Yeterlilik Kodu

TR0030222113

Yeterlilik Adı
Psikoloji (İngilizce) Lisans Diploması
Sorumlu KurumIşık Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiMeşrutiyet, Işık Ünv., 34980 Şile/İstanbul 444 0 799
Sorumlu Kurum URLhttps://www.isikun.edu.tr/
YönelimGenel
AYÇ Seviyesi6
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 6
Sınıflandırma (Tematik Alan)Psikoloji
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08

KategoriAna
Kredi Değeri240
Programın Normal Süresi 4 Yıl
Program Profili (Amaç)
 • Psikolog kimliğinin temeli olan etik değerlere, eleştirel düşünmeye ve psikoloji alanında gerekli bilgi ve yetilere sahip, çeşitli kurumlarda yönetici ve uzman olarak iş bulabilen,
 • Başta klinik psikoloji olmak üzere psikolojinin alt alanlarında yüksek lisansın önemini kavramış, gerekli bilimsel alt yapıya sahip yüksek lisans ve mesleki eğitimlerle kendini geliştiren,
 • Kişisel ve kültürel farklara önyargısız yaklaşan, farklı sektörlerde ve sivil toplum kuruluşlarında etkin rol alabilen mezunlar yetiştirmek amaçlanmıştır.
Öğrenme Ortamları
 • Eğitim ve öğretim örgün veya uzaktan öğretim şeklinde gerçekleştirilir. Ayrıca eğitim, laboratuvar çalışmaları ve alandaki gönüllü staj imkanları ile olarak uygulamalı olarak desteklenmektedir.
 • Eğitim dili Türkçedir.
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Psikolojinin alt dallarındaki farklı kavramları inceleme, karşılaştırma ve temel uygulama becerileri kazanır
 • Analitik ve kritik düşünür, bu yaklaşımı psikolojinin çeşitli alanlarında uygular ve alanla ilgili sorunları çağdaş yöntemlerle çözümler
 • Alanında edindiği bilgileri kullanarak olguları, olayları ve verileri yorumlar, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerileri kazanır
 • Program tasarlama ve profesyonel uygulamadaki mesleki ve etik konuları tartışma ve eleştirme becerileri edinir
 • Psikolojik ölçüm ve mülakat tekniklerindeki prosedürleri ve kuralları açıklar ve temel düzeyde uygular
 • Pozitivist yöntemin kurallarını benimser ve bilimsel araştırma deseni tasarlar, veri toplama, analiz etme ve sonuçları bilimsel olarak raporlama becerileri edinir
 • Bilimsel düşünmenin temel ilkelerini kazanır, diğer disiplinlerde edindiği bilgileri eleştirel bir bakış açısıyla ayrıştırabilir ve/veya bütünleştirebilir
 • Bilgiye ulaşmak ve bilgiyi yaymak için kullanılan gerekli bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir
 • Sözlü ve yazılı iletişim yollarını hem Türkçe hem de en az bir yabancı dilde etkin bir biçimde kullanır
 • Bireysel ve çok disiplinli araştırma takımlarında etkili biçimde çalışma becerisi edinir
 • Kişilerarası ve kültürel çeşitliliğe saygı geliştirir ve toplumsal sorumluluk duyar
 • Psikolojik dirençlilik, kişisel ve mesleki gelişim konularında farkındalık kazanır
Anahtar Yetkinlikler

Aşağıda sıralanan anahtar yetkinliklere ileri düzeyde sahiptir.

 • Okuma yazma yetkinliği
 • Çoklu dil yetkinliği
 • Matematiksel yetkinlik ve bilim ve teknolojide yetkinlik
 • Dijital yetkinlik
 • Kişisel, sosyal ve öğrenmeyi öğrenme yetkinliği
 • Vatandaşlık yetkinliği
 • Girişimcilik yetkinliği
 • Kültürel farkındalık ve ifade yetkinliği
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
 • Her ders için uygulanan, final sınavı, ara sınavlar, ödevler, projeler, laboratuvar uygulamaları, yazılı ve sözlü sunumlar gibi ölçme ve değerlendirme yöntemleri ile bunların başarı notuna katkıları ilgili öğretim üyeleri tarafından hazırlanan Ders Katalog Formlarında tanımlanmış olup Psikoloji Bölümünün web sayfasında ilan edilmiştir.
 • Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere "Psikoloji Lisans Diploması" verilmektedir.
 • Psikoloji Programı Işık Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde belirtilen ölçme ve değerlendirme hükümlerini uygular.
Kalite Güvencesi

