60 – 69 DD 1,0 50 – 59 FD 0,5 30 – 49 FF 0,0 0 – 29 Ayrıca, harf notlarından; a) DS : Devamsız, b) S : Başarılı, c) U : Başarısız olarak harf ile tanımlanır. Tez çalışmalarını başarıyla sürdürmekte olan öğrencilere başarılı, tez çalışmalarını başarıyla sürdüremeyen öğrencilere başarısız notu verilir. Başarısız notu ayrıca, kredisiz olarak alınan dersler, uzmanlık alan dersleri, alan, klinik ve laboratuvar çalışmaları ile seminerler için başarısız olma durumunda da kullanılır. Bu iki not genel not ortalamasına katılmaz.

Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı
 •  Bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.
 • Yüksek lisans programına başvuranların mezuniyet not ortalamasının 100 tam not üzerinden en az 60 olması gerekir. Belirlenen lisans not ortalamasının alt sınırı Senato kararı ile yükseltilebilir. Başvuran adayların mezuniyet ortalamaları, not dönüşüm hesabı ve Senatonun kararı ile belirlenen not dönüşüm cetveli esas alınarak yapılır.
 • Lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan Türk uyruklu adayların YÖK’ten denklik belgesi almış olmaları gerekir.
 • ALES’den başvurduğu programın puan türünde en az YÖK tarafından ilan edilen 55 standart puanı almış olmaları gerekir. YÖK tarafından belirtilen diğer uluslararası sınavlardan alınan eşdeğer puanlar da geçerlidir. Yüksek lisans programına başvuruda bulunabilmek için belirlenen ALES puanının alt sınırı Senato kararı ile yükseltilebilir.

Yüksek lisans programına başvuran adayların değerlendirilmesinde;

 • Giriş puanı; lisans mezuniyet not ortalamasının %30’u, ALES puanının %50’si ve 100 üzerinden değerlendirilen yazılı bilim sınavının %20’si alınarak hesaplanır.
 • Yüksek lisans giriş puanı 60 veya daha fazla olan adaylar puan sırasına göre yüksek lisans programlarına kontenjan dâhilinde kabul edilir. Adaylar, Enstitüye kesin kayıt yaptırıncaya kadar hiçbir öğrencilik hakkından yararlanamaz.
 • Alanıyla ilgili yapılacak bilim sınavı yazılı olarak yapılır. Bilim sınavına girmeyen adaylar başarısız ilan edilir.
 • Yüksek lisans giriş puanları eşit olan adaylardan, ALES puanı yüksek olan, ALES puanları eşit ise lisans mezuniyet not ortalaması yüksek olan öğrenciye öncelik verilir.
Başarma ŞartlarıTezli Yüksek Lisans Programı’ndan mezuniyet için, öğrencilerin sahip olması gereken koşullar: • En az 2.00/4.00’den az olmamak şartıyla Genel Not Ortalamasına sahip olmak • Programlarındaki öngörülen tüm ders (Toplam 120 ACTS) koşullarını en az CC/YE notuyla sağlaması ve bir seminer (kredisiz) vermesi • Tezlerini hazırlamaları ve tezini, tez komitesi önünde başarı ile savunması
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Üniversiteler (fakülteler, meslek yüksek okulları ve rektörlüklere bağlı çevre düzenleme birimleri), Belediyeler (park ve bahçeler müdürlükleri, imar ve planlama müdürlükleri, mezarlıklar müdürlükleri), Çeşitli Bakanlıklara Bağlı Kuruluşlar Karayolları, İller Bankası, DSİ, Çevre Genel Müdürlüğü, Milli Parklar, Tarımsal Araştırma Enstitüleri, Tarım İl Müdürlükleri, Orman Genel Müdürlüğü, Turizm Planlaması Genel Müdürlüğü, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurumu, Emlak Bankası, Toplu Konut Genel Müdürlüğü, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü vb...), Peyzaj Mimarlığı, Mimarlık, Şehir Planlama ve İnşaat Büroları ile Şirketleri, Belediye Hizmetleri Üstlenen Özel Şirketler, Yapısal ve Bitkisel Materyal Üretme ve Pazarlama Kuruluşları, Yapı Kooperatifleri ve Turizm - Rekreasyon Tesisleri

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir. 

