Yeterlilik Kodu

TR0030220576

Yeterlilik Adı
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Önlisans Diploması
Sorumlu KurumSinop Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiKorucuk Mah. Trafo Sok. 15 Temmuz Yerleşkesi No:36 Rektörlük Binası 57000 – SİNOP
Sorumlu Kurum URLhttp://www.sinop.edu.tr
YönelimMesleki
AYÇ Seviyesi5
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 5
Sınıflandırma (Tematik Alan)Motorlu taşıtlar, gemiler ve uçaklar
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO:08

KategoriAna
Kredi Değeri20
Programın Normal Süresi 2 Yıl
Program Profili (Amaç)

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik programının amacı itfaiye teşkilatlarında veya eğitmen olarak veya başka sektörde bina güvenlik görevlisi olarak çalışacak personel yetiştirmektir.
 

Öğrenme Ortamları

Eğitim ve öğretim örgün, açık veya uzaktan öğretim şeklinde gerçekleştirilir. Ayrıca, yükseköğretim kurumları bünyesindeki laboratuvarlarda ve atölyelerde ya da endüstride, sağlık kurumlarında ve iş yerlerinde staj veya iş yeri eğitimi olarak uygulamalı eğitimler yapılır.

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Sivil Savunma ve İtfaiyecilik temel kanun ve yönetmeliklerinin ilkelerini öğrenip karşılaşacakları problemlerin çözümünde kullanabilme
 • İtfaiyecilikte fiziki yeterlilik ve yangın önlemede kullanılan aktif ve pasif önlemleri çalıştırabilme yeteneğine sahip olabilme
 • Sivil Savunma ve İtfaiyecilikte yangın kimyasını öğrenme ve teorileri ile ilgili açıklamaları yapıp problemleri çözebilme
 • Sivil Savunma ve İtfaiyecilikte ilkyardım ve kurtarma tekniklerini açıklayabilme, uygulayıp uygulatabilme
 • Yangın önleme ve denetleme çalışmaları yapabilme
 • Hava tenefüs cihazlarının özelliklerini hakkıında bilgi sahibi olup, kullanılmasını ve bakımını yapabilme
 • Gelişen teknolojiye göre üretilen yapılar ve yapı teknolojilerini takip edebilme, yangın ve depremsellik açısından irdelenmesi hususunu öğrenebilme
 • Sivil Savunma ve İtfaiyecilikte kişisel koruyucu ekipmanları hakkında bilgi sahibi olup yangınlarda kullanabilme
 • İtfaiyecilikte yangın,arama kurtarma ve sel baskınlarına karşı araç ve motopompların kullanım tekniklerini öğrenebilme
 • Sivil Savunma ve İtfaiyecilikte takım çalışmasının önemini kavrayarak üzerine düşen görevi yerine getirebilme
 • İtfaiyecilikte yangın söndürdükten sonra genel araştırma ve inceleme yapılması ve yangın raporunun hazırlanmasını öğrenebilme
 • Sivil savunma ve itfaiyecilikte yangınlara karşı su ve köpükle müdahale tekniklerini öğrenebilme
 • Sivil Savunma ve İtfaiyecilikte yangın söndürme cihazlarıyla başlangıç yangınlarına müdahaleyi öğrenebilme
 • Sivil Savunma ve İtfaiyecilikte tehlikeli kimyasal maddeler hakkında bilgi sahibi olup, gerekli olan algılama cihazlarını kullanabilmek ve bu maddelerin yangınına uygun söndürücü ile müdahale edebilme
 • İtfaiyeciliğin bağlayıcı kanun, yönetmelik ve yönergelerini takip edebilme ve gelişen teknolojiye uygunluk sağlayabilmesi için yenilikler önermeyi öğrenebilme
Anahtar Yetkinlikler

Aşağıda sıralanan anahtar yetkinliklere ileri öncesi düzeyde sahiptir.