Yükseköğretim programlarının niteliğinin gözetilmesi için;

 • YÖK, yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen eğitim ve öğretimle diğer faaliyetlerin planlanması, düzenlenmesi, yönetilmesi ve denetiminden sorumludur.
 • YÖK tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde her yıl hazırlanan yükseköğretim kurumlarına ait “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları” yayımlanır. Bu raporlara göre hazırlanan, yükseköğretim kurumlarına yönelik nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren raporlarda YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.
 •  YÖK tarafından her yıl vakıf yükseköğretim kurumlarına ait akademik, idari ve mali verileri içeren “Vakıf Yükseköğretim Kurumları Raporu” yayımlanır. Vakıf yükseköğretim kurumlarına yönelik yapılan nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren bu raporlar YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır. Yükseköğretimde lisans programlarının kalite güvencesi “Yükseköğretim Diploma Programlarının Kalite Güvencesinin Sağlanmasına Yönelik Usul ve Esaslar” a göre sağlanır:

1. Öğretim Programlarının Oluşturulması ve Onaylanması:

1.1. YÖK, yükseköğretim kurumlarında lisans bölüm ve programların açılması için gerekli olan asgari standart ve ölçütleri YÖK belirler.

1.2. Yükseköğretim kurumlarında lisans programlarının müfredatı ve her bir programın öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının neler olacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir.

1.3. Ulusal Çekirdek Eğitim Programlarının müfredatı ilgili Dekanlar Konseyi tarafından kabul edildikten sonra YÖK’ün onayıyla yükseköğretim kurumları tarafından uygulanır.

2. Ölçme-Değerlendirme: Her bir lisans programının öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının ölçme ve değerlendirmesinin nasıl yapılacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumları tarafından hazırlanan eğitim ve öğretim ve sınav yönetmeliğine göre yürütülür.

3. Belgelendirme: Lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, yükseköğretim kurumları tarafından belirlenen ders kredilerini ve diğer yükümlülükleri başarı ile tamamlamaları halinde; lisans diploması alır.

4. Öz Değerlendirme-Dış Değerlendirme: Yükseköğretim kurumları, sürekli izleme bağlamında, her yılın başında bir önceki yıla ait “Kurum İç Değerlendirme Raporlarını” Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından hazırlanan Bilgi Sistemine girer. YÖKAK, yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirmesine ilişkin hazırladığı “Kurumsal Geri Bildirim Raporu”nu kamuoyuyla paylaşılır. Ayrıca, YÖKAK tarafından yetkilendirilen veya tanınan akreditasyon kuruluşları tarafından verilen akreditasyon kararları da programların yeterliliklerinin kalite güvencesinin sağlandığını gösterir. YÖKAK mevzuatı gereği belirlenen yeterliliklere ilişkin düzenli gözden geçirme faaliyetleri yapar.

 • YÖK tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde her yıl Işık Üniversitesi “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları” hazırlanmakta ve YÖK’e sunulmaktadır. Bu raporlar vasıtasıyla üniversiteye yönelik nicel ve nitel öz değerlendirmeler YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılmaktadır.
 • Düzenli aralıklarla FEDEK (Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih- Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) tarafından psikoloji programı akredite edilmektedir.

Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (FEDEK)

