Yeterlilik Kodu

TR0030220578

Yeterlilik Adı
Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Önlisans Diploması
Sorumlu KurumSinop Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiKorucuk Mah. Trafo Sok. 15 Temmuz Yerleşkesi No:36 Rektörlük Binası 57000 – SİNOP
Sorumlu Kurum URLhttp://www.sinop.edu.tr
YönelimMesleki
AYÇ Seviyesi5
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 5
Sınıflandırma (Tematik Alan)Yönetim ve idare
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08

KategoriAna
Kredi Değeri120
Programın Normal Süresi 2 Yıl
Program Profili (Amaç)

Ortaöğretim yeterliliklerine dayalı olarak yılda iki veya üç dönem olmak üzere iki yıllık bir programı kapsayan, nitelikli insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan ve müfredatın en az %40'ı uygulamalı eğitime dayalı olan ve lisans öğretiminin ilk kademesini teşkil eden bir yükseköğretim programıdır.

Öğrenme Ortamları

Eğitim ve öğretim örgün, açık veya uzaktan öğretim şeklinde gerçekleştirilir. Ayrıca, yükseköğretim kurumları bünyesindeki laboratuvarlarda ve atölyelerde ya da endüstride, sağlık kurumlarında ve iş yerlerinde staj veya iş yeri eğitimi olarak uygulamalı eğitimler yapılır.

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Türk dilini iyi kullanarak etkili iletişim kurabilme ve meslektaşları ve müşterileriyle iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilir.
 • Mesleğinin gerektirdiği her türlü yazılımları bilir ve donanımları kullanır.
 • Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği alanındaki çalışmalar için gerekli verilerin tanımlanması, toplanması ve değerlendirilmesini etkin bir şekilde yapabilir, yaptığı uygulamalarda öğrettiği teorik bilgileri kullanabilir.
 • Takım çalışmalarına önem verir ve gruba katkı sağlar, takım arkadaşları ile uyumlu çalışır.
 • Yazılımların kurulum, test ve kabul işlemlerini yapabilir. Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif değerlendirir ve sorumlu olduğu yönetime objektif bilgi akışı sağlar.
 • Genel/mesleki orta öğretimde kazanılan bilgiler, beceriler ve yetkinlikler üzerine kurulan ve yükseköğretim ders malzemeleri ile desteklenen bilgisayar programcılığı alanındaki bilgilere sahip olur ve o alandaki kavramları belirlenen bir düzeyde anladığını gösterir.
 • Sağlık Bilgi Sistemlerinin gerektirdiği analitik düşünme yeteneğini kazanır, çalıştığı konularda buna uygun bakış açısı ile program yazar ve çalıştırır.
 • Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği programını bitirdikten sonra da alanı ile ilgili yazılım, donanım konusundaki teknolojik yenilikleri takip eder ve kendini geliştirir Alanı ile ilgili çalıştığı işletmede sorumluluk alabilir, çalışanları ve iş akışını organize eder, kalite ve standartlara göre hizmet verir.
 • Görsel programlama yapısını iyi derecede bilirler.
 • Hastane otomasyonlarını yönetebilecek düzeyde ileri seviye bilgiye sahip olurlar Mezunlar sağlık mevzuatını ve hukukunu bilirler. Alanında iletişime önem verir ve bu iletişimde Türkçeyi en doğru şekilde kullanır. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi hakkında bilgi sahibi olur, sosyal ve kültürel alanda kendini ifade edebilir.
 • Temel ofis programlarını kurar, kullanır ve bu programların modüllerini kullanarak çözümler üretebilir.
 • İş sağlığı ve güvenliği hakkındaki temel kavramlar ve tarihsel gelişimi bilir. Veritabanı tasarlar, oluşturur, sorgu yazar ve yönetimsel fonksiyonları kullanır.
 • Tıbbi terminolojinin temel esaslarını bilir, tıbbi terimleri tanır, okur, yazar ve anlar Tıbbi Dokümanların neler olduğunu ve özelliklerini, Belge-Evrak-Doküman-Dosya tanımlarını bilir ve kayıtlarını yapabilir. Ağ yapısını ve temel ağ bileşenlerini bilir.
 • Bilimsel ve matematiksel temel kavramlar üzerinde analitik düşünme yeteneğine sahip olur.
 • Ağ yapısını hazırlar.
 • Ağ bağlantılarını yapılandırır.
Anahtar Yetkinlikler

Aşağıda sıralanan anahtar yetkinliklere ileri öncesi düzeyde sahiptir.

