Yeterlilik Kodu

TR0030220577

Yeterlilik Adı
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Önlisans Diploması
Sorumlu KurumSinop Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiKorucuk Mah. Trafo Sok. 15 Temmuz Yerleşkesi No:36 Rektörlük Binası 57000 – SİNOP
Sorumlu Kurum URLhttp://www.sinop.edu.tr
YönelimMesleki
AYÇ Seviyesi5
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 5
Sınıflandırma (Tematik Alan)Tıbbi teşhis ve tedavi teknolojisi
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO:08

KategoriAna
Kredi Değeri120
Programın Normal Süresi 2 Yıl
Program Profili (Amaç)

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, iki yıllık bir önlisans programıdır. Programın amacı, Sağlık kuruluşların laboratuvarlarında görev alabilecek alanında uzman teknik personel yetiştirmektir.
 

Öğrenme Ortamları

Eğitim ve öğretim örgün, açık veya uzaktan öğretim şeklinde gerçekleştirilir. Ayrıca, yükseköğretim kurumları bünyesindeki laboratuvarlarda ve atölyelerde ya da endüstride, sağlık kurumlarında ve iş yerlerinde staj veya iş yeri eğitimi olarak uygulamalı eğitimler yapılır.

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
  • Alanının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olmak
  • Alanına ilişkin terimleri açıklamak
  • Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı alanında elde ettiği bilgiler doğrultusunda analizlerle ilgili beklenmeyen bir durum ile karşılaştığında sorunları tanımlamak
  • Alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanmak
  • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir düzeyde geliştirmek
  • Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak
  • Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazanmak
  • Güncel bilgileri mesleki olarak değerlendirmek ve uygulamak
  • İş hukuku ve iş güvenliği, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olmak
  • Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahip olmak
Anahtar Yetkinlikler

Aşağıda sıralanan anahtar yetkinliklere ileri öncesi düzeyde sahiptir.

1. Okuma yazma yetkinliği

2. Çoklu dil yetkinliği

3. Matematiksel yetkinlik ve bilim, teknoloji ve mühendislikte yetkinlik

4. Dijital yetkinlik

5. Kişisel, sosyal ve öğrenmeyi öğrenme yetkinliği

6. Vatandaşlık yetkinliği

7. Girişimcilik yetkinliği

8. Kültürel farkındalık ve ifade

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Sinop Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Önlisans programlarından mezun olabilmek için en az 120 AKTS, ders almak ve başarılı olmak zorunludur. Mezun olabilmek için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.00 olması şarttır. Mezuniyet aşamasında genel ağırlıklı not ortalaması 2.00’ın altında kalan öğrenciler, önceki yıllarda şartlı başarılı sayıldıkları derslerden ortalama yükseltme sınavına katılırlar.

Kalite Güvencesi

Yükseköğretim programlarının niteliğinin gözetilmesi için;

  • YÖK, yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen eğitim ve öğretimle diğer faaliyetlerin planlanması, düzenlenmesi, yönetilmesi ve denetiminden sorumludur.
  • YÖK tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde her yıl hazırlanan yükseköğretim kurumlarına ait “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları” yayımlanır. Bu raporlara göre hazırlanan, yükseköğretim kurumlarına yönelik nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren raporlar da YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.
  •  YÖK tarafından her yıl vakıf yükseköğretim kurumlarına ait akademik, idari ve mali verileri içeren “Vakıf Yükseköğretim Kurumları Raporu” yayımlanır. Vakıf yükseköğretim kurumlarına yönelik yapılan nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren bu raporlar YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır. Yükseköğretimde önlisans programlarının kalite güvencesi “Yükseköğretim Diploma Programlarının Kalite Güvencesinin Sağlanmasına Yönelik Usul ve Esaslar” a göre sağlanır:

1. Öğretim Programlarının Oluşturulması ve Onaylanması:

1.1. YÖK, yükseköğretim kurumlarında önlisans bölüm ve programların açılması için gerekli olan asgari standart ve ölçütleri belirler.