Başlangıç: 19.02.2022 / Bitiş: 30.09.2024

Giriş Şartı
 • Işık Üniversitesi Psikoloji programında öğrenim görmek isteyen adaylar, ÖSYM tarafından yapılan YKS veya DGS sınavlarına girip yeterli puan almalı ve tercihte bulunmalıdır. Yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılmaktadır. Yurtdışında lise öğretimini tamamlamış adaylar da Üniversite tarafından belirlenen koşulları sağladıkları takdirde programa kabul edilebilirler (bkz. Yurt Dışından Öğrenci Kabul Yönergesi).
Başarma Şartları Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarı ile tamamlayan ve genel not ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır (bkz. Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği). Programı başarı ile tamamlayanlar yüksek lisans programlarına ve mezuniyet genel not ortalamalarına göre, doktora programlarına başvurabilirler.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)
 • Psikoloji Bölümü mezunları, eğitimlerinin onlara kazandıracağı analitik düşünme becerileri, kuramsal ve uygulamalı psikoloji bilgi ve becerileri sayesinde çok çeşitli kurumlarda çalışabilirler. Bunlar arasında; araştırma şirketleri, çocuk yuvaları ve kreşler, tutukevleri ve ıslahevleri, okullar, hastaneler ve ruh sağlığı merkezleri, sağlık ocakları, özel psikolojik danışma merkezleri, bedensel ve zihinsel engellilerin eğitildikleri kurumlar, huzurevleri, sivil toplum kuruluşları, çeşitli endüstri işletmeleri, halkla ilişkiler, insan kaynakları, kişisel seçimi ve eğitimi, reklamcılık sektörü, kitle iletişim alanları ve spor kulüpleri sayılabilir.
Yasal Dayanağı

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

1.1. Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

1.2. Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik

2. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu (Ek Madde-35)

2.1.Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0030222113


Yeterlilik Adı
Psikoloji (İngilizce) Lisans Diploması

Sorumlu Kurum
Işık Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Meşrutiyet, Işık Ünv., 34980 Şile/İstanbul 444 0 799

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Genel

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08


AYÇ Seviyesi
6

TYÇ Seviyesi
6
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08


Kategori
Ana

Kredi Değeri
240

Programın Normal Süresi
4 Yıl

Program Profili (Amaç)
 • Psikolog kimliğinin temeli olan etik değerlere, eleştirel düşünmeye ve psikoloji alanında gerekli bilgi ve yetilere sahip, çeşitli kurumlarda yönetici ve uzman olarak iş bulabilen,
 • Başta klinik psikoloji olmak üzere psikolojinin alt alanlarında yüksek lisansın önemini kavramış, gerekli bilimsel alt yapıya sahip yüksek lisans ve mesleki eğitimlerle kendini geliştiren,
 • Kişisel ve kültürel farklara önyargısız yaklaşan, farklı sektörlerde ve sivil toplum kuruluşlarında etkin rol alabilen mezunlar yetiştirmek amaçlanmıştır.

Öğrenme Ortamları
 • Eğitim ve öğretim örgün veya uzaktan öğretim şeklinde gerçekleştirilir. Ayrıca eğitim, laboratuvar çalışmaları ve alandaki gönüllü staj imkanları ile olarak uygulamalı olarak desteklenmektedir.
 • Eğitim dili Türkçedir.

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Psikolojinin alt dallarındaki farklı kavramları inceleme, karşılaştırma ve temel uygulama becerileri kazanır
 • Analitik ve kritik düşünür, bu yaklaşımı psikolojinin çeşitli alanlarında uygular ve alanla ilgili sorunları çağdaş yöntemlerle çözümler
 • Alanında edindiği bilgileri kullanarak olguları, olayları ve verileri yorumlar, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerileri kazanır
 • Program tasarlama ve profesyonel uygulamadaki mesleki ve etik konuları tartışma ve eleştirme becerileri edinir
 • Psikolojik ölçüm ve mülakat tekniklerindeki prosedürleri ve kuralları açıklar ve temel düzeyde uygular
 • Pozitivist yöntemin kurallarını benimser ve bilimsel araştırma deseni tasarlar, veri toplama, analiz etme ve sonuçları bilimsel olarak raporlama becerileri edinir
 • Bilimsel düşünmenin temel ilkelerini kazanır, diğer disiplinlerde edindiği bilgileri eleştirel bir bakış açısıyla ayrıştırabilir ve/veya bütünleştirebilir
 • Bilgiye ulaşmak ve bilgiyi yaymak için kullanılan gerekli bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir
 • Sözlü ve yazılı iletişim yollarını hem Türkçe hem de en az bir yabancı dilde etkin bir biçimde kullanır
 • Bireysel ve çok disiplinli araştırma takımlarında etkili biçimde çalışma becerisi edinir
 • Kişilerarası ve kültürel çeşitliliğe saygı geliştirir ve toplumsal sorumluluk duyar
 • Psikolojik dirençlilik, kişisel ve mesleki gelişim konularında farkındalık kazanır

Anahtar Yetkinlikler

Aşağıda sıralanan anahtar yetkinliklere ileri düzeyde sahiptir.

