Yeterlilik Kodu

TR00320076

Yeterlilik Adı
Siyaset ve Sosyal Bilimler Doktora Diploması
Öncelikli Olmayan Adlar-
Tanım
 • Türkiye ve dünyada yaşanan siyasi olayları analiz etme yeteneğine sahip olmak.
 • Türkiye’nin siyasal, toplumsal ve ekonomik yapısını biçimlendiren veya etkileyen olayları anlama, yorumlama konusunda bilgi ve yetenek sahibi olmak.
 • Sosyoloji ile ilgili temel kavramları, bilimsel yöntem ve araştırma tekniklerini, sosyolojide yeni yaklaşımları öğrenme; genel olarak ve Türkiye özelinde toplumsal olayları yorumlama becerisine sahip olmak.
 • Farklı ülkelerin yönetim yapılarını ve yönetim sistemlerindeki gelişmeleri analiz edebilmek.
 • Örgüt ve yönetim, siyaset bilimi, sosyoloji, hukuk bilimleri, kentleşme ve çevre politikaları alanlarında teorik ve pratik açıdan mesleki uzmanlık ve beceriye sahip olmak.
Detaylı Bilgi

Mezuniyet için genel not ortalaması; tezsiz/tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlikte 4,00 üzerinden en az 3,00’tür. Toplam kredisini tamamladığı halde mezuniyet şartını sağlayamamış olan öğrenciler, yeni ders/dersler alarak bu şartı sağlar. Mezuniyet için genel not ortalaması; tezsiz/tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlikte 4,00 üzerinden en az 3,00’tür. Toplam kredisini tamamladığı halde mezuniyet şartını sağlayamamış olan öğrenciler, yeni ders/dersler alarak bu şartı sağlar.

Detaylı Bilginin Kaynağı

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Bilgi Paketi


Url
AYÇ Seviyesi8
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi8
Tematik AlanSiyaset bilimleri ve yurttaşlık
DilTR
Sorumlu KurumAnkara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Sorumlu Kurum URLhttp://ogris.ahbv.edu.tr/
Bilgi Kaynağı

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Ek DiliTR
Ek Url-
Ulusal Meslek Sınıflaması-
İlişki Türü

Kamu bürokrasisi ve özel şirketler

Geçerlilik Tarihi

Yeterlilik sürekli geçerlidir

Giriş Şartı

Lisansüstü programlara başvuru koşullarını sağlayan aday, en fazla iki programa başvurabilir, her iki programın sınavından başarılı olsa dahi ancak bir programa kayıt yaptırabilir. Lisansüstü programlara başvuruda tüm sorumluluk adayların kendilerine aittir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların başvuruları iptal edilir. Lisansüstü programlara kabul edilen adayların listesi kesinleştikten sonra asıl ve yedek olarak enstitü tarafından ilân edilir. Kesin kayıt işlemleri enstitü tarafından duyurulan süre içerisinde ve belirlenen esaslara uygun olarak yapılır. Süresi içerisinde gerekli evrakı teslim ederek kesin kaydını yaptırmayan aday, kayıt hakkını kaybeder. Bu adayın yerine yedek listedeki adaylar sırasıyla ilan edilerek kabul edilir. İlanları ve bu ilanlara ilişkin güncellemeleri takip etme sorumluluğu adaylara aittir.

