Yeterlilik Kodu

TR00328157

Yeterlilik Adı
Uluslararası İşletmecilik Doktora Diploması
Öncelikli Olmayan Adlar-
Tanım
 • Uluslararası işletmecilik konusunda görüş, tavsiye ve çözüm önerilerini, nicel ve nitel verilerle sözlü ve yazılı olarak destekleyerek ilgili paydaşlarla paylaşabilmek.
 • Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olmak.
 • Uluslararası finansal raporlama standartlarını anlamak.
 • Uluslararası işletmeciliğin disiplinler arası yapısını kavramak.
 • Global gelişmeleri takip ederek uzmanlaşılacak alanda özgün yayın yapabilmek.
 • Uluslararası işletmecilik alanına ilişkin bilgileri analitik ve sistematik olarak analiz edebilmek, yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek.
Detaylı Bilgi

MADDE 26 – (1) Her ders için en az bir ara ve bir dönem sonu notu verilir. Ara dönem notu öğrencinin hazırladığı ödevler, yaptığı uygulamalı çalışmalar ve/veya girdiği sınavlar temel alınarak verilebilir. Dönem sonu notu dönem sonu sınavı temel alınarak verilir. Dönem sonu sınavı yazılı, sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir. Dersin niteliğine göre, ödev ve benzeri çalışmalar da dönem sonu sınavı yerine sayılabilir. Devamsızlık sınırını aşan öğrenciler o dersin dönem sonu sınavına giremez. Tez çalışması, uzmanlık alan dersi, seminer ve dönem projesi dersleri için dönem sonu sınavı şartı aranmaz.
(2) Bir derste yapılacak sınavların, ödev, proje, sözlü sunum gibi çalışmaların sayısı, niteliği dersi veren öğretim üyesi tarafından belirlenir ve dönem başında ilan edilir. Dönem içi notunun ağırlığı %40, dönem sonu notunun ağırlığı %60’tır.
(3) Her yarıyıl sonunda bütünleme sınavı yapılır. Bir dersten devamsızlık nedeniyle başarısız olanlar o dersin bütünleme sınavına giremezler. Bütünleme sınavının notu dönem sonu notu yerine sayılır. Bütünleme sınavı dersin niteliğine göre yazılı, sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir.
(4) Ara sınavlara katılamayan ve belgelendirilmiş geçerli bir mazereti olan öğrencilere, söz konusu sınavın veya çalışmanın yapıldığı tarihten itibaren yedi gün içinde başvurduğu takdirde, EABDK/EASDK’nın önerisi ve EYK’nınkararı ile mazeret sınavı hakkı verilebilir. Final ve bütünleme sınavı için mazeret sınavı hakkı verilmez.
(5) Tez savunma sınavına, sanatta yeterlik savunma sınavına, doktora ve sanatta yeterlik için yapılan yeterlik sınavına, tez izleme komitesi sınavına katılmayan ve belgelendirilmiş geçerli bir mazereti olan öğrencilere, söz konusu sınavın yapıldığı tarihten itibaren yedi gün içinde başvurduğu takdirde, EABDK/EASDK’nın önerisi ve EYK’nın kararı ile yeni bir sınav hakkı verilebilir.

Detaylı Bilginin Kaynağı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilgi Paketi 


Url
AYÇ Seviyesi8
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi8
Tematik AlanYönetim ve idare
DilTR
Sorumlu KurumÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiBarbaros, 17100 Kepez/Çanakkale Merkez/Çanakkale
Sorumlu Kurum URLhttps://www.comu.edu.tr/
Bilgi Kaynağı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

Ek DiliTR
Ek Url-
Ulusal Meslek Sınıflaması-
İlişki Türü

Ülkemiz hızlı bir sanayileşme süreci içindedir. Bu süreç uluslararası işletmeci ihtiyacının artmasına neden olmaktadır. Özellikle kamu iktisadi teşekküllerine bağlı büyük işletmelerde, özel sektörün büyük fabrikalarında üretim faaliyetleriyle işletme faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlayan uluslararası işletmecilere gelecekte duyulan gereksinme daha da artacaktır. Bu açıdan, Uluslararası İşletmecilik eğitimi almış bireylerin, bir çok işletmede istahdam edilme olanaklarının yüksek olacağı tahmin edilmektedir.
Mezunlarımızın çalışabileceği kurumlar başta yüksek öğretim kurumları olmak üzere, devlet kurumları ve özel sektördeki şirketlerdir.