 • Okuma yazma yetkinliği
 • Çoklu dil yetkinliği
 • Matematiksel yetkinlik ve bilim ve teknolojide yetkinlik
 • Dijital yetkinlik
 • Kişisel, sosyal ve öğrenmeyi öğrenme yetkinliği
 • Vatandaşlık yetkinliği
 • Girişimcilik yetkinliği
 • Kültürel farkındalık ve ifade yetkinliği

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
 • Her ders için uygulanan, final sınavı, ara sınavlar, ödevler, projeler, laboratuvar uygulamaları, yazılı ve sözlü sunumlar gibi ölçme ve değerlendirme yöntemleri ile bunların başarı notuna katkıları ilgili öğretim üyeleri tarafından hazırlanan Ders Katalog Formlarında tanımlanmış olup Psikoloji Bölümünün web sayfasında ilan edilmiştir.
 • Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere "Psikoloji Lisans Diploması" verilmektedir.
 • Psikoloji Programı Işık Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde belirtilen ölçme ve değerlendirme hükümlerini uygular.

Kalite Güvencesi

Yükseköğretim programlarının niteliğinin gözetilmesi için;

 • YÖK, yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen eğitim ve öğretimle diğer faaliyetlerin planlanması, düzenlenmesi, yönetilmesi ve denetiminden sorumludur.
 • YÖK tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde her yıl hazırlanan yükseköğretim kurumlarına ait “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları” yayımlanır. Bu raporlara göre hazırlanan, yükseköğretim kurumlarına yönelik nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren raporlarda YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.
 •  YÖK tarafından her yıl vakıf yükseköğretim kurumlarına ait akademik, idari ve mali verileri içeren “Vakıf Yükseköğretim Kurumları Raporu” yayımlanır. Vakıf yükseköğretim kurumlarına yönelik yapılan nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren bu raporlar YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır. Yükseköğretimde lisans programlarının kalite güvencesi “Yükseköğretim Diploma Programlarının Kalite Güvencesinin Sağlanmasına Yönelik Usul ve Esaslar” a göre sağlanır:

1. Öğretim Programlarının Oluşturulması ve Onaylanması:

1.1. YÖK, yükseköğretim kurumlarında lisans bölüm ve programların açılması için gerekli olan asgari standart ve ölçütleri YÖK belirler.

1.2. Yükseköğretim kurumlarında lisans programlarının müfredatı ve her bir programın öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının neler olacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir.

1.3. Ulusal Çekirdek Eğitim Programlarının müfredatı ilgili Dekanlar Konseyi tarafından kabul edildikten sonra YÖK’ün onayıyla yükseköğretim kurumları tarafından uygulanır.

2. Ölçme-Değerlendirme: Her bir lisans programının öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının ölçme ve değerlendirmesinin nasıl yapılacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumları tarafından hazırlanan eğitim ve öğretim ve sınav yönetmeliğine göre yürütülür.

3. Belgelendirme: Lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, yükseköğretim kurumları tarafından belirlenen ders kredilerini ve diğer yükümlülükleri başarı ile tamamlamaları halinde; lisans diploması alır.

4. Öz Değerlendirme-Dış Değerlendirme: Yükseköğretim kurumları, sürekli izleme bağlamında, her yılın başında bir önceki yıla ait “Kurum İç Değerlendirme Raporlarını” Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından hazırlanan Bilgi Sistemine girer. YÖKAK, yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirmesine ilişkin hazırladığı “Kurumsal Geri Bildirim Raporu”nu kamuoyuyla paylaşılır. Ayrıca, YÖKAK tarafından yetkilendirilen veya tanınan akreditasyon kuruluşları tarafından verilen akreditasyon kararları da programların yeterliliklerinin kalite güvencesinin sağlandığını gösterir. YÖKAK mevzuatı gereği belirlenen yeterliliklere ilişkin düzenli gözden geçirme faaliyetleri yapar.

 • YÖK tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde her yıl Işık Üniversitesi “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları” hazırlanmakta ve YÖK’e sunulmaktadır. Bu raporlar vasıtasıyla üniversiteye yönelik nicel ve nitel öz değerlendirmeler YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılmaktadır.
 • Düzenli aralıklarla FEDEK (Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih- Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) tarafından psikoloji programı akredite edilmektedir.

Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (FEDEK)

Başlangıç: 19.02.2022 / Bitiş: 30.09.2024


Giriş Şartı
 • Işık Üniversitesi Psikoloji programında öğrenim görmek isteyen adaylar, ÖSYM tarafından yapılan YKS veya DGS sınavlarına girip yeterli puan almalı ve tercihte bulunmalıdır. Yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılmaktadır. Yurtdışında lise öğretimini tamamlamış adaylar da Üniversite tarafından belirlenen koşulları sağladıkları takdirde programa kabul edilebilirler (bkz. Yurt Dışından Öğrenci Kabul Yönergesi).

Başarma Şartları
Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarı ile tamamlayan ve genel not ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır (bkz. Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği). Programı başarı ile tamamlayanlar yüksek lisans programlarına ve mezuniyet genel not ortalamalarına göre, doktora programlarına başvurabilirler.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)
 • Psikoloji Bölümü mezunları, eğitimlerinin onlara kazandıracağı analitik düşünme becerileri, kuramsal ve uygulamalı psikoloji bilgi ve becerileri sayesinde çok çeşitli kurumlarda çalışabilirler. Bunlar arasında; araştırma şirketleri, çocuk yuvaları ve kreşler, tutukevleri ve ıslahevleri, okullar, hastaneler ve ruh sağlığı merkezleri, sağlık ocakları, özel psikolojik danışma merkezleri, bedensel ve zihinsel engellilerin eğitildikleri kurumlar, huzurevleri, sivil toplum kuruluşları, çeşitli endüstri işletmeleri, halkla ilişkiler, insan kaynakları, kişisel seçimi ve eğitimi, reklamcılık sektörü, kitle iletişim alanları ve spor kulüpleri sayılabilir.

Yasal Dayanağı

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

1.1. Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

1.2. Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik

2. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu (Ek Madde-35)

2.1.Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği


Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0030222113

Qualification Title
Bachelor's Degree in Psychology
Awarding BodyIşık University
Awarding Body ContactIşık University, Meşrutiyet, 34980 Şile/İstanbul– Turkey, Tel: +(90) 444 0 799
Awarding Body Urlhttps://www.isikun.edu.tr/
OrientationGeneral
EQF Level6
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 6
Thematic AreasPsychology
National Occupation Classification

ISCO 08

CategoryMain
Credit Value240
Program Duration4 Yıl
Program Profile

The aim is to educate psychologists who:

 • have ethical values that are fundamental to psychological practice, possess critical thinking skills, and have the necessary knowledge and competencies in the field of psychology to find employment as managers and specialists in various institutions.
 • They will have understood the importance of obtaining a master's degree, especially in clinical psychology and other subfields of psychology, and will have furthered their development through the necessary scientific background, master's degrees, and professional training.
 • They will approach personal and cultural differences without bias and be able to play an effective role in various sectors and civil society organizations.
Learning Environments
 • Education and teaching are conducted in formal or distance learning formats. Additionally, In addition, education is supported by laboratory studies and internship opportunities in the field.
 • The language of education is Turkish.
Description
 • Examining and comparing different concepts in the subfields of psychology, and basic application skills,
 • Analytical and critical thinking, applying this approach in various areas of psychology, and the ability to analyze problems related to the field using contemporary methods,
 • Interpreting, defining, analyzing facts, events, and data, and developing solution proposals based on research and evidence,
 • Discussing and criticizing professional and ethical issues in program design and professional practice,
 • Explaining and applying procedures and rules in psychological measurement and interview techniques at a basic level,
 • Adopting the rules of positivist methodology and designing a scientific research design, collecting data, analyzing it, and reporting the results scientifically,
 • Acquiring the fundamental principles of scientific thinking, and being able to critically analyze and/or integrate the knowledge gained in other disciplines,
 • Competence in using necessary information and communication technologies for accessing and disseminating knowledge,
 • Effectively using verbal and written communication channels in both Turkish and at least one foreign language,
 • Working effectively in individual and multidisciplinary research teams,
 • Developing respect for interpersonal and cultural diversity and social responsibility skills,
 • Awareness of psychological resilience, and personal and professional development issues.
Key Competencies

Has the following key competences at an advanced level.

