Yeterlilik Kodu

TR0030222129

Yeterlilik Adı
Psikoloji (İngilizce) Lisans Diploması
Sorumlu Kurumİstanbul Gelişim Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiCihangir Mahallesi Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No:1 Avcılar / İSTANBUL
Sorumlu Kurum URLhttps://gelisim.edu.tr/
YönelimGenel
AYÇ Seviyesi6
6 Yeterlilik TYÇ’ye 28/05/2024 tarihinde yerleştirildi
TYÇ Seviyesi 6
Sınıflandırma (Tematik Alan)Psikoloji
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08

KategoriAna
Kredi Değeri240
Programın Normal Süresi 4 Yıl
Program Profili (Amaç)
 • Ortaöğretim yeterliliklerine dayalı olarak sekiz yarıyıllık bir programı kapsayan ve belirli bir öğrenme alanına veya mesleğe yönelik eğitim veren bir yükseköğretim programıdır.
Öğrenme Ortamları
 • Eğitim ve öğretim örgün öğretim şeklinde gerçekleştirilir. Ayrıca, yükseköğretim kurumları bünyesindeki laboratuvarlarda ve sağlık kurumlarında ve iş yerlerinde staj veya iş yeri eğitimi olarak uygulamalı eğitimler yapılır.
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Psikoloji ve yardımcı disiplinlerle ilgili, en etkin metotları ve güncel bilgileri içeren bilgi kaynakları, uygulama araç –gereçlerini, üst düzeyde kullanır.
 • Psikoloji alanında sorunları belirler ve çözüm üretir.
 • Normal ve anormal davranışları ayırt eder.
 • Psikoloji araştırmalarını yorumlar ve rapor eder.
 • Psikoloji ile diğer sosyal bilimler arasındaki ilişlere dair bağlantılar kurar.
 • Psikolojik testleri uygular.
 • Çağdaş Psikoloji Kuramları hakkında bilgi ve beceri edinerek bu bilgi ve becerileri bireylere yardım sürecine entegre eder.
 • Psikoloji alanında çeşitli deneyler düzenler.
 • Alanıyla ilgili çalışmalarda gerekli kurum ve bireylerle iş birliği yapar.
 • Psikoloji alanındaki gelişmeleri var olan bilgilerine entegre eder.
 • İnsan davranışlarını bilimsel olarak analiz eder.
 • Alana dair edindiği bilgileri ve düşüncelerini akıcı ve anlaşılır bir şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
 • Psikoloji alanıyla ilgili sorunların bireysel, ulusal ve evrensel etkilerini dikkate alır.
 • Psikoloji alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı ve istatistik bilgisini çalışmalarına entegre eder.
 • Bilişim ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeyi takip eder.
 • Psikoloji ile ilgili sosyal projeleri destekler.
Anahtar Yetkinlikler
 • Okuma yazma yetkinliği
 • Kişisel, sosyal ve öğrenmeyi öğrenme yetkinliği
 • Kültürel farkındalık ve ifade yetkinliği
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
 • Ölçme ve değerlendirme yöntemleri; sınav çeşitleri ve bunların ders başarı notuna katkısı, bu konularda Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir.
 • Ölçme ve değerlendirmede ödev, proje, uygulama, ara sınav ve dönem sonu sınavı gibi farklı yöntemler kullanılır.
 • Öğrenci başarısının değerlendirilmesinde harf ve/veya rakama dayalı not verme sistemleri kullanılır.
Kalite Güvencesi

Yükseköğretim programlarının niteliğinin gözetilmesi için;

 • YÖK, yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen eğitim ve öğretimle diğer faaliyetlerin planlanması, düzenlenmesi, yönetilmesi ve denetiminden sorumludur.
 • YÖK tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde her yıl hazırlanan yükseköğretim kurumlarına ait “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları” yayımlanır. Bu raporlara göre hazırlanan, yükseköğretim kurumlarına yönelik nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren raporlarda YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.
 •  YÖK tarafından her yıl vakıf yükseköğretim kurumlarına ait akademik, idari ve mali verileri içeren “Vakıf Yükseköğretim Kurumları Raporu” yayımlanır. Vakıf yükseköğretim kurumlarına yönelik yapılan nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren bu raporlar YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır. Yükseköğretimde lisans programlarının kalite güvencesi “Yükseköğretim Diploma Programlarının Kalite Güvencesinin Sağlanmasına Yönelik Usul ve Esaslar” a göre sağlanır:

1. Öğretim Programlarının Oluşturulması ve Onaylanması:

1.1. YÖK, yükseköğretim kurumlarında lisans bölüm ve programların açılması için gerekli olan asgari standart ve ölçütleri YÖK belirler.