 • Okuma yazma yetkinliği
 • Çoklu dil yetkinliği
 • Matematiksel yetkinlik ve bilim, teknoloji ve mühendislikte yetkinlik
 • Dijital yetkinlik
 • Kişisel, sosyal ve öğrenmeyi öğrenme yetkinliği
 • Vatandaşlık yetkinliği
 • Girişimcilik yetkinliği
 • Kültürel farkındalık ve ifade
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Ölçme ve değerlendirme esasları Sinop Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür. Buna göre her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70ine, uygulamaların en az %80ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40 yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC, DC ve DD harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Öğrencinin başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir. Bu programına kaydolan öğrenciler programdan mezun olabilmek için öngörülen müfredatta toplam 120 AKTS ders alırlar ve programın 2.yılında meslekleri ile ilgili 30 iş günü süreli staj yapmaları gerekir. Staj, öğrencilerin ilgili sektörde yapacağı pratik ve uygulamalı eğitimdir. İş yerlerindeki eğitim, uygulama ve stajlar, Yükseköğretim Kurulu’nun belirlediği esas ve usuller çerçevesinde yapılır.

Kalite Güvencesi

Yükseköğretim programlarının niteliğinin gözetilmesi için;

 • YÖK, yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen eğitim ve öğretimle diğer faaliyetlerin planlanması, düzenlenmesi, yönetilmesi ve denetiminden sorumludur.
 • YÖK tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde her yıl hazırlanan yükseköğretim kurumlarına ait “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları” yayımlanır. Bu raporlara göre hazırlanan, yükseköğretim kurumlarına yönelik nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren raporlar da YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.
 • YÖK tarafından her yıl vakıf yükseköğretim kurumlarına ait akademik, idari ve mali verileri içeren “Vakıf Yükseköğretim Kurumları Raporu” yayımlanır. Vakıf yükseköğretim kurumlarına yönelik yapılan nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren bu raporlar YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır. Yükseköğretimde önlisans programlarının kalite güvencesi “Yükseköğretim Diploma Programlarının Kalite Güvencesinin Sağlanmasına Yönelik Usul ve Esaslar” a göre sağlanır:

1. Öğretim Programlarının Oluşturulması ve Onaylanması:

1.1. YÖK, yükseköğretim kurumlarında önlisans bölüm ve programların açılması için gerekli olan asgari standart ve ölçütleri belirler.

1.2. Yükseköğretim kurumlarında önlisans programlarının müfredatı ve her bir diploma programının öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının neler olacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir.

1.3. Ulusal Çekirdek Eğitim Programlarının müfredatı YÖK’ün onayıyla yükseköğretim kurumları tarafından uygulanır.

2. Ölçme-Değerlendirme: Her bir önlisans programının öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının ölçme ve değerlendirmesinin nasıl yapılacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumları tarafından hazırlanan öğretim ve sınav yönetmeliğine göre yürütülür.

3. Belgelendirme: Önlisans programlarına kayıtlı öğrenciler, yükseköğretim kurumları tarafından belirlenen ders kredilerini ve diğer yükümlülükleri başarı ile tamamlamaları halinde; önlisans diploması alır.

4. Öz Değerlendirme-Dış Değerlendirme: Yükseköğretim kurumları, sürekli izleme bağlamında, her yılın başında bir önceki yıla ait “Kurum İç Değerlendirme Raporlarını” Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından hazırlanan Bilgi Sistemine girer. YÖKAK, yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirmesine ilişkin hazırladığı “Kurumsal Geri Bildirim Raporu”nu kamuoyuyla paylaşılır.

Ayrıca, YÖKAK tarafından yetkilendirilen veya tanınan akreditasyon kuruluşları tarafından verilen akreditasyon kararları da programların yeterliliklerinin kalite güvencesinin sağlandığını gösterir. YÖKAK mevzuatı gereği belirlenen yeterliliklere ilişkin düzenli gözden geçirme faaliyetleri yapar.

Giriş Şartı

YÖK' ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.