 • Reading and writing competence
 • Multilingual competence
 • Mathematical competence and competence in science and technology
 • Digital competence
 • Personal, social and learning to learn competence
 • Citizenship competence
 • Entrepreneurial competence
 • Cultural awareness and expression competence
Further Info
 • Measurements and assessment methods such as final exam, midterm exams, assignments, projects, laboratory applications, written and oral presentations applied for each course and their contribution to grading are defined in Course Catalog Forms prepared by the relevant faculty members and announced on the Psychology Department's web pages.
 • Students who successfully complete the program are awarded a "Bachelor's Degree in Psychology."
 • The Psychology Program follows the measurement and evaluation provisions specified in the Işık University Associate and Undergraduate Education and Examination Regulations.
Quality Assurance

To oversee the quality of higher education programs;

- YÖK is responsible for planning, organizing, managing and supervising education and training and other activities in higher education institutions.

- "University Monitoring and Evaluation Reports" of higher education institutions prepared within the framework of the criteria determined by YÖK are published every year. The reports prepared according to these reports, including quantitative and qualitative evaluations of higher education institutions, are shared with the public by YÖK.

- "Foundation Higher Education Institutions Report" containing academic, administrative and financial data of foundation higher education institutions is published annually by CoHE. These reports, which include quantitative and qualitative evaluations of foundation higher education institutions, are shared with the public by YÖK. Quality assurance of undergraduate programs in higher education is ensured according to the "Procedures and Principles for Ensuring Quality Assurance of Higher Education Diploma Programs":

1. Creation and Approval of Curricula: YÖK determines the minimum standards and criteria required for the opening of undergraduate departments and programs in higher education institutions.

1.1. The curriculum of undergraduate programs in higher education institutions and the learning outcomes that each program will provide to the student are determined by the senates of higher education institutions in accordance with the basic principles determined by YÖK on these issues.

1.2. The curricula of the National Core Curricula are adopted by the relevant Council of Deans and implemented by higher education institutions with the approval of the Council of Higher Education.

2. Assessment and Evaluation: The measurement and evaluation of the learning outcomes of each undergraduate program is carried out according to the teaching and examination regulations prepared by higher education institutions in accordance with the basic principles determined by YÖK on these issues.

3. Certification: Students enrolled in undergraduate programs, if they successfully complete the course credits and other obligations determined by higher education institutions; receive a bachelor's diploma.

4. Self-Assessment-External Evaluation: Higher education institutions, in the context of continuous monitoring, enter the "Institutional Internal Evaluation Reports" of the previous year into the Information System prepared by the Higher Education Quality Council (YÖKAK) at the beginning of each year. YÖKAK shares the "Institutional Feedback Report" prepared for the external evaluation of higher education institutions with the public. In addition, accreditation decisions issued by accreditation bodies authorized or recognized by YÖKAK also indicate that the quality assurance of the qualifications of the programs is ensured. YÖKAK conducts regular review activities regarding the qualifications determined in accordance with the legislation.

 • Every year, within the framework of criteria determined by the Council of Higher Education (YÖK), Işık University prepares "University Monitoring and Evaluation Reports" and submits them to YÖK. Through these reports, both quantitative and qualitative self-evaluations of the university are shared with the public by YÖK.
 • The psychology program is accredited at regular intervals by FEDEK (Association for the Evaluation and Accreditation of Psychology Programs in the Faculties of Science, Arts, Science and Arts, Language, and History-Geography).
Access Requirements
 • Candidates who wish to study in the Psychology program at Işık University must take the YKS or DGS exams administered by ÖSYM and achieve a sufficient score, and then make their preferences. Placement procedures are centrally conducted by ÖSYM. Candidates who have completed their high school education abroad may also be admitted to the program if they meet the conditions determined by the University (see the Directive for Acceptance of Students from Abroad).
Conditions for Success Students who successfully complete all the courses in their registered program and have a cumulative GPA of at least 2.00 are eligible to receive their diploma (see Associate and Undergraduate Education and Examination Directive). Those who successfully complete the program may apply to master's programs and, based on their graduation GPA, to doctoral programs.
Progression Paths (Relationship Type)
 • Graduates of the Psychology Department can work in various institutions thanks to the analytical thinking skills and theoretical and applied psychology knowledge and skills they acquire through their education. These include research companies, childcare centers and kindergartens, prisons and correctional facilities, schools, hospitals and mental health centers, health clinics, private psychological counseling centers, institutions where individuals with physical and mental disabilities are educated, nursing homes, non-governmental organizations, various industrial enterprises, public relations, human resources, personal selection and training, advertising sector, mass communication fields, and sports clubs.
Legal Basis