1.2. Yükseköğretim kurumlarında lisans programlarının müfredatı ve her bir programın öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının neler olacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir.

1.3. Ulusal Çekirdek Eğitim Programlarının müfredatı ilgili Dekanlar Konseyi tarafından kabul edildikten sonra YÖK’ün onayıyla yükseköğretim kurumları tarafından uygulanır.

2. Ölçme-Değerlendirme: Her bir lisans programının öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının ölçme ve değerlendirmesinin nasıl yapılacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumları tarafından hazırlanan eğitim ve öğretim ve sınav yönetmeliğine göre yürütülür.

3. Belgelendirme: Lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, yükseköğretim kurumları tarafından belirlenen ders kredilerini ve diğer yükümlülükleri başarı ile tamamlamaları halinde; lisans diploması alır.

4. Öz Değerlendirme-Dış Değerlendirme: Yükseköğretim kurumları, sürekli izleme bağlamında, her yılın başında bir önceki yıla ait “Kurum İç Değerlendirme Raporlarını” Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından hazırlanan Bilgi Sistemine girer. YÖKAK, yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirmesine ilişkin hazırladığı “Kurumsal Geri Bildirim Raporu”nu kamuoyuyla paylaşılır. Ayrıca, YÖKAK tarafından yetkilendirilen veya tanınan akreditasyon kuruluşları tarafından verilen akreditasyon kararları da programların yeterliliklerinin kalite güvencesinin sağlandığını gösterir. YÖKAK mevzuatı gereği belirlenen yeterliliklere ilişkin düzenli gözden geçirme faaliyetleri yapar.

Agentur für Qualitätssicherung durch Akkreditierung von Studiengängen (AQAS)

Başlangıç: 19.02.2018 / Bitiş: 30.09.2024

Giriş Şartı
 • Ortaöğretim kurumlarından ya da denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanan yabancı ülke ortaöğretim kurumlarından mezun olmak ve yükseköğretim kurumlarının lisans programlarına kabul şartlarını sağlamış olmak.
 • YÖK tarafından usul ve esasları belirlenen, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan merkezi sınav sonucunda yükseköğretim kurumunun ilgili lisans programına yerleştirilmiş olmak.
 • YÖK tarafından usul ve esasları belirlenen, yükseköğretim kurumlarının özel yetenek sınavıyla öğrenci kabul eden programları için ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınav sonucunda yeterli puanı almış ve özel yetenek sınavını başarmış olmak.
 • YÖK tarafından usul ve esasları belirlenen, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonucunda önlisans mezunları için yükseköğretim kurumlarında bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına yerleştirilmiş olmak.
Başarma Şartları Asgari 240 AKTS ders kredisini başarmak ve varsa ilgili yükseköğretim kurumunun belirlemiş olduğu diğer yükümlülükleri yerine getirmiş olmak.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)
 • Lisans diplomasına sahip olanlar, yüksek lisans programlarına ve ilgili şartları sağlamaları halinde lisans derecesi ile kabul edilen doktora ve sanatta yeterlik programlarına devam edebilirler.
 • Lisans öğrencileri, eğitim almakta oldukları yükseköğretim kurumlarının açtıkları çift anadal programlarına katılma hakkına sahiptir. Çift anadal programlarına kayıtlı öğrenciler, iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp, başarılı olmaları halinde iki ayrı lisans diploması alabilirler
Yasal Dayanağı

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

1.1. Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

1.2. Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik

2. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu (Ek Madde-35)

2.1.Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
QrCodeQrCode
Yeterlilik Kodu

TR0030222129


Yeterlilik Adı
Psikoloji (İngilizce) Lisans Diploması

Sorumlu Kurum
İstanbul Gelişim Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Cihangir Mahallesi Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No:1 Avcılar / İSTANBUL

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Genel

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08


AYÇ Seviyesi
6

TYÇ Seviyesi
6
Yeterlilik TYÇ’ye 28/05/2024 tarihinde yerleştirildi

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08


Kategori
Ana

Kredi Değeri
240

Programın Normal Süresi
4 Yıl

Program Profili (Amaç)
 • Ortaöğretim yeterliliklerine dayalı olarak sekiz yarıyıllık bir programı kapsayan ve belirli bir öğrenme alanına veya mesleğe yönelik eğitim veren bir yükseköğretim programıdır.