Başarma ŞartlarıBu programına kaydolan öğrenciler programdan mezun olabilmek için öngörülen müfredatta toplam 120 AKTS ders alırlar ve programın 2.yılında meslekleri ile ilgili 30 iş günü süreli staj yapmaları gerekir. Staj, öğrencilerin ilgili sektörde yapacağı pratik ve uygulamalı eğitimdir. İş yerlerindeki eğitim, uygulama ve stajlar, Yükseköğretim Kurulu’nun belirlediği esas ve usuller çerçevesinde yapılır. Öğrenci, 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlayarak ve genel ağırlıklı not ortalaması en az 2.0 olacak şekilde programdan mezun olur.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Devlet, üniversite, özel hastane ve diğer sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışabileceklerdir. Çalışma alanları arasında Sağlık bakanlığı ve bağlı birimler, Devlet, üniversite ve özel hastaneler, kızılay gibi kurum/kuruluşlar, çeşitli sigorta şirketleri, sosyal güvenlik kurumları, tıbbi ilaç üretici ve dağıtım şirketleri, medikal araç gereç üreten firmalar yer almaktadır.

Yasal Dayanağı

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

1.1. Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

1.2. Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik

2. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu (Ek Madde-35)

2.1.Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0030220578


Yeterlilik Adı
Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Önlisans Diploması

Sorumlu Kurum
Sinop Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Korucuk Mah. Trafo Sok. 15 Temmuz Yerleşkesi No:36 Rektörlük Binası 57000 – SİNOP

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Mesleki

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08


AYÇ Seviyesi
5

TYÇ Seviyesi
5
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08


Kategori
Ana

Kredi Değeri
120

Programın Normal Süresi
2 Yıl

Program Profili (Amaç)

Ortaöğretim yeterliliklerine dayalı olarak yılda iki veya üç dönem olmak üzere iki yıllık bir programı kapsayan, nitelikli insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan ve müfredatın en az %40'ı uygulamalı eğitime dayalı olan ve lisans öğretiminin ilk kademesini teşkil eden bir yükseköğretim programıdır.


Öğrenme Ortamları

Eğitim ve öğretim örgün, açık veya uzaktan öğretim şeklinde gerçekleştirilir. Ayrıca, yükseköğretim kurumları bünyesindeki laboratuvarlarda ve atölyelerde ya da endüstride, sağlık kurumlarında ve iş yerlerinde staj veya iş yeri eğitimi olarak uygulamalı eğitimler yapılır.


Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Türk dilini iyi kullanarak etkili iletişim kurabilme ve meslektaşları ve müşterileriyle iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilir.
 • Mesleğinin gerektirdiği her türlü yazılımları bilir ve donanımları kullanır.
 • Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği alanındaki çalışmalar için gerekli verilerin tanımlanması, toplanması ve değerlendirilmesini etkin bir şekilde yapabilir, yaptığı uygulamalarda öğrettiği teorik bilgileri kullanabilir.
 • Takım çalışmalarına önem verir ve gruba katkı sağlar, takım arkadaşları ile uyumlu çalışır.
 • Yazılımların kurulum, test ve kabul işlemlerini yapabilir. Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif değerlendirir ve sorumlu olduğu yönetime objektif bilgi akışı sağlar.
 • Genel/mesleki orta öğretimde kazanılan bilgiler, beceriler ve yetkinlikler üzerine kurulan ve yükseköğretim ders malzemeleri ile desteklenen bilgisayar programcılığı alanındaki bilgilere sahip olur ve o alandaki kavramları belirlenen bir düzeyde anladığını gösterir.
 • Sağlık Bilgi Sistemlerinin gerektirdiği analitik düşünme yeteneğini kazanır, çalıştığı konularda buna uygun bakış açısı ile program yazar ve çalıştırır.
 • Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği programını bitirdikten sonra da alanı ile ilgili yazılım, donanım konusundaki teknolojik yenilikleri takip eder ve kendini geliştirir Alanı ile ilgili çalıştığı işletmede sorumluluk alabilir, çalışanları ve iş akışını organize eder, kalite ve standartlara göre hizmet verir.
 • Görsel programlama yapısını iyi derecede bilirler.
 • Hastane otomasyonlarını yönetebilecek düzeyde ileri seviye bilgiye sahip olurlar Mezunlar sağlık mevzuatını ve hukukunu bilirler. Alanında iletişime önem verir ve bu iletişimde Türkçeyi en doğru şekilde kullanır. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi hakkında bilgi sahibi olur, sosyal ve kültürel alanda kendini ifade edebilir.
 • Temel ofis programlarını kurar, kullanır ve bu programların modüllerini kullanarak çözümler üretebilir.
 • İş sağlığı ve güvenliği hakkındaki temel kavramlar ve tarihsel gelişimi bilir. Veritabanı tasarlar, oluşturur, sorgu yazar ve yönetimsel fonksiyonları kullanır.
 • Tıbbi terminolojinin temel esaslarını bilir, tıbbi terimleri tanır, okur, yazar ve anlar Tıbbi Dokümanların neler olduğunu ve özelliklerini, Belge-Evrak-Doküman-Dosya tanımlarını bilir ve kayıtlarını yapabilir. Ağ yapısını ve temel ağ bileşenlerini bilir.
 • Bilimsel ve matematiksel temel kavramlar üzerinde analitik düşünme yeteneğine sahip olur.
 • Ağ yapısını hazırlar.
 • Ağ bağlantılarını yapılandırır.