1. Higher Education Law No. 2547

1.1. Regulation on the Principles of Transferring Between Associate and Undergraduate Programs, Double Major, Minor and Inter-Institutional Credit Transfer in Higher Education Institutions

1.2. Regulation on the Continuation of Graduates of Vocational Schools and Open Education Associate Degree Programs to Undergraduate Education

2. Law No. 2547 on Higher Education (Additional Article-35)

2.1. Regulation on Higher Education Quality Assurance and Higher Education Quality Board

Validity Period (If Any)

The qualification is valid at all times.


 

 

Url Open Address
Qualification Code

TR0030222113


Qualification Title
Bachelor's Degree in Psychology

Awarding Body
Işık University

Awarding Body Contact
Işık University, Meşrutiyet, 34980 Şile/İstanbul– Turkey, Tel: +(90) 444 0 799

Awarding Body Url

Orientation
General

National Occupation Classification

ISCO 08


EQF Level
6

TQF Level
6
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification

ISCO 08


Category
Main

Credit Value
240

Program Duration
4 Yıl

Program Profile

The aim is to educate psychologists who:

 • have ethical values that are fundamental to psychological practice, possess critical thinking skills, and have the necessary knowledge and competencies in the field of psychology to find employment as managers and specialists in various institutions.
 • They will have understood the importance of obtaining a master's degree, especially in clinical psychology and other subfields of psychology, and will have furthered their development through the necessary scientific background, master's degrees, and professional training.
 • They will approach personal and cultural differences without bias and be able to play an effective role in various sectors and civil society organizations.

Learning Environments
 • Education and teaching are conducted in formal or distance learning formats. Additionally, In addition, education is supported by laboratory studies and internship opportunities in the field.
 • The language of education is Turkish.

Description
 • Examining and comparing different concepts in the subfields of psychology, and basic application skills,
 • Analytical and critical thinking, applying this approach in various areas of psychology, and the ability to analyze problems related to the field using contemporary methods,
 • Interpreting, defining, analyzing facts, events, and data, and developing solution proposals based on research and evidence,
 • Discussing and criticizing professional and ethical issues in program design and professional practice,
 • Explaining and applying procedures and rules in psychological measurement and interview techniques at a basic level,
 • Adopting the rules of positivist methodology and designing a scientific research design, collecting data, analyzing it, and reporting the results scientifically,
 • Acquiring the fundamental principles of scientific thinking, and being able to critically analyze and/or integrate the knowledge gained in other disciplines,
 • Competence in using necessary information and communication technologies for accessing and disseminating knowledge,
 • Effectively using verbal and written communication channels in both Turkish and at least one foreign language,
 • Working effectively in individual and multidisciplinary research teams,
 • Developing respect for interpersonal and cultural diversity and social responsibility skills,
 • Awareness of psychological resilience, and personal and professional development issues.

Key Competencies

Has the following key competences at an advanced level.

 • Reading and writing competence
 • Multilingual competence
 • Mathematical competence and competence in science and technology
 • Digital competence
 • Personal, social and learning to learn competence
 • Citizenship competence
 • Entrepreneurial competence
 • Cultural awareness and expression competence

Further Info
 • Measurements and assessment methods such as final exam, midterm exams, assignments, projects, laboratory applications, written and oral presentations applied for each course and their contribution to grading are defined in Course Catalog Forms prepared by the relevant faculty members and announced on the Psychology Department's web pages.
 • Students who successfully complete the program are awarded a "Bachelor's Degree in Psychology."
 • The Psychology Program follows the measurement and evaluation provisions specified in the Işık University Associate and Undergraduate Education and Examination Regulations.

Quality Assurance

To oversee the quality of higher education programs;

- YÖK is responsible for planning, organizing, managing and supervising education and training and other activities in higher education institutions.