Öğrenme Ortamları
 • Eğitim ve öğretim örgün öğretim şeklinde gerçekleştirilir. Ayrıca, yükseköğretim kurumları bünyesindeki laboratuvarlarda ve sağlık kurumlarında ve iş yerlerinde staj veya iş yeri eğitimi olarak uygulamalı eğitimler yapılır.

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Psikoloji ve yardımcı disiplinlerle ilgili, en etkin metotları ve güncel bilgileri içeren bilgi kaynakları, uygulama araç –gereçlerini, üst düzeyde kullanır.
 • Psikoloji alanında sorunları belirler ve çözüm üretir.
 • Normal ve anormal davranışları ayırt eder.
 • Psikoloji araştırmalarını yorumlar ve rapor eder.
 • Psikoloji ile diğer sosyal bilimler arasındaki ilişlere dair bağlantılar kurar.
 • Psikolojik testleri uygular.
 • Çağdaş Psikoloji Kuramları hakkında bilgi ve beceri edinerek bu bilgi ve becerileri bireylere yardım sürecine entegre eder.
 • Psikoloji alanında çeşitli deneyler düzenler.
 • Alanıyla ilgili çalışmalarda gerekli kurum ve bireylerle iş birliği yapar.
 • Psikoloji alanındaki gelişmeleri var olan bilgilerine entegre eder.
 • İnsan davranışlarını bilimsel olarak analiz eder.
 • Alana dair edindiği bilgileri ve düşüncelerini akıcı ve anlaşılır bir şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
 • Psikoloji alanıyla ilgili sorunların bireysel, ulusal ve evrensel etkilerini dikkate alır.
 • Psikoloji alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı ve istatistik bilgisini çalışmalarına entegre eder.
 • Bilişim ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeyi takip eder.
 • Psikoloji ile ilgili sosyal projeleri destekler.

Anahtar Yetkinlikler
 • Okuma yazma yetkinliği
 • Kişisel, sosyal ve öğrenmeyi öğrenme yetkinliği
 • Kültürel farkındalık ve ifade yetkinliği

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
 • Ölçme ve değerlendirme yöntemleri; sınav çeşitleri ve bunların ders başarı notuna katkısı, bu konularda Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir.
 • Ölçme ve değerlendirmede ödev, proje, uygulama, ara sınav ve dönem sonu sınavı gibi farklı yöntemler kullanılır.
 • Öğrenci başarısının değerlendirilmesinde harf ve/veya rakama dayalı not verme sistemleri kullanılır.

Kalite Güvencesi

Yükseköğretim programlarının niteliğinin gözetilmesi için;

 • YÖK, yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen eğitim ve öğretimle diğer faaliyetlerin planlanması, düzenlenmesi, yönetilmesi ve denetiminden sorumludur.
 • YÖK tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde her yıl hazırlanan yükseköğretim kurumlarına ait “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları” yayımlanır. Bu raporlara göre hazırlanan, yükseköğretim kurumlarına yönelik nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren raporlarda YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.
 •  YÖK tarafından her yıl vakıf yükseköğretim kurumlarına ait akademik, idari ve mali verileri içeren “Vakıf Yükseköğretim Kurumları Raporu” yayımlanır. Vakıf yükseköğretim kurumlarına yönelik yapılan nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren bu raporlar YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır. Yükseköğretimde lisans programlarının kalite güvencesi “Yükseköğretim Diploma Programlarının Kalite Güvencesinin Sağlanmasına Yönelik Usul ve Esaslar” a göre sağlanır:

1. Öğretim Programlarının Oluşturulması ve Onaylanması:

1.1. YÖK, yükseköğretim kurumlarında lisans bölüm ve programların açılması için gerekli olan asgari standart ve ölçütleri YÖK belirler.