1. Okuma yazma yetkinliği

2. Çoklu dil yetkinliği

3. Matematiksel yetkinlik ve bilim, teknoloji ve mühendislikte yetkinlik

4. Dijital yetkinlik

5. Kişisel, sosyal ve öğrenmeyi öğrenme yetkinliği

6. Vatandaşlık yetkinliği

7. Girişimcilik yetkinliği

8. Kültürel farkındalık ve ifade

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Ölçme ve değerlendirme Sinop Üniversitesi yönetmelikleri çerçevesinde sürdürülmektedir. Teorik derslerin %70ine, uygulama derslerinin %80ine devam esastır. Sınavlar 1 ara sınav (%40) ve final sınavı (%60) şeklinde gerçekleştirilmektedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Üniversiteye giriş hakkın bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.

Kalite Güvencesi

Yükseköğretim programlarının niteliğinin gözetilmesi için;

 • YÖK, yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen eğitim ve öğretimle diğer faaliyetlerin planlanması, düzenlenmesi, yönetilmesi ve denetiminden sorumludur.
 • YÖK tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde her yıl hazırlanan yükseköğretim kurumlarına ait “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları” yayımlanır. Bu raporlara göre hazırlanan, yükseköğretim kurumlarına yönelik nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren raporlar da YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.
 •  YÖK tarafından her yıl vakıf yükseköğretim kurumlarına ait akademik, idari ve mali verileri içeren “Vakıf Yükseköğretim Kurumları Raporu” yayımlanır. Vakıf yükseköğretim kurumlarına yönelik yapılan nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren bu raporlar YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır. Yükseköğretimde önlisans programlarının kalite güvencesi “Yükseköğretim Diploma Programlarının Kalite Güvencesinin Sağlanmasına Yönelik Usul ve Esaslar” a göre sağlanır:

1. Öğretim Programlarının Oluşturulması ve Onaylanması:

1.1. YÖK, yükseköğretim kurumlarında önlisans bölüm ve programların açılması için gerekli olan asgari standart ve ölçütleri belirler.

1.2. Yükseköğretim kurumlarında önlisans programlarının müfredatı ve her bir diploma programının öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının neler olacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir.

1.3. Ulusal Çekirdek Eğitim Programlarının müfredatı YÖK’ün onayıyla yükseköğretim kurumları tarafından uygulanır.

2. Ölçme-Değerlendirme: Her bir önlisans programının öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının ölçme ve değerlendirmesinin nasıl yapılacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumları tarafından hazırlanan öğretim ve sınav yönetmeliğine göre yürütülür.

3. Belgelendirme: Önlisans programlarına kayıtlı öğrenciler, yükseköğretim kurumları tarafından belirlenen ders kredilerini ve diğer yükümlülükleri başarı ile tamamlamaları halinde; önlisans diploması alır.

4. Öz Değerlendirme-Dış Değerlendirme: Yükseköğretim kurumları, sürekli izleme bağlamında, her yılın başında bir önceki yıla ait “Kurum İç Değerlendirme Raporlarını” Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından hazırlanan Bilgi Sistemine girer. YÖKAK, yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirmesine ilişkin hazırladığı “Kurumsal Geri Bildirim Raporu”nu kamuoyuyla paylaşılır. Ayrıca, YÖKAK tarafından yetkilendirilen veya tanınan akreditasyon kuruluşları tarafından verilen akreditasyon kararları da programların yeterliliklerinin kalite güvencesinin sağlandığını gösterir. YÖKAK mevzuatı gereği belirlenen yeterliliklere ilişkin düzenli gözden geçirme faaliyetleri yapar.

Giriş Şartı

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.