1.2. Yükseköğretim kurumlarında önlisans programlarının müfredatı ve her bir diploma programının öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının neler olacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir.

1.3. Ulusal Çekirdek Eğitim Programlarının müfredatı YÖK’ün onayıyla yükseköğretim kurumları tarafından uygulanır.

2. Ölçme-Değerlendirme: Her bir önlisans programının öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının ölçme ve değerlendirmesinin nasıl yapılacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumları tarafından hazırlanan öğretim ve sınav yönetmeliğine göre yürütülür.

3. Belgelendirme: Önlisans programlarına kayıtlı öğrenciler, yükseköğretim kurumları tarafından belirlenen ders kredilerini ve diğer yükümlülükleri başarı ile tamamlamaları halinde; önlisans diploması alır.

4. Öz Değerlendirme-Dış Değerlendirme: Yükseköğretim kurumları, sürekli izleme bağlamında, her yılın başında bir önceki yıla ait “Kurum İç Değerlendirme Raporlarını” Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından hazırlanan Bilgi Sistemine girer. YÖKAK, yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirmesine ilişkin hazırladığı “Kurumsal Geri Bildirim Raporu”nu kamuoyuyla paylaşılır. Ayrıca, YÖKAK tarafından yetkilendirilen veya tanınan akreditasyon kuruluşları tarafından verilen akreditasyon kararları da programların yeterliliklerinin kalite güvencesinin sağlandığını gösterir. YÖKAK mevzuatı gereği belirlenen yeterliliklere ilişkin düzenli gözden geçirme faaliyetleri yapar.

Giriş Şartı

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programına sınavsız geçiş yapabilecek Meslek Lisesi Programları: Ebelik Hemşirelik Sağlık Memurluğu Laborant Veteriner-Laborant Laboratuvar Tıbbi Laboratuvar Teknisyenliği Meslek liselerinin sınavsız geçiş hakkına sahip olmayan bölümlerinden mezun olanlar, Çok Programlı Lise (normal veya farklı programlar), Anadolu Lisesi, İmam Hatip Lisesi, Genel Lise, Yabancı Dil Ağırlıklı Liselerden mezun olanlar ise sınavsız yerleştirme sonunda açık kontenjan kalırsa, YGS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir. Bu liselerde eğitim-öğretim gören öğrencilerin, ÖSYM Başkanlığınca yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı’na (YGS) girmeleri ve YGS-3 puan türünden gereken şartları sağlamaları gerekmektedir.

Başarma ŞartlarıÖnlisans programlarından mezun olabilmek için en az 120 AKTS, ders almak ve başarılı olmak zorunludur. Mezun olabilmek için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.00 olması şarttır. Mezuniyet aşamasında genel ağırlıklı not ortalaması 2.00’ın altında kalan öğrenciler, önceki yıllarda şartlı başarılı sayıldıkları derslerden ortalama yükseltme sınavına katılırlar. Müfredatta verilen 120 ACTS lik zorunlu ve seçmeli derslerin başarılması ve 30 iş günlük yaz stajının başarı ile gerçekleştirilmesi
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Bu program mezunları, Sağlık Bakanlığı, Sağlık Müdürlükleri, hastaneler, ameliyathaneler, tıp merkezlerinde çalışabilmektedir

Yasal Dayanağı

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

1.1. Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

1.2. Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik

2. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu (Ek Madde-35)

2.1.Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0030220577


Yeterlilik Adı
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Önlisans Diploması

Sorumlu Kurum
Sinop Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Korucuk Mah. Trafo Sok. 15 Temmuz Yerleşkesi No:36 Rektörlük Binası 57000 – SİNOP

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Mesleki

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO:08


AYÇ Seviyesi
5

TYÇ Seviyesi
5
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO:08


Kategori
Ana

Kredi Değeri
120

Programın Normal Süresi
2 Yıl

Program Profili (Amaç)

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, iki yıllık bir önlisans programıdır. Programın amacı, Sağlık kuruluşların laboratuvarlarında görev alabilecek alanında uzman teknik personel yetiştirmektir.
 