1.2. Yükseköğretim kurumlarında lisans programlarının müfredatı ve her bir programın öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının neler olacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir.

1.3. Ulusal Çekirdek Eğitim Programlarının müfredatı ilgili Dekanlar Konseyi tarafından kabul edildikten sonra YÖK’ün onayıyla yükseköğretim kurumları tarafından uygulanır.

2. Ölçme-Değerlendirme: Her bir lisans programının öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının ölçme ve değerlendirmesinin nasıl yapılacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumları tarafından hazırlanan eğitim ve öğretim ve sınav yönetmeliğine göre yürütülür.

3. Belgelendirme: Lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, yükseköğretim kurumları tarafından belirlenen ders kredilerini ve diğer yükümlülükleri başarı ile tamamlamaları halinde; lisans diploması alır.

4. Öz Değerlendirme-Dış Değerlendirme: Yükseköğretim kurumları, sürekli izleme bağlamında, her yılın başında bir önceki yıla ait “Kurum İç Değerlendirme Raporlarını” Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından hazırlanan Bilgi Sistemine girer. YÖKAK, yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirmesine ilişkin hazırladığı “Kurumsal Geri Bildirim Raporu”nu kamuoyuyla paylaşılır. Ayrıca, YÖKAK tarafından yetkilendirilen veya tanınan akreditasyon kuruluşları tarafından verilen akreditasyon kararları da programların yeterliliklerinin kalite güvencesinin sağlandığını gösterir. YÖKAK mevzuatı gereği belirlenen yeterliliklere ilişkin düzenli gözden geçirme faaliyetleri yapar.

Agentur für Qualitätssicherung durch Akkreditierung von Studiengängen (AQAS)

Başlangıç: 19.02.2018 / Bitiş: 30.09.2024


Giriş Şartı
 • Ortaöğretim kurumlarından ya da denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanan yabancı ülke ortaöğretim kurumlarından mezun olmak ve yükseköğretim kurumlarının lisans programlarına kabul şartlarını sağlamış olmak.
 • YÖK tarafından usul ve esasları belirlenen, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan merkezi sınav sonucunda yükseköğretim kurumunun ilgili lisans programına yerleştirilmiş olmak.
 • YÖK tarafından usul ve esasları belirlenen, yükseköğretim kurumlarının özel yetenek sınavıyla öğrenci kabul eden programları için ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınav sonucunda yeterli puanı almış ve özel yetenek sınavını başarmış olmak.
 • YÖK tarafından usul ve esasları belirlenen, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonucunda önlisans mezunları için yükseköğretim kurumlarında bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına yerleştirilmiş olmak.

Başarma Şartları
Asgari 240 AKTS ders kredisini başarmak ve varsa ilgili yükseköğretim kurumunun belirlemiş olduğu diğer yükümlülükleri yerine getirmiş olmak.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)
 • Lisans diplomasına sahip olanlar, yüksek lisans programlarına ve ilgili şartları sağlamaları halinde lisans derecesi ile kabul edilen doktora ve sanatta yeterlik programlarına devam edebilirler.
 • Lisans öğrencileri, eğitim almakta oldukları yükseköğretim kurumlarının açtıkları çift anadal programlarına katılma hakkına sahiptir. Çift anadal programlarına kayıtlı öğrenciler, iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp, başarılı olmaları halinde iki ayrı lisans diploması alabilirler

Yasal Dayanağı

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

1.1. Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

1.2. Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik

2. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu (Ek Madde-35)

2.1.Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği


Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
QrCodeQrCode
Qualification Code

TR0030222129

Qualification Title
Bachelor's Degree in Psychology (English)
Awarding BodyIstanbul Gelisim University
Awarding Body ContactAddress: Cihangir St., Şehit Jandarma Komando, J. Kom. Er Hakan Öner St. No:1 A Block Rectorate Building, 34315 Avcılar/Istanbul Telephone: (0212) 422 70 00 E-mail address: ubf@gelisim.edu.tr
Awarding Body Urlhttps://www.gelisim.edu.tr/en/gelisim-homepage
OrientationGeneral
EQF Level6
6 The Qualification has been included in TQF on 28/05/2024
TQF Level 6
Thematic AreasPsychology
National Occupation Classification