Başarma ŞartlarıBölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Üniversiteye giriş hakkın bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur. Sivil savunma ve itfaiyecilik Programında ön lisans derecesi elde edebilmek için; öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçmeli dersleri (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlaması, 30 iş günü Kamu yada Özel sektörde staj Öğretim çalışmasını yapması ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Mezunlar : Belediye itfaiye teşkilatlarında, Sivil savunma Arama Kurtarma Birlik Müdürlüklerinde Arama Kurtarma Teknikeri, Otellerde ve Kamu Kurumlarında Yangın Güvenlik elamanı, Hava alanı ve Limanlarda itfaiye teknikeri, İtfaiye ve yangın Güvenliği ile ilgili Cihaz Satışı.

Yasal Dayanağı

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

1.1. Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

1.2. Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik

2. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu (Ek Madde-35)

2.1.Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0030220576


Yeterlilik Adı
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Önlisans Diploması

Sorumlu Kurum
Sinop Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Korucuk Mah. Trafo Sok. 15 Temmuz Yerleşkesi No:36 Rektörlük Binası 57000 – SİNOP

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Mesleki

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO:08


AYÇ Seviyesi
5

TYÇ Seviyesi
5
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO:08


Kategori
Ana

Kredi Değeri
20

Programın Normal Süresi
2 Yıl

Program Profili (Amaç)

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik programının amacı itfaiye teşkilatlarında veya eğitmen olarak veya başka sektörde bina güvenlik görevlisi olarak çalışacak personel yetiştirmektir.
 


Öğrenme Ortamları

Eğitim ve öğretim örgün, açık veya uzaktan öğretim şeklinde gerçekleştirilir. Ayrıca, yükseköğretim kurumları bünyesindeki laboratuvarlarda ve atölyelerde ya da endüstride, sağlık kurumlarında ve iş yerlerinde staj veya iş yeri eğitimi olarak uygulamalı eğitimler yapılır.


Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Sivil Savunma ve İtfaiyecilik temel kanun ve yönetmeliklerinin ilkelerini öğrenip karşılaşacakları problemlerin çözümünde kullanabilme
 • İtfaiyecilikte fiziki yeterlilik ve yangın önlemede kullanılan aktif ve pasif önlemleri çalıştırabilme yeteneğine sahip olabilme
 • Sivil Savunma ve İtfaiyecilikte yangın kimyasını öğrenme ve teorileri ile ilgili açıklamaları yapıp problemleri çözebilme
 • Sivil Savunma ve İtfaiyecilikte ilkyardım ve kurtarma tekniklerini açıklayabilme, uygulayıp uygulatabilme
 • Yangın önleme ve denetleme çalışmaları yapabilme
 • Hava tenefüs cihazlarının özelliklerini hakkıında bilgi sahibi olup, kullanılmasını ve bakımını yapabilme
 • Gelişen teknolojiye göre üretilen yapılar ve yapı teknolojilerini takip edebilme, yangın ve depremsellik açısından irdelenmesi hususunu öğrenebilme
 • Sivil Savunma ve İtfaiyecilikte kişisel koruyucu ekipmanları hakkında bilgi sahibi olup yangınlarda kullanabilme
 • İtfaiyecilikte yangın,arama kurtarma ve sel baskınlarına karşı araç ve motopompların kullanım tekniklerini öğrenebilme
 • Sivil Savunma ve İtfaiyecilikte takım çalışmasının önemini kavrayarak üzerine düşen görevi yerine getirebilme
 • İtfaiyecilikte yangın söndürdükten sonra genel araştırma ve inceleme yapılması ve yangın raporunun hazırlanmasını öğrenebilme
 • Sivil savunma ve itfaiyecilikte yangınlara karşı su ve köpükle müdahale tekniklerini öğrenebilme
 • Sivil Savunma ve İtfaiyecilikte yangın söndürme cihazlarıyla başlangıç yangınlarına müdahaleyi öğrenebilme
 • Sivil Savunma ve İtfaiyecilikte tehlikeli kimyasal maddeler hakkında bilgi sahibi olup, gerekli olan algılama cihazlarını kullanabilmek ve bu maddelerin yangınına uygun söndürücü ile müdahale edebilme
 • İtfaiyeciliğin bağlayıcı kanun, yönetmelik ve yönergelerini takip edebilme ve gelişen teknolojiye uygunluk sağlayabilmesi için yenilikler önermeyi öğrenebilme

Anahtar Yetkinlikler

Aşağıda sıralanan anahtar yetkinliklere ileri öncesi düzeyde sahiptir.