Öğrenme Ortamları

Eğitim ve öğretim örgün, açık veya uzaktan öğretim şeklinde gerçekleştirilir. Ayrıca, yükseköğretim kurumları bünyesindeki laboratuvarlarda ve atölyelerde ya da endüstride, sağlık kurumlarında ve iş yerlerinde staj veya iş yeri eğitimi olarak uygulamalı eğitimler yapılır.


Öğrenme Kazanımları (Tanım)
  • Alanının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olmak
  • Alanına ilişkin terimleri açıklamak
  • Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı alanında elde ettiği bilgiler doğrultusunda analizlerle ilgili beklenmeyen bir durum ile karşılaştığında sorunları tanımlamak
  • Alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanmak
  • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir düzeyde geliştirmek
  • Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak
  • Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazanmak
  • Güncel bilgileri mesleki olarak değerlendirmek ve uygulamak
  • İş hukuku ve iş güvenliği, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olmak
  • Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahip olmak

Anahtar Yetkinlikler

Aşağıda sıralanan anahtar yetkinliklere ileri öncesi düzeyde sahiptir.

1. Okuma yazma yetkinliği

2. Çoklu dil yetkinliği

3. Matematiksel yetkinlik ve bilim, teknoloji ve mühendislikte yetkinlik

4. Dijital yetkinlik

5. Kişisel, sosyal ve öğrenmeyi öğrenme yetkinliği

6. Vatandaşlık yetkinliği

7. Girişimcilik yetkinliği

8. Kültürel farkındalık ve ifade


Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Sinop Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Önlisans programlarından mezun olabilmek için en az 120 AKTS, ders almak ve başarılı olmak zorunludur. Mezun olabilmek için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.00 olması şarttır. Mezuniyet aşamasında genel ağırlıklı not ortalaması 2.00’ın altında kalan öğrenciler, önceki yıllarda şartlı başarılı sayıldıkları derslerden ortalama yükseltme sınavına katılırlar.


Kalite Güvencesi

Yükseköğretim programlarının niteliğinin gözetilmesi için;

  • YÖK, yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen eğitim ve öğretimle diğer faaliyetlerin planlanması, düzenlenmesi, yönetilmesi ve denetiminden sorumludur.
  • YÖK tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde her yıl hazırlanan yükseköğretim kurumlarına ait “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları” yayımlanır. Bu raporlara göre hazırlanan, yükseköğretim kurumlarına yönelik nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren raporlar da YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.
  •  YÖK tarafından her yıl vakıf yükseköğretim kurumlarına ait akademik, idari ve mali verileri içeren “Vakıf Yükseköğretim Kurumları Raporu” yayımlanır. Vakıf yükseköğretim kurumlarına yönelik yapılan nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren bu raporlar YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır. Yükseköğretimde önlisans programlarının kalite güvencesi “Yükseköğretim Diploma Programlarının Kalite Güvencesinin Sağlanmasına Yönelik Usul ve Esaslar” a göre sağlanır:

1. Öğretim Programlarının Oluşturulması ve Onaylanması:

1.1. YÖK, yükseköğretim kurumlarında önlisans bölüm ve programların açılması için gerekli olan asgari standart ve ölçütleri belirler.

1.2. Yükseköğretim kurumlarında önlisans programlarının müfredatı ve her bir diploma programının öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının neler olacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir.

1.3. Ulusal Çekirdek Eğitim Programlarının müfredatı YÖK’ün onayıyla yükseköğretim kurumları tarafından uygulanır.

2. Ölçme-Değerlendirme: Her bir önlisans programının öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının ölçme ve değerlendirmesinin nasıl yapılacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumları tarafından hazırlanan öğretim ve sınav yönetmeliğine göre yürütülür.