Edinme Yolları

Mezuniyet için genel not ortalaması; tezsiz/tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlikte 4,00 üzerinden en az 3,00’tür. Toplam kredisini tamamladığı halde mezuniyet şartını sağlayamamış olan öğrenciler, yeni ders/dersler alarak bu şartı sağlar. (1) Öğrencilerin başarı durumu, ara sınav veya dönem içi çalışmaları ve dönem sonu sınavı ya da dönem sonu proje çalışması ile değerlendirilir. Sınavlar, Üniversite akademik takvimine uygun olarak dersin sorumlu öğretim üyesi tarafından yapılır. Sınav evrakı, dersin öğretim üyesi tarafından her dönemin sonunda enstitüye teslim edilir. (2) Öğrenci, başarısız olduğu seçmeli bir dersi tekrar alabilir ya da yerine başka bir ders seçebilir. Zorunlu dersten başarısız olan öğrenci, aynı dersi tekrar alır. Öğrenci, ağırlıklı genel not ortalamasını yükseltmek için başarılı olduğu dersleri de kayıt yenileme şartıyla tekrarlayabilir. Bu durumda öğrencinin aldığı son not geçerlidir. (3) Ara sınavlar veya dönem içi çalışmalar ile dönem sonu sınavı veya dönem sonu proje çalışmaları, 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersin başarı notunun hesaplanmasında dönem içi (ara) ve dönem sonu değerlendirme notunun ağırlığı, ara sınav için %50, dönem sonu sınavı için %50’dir. Ara sınavlara veya dönem içi çalışmalara katılmayan bir öğrenci, dönem sonu sınavına giremez. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için yüksek lisansta başarı harf notu asgari CC; doktora, bütünleşik doktora ve sanatta yeterlikte başarı harf notu asgari CB olmak zorundadır. Uzaktan öğretimde, gözetimsiz yapılan ölçme, değerlendirme etkinliklerinin genel başarıya etkisi %20den fazla olamaz. (4) Kredili bir dersin başarı harf notu, dersi veren öğretim üyesi tarafından takdir edilir. Başarı harf notuna karşılık gelen katsayılar aşağıdaki gibidir: BAŞARI NOTU KATSAYI PUANI AA 4,00 90-100 BA 3,50 85-89 BB 3,00 80-84 CB 2,50 75-79 CC 2,00 70-74 DC 1,50 65-69 DD 1,00 60-64 FD 0,50 50-59 FF 0,00 0-49 (5) Ayrıca, çizelgedeki harf notlarının dışında kalan değerlendirmeler için aşağıdaki harfler kullanılır: a) BL: Başarılı. b) BZ: Başarısız. c) DZ: Devamsız. ç) GR: Girmedi. (6) Ağırlıklı genel not ortalaması, her ders için elde edilen ağırlık puanlarının toplamından oluşur. Bir dersin ağırlık puanı, dersten elde edilen başarı notunun o dersin AKTS kredisiyle çarpılması ve elde edilen sonucun, başarılı olunan derslerin toplam AKTS kredisine bölünmesiyle elde edilir. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki basamak yürütülerek yuvarlanır. (7) Sınavlara katılmayan öğrenciye Girmedi (GR) notu verilir ve dersin başarı harf notu (FF) olarak işlem görür. Bütün notlar, öğrenci durum belgesine geçirilir. Uzmanlık alan dersi, seminer dersi, bitirme projesi ve tez çalışması gibi dersler Başarılı (BL) ya da Başarısız (BZ) olarak değerlendirilir. (BL) ve (BZ) notları genel not ortalamasına katılmaz. (8) Mezuniyet için genel not ortalaması; tezsiz/tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlikte 4,00 üzerinden en az 3,00’tür. Toplam kredisini tamamladığı halde mezuniyet şartını sağlayamamış olan öğrenciler, yeni ders/dersler alarak bu şartı sağlar. (9) Derse devam yükümlülüğünü ya da ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getirmediği için dönem sonu sınavına girme hakkını elde edemeyen öğrenci, Devamsız (DZ) sayılır. (10) Öğrenci kabulüne, ara sınav ve dönem sonu sınav sonuçlarına, başarılı/başarısız değerlendirmelerine maddi hatalar dışında itiraz edilemez. Maddi hata itirazları, sınav sonuçlarının öğrenci bilgi sisteminde ilan edilmesini izleyen en geç yedi gün içinde Enstitü Müdürlüğüne yazılı olarak yapılır. Süresi içinde yapılmayan itirazlar, dikkate alınmaz. Sınav kâğıtlarında veya sınav not çizelgelerinde maddi hata tespit edildiği takdirde hata, enstitü yönetim kurulu tarafından, gerektiğinde dersin sorumlu öğretim üyesinin de görüşü alınarak düzeltilir. (11) Uzaktan öğretim programları ile ilgili eğitim-öğretim esasları, bu Yönetmelikte öngörülen özel düzenlemeler dışında tezsiz yüksek lisans programlarının esaslarına tabidir.