1. Okuma yazma yetkinliği

2. Çoklu dil yetkinliği

3. Matematiksel yetkinlik ve bilim, teknoloji ve mühendislikte yetkinlik

4. Dijital yetkinlik

5. Kişisel, sosyal ve öğrenmeyi öğrenme yetkinliği

6. Vatandaşlık yetkinliği

7. Girişimcilik yetkinliği

8. Kültürel farkındalık ve ifade


Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Ölçme ve değerlendirme Sinop Üniversitesi yönetmelikleri çerçevesinde sürdürülmektedir. Teorik derslerin %70ine, uygulama derslerinin %80ine devam esastır. Sınavlar 1 ara sınav (%40) ve final sınavı (%60) şeklinde gerçekleştirilmektedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Üniversiteye giriş hakkın bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.


Kalite Güvencesi

Yükseköğretim programlarının niteliğinin gözetilmesi için;

 • YÖK, yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen eğitim ve öğretimle diğer faaliyetlerin planlanması, düzenlenmesi, yönetilmesi ve denetiminden sorumludur.
 • YÖK tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde her yıl hazırlanan yükseköğretim kurumlarına ait “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları” yayımlanır. Bu raporlara göre hazırlanan, yükseköğretim kurumlarına yönelik nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren raporlar da YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.
 •  YÖK tarafından her yıl vakıf yükseköğretim kurumlarına ait akademik, idari ve mali verileri içeren “Vakıf Yükseköğretim Kurumları Raporu” yayımlanır. Vakıf yükseköğretim kurumlarına yönelik yapılan nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren bu raporlar YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır. Yükseköğretimde önlisans programlarının kalite güvencesi “Yükseköğretim Diploma Programlarının Kalite Güvencesinin Sağlanmasına Yönelik Usul ve Esaslar” a göre sağlanır:

1. Öğretim Programlarının Oluşturulması ve Onaylanması:

1.1. YÖK, yükseköğretim kurumlarında önlisans bölüm ve programların açılması için gerekli olan asgari standart ve ölçütleri belirler.

1.2. Yükseköğretim kurumlarında önlisans programlarının müfredatı ve her bir diploma programının öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının neler olacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir.

1.3. Ulusal Çekirdek Eğitim Programlarının müfredatı YÖK’ün onayıyla yükseköğretim kurumları tarafından uygulanır.

2. Ölçme-Değerlendirme: Her bir önlisans programının öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının ölçme ve değerlendirmesinin nasıl yapılacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumları tarafından hazırlanan öğretim ve sınav yönetmeliğine göre yürütülür.

3. Belgelendirme: Önlisans programlarına kayıtlı öğrenciler, yükseköğretim kurumları tarafından belirlenen ders kredilerini ve diğer yükümlülükleri başarı ile tamamlamaları halinde; önlisans diploması alır.

4. Öz Değerlendirme-Dış Değerlendirme: Yükseköğretim kurumları, sürekli izleme bağlamında, her yılın başında bir önceki yıla ait “Kurum İç Değerlendirme Raporlarını” Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından hazırlanan Bilgi Sistemine girer. YÖKAK, yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirmesine ilişkin hazırladığı “Kurumsal Geri Bildirim Raporu”nu kamuoyuyla paylaşılır. Ayrıca, YÖKAK tarafından yetkilendirilen veya tanınan akreditasyon kuruluşları tarafından verilen akreditasyon kararları da programların yeterliliklerinin kalite güvencesinin sağlandığını gösterir. YÖKAK mevzuatı gereği belirlenen yeterliliklere ilişkin düzenli gözden geçirme faaliyetleri yapar.