ISCO 08

CategoryMain
Credit Value240
Program Duration4 Yıl
Program Profile
 • Covering an eight-semester program based on secondary education qualifications and a training program that provides training in a particular field of learning or profession. is a higher education program.
Learning Environments
 • Education and training are carried out in the form of formal education. In addition, in laboratories within higher education institutions and Internship or work in healthcare institutions and workplaces Practical training is provided as on-site training.
Description
 • Uses information sources and application tools containing the most effective methods and up-to-date information about psychology and related disciplines at a high level.
 • Identifies problems in the field of psychology and produces solutions.
 • Distinguishes normal and abnormal behavior. Interprets and reports psychology research.
 • It establishes connections between psychology and other social sciences. Applies psychological tests. Acquires knowledge and skills about Contemporary Psychology
 • Theories and integrates this knowledge and skills into the process of helping individuals. He organizes various experiments in the field of psychology.
 • It cooperates with necessary institutions and individuals in studies related to its field. Integrates developments in the field of psychology into existing knowledge. Analyzes human behavior scientifically.
 •  Expresses the knowledge and thoughts he has acquired about the field in written and oral form in a fluent and understandable manner.
 • It takes into account the individual, national and universal effects of problems related to the field of psychology.
 • Integrates the computer software and hardware and statistical knowledge required by the field of psychology into its studies.
 • It follows the developments in information and communication technologies. Supports social projects related to psychology.
Key Competencies
 • Reading and writing competence
 • Personal, social and learning to learn competence
 • Cultural awareness and expression competence
Further Info
 • Measurement and evaluation methods; Exam types and their courses contribution to the success grade, the Council of Higher Education (YÖK) on these issues higher education institutions in accordance with the basic principles determined by determined by their senate.
 • Homework, project, practice, midterm exam and semester in measurement and evaluation Different methods are used, such as final exam.
 • Grade based on letters and/or numbers in evaluating student success delivery systems are used.
Quality Assurance

To oversee the quality of higher education programs;

- YÖK is responsible for planning, organizing, managing and supervising education and training and other activities in higher education institutions.

- "University Monitoring and Evaluation Reports" of higher education institutions prepared within the framework of the criteria determined by YÖK are published every year. The reports prepared according to these reports, including quantitative and qualitative evaluations of higher education institutions, are shared with the public by YÖK.

- "Foundation Higher Education Institutions Report" containing academic, administrative and financial data of foundation higher education institutions is published annually by CoHE. These reports, which include quantitative and qualitative evaluations of foundation higher education institutions, are shared with the public by YÖK. Quality assurance of undergraduate programs in higher education is ensured according to the "Procedures and Principles for Ensuring Quality Assurance of Higher Education Diploma Programs":

1. Creation and Approval of Curricula: YÖK determines the minimum standards and criteria required for the opening of undergraduate departments and programs in higher education institutions.

1.1. The curriculum of undergraduate programs in higher education institutions and the learning outcomes that each program will provide to the student are determined by the senates of higher education institutions in accordance with the basic principles determined by YÖK on these issues.

1.2. The curricula of the National Core Curricula are adopted by the relevant Council of Deans and implemented by higher education institutions with the approval of the Council of Higher Education.

2. Assessment and Evaluation: The measurement and evaluation of the learning outcomes of each undergraduate program is carried out according to the teaching and examination regulations prepared by higher education institutions in accordance with the basic principles determined by YÖK on these issues.

3. Certification: Students enrolled in undergraduate programs, if they successfully complete the course credits and other obligations determined by higher education institutions; receive a bachelor's diploma.

4. Self-Assessment-External Evaluation: Higher education institutions, in the context of continuous monitoring, enter the "Institutional Internal Evaluation Reports" of the previous year into the Information System prepared by the Higher Education Quality Council (YÖKAK) at the beginning of each year. YÖKAK shares the "Institutional Feedback Report" prepared for the external evaluation of higher education institutions with the public. In addition, accreditation decisions issued by accreditation bodies authorized or recognized by YÖKAK also indicate that the quality assurance of the qualifications of the programs is ensured. YÖKAK conducts regular review activities regarding the qualifications determined in accordance with the legislation.