Ülke Kodu-
Yeterlilik Kodu

TR00320076


Yeterlilik Adı
Siyaset ve Sosyal Bilimler Doktora Diploması

Öncelikli Olmayan Adlar
-

Tanım
 • Türkiye ve dünyada yaşanan siyasi olayları analiz etme yeteneğine sahip olmak.
 • Türkiye’nin siyasal, toplumsal ve ekonomik yapısını biçimlendiren veya etkileyen olayları anlama, yorumlama konusunda bilgi ve yetenek sahibi olmak.
 • Sosyoloji ile ilgili temel kavramları, bilimsel yöntem ve araştırma tekniklerini, sosyolojide yeni yaklaşımları öğrenme; genel olarak ve Türkiye özelinde toplumsal olayları yorumlama becerisine sahip olmak.
 • Farklı ülkelerin yönetim yapılarını ve yönetim sistemlerindeki gelişmeleri analiz edebilmek.
 • Örgüt ve yönetim, siyaset bilimi, sosyoloji, hukuk bilimleri, kentleşme ve çevre politikaları alanlarında teorik ve pratik açıdan mesleki uzmanlık ve beceriye sahip olmak.

Detaylı Bilgi

Mezuniyet için genel not ortalaması; tezsiz/tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlikte 4,00 üzerinden en az 3,00’tür. Toplam kredisini tamamladığı halde mezuniyet şartını sağlayamamış olan öğrenciler, yeni ders/dersler alarak bu şartı sağlar. Mezuniyet için genel not ortalaması; tezsiz/tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlikte 4,00 üzerinden en az 3,00’tür. Toplam kredisini tamamladığı halde mezuniyet şartını sağlayamamış olan öğrenciler, yeni ders/dersler alarak bu şartı sağlar.


Detaylı Bilginin Kaynağı

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Bilgi PaketiURL

AYÇ Seviyesi
8

TYÇ Seviyesi
8
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Tematik Alan
Siyaset bilimleri ve yurttaşlık

Dil
TR

Sorumlu Kurum
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi

Sorumlu Kurum URL

Bilgi Kaynağı

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi


Ek Dili
TR

Ek Url
-

Ulusal Meslek Sınıflaması
-

İlişki Türü

Kamu bürokrasisi ve özel şirketler


Geçerlilik Tarihi

Yeterlilik sürekli geçerlidir


Giriş Şartı

Lisansüstü programlara başvuru koşullarını sağlayan aday, en fazla iki programa başvurabilir, her iki programın sınavından başarılı olsa dahi ancak bir programa kayıt yaptırabilir. Lisansüstü programlara başvuruda tüm sorumluluk adayların kendilerine aittir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların başvuruları iptal edilir. Lisansüstü programlara kabul edilen adayların listesi kesinleştikten sonra asıl ve yedek olarak enstitü tarafından ilân edilir. Kesin kayıt işlemleri enstitü tarafından duyurulan süre içerisinde ve belirlenen esaslara uygun olarak yapılır. Süresi içerisinde gerekli evrakı teslim ederek kesin kaydını yaptırmayan aday, kayıt hakkını kaybeder. Bu adayın yerine yedek listedeki adaylar sırasıyla ilan edilerek kabul edilir. İlanları ve bu ilanlara ilişkin güncellemeleri takip etme sorumluluğu adaylara aittir.