Geçerlilik Tarihi

Yeterlilik sürekli geçerlidir. 

Giriş Şartı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İşletmecilik Doktora/Sanatta Yeterlilik Programın’nın öğretim dili Türkçedir. Güz ve Bahar yarıyılları için öğrenci kabulü yapılacaktır.
Öğrenci kabulü için Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri yerine getirilecektir.

Başvuruların değerlendirilmesine ilişkin esaslar şunlardır:
a) Doktora programları için giriş puanı, mezuniyet not ortalamasının % 20’si, ALES puanının %50’si ve bilim sınavının %30’u alınarak hesaplanır. Lisansa dayalı doktora programları için lisans not ortalaması, yüksek lisansa dayalı doktora programları için ise yüksek lisans not ortalaması dikkate alınır.
b) Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuarlar haricinde, sanatta yeterlik programları için giriş puanı, mezuniyet not ortalamasının %20’si, ALES puanının %50’si ve bilim sınavının %30’u alınarak hesaplanır. Bilim sınavı yerine uygulama sınavı da yapılabilir. Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuarlar bünyesinde bulunan anasanatdallarında açılan sanatta yeterlik programları için ise giriş puanı, mezuniyet not ortalamasının %20’si, uygulama sınavının %50’si ve bilim sınavının %30’u alınarak hesaplanır. Lisansa dayalı sanatta yeterlik programları için lisans not ortalaması, yüksek lisansa dayalı sanatta yeterlik programları için ise yüksek lisans not ortalaması dikkate alınır.
c) Mezuniyet ortalamaları 100’lük sisteme göre hesaplanır. Ortalamaların 100’lük sisteme dönüştürülmesinde Senatonun kararı ile belirlenen not dönüşüm cetveli esas alınır.
ç) Bilim sınavı yazılı ve/veya sözlü yapılabilir. Sonuçlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınavın nasıl yapılacağına EK karar verir.
d) Bilim sınavına girmeyen adaylar başarısız ilan edilir.
e) İlgili EK’nın önerisi ve Senato kararıyla, başarılı sayılmak için bilim sınavından alınması gereken asgari başarı puanı belirlenebilir. Bu durumda, bilim sınavından belirlenen puanın altında not alan adaylar başarısız sayılır.
f) Sanatta yeterlik için yapılan uygulama sınavı, adayların çalışma alanlarındaki bilgi ve becerilerini uygulamalı olarak ölçmeyi amaçlar. Sonuçlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.
g) Bilim sınavına giren ve lisansüstü program için Senato kararıyla belirlenmiş bir asgari puan varsa bilim sınavında bu puanı alan adaylardan giriş puanı 60 veya daha fazla olanlar, giriş puanına göre sıralanarak kontenjan dâhilinde doktora ve sanatta yeterlik programlarına kabul edilir. Giriş puanı 60’ın altında olan adaylar başarısız sayılır. Adayların başarılı sayılmaları için gerekli olan asgari giriş puanı olan 60 puan EK’nın önerisi ve Senatonun kararı ile yükseltilebilir.
ğ) Doktora programları için, giriş puanları eşit olan adaylardan, ALES puanı yüksek olan, ALES puanları eşit ise yüksek lisans mezuniyet not ortalaması yüksek olan, yüksek lisans mezuniyet not ortalamaları eşit ise lisans mezuniyet not ortalaması yüksek olan öğrenciye öncelik verilir. Sanatta yeterlik programları için, giriş puanları eşit olan adaylardan, yüksek lisans mezuniyet not ortalaması yüksek olan, yüksek lisans mezuniyet not ortalamaları eşit ise lisans mezuniyet not ortalaması yüksek olan öğrenciye öncelik verilir.
(3) Bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla, EK’nın önerisi ve Senatonun kararıyla başvuru esaslarıyla ilgili düzenlemeler yapılabilir.
(4) Adaylar, enstitüye kesin kayıt yaptırıncaya kadar öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Edinme Yolları

Uluslararası İşletmecilik Doktora Programından doktora derecesi alabilmek için tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 21 krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak şartıyla en az yedi adet ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması yapmış olmak gerekir. Programdan başarılı bir şekilde mezun olabilmek için en az 240 AKTS krediyi tamamlamak gerekir.