Anahtar Yetkinlikler

Aşağıda sıralanan anahtar yetkinliklere ileri öncesi düzeyde sahiptir.

 • Okuma yazma yetkinliği
 • Çoklu dil yetkinliği
 • Matematiksel yetkinlik ve bilim, teknoloji ve mühendislikte yetkinlik
 • Dijital yetkinlik
 • Kişisel, sosyal ve öğrenmeyi öğrenme yetkinliği
 • Vatandaşlık yetkinliği
 • Girişimcilik yetkinliği
 • Kültürel farkındalık ve ifade

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Ölçme ve değerlendirme esasları Sinop Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür. Buna göre her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70ine, uygulamaların en az %80ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40 yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC, DC ve DD harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Öğrencinin başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir. Bu programına kaydolan öğrenciler programdan mezun olabilmek için öngörülen müfredatta toplam 120 AKTS ders alırlar ve programın 2.yılında meslekleri ile ilgili 30 iş günü süreli staj yapmaları gerekir. Staj, öğrencilerin ilgili sektörde yapacağı pratik ve uygulamalı eğitimdir. İş yerlerindeki eğitim, uygulama ve stajlar, Yükseköğretim Kurulu’nun belirlediği esas ve usuller çerçevesinde yapılır.


Kalite Güvencesi

Yükseköğretim programlarının niteliğinin gözetilmesi için;

 • YÖK, yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen eğitim ve öğretimle diğer faaliyetlerin planlanması, düzenlenmesi, yönetilmesi ve denetiminden sorumludur.
 • YÖK tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde her yıl hazırlanan yükseköğretim kurumlarına ait “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları” yayımlanır. Bu raporlara göre hazırlanan, yükseköğretim kurumlarına yönelik nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren raporlar da YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.
 • YÖK tarafından her yıl vakıf yükseköğretim kurumlarına ait akademik, idari ve mali verileri içeren “Vakıf Yükseköğretim Kurumları Raporu” yayımlanır. Vakıf yükseköğretim kurumlarına yönelik yapılan nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren bu raporlar YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır. Yükseköğretimde önlisans programlarının kalite güvencesi “Yükseköğretim Diploma Programlarının Kalite Güvencesinin Sağlanmasına Yönelik Usul ve Esaslar” a göre sağlanır:

1. Öğretim Programlarının Oluşturulması ve Onaylanması:

1.1. YÖK, yükseköğretim kurumlarında önlisans bölüm ve programların açılması için gerekli olan asgari standart ve ölçütleri belirler.

1.2. Yükseköğretim kurumlarında önlisans programlarının müfredatı ve her bir diploma programının öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının neler olacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir.

1.3. Ulusal Çekirdek Eğitim Programlarının müfredatı YÖK’ün onayıyla yükseköğretim kurumları tarafından uygulanır.

2. Ölçme-Değerlendirme: Her bir önlisans programının öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının ölçme ve değerlendirmesinin nasıl yapılacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumları tarafından hazırlanan öğretim ve sınav yönetmeliğine göre yürütülür.

3. Belgelendirme: Önlisans programlarına kayıtlı öğrenciler, yükseköğretim kurumları tarafından belirlenen ders kredilerini ve diğer yükümlülükleri başarı ile tamamlamaları halinde; önlisans diploması alır.

4. Öz Değerlendirme-Dış Değerlendirme: Yükseköğretim kurumları, sürekli izleme bağlamında, her yılın başında bir önceki yıla ait “Kurum İç Değerlendirme Raporlarını” Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından hazırlanan Bilgi Sistemine girer. YÖKAK, yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirmesine ilişkin hazırladığı “Kurumsal Geri Bildirim Raporu”nu kamuoyuyla paylaşılır.