Edinme Yolları

Mezuniyet için genel not ortalaması; tezsiz/tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlikte 4,00 üzerinden en az 3,00’tür. Toplam kredisini tamamladığı halde mezuniyet şartını sağlayamamış olan öğrenciler, yeni ders/dersler alarak bu şartı sağlar. (1) Öğrencilerin başarı durumu, ara sınav veya dönem içi çalışmaları ve dönem sonu sınavı ya da dönem sonu proje çalışması ile değerlendirilir. Sınavlar, Üniversite akademik takvimine uygun olarak dersin sorumlu öğretim üyesi tarafından yapılır. Sınav evrakı, dersin öğretim üyesi tarafından her dönemin sonunda enstitüye teslim edilir. (2) Öğrenci, başarısız olduğu seçmeli bir dersi tekrar alabilir ya da yerine başka bir ders seçebilir. Zorunlu dersten başarısız olan öğrenci, aynı dersi tekrar alır. Öğrenci, ağırlıklı genel not ortalamasını yükseltmek için başarılı olduğu dersleri de kayıt yenileme şartıyla tekrarlayabilir. Bu durumda öğrencinin aldığı son not geçerlidir. (3) Ara sınavlar veya dönem içi çalışmalar ile dönem sonu sınavı veya dönem sonu proje çalışmaları, 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersin başarı notunun hesaplanmasında dönem içi (ara) ve dönem sonu değerlendirme notunun ağırlığı, ara sınav için %50, dönem sonu sınavı için %50’dir. Ara sınavlara veya dönem içi çalışmalara katılmayan bir öğrenci, dönem sonu sınavına giremez. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için yüksek lisansta başarı harf notu asgari CC; doktora, bütünleşik doktora ve sanatta yeterlikte başarı harf notu asgari CB olmak zorundadır. Uzaktan öğretimde, gözetimsiz yapılan ölçme, değerlendirme etkinliklerinin genel başarıya etkisi %20den fazla olamaz. (4) Kredili bir dersin başarı harf notu, dersi veren öğretim üyesi tarafından takdir edilir. Başarı harf notuna karşılık gelen katsayılar aşağıdaki gibidir: BAŞARI NOTU KATSAYI PUANI AA 4,00 90-100 BA 3,50 85-89 BB 3,00 80-84 CB 2,50 75-79 CC 2,00 70-74 DC 1,50 65-69 DD 1,00 60-64 FD 0,50 50-59 FF 0,00 0-49 (5) Ayrıca, çizelgedeki harf notlarının dışında kalan değerlendirmeler için aşağıdaki harfler kullanılır: a) BL: Başarılı. b) BZ: Başarısız. c) DZ: Devamsız. ç) GR: Girmedi. (6) Ağırlıklı genel not ortalaması, her ders için elde edilen ağırlık puanlarının toplamından oluşur. Bir dersin ağırlık puanı, dersten elde edilen başarı notunun o dersin AKTS kredisiyle çarpılması ve elde edilen sonucun, başarılı olunan derslerin toplam AKTS kredisine bölünmesiyle elde edilir. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki basamak yürütülerek yuvarlanır. (7) Sınavlara katılmayan öğrenciye Girmedi (GR) notu verilir ve dersin başarı harf notu (FF) olarak işlem görür. Bütün notlar, öğrenci durum belgesine geçirilir. Uzmanlık alan dersi, seminer dersi, bitirme projesi ve tez çalışması gibi dersler Başarılı (BL) ya da Başarısız (BZ) olarak değerlendirilir. (BL) ve (BZ) notları genel not ortalamasına katılmaz. (8) Mezuniyet için genel not ortalaması; tezsiz/tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlikte 4,00 üzerinden en az 3,00’tür. Toplam kredisini tamamladığı halde mezuniyet şartını sağlayamamış olan öğrenciler, yeni ders/dersler alarak bu şartı sağlar. (9) Derse devam yükümlülüğünü ya da ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getirmediği için dönem sonu sınavına girme hakkını elde edemeyen öğrenci, Devamsız (DZ) sayılır. (10) Öğrenci kabulüne, ara sınav ve dönem sonu sınav sonuçlarına, başarılı/başarısız değerlendirmelerine maddi hatalar dışında itiraz edilemez. Maddi hata itirazları, sınav sonuçlarının öğrenci bilgi sisteminde ilan edilmesini izleyen en geç yedi gün içinde Enstitü Müdürlüğüne yazılı olarak yapılır. Süresi içinde yapılmayan itirazlar, dikkate alınmaz. Sınav kâğıtlarında veya sınav not çizelgelerinde maddi hata tespit edildiği takdirde hata, enstitü yönetim kurulu tarafından, gerektiğinde dersin sorumlu öğretim üyesinin de görüşü alınarak düzeltilir. (11) Uzaktan öğretim programları ile ilgili eğitim-öğretim esasları, bu Yönetmelikte öngörülen özel düzenlemeler dışında tezsiz yüksek lisans programlarının esaslarına tabidir.


Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR00320076

Qualification Title
Politics and Social Sciences Doctorate Diploma
Non-preferred Terms-
Description
 • Having the ability to analyze the political events in the world and in Turkey.
 • Having knowledge and skills about understanding and interpreting the events that shape or influence Turkish political, social and economic structure.
 • Having the ability to learn the basic concepts, scientific methods, research techniques and new approaches in sociology and to interpret the social events in general and Turkey in particular.
 • Analyzing the management structures and the developments in management systems of different countries.
 • Having the professional expertise and skills on theoretical and practical aspects of organization and management, political science, sociology, law, urbanization and environmental politics
Further Info

Grade point average for graduation; non-thesis / masters, doctorate and proficiency in arts is at least 3.00 out of 4.00. Students who have not fulfilled the graduation requirement after completing their total credits meet this requirement by taking new courses / courses. Grade point average for graduation; non-thesis / master thesis, doctorate and proficiency in art is at least 3.00 out of 4.00. Students who have not fulfilled the graduation requirement after completing their total credits meet this requirement by taking new courses / courses.

Source Of Further Info

Ankara Haci Bayram Veli University Information Package


Url
EQF Level8
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level8
Thematic AreasPolitical sciences and civics
Information LanguageEN
Awarding BodyAnkara Haci Bayram Veli University
Awarding Body Contact
Awarding Body Urlhttp://ogris.ahbv.edu.tr/
Source Of Information

Ankara Haci Bayram Veli University

Supplement LanguageEN
Supplement URL-
National Occupation Classification-
Relationship Type

State bureaucracy and private organisations

Expiry Date

Qualification is continuous

Access Requirements

Applicants who meet the requirements for graduate programs can apply to a maximum of two programs, but can only register for one program even if they are successful in both programs. All responsibility for applying to graduate programs belongs to the candidates themselves. The applications of those who make false declarations are canceled. The list of the applicants admitted to the graduate programs is announced by the institute as original and substitute. Final registration procedures are carried out within the period announced by the institute and in accordance with the principles determined. The candidate who does not submit the required registration within the time limit and loses his right to register. Instead of this candidate, the candidates in the reserve list are announced and accepted respectively. It is the responsibility of the candidates to follow up the postings and updates regarding these postings.