- "University Monitoring and Evaluation Reports" of higher education institutions prepared within the framework of the criteria determined by YÖK are published every year. The reports prepared according to these reports, including quantitative and qualitative evaluations of higher education institutions, are shared with the public by YÖK.

- "Foundation Higher Education Institutions Report" containing academic, administrative and financial data of foundation higher education institutions is published annually by CoHE. These reports, which include quantitative and qualitative evaluations of foundation higher education institutions, are shared with the public by YÖK. Quality assurance of undergraduate programs in higher education is ensured according to the "Procedures and Principles for Ensuring Quality Assurance of Higher Education Diploma Programs":

1. Creation and Approval of Curricula: YÖK determines the minimum standards and criteria required for the opening of undergraduate departments and programs in higher education institutions.

1.1. The curriculum of undergraduate programs in higher education institutions and the learning outcomes that each program will provide to the student are determined by the senates of higher education institutions in accordance with the basic principles determined by YÖK on these issues.

1.2. The curricula of the National Core Curricula are adopted by the relevant Council of Deans and implemented by higher education institutions with the approval of the Council of Higher Education.

2. Assessment and Evaluation: The measurement and evaluation of the learning outcomes of each undergraduate program is carried out according to the teaching and examination regulations prepared by higher education institutions in accordance with the basic principles determined by YÖK on these issues.

3. Certification: Students enrolled in undergraduate programs, if they successfully complete the course credits and other obligations determined by higher education institutions; receive a bachelor's diploma.

4. Self-Assessment-External Evaluation: Higher education institutions, in the context of continuous monitoring, enter the "Institutional Internal Evaluation Reports" of the previous year into the Information System prepared by the Higher Education Quality Council (YÖKAK) at the beginning of each year. YÖKAK shares the "Institutional Feedback Report" prepared for the external evaluation of higher education institutions with the public. In addition, accreditation decisions issued by accreditation bodies authorized or recognized by YÖKAK also indicate that the quality assurance of the qualifications of the programs is ensured. YÖKAK conducts regular review activities regarding the qualifications determined in accordance with the legislation.

 • Every year, within the framework of criteria determined by the Council of Higher Education (YÖK), Işık University prepares "University Monitoring and Evaluation Reports" and submits them to YÖK. Through these reports, both quantitative and qualitative self-evaluations of the university are shared with the public by YÖK.
 • The psychology program is accredited at regular intervals by FEDEK (Association for the Evaluation and Accreditation of Psychology Programs in the Faculties of Science, Arts, Science and Arts, Language, and History-Geography).

Access Requirements
 • Candidates who wish to study in the Psychology program at Işık University must take the YKS or DGS exams administered by ÖSYM and achieve a sufficient score, and then make their preferences. Placement procedures are centrally conducted by ÖSYM. Candidates who have completed their high school education abroad may also be admitted to the program if they meet the conditions determined by the University (see the Directive for Acceptance of Students from Abroad).

Conditions for Success
Students who successfully complete all the courses in their registered program and have a cumulative GPA of at least 2.00 are eligible to receive their diploma (see Associate and Undergraduate Education and Examination Directive). Those who successfully complete the program may apply to master's programs and, based on their graduation GPA, to doctoral programs.

Progression Paths (Relationship Type)
 • Graduates of the Psychology Department can work in various institutions thanks to the analytical thinking skills and theoretical and applied psychology knowledge and skills they acquire through their education. These include research companies, childcare centers and kindergartens, prisons and correctional facilities, schools, hospitals and mental health centers, health clinics, private psychological counseling centers, institutions where individuals with physical and mental disabilities are educated, nursing homes, non-governmental organizations, various industrial enterprises, public relations, human resources, personal selection and training, advertising sector, mass communication fields, and sports clubs.

Legal Basis

1. Higher Education Law No. 2547

1.1. Regulation on the Principles of Transferring Between Associate and Undergraduate Programs, Double Major, Minor and Inter-Institutional Credit Transfer in Higher Education Institutions

1.2. Regulation on the Continuation of Graduates of Vocational Schools and Open Education Associate Degree Programs to Undergraduate Education

2. Law No. 2547 on Higher Education (Additional Article-35)

2.1. Regulation on Higher Education Quality Assurance and Higher Education Quality Board


Validity Period (If Any)

The qualification is valid at all times.


 

 


Url
Open Address