Access Requirements
 • The placement of students in associate and undergraduate programs is carried out within the framework of the regulations determined by the Higher Education Council and through the central examination system. Students who graduate from secondary education institutions are placed in the programs they want to study according to the scores they receive from the central exam.
 • Students who have chosen and been placed in any program of Gelişim Vocational School or Gelişim University Faculty of Fine Arts, Faculty of Architecture and Engineering or Faculty of Economics and Administrative Sciences as a result of YGS (Higher Education Entrance Examination) and LYS (Undergraduate Placement Exam) conducted by ÖSYM. They gain the right to enroll in our school.
Conditions for Success Achieving a minimum of 240 ECTS course credits and fulfilling other obligations, if any, determined by the relevant higher education institution.
Progression Paths (Relationship Type)
 • Those who have a bachelor's degree can continue with master's programs and, if they meet the relevant conditions, doctoral and art proficiency programs accepted with a bachelor's degree.
 • 2Undergraduate students have the right to participate in double major programs opened by the higher education institutions where they study. Students enrolled in double major programs can take courses from two diploma programs simultaneously and receive two separate undergraduate diplomas if they are successful.
Legal Basis

1. Higher Education Law No. 2547

1.1. Regulation on the Principles of Transfer Between Associate and Undergraduate Programs in Higher Education Institutions, Double Major, Minor and Inter-Institutional Credit Transfer

1.2. Regulation on the Continuation of Undergraduate Education for Graduates of Vocational Schools and Open Education Associate Degree Programs

2. Higher Education Law No. 2547 (Additional Article-35)

2.1.Higher Education Quality Assurance and Higher Education Quality Board Regulation

Validity Period (If Any)

The qualification is valid at all times.

Url Open Address
QrCodeQrCode
Qualification Code

TR0030222129


Qualification Title
Bachelor's Degree in Psychology (English)

Awarding Body
Istanbul Gelisim University

Awarding Body Contact
Address: Cihangir St., Şehit Jandarma Komando, J. Kom. Er Hakan Öner St. No:1 A Block Rectorate Building, 34315 Avcılar/Istanbul Telephone: (0212) 422 70 00 E-mail address: ubf@gelisim.edu.tr


Orientation
General

National Occupation Classification

ISCO 08


EQF Level
6

TQF Level
6
The Qualification has been included in TQF on 28/05/2024

National Occupation Classification

ISCO 08


Category
Main

Credit Value
240

Program Duration
4 Yıl

Program Profile
 • Covering an eight-semester program based on secondary education qualifications and a training program that provides training in a particular field of learning or profession. is a higher education program.

Learning Environments
 • Education and training are carried out in the form of formal education. In addition, in laboratories within higher education institutions and Internship or work in healthcare institutions and workplaces Practical training is provided as on-site training.

Description
 • Uses information sources and application tools containing the most effective methods and up-to-date information about psychology and related disciplines at a high level.
 • Identifies problems in the field of psychology and produces solutions.
 • Distinguishes normal and abnormal behavior. Interprets and reports psychology research.
 • It establishes connections between psychology and other social sciences. Applies psychological tests. Acquires knowledge and skills about Contemporary Psychology
 • Theories and integrates this knowledge and skills into the process of helping individuals. He organizes various experiments in the field of psychology.
 • It cooperates with necessary institutions and individuals in studies related to its field. Integrates developments in the field of psychology into existing knowledge. Analyzes human behavior scientifically.
 •  Expresses the knowledge and thoughts he has acquired about the field in written and oral form in a fluent and understandable manner.
 • It takes into account the individual, national and universal effects of problems related to the field of psychology.
 • Integrates the computer software and hardware and statistical knowledge required by the field of psychology into its studies.
 • It follows the developments in information and communication technologies. Supports social projects related to psychology.

Key Competencies
 • Reading and writing competence
 • Personal, social and learning to learn competence
 • Cultural awareness and expression competence

Further Info
 • Measurement and evaluation methods; Exam types and their courses contribution to the success grade, the Council of Higher Education (YÖK) on these issues higher education institutions in accordance with the basic principles determined by determined by their senate.
 • Homework, project, practice, midterm exam and semester in measurement and evaluation Different methods are used, such as final exam.
 • Grade based on letters and/or numbers in evaluating student success delivery systems are used.