Ways To Acquire

Grade point average for graduation; non-thesis / master thesis, doctorate and proficiency in art is at least 3.00 out of 4.00. Students who have not fulfilled the graduation requirement after completing their total credits meet this requirement by taking new courses / courses. (1) Students success is assessed by midterm or mid-term studies and final exam or final project work. Exams are conducted by the responsible faculty member in accordance with the University academic calendar. Exam documents are delivered to the institute at the end of each semester by the instructor of the course. (2) The student may take an elective course which he / she has failed or may choose another course instead. Students who fail the compulsory course take the same course again. The student can repeat the courses that he / she succeeds in order to increase the weighted grade point average provided that the registration is renewed. In this case, the students final grade is valid. (3) Midterm exams or mid-term studies and final exam or final project studies are evaluated over 100 points. In the calculation of the success grade of a course, the weight of the midterm and final exams is 50% for midterm and 50% for final exam. A student who does not participate in midterm exams or in-term studies cannot take the final exam. In order for the student to be considered successful from the related course, the minimum letter of success in the masters degree is CC; Ph.D., Integrated Ph.D. and Proficiency in Art letter grade must be minimum CB. In distance education, the effect of unattended measurement and evaluation activities on the overall success can not be more than 20%. (4) The success letter grade of a credit course is appreciated by the instructor. The coefficients corresponding to the success letter grade are as follows: SUCCESS GRADE COEFFICIENT SCORE AA 4.00 90-100 BA 3,50 85-89 BB 3.00 80-84 CB 2.50 75-79 CC 2.00 70-74 DC 1.50 65-69 DD 1.00 60-64 FD 0.50 50-59 FF 0.00 0-49 (5) In addition, the following letters are used for assessments other than letter grades in the table: a) BL: Successful. b) BZ: Failed. c) DZ: Absent. ç) GR: Not entered. (6) Weighted grade point average is the sum of the weighted scores obtained for each course. The weighting point of a course is obtained by multiplying the grade obtained from the course by the ECTS credits of the course and dividing the result by the total ECTS credits of the courses passed. The mean is rounded by executing two digits after the comma. (7) The student who does not participate in the exams is given the grade Gir Not Entered ve (GR) and the grade of the course is graded as FF. All grades are transferred to the student status certificate. Courses such as specialization course, seminar course, graduation project and thesis study are evaluated as Successful (BL) or Unsuccessful (BZ). Grades (BL) and (BZ) are not included in the grade point average. (8) Grade point average for graduation; non-thesis / master thesis, doctorate and proficiency in art is at least 3.00 out of 4.00. Students who have not fulfilled the graduation requirement after completing their total credits meet this requirement by taking new courses / courses. (9) A student who does not get the right to take the final exam because he has not fulfilled his / her obligation to attend the course or the conditions related to the course applications is considered to be Attending (DZ). (10) Student admissions, midterm and final exam results, successful / unsuccessful evaluations cannot be objected except for financial errors. Objections to material errors shall be made in writing to the Institute Directorate within seven days following the announcement of the exam results in the student information system. Any objections not made within the time limit shall not be considered. If a material error is detected in the exam papers or exam score sheets, the error is corrected by the board of directors of the institute upon the opinion of the responsible faculty member. (11) Education and training principles related to distance education programs are subject to the principles of non-thesis masters programs other than the special arrangements provided for in this Regulation.

Country Code-
Qualification Code

TR00320076


Qualification Title
Politics and Social Sciences Doctorate Diploma

Non-preferred Terms
-

Description
 • Having the ability to analyze the political events in the world and in Turkey.
 • Having knowledge and skills about understanding and interpreting the events that shape or influence Turkish political, social and economic structure.
 • Having the ability to learn the basic concepts, scientific methods, research techniques and new approaches in sociology and to interpret the social events in general and Turkey in particular.
 • Analyzing the management structures and the developments in management systems of different countries.
 • Having the professional expertise and skills on theoretical and practical aspects of organization and management, political science, sociology, law, urbanization and environmental politics

Further Info

Grade point average for graduation; non-thesis / masters, doctorate and proficiency in arts is at least 3.00 out of 4.00. Students who have not fulfilled the graduation requirement after completing their total credits meet this requirement by taking new courses / courses. Grade point average for graduation; non-thesis / master thesis, doctorate and proficiency in art is at least 3.00 out of 4.00. Students who have not fulfilled the graduation requirement after completing their total credits meet this requirement by taking new courses / courses.


Source Of Further Info

Ankara Haci Bayram Veli University Information PackageURL

EQF Level
8

TQF Level
8
The Qualification hasn't been included in TQF.