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0030028103


Yeterlilik Adı
Peyzaj Mimarlığı Tezli Yüksek Lisans Diploması

Sorumlu Kurum
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Barbaros, 17100 Kepez/Çanakkale Merkez/Çanakkale

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Akademik

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

AYÇ Seviyesi
7

TYÇ Seviyesi
7
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

Kategori
Ana

Kredi Değeri
120

Programın Normal Süresi
2

Program Profili (Amaç)
-

Öğrenme Ortamları
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 •  Lisans derecesi yeterlilikleri üzerine kurulan aynı veya farklı alandaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte, bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yapabilme.
 • Kentsel ve kırsal mekânlarda farklı içeriklerde ve ölçeklerde ileri düzeyde yaratıcı peyzaj tasarımları üretebilecek ve uygulayabilecek donanıma sahip olabilme.
 • Peyzaj ekolojisi, peyzaj planlama ve yönetimi konularına yönelik ileri düzey araştırmalar yapabilecek bilgi düzeyine sahip olabilme.
 • Özel ve karmaşık öğeleri barındıran alanlar için farklı peyzaj yaklaşımları getirebilme.
 • Doğa koruma alanlarının planlaması ve yönetimi konusundaki güncel gelişmelerle uygulamalara yönelik ileri düzeyde bilgi sahibi olabilme.
 • Peyzaj Mimarlığındaki çalışma alanıyla ilgili coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama teknolojilerini üst düzeyde kullanabilme.
 • Ulusal ve küresel ölçeklerde çevre sorunlarına karşı, çözümler önerebilme.
 • Peyzaj Mimarlığı mesleğinin gelişimi, ülke ve dünyadaki mevcut durumunu kavrayabilme.
 • Peyzaj alanlarındaki bitkilerin yetiştirme tekniklerini öğrenebilme.
 • Peyzaj alanlarında sulama ve drenaj sistemi tasarımı yapabilme.
 • Uzmanlığıyla ilgili bir konuda en az bir yabancı dil kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme.
 • Peyzaj alanlarında kullanılan bitkilerin bakım ve onarımını yapabilme.
 • Peyzaj Mimarlığında farklı disiplinlerin birlikte çalışmasıyla sorunlara çözüm sunabilme.
 • Peyzaj Mimarlığında suyun etkin kullanımına yönelik çalışmalar yapabilme.
 • Yaptığı bütün çalışmalarda bilimsel ve etik değerlere uymanın önemini benimseyebilme.

Anahtar Yetkinlikler
-

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Madde 12- Öğrenciye verilecek ders notu, her yarıyıl yapılan en az bir ara sınav notu, yarıyıl sonu sınav notu, varsa yarıyıl proje çalışması değerlendirilerek öğretim elemanı tarafından belirlenir. Sınavlar sözlü, yazılı ya da uygulamalı olarak yapılabilir. Notlar Madde 13- Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarında öğretim elemanı tarafından, öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri, yarıyıl sonu ders notu olarak verilir: Başarı Notu Katsayı 100 puan üzerinden not dönüşümü AA 4,0 90 – 100 BA 3,5 85 – 89 BB 3,0 80 – 84 CB 2,5 75 – 79 CC 2,0 70 – 74 DC 1,5 60 – 69 DD 1,0 50 – 59 FD 0,5 30 – 49 FF 0,0 0 – 29 Ayrıca, harf notlarından; a) DS : Devamsız, b) S : Başarılı, c) U : Başarısız olarak harf ile tanımlanır. Tez çalışmalarını başarıyla sürdürmekte olan öğrencilere başarılı, tez çalışmalarını başarıyla sürdüremeyen öğrencilere başarısız notu verilir. Başarısız notu ayrıca, kredisiz olarak alınan dersler, uzmanlık alan dersleri, alan, klinik ve laboratuvar çalışmaları ile seminerler için başarısız olma durumunda da kullanılır. Bu iki not genel not ortalamasına katılmaz.