Giriş Şartı

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.


Başarma Şartları
Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Üniversiteye giriş hakkın bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur. Sivil savunma ve itfaiyecilik Programında ön lisans derecesi elde edebilmek için; öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçmeli dersleri (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlaması, 30 iş günü Kamu yada Özel sektörde staj Öğretim çalışmasını yapması ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Mezunlar : Belediye itfaiye teşkilatlarında, Sivil savunma Arama Kurtarma Birlik Müdürlüklerinde Arama Kurtarma Teknikeri, Otellerde ve Kamu Kurumlarında Yangın Güvenlik elamanı, Hava alanı ve Limanlarda itfaiye teknikeri, İtfaiye ve yangın Güvenliği ile ilgili Cihaz Satışı.


Yasal Dayanağı

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

1.1. Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

1.2. Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik

2. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu (Ek Madde-35)

2.1.Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği


Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0030220576

Qualification Title
SİVİL SAVUNMA VE İTFAİYECİLİK PROGRAMI Associate
Awarding BodySinop University
Awarding Body Contact
Awarding Body Urlwww.sinop.edu.tr
OrientationOccupational
EQF Level5
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 5
Thematic AreasMotor vehicles, ships and aircraft
National Occupation Classification -
CategoryMain
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description

To be able to learn the principles of Civil Defense and Firefighting basic laws and regulations and be able to use them in solving problems Physical competence in firefighting and ability to operate active and passive measures used in fire prevention To learn the chemistry of fire in Civil Defense and Firefighting and to be able to explain the theories and solve problems To be able to explain and apply first aid and rescue techniques in Civil Defense and Firefighting To be able to do fire prevention and control works To have information about the features of air breathing devices, to be able to use and maintain To be able to follow the buildings and building technologies produced according to the developing technology To have information about personal protective equipments in Civil Defense and Firefighting To learn the techniques of using vehicles and motopumps against fire, search and rescue and flood in firefighting Understanding the importance of teamwork in Civil Defense and Firefighting To be able to learn general research and examination after firefighting in firefighting and preparation of fire report To learn water and foam intervention techniques against fires in civil defense and firefighting To be able to learn how to intervene in starting fires with fire fighting devices in Civil Defense and Firefighting To have knowledge about dangerous chemical substances in Civil Defense and Firefighting, to be able to use the necessary detection devices and to intervene with fire extinguishers To be able to follow the binding laws, regulations and directives of firefighting and learn how to propose innovations in order to comply with developing technology

Key Competencies-
Further Info

Measurement and evaluation are carried out within the framework of Sinop University regulations. 70% of theoretical courses and 80% of practical courses are essential. The exams are 1 midterm exam (40%) and final exam (60%). All exams are evaluated over 100 points. The student who wishes to register to the department must complete the processes determined by OSYM within the framework of the academic and legal legislation of the university. A student who has started to study in an equivalent program at home or abroad can apply for transfer. Information about university admission is available in the Institutional Catalog.

Quality Assurance-
Access Requirements

Students who wish to register to the department must complete the processes determined by the Student Selection and Placement Center (OSYM) within the framework of the academic and legal regulations of the university. A student who has started to study in an equivalent program at home or abroad can apply for transfer. More detailed information about university entrance is available in the Institutional Catalog.