3. Belgelendirme: Önlisans programlarına kayıtlı öğrenciler, yükseköğretim kurumları tarafından belirlenen ders kredilerini ve diğer yükümlülükleri başarı ile tamamlamaları halinde; önlisans diploması alır.

4. Öz Değerlendirme-Dış Değerlendirme: Yükseköğretim kurumları, sürekli izleme bağlamında, her yılın başında bir önceki yıla ait “Kurum İç Değerlendirme Raporlarını” Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından hazırlanan Bilgi Sistemine girer. YÖKAK, yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirmesine ilişkin hazırladığı “Kurumsal Geri Bildirim Raporu”nu kamuoyuyla paylaşılır. Ayrıca, YÖKAK tarafından yetkilendirilen veya tanınan akreditasyon kuruluşları tarafından verilen akreditasyon kararları da programların yeterliliklerinin kalite güvencesinin sağlandığını gösterir. YÖKAK mevzuatı gereği belirlenen yeterliliklere ilişkin düzenli gözden geçirme faaliyetleri yapar.


Giriş Şartı

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programına sınavsız geçiş yapabilecek Meslek Lisesi Programları: Ebelik Hemşirelik Sağlık Memurluğu Laborant Veteriner-Laborant Laboratuvar Tıbbi Laboratuvar Teknisyenliği Meslek liselerinin sınavsız geçiş hakkına sahip olmayan bölümlerinden mezun olanlar, Çok Programlı Lise (normal veya farklı programlar), Anadolu Lisesi, İmam Hatip Lisesi, Genel Lise, Yabancı Dil Ağırlıklı Liselerden mezun olanlar ise sınavsız yerleştirme sonunda açık kontenjan kalırsa, YGS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir. Bu liselerde eğitim-öğretim gören öğrencilerin, ÖSYM Başkanlığınca yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı’na (YGS) girmeleri ve YGS-3 puan türünden gereken şartları sağlamaları gerekmektedir.


Başarma Şartları
Önlisans programlarından mezun olabilmek için en az 120 AKTS, ders almak ve başarılı olmak zorunludur. Mezun olabilmek için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.00 olması şarttır. Mezuniyet aşamasında genel ağırlıklı not ortalaması 2.00’ın altında kalan öğrenciler, önceki yıllarda şartlı başarılı sayıldıkları derslerden ortalama yükseltme sınavına katılırlar. Müfredatta verilen 120 ACTS lik zorunlu ve seçmeli derslerin başarılması ve 30 iş günlük yaz stajının başarı ile gerçekleştirilmesi

İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Bu program mezunları, Sağlık Bakanlığı, Sağlık Müdürlükleri, hastaneler, ameliyathaneler, tıp merkezlerinde çalışabilmektedir


Yasal Dayanağı

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

1.1. Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

1.2. Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik

2. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu (Ek Madde-35)

2.1.Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği


Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0030220577

Qualification Title
TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI Associate
Awarding BodySinop University
Awarding Body Contact
Awarding Body Urlwww.sinop.edu.tr
OrientationOccupational
EQF Level5
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 5
Thematic AreasMedical diagnostic and treatment technology
National Occupation Classification -
CategoryMain
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description

To have adequate infrastructure on issues that concern of the field. To explain the terms related to the field. To identifies problems when faced an unexpected situation related to the analysis in accordance with obtained information in the area of Medical Laboratory Techniques Program. To use the basic computer programs and related technologies related to the field. To develop critical level the basic level of knowledge and skills acquired in the field. To have knowledge of a foreign language at a level that can follow the latest developments in the field and dominating the effective communication techniques. To gain the ability to use computer software and hardware on the basic level required by the field. To evaluate and implement as professional to current information. To have labor law and occupational safety, environmental protection information and to quality awareness. To have the experience able to work with other health disciplines.

Key Competencies-
Further Info

Sinop University Associate Degree and Undergraduate Education-Examination and Examination Regulations In order to graduate from the associate degree programs, it is obligatory to take at least 120 ECTS, courses and success. In order to graduate, overall weighted grade average must be at least 2.00. Students who are below the overall weighted grade average level of 2.00 in the graduation phase will take the average promotion exam from the courses they have considered to be conditionally successful in the previous years.