Kalite Güvencesi
-

Giriş Şartı
 •  Bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.
 • Yüksek lisans programına başvuranların mezuniyet not ortalamasının 100 tam not üzerinden en az 60 olması gerekir. Belirlenen lisans not ortalamasının alt sınırı Senato kararı ile yükseltilebilir. Başvuran adayların mezuniyet ortalamaları, not dönüşüm hesabı ve Senatonun kararı ile belirlenen not dönüşüm cetveli esas alınarak yapılır.
 • Lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan Türk uyruklu adayların YÖK’ten denklik belgesi almış olmaları gerekir.
 • ALES’den başvurduğu programın puan türünde en az YÖK tarafından ilan edilen 55 standart puanı almış olmaları gerekir. YÖK tarafından belirtilen diğer uluslararası sınavlardan alınan eşdeğer puanlar da geçerlidir. Yüksek lisans programına başvuruda bulunabilmek için belirlenen ALES puanının alt sınırı Senato kararı ile yükseltilebilir.

Yüksek lisans programına başvuran adayların değerlendirilmesinde;

 • Giriş puanı; lisans mezuniyet not ortalamasının %30’u, ALES puanının %50’si ve 100 üzerinden değerlendirilen yazılı bilim sınavının %20’si alınarak hesaplanır.
 • Yüksek lisans giriş puanı 60 veya daha fazla olan adaylar puan sırasına göre yüksek lisans programlarına kontenjan dâhilinde kabul edilir. Adaylar, Enstitüye kesin kayıt yaptırıncaya kadar hiçbir öğrencilik hakkından yararlanamaz.
 • Alanıyla ilgili yapılacak bilim sınavı yazılı olarak yapılır. Bilim sınavına girmeyen adaylar başarısız ilan edilir.
 • Yüksek lisans giriş puanları eşit olan adaylardan, ALES puanı yüksek olan, ALES puanları eşit ise lisans mezuniyet not ortalaması yüksek olan öğrenciye öncelik verilir.

Başarma Şartları
Tezli Yüksek Lisans Programı’ndan mezuniyet için, öğrencilerin sahip olması gereken koşullar: • En az 2.00/4.00’den az olmamak şartıyla Genel Not Ortalamasına sahip olmak • Programlarındaki öngörülen tüm ders (Toplam 120 ACTS) koşullarını en az CC/YE notuyla sağlaması ve bir seminer (kredisiz) vermesi • Tezlerini hazırlamaları ve tezini, tez komitesi önünde başarı ile savunması

İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Üniversiteler (fakülteler, meslek yüksek okulları ve rektörlüklere bağlı çevre düzenleme birimleri), Belediyeler (park ve bahçeler müdürlükleri, imar ve planlama müdürlükleri, mezarlıklar müdürlükleri), Çeşitli Bakanlıklara Bağlı Kuruluşlar Karayolları, İller Bankası, DSİ, Çevre Genel Müdürlüğü, Milli Parklar, Tarımsal Araştırma Enstitüleri, Tarım İl Müdürlükleri, Orman Genel Müdürlüğü, Turizm Planlaması Genel Müdürlüğü, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurumu, Emlak Bankası, Toplu Konut Genel Müdürlüğü, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü vb...), Peyzaj Mimarlığı, Mimarlık, Şehir Planlama ve İnşaat Büroları ile Şirketleri, Belediye Hizmetleri Üstlenen Özel Şirketler, Yapısal ve Bitkisel Materyal Üretme ve Pazarlama Kuruluşları, Yapı Kooperatifleri ve Turizm - Rekreasyon Tesisleri


Yasal Dayanağı
-

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir. 


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0030028103

Qualification Title
Awarding Body
Awarding Body Contact
Awarding Body Url
OrientationAcademic
EQF Level7
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 7
Thematic AreasArchitecture and town planning
National Occupation Classification -
CategoryMain
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description-
Key Competencies-
Further Info-
Quality Assurance-
Access Requirements-
Conditions for Success-
Progression Paths (Relationship Type)-
Legal Basis-
Validity Period (If Any)-
Url Open Address
Qualification Code

TR0030028103


Qualification Title

Awarding Body

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Orientation
Academic

National Occupation Classification
-

EQF Level
7

TQF Level
7
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification
-

Category
Main

Credit Value
-

Program Duration
-

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description
-

Key Competencies
-

Further Info
-

Quality Assurance
-

Access Requirements
-

Conditions for Success
-

Progression Paths (Relationship Type)
-

Legal Basis
-

Validity Period (If Any)
-

Url
Open Address