Quality Assurance

To oversee the quality of higher education programs;

- YÖK is responsible for planning, organizing, managing and supervising education and training and other activities in higher education institutions.

- "University Monitoring and Evaluation Reports" of higher education institutions prepared within the framework of the criteria determined by YÖK are published every year. The reports prepared according to these reports, including quantitative and qualitative evaluations of higher education institutions, are shared with the public by YÖK.

- "Foundation Higher Education Institutions Report" containing academic, administrative and financial data of foundation higher education institutions is published annually by CoHE. These reports, which include quantitative and qualitative evaluations of foundation higher education institutions, are shared with the public by YÖK. Quality assurance of undergraduate programs in higher education is ensured according to the "Procedures and Principles for Ensuring Quality Assurance of Higher Education Diploma Programs":

1. Creation and Approval of Curricula: YÖK determines the minimum standards and criteria required for the opening of undergraduate departments and programs in higher education institutions.

1.1. The curriculum of undergraduate programs in higher education institutions and the learning outcomes that each program will provide to the student are determined by the senates of higher education institutions in accordance with the basic principles determined by YÖK on these issues.

1.2. The curricula of the National Core Curricula are adopted by the relevant Council of Deans and implemented by higher education institutions with the approval of the Council of Higher Education.

2. Assessment and Evaluation: The measurement and evaluation of the learning outcomes of each undergraduate program is carried out according to the teaching and examination regulations prepared by higher education institutions in accordance with the basic principles determined by YÖK on these issues.

3. Certification: Students enrolled in undergraduate programs, if they successfully complete the course credits and other obligations determined by higher education institutions; receive a bachelor's diploma.

4. Self-Assessment-External Evaluation: Higher education institutions, in the context of continuous monitoring, enter the "Institutional Internal Evaluation Reports" of the previous year into the Information System prepared by the Higher Education Quality Council (YÖKAK) at the beginning of each year. YÖKAK shares the "Institutional Feedback Report" prepared for the external evaluation of higher education institutions with the public. In addition, accreditation decisions issued by accreditation bodies authorized or recognized by YÖKAK also indicate that the quality assurance of the qualifications of the programs is ensured. YÖKAK conducts regular review activities regarding the qualifications determined in accordance with the legislation.


Access Requirements
 • The placement of students in associate and undergraduate programs is carried out within the framework of the regulations determined by the Higher Education Council and through the central examination system. Students who graduate from secondary education institutions are placed in the programs they want to study according to the scores they receive from the central exam.
 • Students who have chosen and been placed in any program of Gelişim Vocational School or Gelişim University Faculty of Fine Arts, Faculty of Architecture and Engineering or Faculty of Economics and Administrative Sciences as a result of YGS (Higher Education Entrance Examination) and LYS (Undergraduate Placement Exam) conducted by ÖSYM. They gain the right to enroll in our school.

Conditions for Success
Achieving a minimum of 240 ECTS course credits and fulfilling other obligations, if any, determined by the relevant higher education institution.

Progression Paths (Relationship Type)
 • Those who have a bachelor's degree can continue with master's programs and, if they meet the relevant conditions, doctoral and art proficiency programs accepted with a bachelor's degree.
 • 2Undergraduate students have the right to participate in double major programs opened by the higher education institutions where they study. Students enrolled in double major programs can take courses from two diploma programs simultaneously and receive two separate undergraduate diplomas if they are successful.

Legal Basis

1. Higher Education Law No. 2547

1.1. Regulation on the Principles of Transfer Between Associate and Undergraduate Programs in Higher Education Institutions, Double Major, Minor and Inter-Institutional Credit Transfer

1.2. Regulation on the Continuation of Undergraduate Education for Graduates of Vocational Schools and Open Education Associate Degree Programs

2. Higher Education Law No. 2547 (Additional Article-35)

2.1.Higher Education Quality Assurance and Higher Education Quality Board Regulation


Validity Period (If Any)

The qualification is valid at all times.


Url
Open Address

Url
QrCodeQrCode