Quality Assurance-
Access Requirements

Vocational High School Programs that can pass without examination to the Medical Laboratory Techniques Program: Midwifery Nursing Health Officer Laboratory Assistant Veterinary-Laboratory Assistant laboratory.

Conditions for SuccessIn order to graduate from the associate degree programs, it is obligatory to take at least 120 ECTS, courses and success. In order to graduate, overall weighted grade average must be at least 2.00. Students who are below the overall weighted grade average level of 2.00 in the graduation phase will take the average promotion exam from the courses they have considered to be conditionally successful in the previous years. Achievement of 120 ACTS of compulsory and elective courses given in the curriculum and successful completion of 30 work day summer internship
Progression Paths (Relationship Type)

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı mezunları kazandıkları yeterlikler doğrultusunda; Sağlık sektöründe Tıbbi Laboratuvar hizmeti veren kamu ve özel kurumların hastanelerinde, laboratuvarlarda ve tüp bebek merkezlerinde istihdam edilirler. Ayrıca ilaç firmalarının ve gıda sektörünün mikrobiyoloji araştırma birimlerinde, üniversitelerin araştırma birimlerinde tekniker olarak görev yaparlar.

Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Qualification is continuous

Url Open Address
Qualification Code

TR0030220577


Qualification Title
TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI Associate

Awarding Body
Sinop University

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Orientation
Occupational

National Occupation Classification
-

EQF Level
5

TQF Level
5
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification
-

Category
Main

Credit Value
-

Program Duration
-

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description

To have adequate infrastructure on issues that concern of the field. To explain the terms related to the field. To identifies problems when faced an unexpected situation related to the analysis in accordance with obtained information in the area of Medical Laboratory Techniques Program. To use the basic computer programs and related technologies related to the field. To develop critical level the basic level of knowledge and skills acquired in the field. To have knowledge of a foreign language at a level that can follow the latest developments in the field and dominating the effective communication techniques. To gain the ability to use computer software and hardware on the basic level required by the field. To evaluate and implement as professional to current information. To have labor law and occupational safety, environmental protection information and to quality awareness. To have the experience able to work with other health disciplines.


Key Competencies
-

Further Info

Sinop University Associate Degree and Undergraduate Education-Examination and Examination Regulations In order to graduate from the associate degree programs, it is obligatory to take at least 120 ECTS, courses and success. In order to graduate, overall weighted grade average must be at least 2.00. Students who are below the overall weighted grade average level of 2.00 in the graduation phase will take the average promotion exam from the courses they have considered to be conditionally successful in the previous years.


Quality Assurance
-

Access Requirements

Vocational High School Programs that can pass without examination to the Medical Laboratory Techniques Program: Midwifery Nursing Health Officer Laboratory Assistant Veterinary-Laboratory Assistant laboratory.


Conditions for Success
In order to graduate from the associate degree programs, it is obligatory to take at least 120 ECTS, courses and success. In order to graduate, overall weighted grade average must be at least 2.00. Students who are below the overall weighted grade average level of 2.00 in the graduation phase will take the average promotion exam from the courses they have considered to be conditionally successful in the previous years. Achievement of 120 ACTS of compulsory and elective courses given in the curriculum and successful completion of 30 work day summer internship

Progression Paths (Relationship Type)

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı mezunları kazandıkları yeterlikler doğrultusunda; Sağlık sektöründe Tıbbi Laboratuvar hizmeti veren kamu ve özel kurumların hastanelerinde, laboratuvarlarda ve tüp bebek merkezlerinde istihdam edilirler. Ayrıca ilaç firmalarının ve gıda sektörünün mikrobiyoloji araştırma birimlerinde, üniversitelerin araştırma birimlerinde tekniker olarak görev yaparlar.


Legal Basis
-

Validity Period (If Any)

Qualification is continuous


Url
Open Address