Thematic Areas
Political sciences and civics

Information Language
EN

Awarding Body
Ankara Haci Bayram Veli University

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Source Of Information

Ankara Haci Bayram Veli University


Supplement Language
EN

Supplement URL
-

National Occupation Classification
-

Relationship Type

State bureaucracy and private organisations


Expiry Date

Qualification is continuous


Access Requirements

Applicants who meet the requirements for graduate programs can apply to a maximum of two programs, but can only register for one program even if they are successful in both programs. All responsibility for applying to graduate programs belongs to the candidates themselves. The applications of those who make false declarations are canceled. The list of the applicants admitted to the graduate programs is announced by the institute as original and substitute. Final registration procedures are carried out within the period announced by the institute and in accordance with the principles determined. The candidate who does not submit the required registration within the time limit and loses his right to register. Instead of this candidate, the candidates in the reserve list are announced and accepted respectively. It is the responsibility of the candidates to follow up the postings and updates regarding these postings.


Ways To Acquire

Grade point average for graduation; non-thesis / master thesis, doctorate and proficiency in art is at least 3.00 out of 4.00. Students who have not fulfilled the graduation requirement after completing their total credits meet this requirement by taking new courses / courses. (1) Students success is assessed by midterm or mid-term studies and final exam or final project work. Exams are conducted by the responsible faculty member in accordance with the University academic calendar. Exam documents are delivered to the institute at the end of each semester by the instructor of the course. (2) The student may take an elective course which he / she has failed or may choose another course instead. Students who fail the compulsory course take the same course again. The student can repeat the courses that he / she succeeds in order to increase the weighted grade point average provided that the registration is renewed. In this case, the students final grade is valid. (3) Midterm exams or mid-term studies and final exam or final project studies are evaluated over 100 points. In the calculation of the success grade of a course, the weight of the midterm and final exams is 50% for midterm and 50% for final exam. A student who does not participate in midterm exams or in-term studies cannot take the final exam. In order for the student to be considered successful from the related course, the minimum letter of success in the masters degree is CC; Ph.D., Integrated Ph.D. and Proficiency in Art letter grade must be minimum CB. In distance education, the effect of unattended measurement and evaluation activities on the overall success can not be more than 20%. (4) The success letter grade of a credit course is appreciated by the instructor. The coefficients corresponding to the success letter grade are as follows: SUCCESS GRADE COEFFICIENT SCORE AA 4.00 90-100 BA 3,50 85-89 BB 3.00 80-84 CB 2.50 75-79 CC 2.00 70-74 DC 1.50 65-69 DD 1.00 60-64 FD 0.50 50-59 FF 0.00 0-49 (5) In addition, the following letters are used for assessments other than letter grades in the table: a) BL: Successful. b) BZ: Failed. c) DZ: Absent. ç) GR: Not entered. (6) Weighted grade point average is the sum of the weighted scores obtained for each course. The weighting point of a course is obtained by multiplying the grade obtained from the course by the ECTS credits of the course and dividing the result by the total ECTS credits of the courses passed. The mean is rounded by executing two digits after the comma. (7) The student who does not participate in the exams is given the grade Gir Not Entered ve (GR) and the grade of the course is graded as FF. All grades are transferred to the student status certificate. Courses such as specialization course, seminar course, graduation project and thesis study are evaluated as Successful (BL) or Unsuccessful (BZ). Grades (BL) and (BZ) are not included in the grade point average. (8) Grade point average for graduation; non-thesis / master thesis, doctorate and proficiency in art is at least 3.00 out of 4.00. Students who have not fulfilled the graduation requirement after completing their total credits meet this requirement by taking new courses / courses. (9) A student who does not get the right to take the final exam because he has not fulfilled his / her obligation to attend the course or the conditions related to the course applications is considered to be Attending (DZ). (10) Student admissions, midterm and final exam results, successful / unsuccessful evaluations cannot be objected except for financial errors. Objections to material errors shall be made in writing to the Institute Directorate within seven days following the announcement of the exam results in the student information system. Any objections not made within the time limit shall not be considered. If a material error is detected in the exam papers or exam score sheets, the error is corrected by the board of directors of the institute upon the opinion of the responsible faculty member. (11) Education and training principles related to distance education programs are subject to the principles of non-thesis masters programs other than the special arrangements provided for in this Regulation.


Country Code
-