Ayrıca, YÖKAK tarafından yetkilendirilen veya tanınan akreditasyon kuruluşları tarafından verilen akreditasyon kararları da programların yeterliliklerinin kalite güvencesinin sağlandığını gösterir. YÖKAK mevzuatı gereği belirlenen yeterliliklere ilişkin düzenli gözden geçirme faaliyetleri yapar.


Giriş Şartı

YÖK' ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.


Başarma Şartları
Bu programına kaydolan öğrenciler programdan mezun olabilmek için öngörülen müfredatta toplam 120 AKTS ders alırlar ve programın 2.yılında meslekleri ile ilgili 30 iş günü süreli staj yapmaları gerekir. Staj, öğrencilerin ilgili sektörde yapacağı pratik ve uygulamalı eğitimdir. İş yerlerindeki eğitim, uygulama ve stajlar, Yükseköğretim Kurulu’nun belirlediği esas ve usuller çerçevesinde yapılır. Öğrenci, 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlayarak ve genel ağırlıklı not ortalaması en az 2.0 olacak şekilde programdan mezun olur.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Devlet, üniversite, özel hastane ve diğer sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışabileceklerdir. Çalışma alanları arasında Sağlık bakanlığı ve bağlı birimler, Devlet, üniversite ve özel hastaneler, kızılay gibi kurum/kuruluşlar, çeşitli sigorta şirketleri, sosyal güvenlik kurumları, tıbbi ilaç üretici ve dağıtım şirketleri, medikal araç gereç üreten firmalar yer almaktadır.


Yasal Dayanağı

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

1.1. Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

1.2. Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik

2. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu (Ek Madde-35)

2.1.Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği


Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0030220578

Qualification Title
SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ TEKNİKERLİĞİ PROGRAMI Associate
Awarding BodySinop University
Awarding Body Contact
Awarding Body Urlwww.sinop.edu.tr
OrientationOccupational
EQF Level5
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 5
Thematic AreasManagement and administration
National Occupation Classification -
CategoryMain
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description

Being able to communicate effectively by using the Turkish Language and knowing a foreign language at a sufficient level to communicate the colleagues and customers. Knows all kinds of software required by his profession and uses hardware. Can effectively define, collect and evaluate the data required for the studies in the field of Health Information Systems Technician, and use the theoretical knowledge taught in his practices. It gives importance to team work and contributes to the group, works in harmony with teammates. Being able to execute the installation, testing and acceptance procedures of the software. It evaluates the performance of the employees under its responsibility objectively and provides objective information flow to the management it is responsible for. Gains knowledge in the field of computer programming, which is based on the knowledge, skills and competencies gained in general / vocational secondary education and supported by higher education course materials and shows that he understands the concepts in that field at a specified level. Gains the analytical thinking skills required by the Health Information Systems, writes and runs programs with the appropriate perspective on the subjects he works. After graduating from Health Information Systems Technician program, he follows the technological innovations in the field of software and hardware and improves himself. He can take responsibility in the business he works in his field, organizes his employees and workflow, and serves according to quality and standards. They know the visual programming structure well. Have advanced level knowledge to manage hospital automations Graduates know the health legislation and law. He attaches importance to communication in his field and uses Turkish in this communication in the most correct way. Gains knowledge of Atatürks Principles and Revolution History, can express himself in the social and cultural area. Installing and using the basic office programs, finding solutions using the modules of these programs. Knows the basic concepts and historical development about occupational health and safety. Designs and creates databases, writes queries and uses administrative functions. Know the basic principles of medical terminology, recognize medical terms, read, write and understand Knows what medical documents are and their features, document-document-document-file definitions and can record them. Knows the network structure and basic network components. Have the ability to think analytically on scientific and mathematical concepts. Prepare the network structure. Configures network connections.

Key Competencies-
Further Info

Measurement and evaluation principles Sinop University Undergraduate and Graduate Education and Examination Regulations are carried out according to the provisions. Accordingly, students must register for classes at the ning of each period and join at least %70 of lessons and %80 of application lessons. Students are subjected to at least one midterm and final exam for each course. Success grade, midterm exams (midterm homework notes , laboratory exams, the scores obtained from measuring tools such as quizzes, etc. can be evaluated ) contribution %40 and final exam contribution is %60. All exams are evaluated over 100 points. A student which is gained AA , BA, BB , CB , CC, DC and DD degree considered successful in that course. Student to be successful must have a minimum 2.0 grade point average. Students who are enrolled in this program must obtain 120 ECTS during 4 semester period and complete a 30-day internship in the field during their final year in the program.