Conditions for SuccessThe student who wishes to register to the department must complete the processes determined by OSYM within the framework of the academic and legal legislation of the university. A student who has started to study in an equivalent program at home or abroad can apply for transfer. Information about university admission is available in the Institutional Catalog. In order to obtain associate degree in Civil Defense and Firefighting Program; Students must successfully complete all compulsory and elective courses (equivalent to 120 ECTS) in the program, complete 30 work days internship in Public or Private sector and have a GPA of at least 2.0 out of 4.00.
Progression Paths (Relationship Type)

Graduates: Municipal Fire Brigade, Civil Defense Search and Rescue Unity Directorates Search and Rescue Technician, Hotels and Public Institutions Fire Safety personnel, Firefighting technicians in Airport and Ports, Equipment Sales and Equipment production companies related to Fire and Fire Safety, Fire of Organized Industrial and Industrial Organizations They are employed as safety personnel, occupational safety and worker health technicians.

Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Qualification is continuous

Url Open Address
Qualification Code

TR0030220576


Qualification Title
SİVİL SAVUNMA VE İTFAİYECİLİK PROGRAMI Associate

Awarding Body
Sinop University

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Orientation
Occupational

National Occupation Classification
-

EQF Level
5

TQF Level
5
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification
-

Category
Main

Credit Value
-

Program Duration
-

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description

To be able to learn the principles of Civil Defense and Firefighting basic laws and regulations and be able to use them in solving problems Physical competence in firefighting and ability to operate active and passive measures used in fire prevention To learn the chemistry of fire in Civil Defense and Firefighting and to be able to explain the theories and solve problems To be able to explain and apply first aid and rescue techniques in Civil Defense and Firefighting To be able to do fire prevention and control works To have information about the features of air breathing devices, to be able to use and maintain To be able to follow the buildings and building technologies produced according to the developing technology To have information about personal protective equipments in Civil Defense and Firefighting To learn the techniques of using vehicles and motopumps against fire, search and rescue and flood in firefighting Understanding the importance of teamwork in Civil Defense and Firefighting To be able to learn general research and examination after firefighting in firefighting and preparation of fire report To learn water and foam intervention techniques against fires in civil defense and firefighting To be able to learn how to intervene in starting fires with fire fighting devices in Civil Defense and Firefighting To have knowledge about dangerous chemical substances in Civil Defense and Firefighting, to be able to use the necessary detection devices and to intervene with fire extinguishers To be able to follow the binding laws, regulations and directives of firefighting and learn how to propose innovations in order to comply with developing technology


Key Competencies
-

Further Info

Measurement and evaluation are carried out within the framework of Sinop University regulations. 70% of theoretical courses and 80% of practical courses are essential. The exams are 1 midterm exam (40%) and final exam (60%). All exams are evaluated over 100 points. The student who wishes to register to the department must complete the processes determined by OSYM within the framework of the academic and legal legislation of the university. A student who has started to study in an equivalent program at home or abroad can apply for transfer. Information about university admission is available in the Institutional Catalog.


Quality Assurance
-

Access Requirements

Students who wish to register to the department must complete the processes determined by the Student Selection and Placement Center (OSYM) within the framework of the academic and legal regulations of the university. A student who has started to study in an equivalent program at home or abroad can apply for transfer. More detailed information about university entrance is available in the Institutional Catalog.


Conditions for Success
The student who wishes to register to the department must complete the processes determined by OSYM within the framework of the academic and legal legislation of the university. A student who has started to study in an equivalent program at home or abroad can apply for transfer. Information about university admission is available in the Institutional Catalog. In order to obtain associate degree in Civil Defense and Firefighting Program; Students must successfully complete all compulsory and elective courses (equivalent to 120 ECTS) in the program, complete 30 work days internship in Public or Private sector and have a GPA of at least 2.0 out of 4.00.

Progression Paths (Relationship Type)

Graduates: Municipal Fire Brigade, Civil Defense Search and Rescue Unity Directorates Search and Rescue Technician, Hotels and Public Institutions Fire Safety personnel, Firefighting technicians in Airport and Ports, Equipment Sales and Equipment production companies related to Fire and Fire Safety, Fire of Organized Industrial and Industrial Organizations They are employed as safety personnel, occupational safety and worker health technicians.


Legal Basis
-

Validity Period (If Any)

Qualification is continuous


Url
Open Address