Ülke Kodu-
Yeterlilik Kodu

TR00328157


Yeterlilik Adı
Uluslararası İşletmecilik Doktora Diploması

Öncelikli Olmayan Adlar
-

Tanım
 • Uluslararası işletmecilik konusunda görüş, tavsiye ve çözüm önerilerini, nicel ve nitel verilerle sözlü ve yazılı olarak destekleyerek ilgili paydaşlarla paylaşabilmek.
 • Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olmak.
 • Uluslararası finansal raporlama standartlarını anlamak.
 • Uluslararası işletmeciliğin disiplinler arası yapısını kavramak.
 • Global gelişmeleri takip ederek uzmanlaşılacak alanda özgün yayın yapabilmek.
 • Uluslararası işletmecilik alanına ilişkin bilgileri analitik ve sistematik olarak analiz edebilmek, yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek.

Detaylı Bilgi

MADDE 26 – (1) Her ders için en az bir ara ve bir dönem sonu notu verilir. Ara dönem notu öğrencinin hazırladığı ödevler, yaptığı uygulamalı çalışmalar ve/veya girdiği sınavlar temel alınarak verilebilir. Dönem sonu notu dönem sonu sınavı temel alınarak verilir. Dönem sonu sınavı yazılı, sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir. Dersin niteliğine göre, ödev ve benzeri çalışmalar da dönem sonu sınavı yerine sayılabilir. Devamsızlık sınırını aşan öğrenciler o dersin dönem sonu sınavına giremez. Tez çalışması, uzmanlık alan dersi, seminer ve dönem projesi dersleri için dönem sonu sınavı şartı aranmaz.
(2) Bir derste yapılacak sınavların, ödev, proje, sözlü sunum gibi çalışmaların sayısı, niteliği dersi veren öğretim üyesi tarafından belirlenir ve dönem başında ilan edilir. Dönem içi notunun ağırlığı %40, dönem sonu notunun ağırlığı %60’tır.
(3) Her yarıyıl sonunda bütünleme sınavı yapılır. Bir dersten devamsızlık nedeniyle başarısız olanlar o dersin bütünleme sınavına giremezler. Bütünleme sınavının notu dönem sonu notu yerine sayılır. Bütünleme sınavı dersin niteliğine göre yazılı, sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir.
(4) Ara sınavlara katılamayan ve belgelendirilmiş geçerli bir mazereti olan öğrencilere, söz konusu sınavın veya çalışmanın yapıldığı tarihten itibaren yedi gün içinde başvurduğu takdirde, EABDK/EASDK’nın önerisi ve EYK’nınkararı ile mazeret sınavı hakkı verilebilir. Final ve bütünleme sınavı için mazeret sınavı hakkı verilmez.
(5) Tez savunma sınavına, sanatta yeterlik savunma sınavına, doktora ve sanatta yeterlik için yapılan yeterlik sınavına, tez izleme komitesi sınavına katılmayan ve belgelendirilmiş geçerli bir mazereti olan öğrencilere, söz konusu sınavın yapıldığı tarihten itibaren yedi gün içinde başvurduğu takdirde, EABDK/EASDK’nın önerisi ve EYK’nın kararı ile yeni bir sınav hakkı verilebilir.


Detaylı Bilginin Kaynağı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilgi Paketi URL

AYÇ Seviyesi
8

TYÇ Seviyesi
8
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Tematik Alan
Yönetim ve idare

Dil
TR

Sorumlu Kurum
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Barbaros, 17100 Kepez/Çanakkale Merkez/Çanakkale

Sorumlu Kurum URL

Bilgi Kaynağı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 


Ek Dili
TR

Ek Url
-

Ulusal Meslek Sınıflaması
-

İlişki Türü

Ülkemiz hızlı bir sanayileşme süreci içindedir. Bu süreç uluslararası işletmeci ihtiyacının artmasına neden olmaktadır. Özellikle kamu iktisadi teşekküllerine bağlı büyük işletmelerde, özel sektörün büyük fabrikalarında üretim faaliyetleriyle işletme faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlayan uluslararası işletmecilere gelecekte duyulan gereksinme daha da artacaktır. Bu açıdan, Uluslararası İşletmecilik eğitimi almış bireylerin, bir çok işletmede istahdam edilme olanaklarının yüksek olacağı tahmin edilmektedir.
Mezunlarımızın çalışabileceği kurumlar başta yüksek öğretim kurumları olmak üzere, devlet kurumları ve özel sektördeki şirketlerdir.