Quality Assurance-
Access Requirements

YÖK is determined by ÖSYM in line with the relevant legislation.

Conditions for SuccessStudents who are enrolled in this program must obtain 120 ECTS during 4 semester period and complete a 30-day internship in the field during their final year in the program. The student graduates from the program by completing 120 ECTS credits with a GPA of at least 2.0.
Progression Paths (Relationship Type)

They will be able to work in government, universities, private hospitals and other health institutions and organizations. His research interests include the Ministry of Health and affiliated units, state, university and private hospitals, institutions / organizations such as the Kızlay, various insurance companies, social security institutions, medical drug manufacturers and distribution companies, and medical equipment manufacturers.

Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Qualification is continuous

Url Open Address
Qualification Code

TR0030220578


Qualification Title
SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ TEKNİKERLİĞİ PROGRAMI Associate

Awarding Body
Sinop University

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Orientation
Occupational

National Occupation Classification
-

EQF Level
5

TQF Level
5
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification
-

Category
Main

Credit Value
-

Program Duration
-

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description

Being able to communicate effectively by using the Turkish Language and knowing a foreign language at a sufficient level to communicate the colleagues and customers. Knows all kinds of software required by his profession and uses hardware. Can effectively define, collect and evaluate the data required for the studies in the field of Health Information Systems Technician, and use the theoretical knowledge taught in his practices. It gives importance to team work and contributes to the group, works in harmony with teammates. Being able to execute the installation, testing and acceptance procedures of the software. It evaluates the performance of the employees under its responsibility objectively and provides objective information flow to the management it is responsible for. Gains knowledge in the field of computer programming, which is based on the knowledge, skills and competencies gained in general / vocational secondary education and supported by higher education course materials and shows that he understands the concepts in that field at a specified level. Gains the analytical thinking skills required by the Health Information Systems, writes and runs programs with the appropriate perspective on the subjects he works. After graduating from Health Information Systems Technician program, he follows the technological innovations in the field of software and hardware and improves himself. He can take responsibility in the business he works in his field, organizes his employees and workflow, and serves according to quality and standards. They know the visual programming structure well. Have advanced level knowledge to manage hospital automations Graduates know the health legislation and law. He attaches importance to communication in his field and uses Turkish in this communication in the most correct way. Gains knowledge of Atatürks Principles and Revolution History, can express himself in the social and cultural area. Installing and using the basic office programs, finding solutions using the modules of these programs. Knows the basic concepts and historical development about occupational health and safety. Designs and creates databases, writes queries and uses administrative functions. Know the basic principles of medical terminology, recognize medical terms, read, write and understand Knows what medical documents are and their features, document-document-document-file definitions and can record them. Knows the network structure and basic network components. Have the ability to think analytically on scientific and mathematical concepts. Prepare the network structure. Configures network connections.


Key Competencies
-

Further Info

Measurement and evaluation principles Sinop University Undergraduate and Graduate Education and Examination Regulations are carried out according to the provisions. Accordingly, students must register for classes at the ning of each period and join at least %70 of lessons and %80 of application lessons. Students are subjected to at least one midterm and final exam for each course. Success grade, midterm exams (midterm homework notes , laboratory exams, the scores obtained from measuring tools such as quizzes, etc. can be evaluated ) contribution %40 and final exam contribution is %60. All exams are evaluated over 100 points. A student which is gained AA , BA, BB , CB , CC, DC and DD degree considered successful in that course. Student to be successful must have a minimum 2.0 grade point average. Students who are enrolled in this program must obtain 120 ECTS during 4 semester period and complete a 30-day internship in the field during their final year in the program.


Quality Assurance
-

Access Requirements

YÖK is determined by ÖSYM in line with the relevant legislation.


Conditions for Success
Students who are enrolled in this program must obtain 120 ECTS during 4 semester period and complete a 30-day internship in the field during their final year in the program. The student graduates from the program by completing 120 ECTS credits with a GPA of at least 2.0.

Progression Paths (Relationship Type)

They will be able to work in government, universities, private hospitals and other health institutions and organizations. His research interests include the Ministry of Health and affiliated units, state, university and private hospitals, institutions / organizations such as the Kızlay, various insurance companies, social security institutions, medical drug manufacturers and distribution companies, and medical equipment manufacturers.


Legal Basis
-

Validity Period (If Any)

Qualification is continuous


Url
Open Address