Geçerlilik Tarihi

Yeterlilik sürekli geçerlidir. 


Giriş Şartı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İşletmecilik Doktora/Sanatta Yeterlilik Programın’nın öğretim dili Türkçedir. Güz ve Bahar yarıyılları için öğrenci kabulü yapılacaktır.
Öğrenci kabulü için Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri yerine getirilecektir.

Başvuruların değerlendirilmesine ilişkin esaslar şunlardır:
a) Doktora programları için giriş puanı, mezuniyet not ortalamasının % 20’si, ALES puanının %50’si ve bilim sınavının %30’u alınarak hesaplanır. Lisansa dayalı doktora programları için lisans not ortalaması, yüksek lisansa dayalı doktora programları için ise yüksek lisans not ortalaması dikkate alınır.
b) Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuarlar haricinde, sanatta yeterlik programları için giriş puanı, mezuniyet not ortalamasının %20’si, ALES puanının %50’si ve bilim sınavının %30’u alınarak hesaplanır. Bilim sınavı yerine uygulama sınavı da yapılabilir. Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuarlar bünyesinde bulunan anasanatdallarında açılan sanatta yeterlik programları için ise giriş puanı, mezuniyet not ortalamasının %20’si, uygulama sınavının %50’si ve bilim sınavının %30’u alınarak hesaplanır. Lisansa dayalı sanatta yeterlik programları için lisans not ortalaması, yüksek lisansa dayalı sanatta yeterlik programları için ise yüksek lisans not ortalaması dikkate alınır.
c) Mezuniyet ortalamaları 100’lük sisteme göre hesaplanır. Ortalamaların 100’lük sisteme dönüştürülmesinde Senatonun kararı ile belirlenen not dönüşüm cetveli esas alınır.
ç) Bilim sınavı yazılı ve/veya sözlü yapılabilir. Sonuçlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınavın nasıl yapılacağına EK karar verir.
d) Bilim sınavına girmeyen adaylar başarısız ilan edilir.
e) İlgili EK’nın önerisi ve Senato kararıyla, başarılı sayılmak için bilim sınavından alınması gereken asgari başarı puanı belirlenebilir. Bu durumda, bilim sınavından belirlenen puanın altında not alan adaylar başarısız sayılır.
f) Sanatta yeterlik için yapılan uygulama sınavı, adayların çalışma alanlarındaki bilgi ve becerilerini uygulamalı olarak ölçmeyi amaçlar. Sonuçlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.
g) Bilim sınavına giren ve lisansüstü program için Senato kararıyla belirlenmiş bir asgari puan varsa bilim sınavında bu puanı alan adaylardan giriş puanı 60 veya daha fazla olanlar, giriş puanına göre sıralanarak kontenjan dâhilinde doktora ve sanatta yeterlik programlarına kabul edilir. Giriş puanı 60’ın altında olan adaylar başarısız sayılır. Adayların başarılı sayılmaları için gerekli olan asgari giriş puanı olan 60 puan EK’nın önerisi ve Senatonun kararı ile yükseltilebilir.
ğ) Doktora programları için, giriş puanları eşit olan adaylardan, ALES puanı yüksek olan, ALES puanları eşit ise yüksek lisans mezuniyet not ortalaması yüksek olan, yüksek lisans mezuniyet not ortalamaları eşit ise lisans mezuniyet not ortalaması yüksek olan öğrenciye öncelik verilir. Sanatta yeterlik programları için, giriş puanları eşit olan adaylardan, yüksek lisans mezuniyet not ortalaması yüksek olan, yüksek lisans mezuniyet not ortalamaları eşit ise lisans mezuniyet not ortalaması yüksek olan öğrenciye öncelik verilir.
(3) Bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla, EK’nın önerisi ve Senatonun kararıyla başvuru esaslarıyla ilgili düzenlemeler yapılabilir.
(4) Adaylar, enstitüye kesin kayıt yaptırıncaya kadar öğrencilik haklarından yararlanamaz.


Edinme Yolları

Uluslararası İşletmecilik Doktora Programından doktora derecesi alabilmek için tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 21 krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak şartıyla en az yedi adet ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması yapmış olmak gerekir. Programdan başarılı bir şekilde mezun olabilmek için en az 240 AKTS krediyi tamamlamak gerekir.


Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR00328157

Qualification Title
Non-preferred Terms-
Description-
Further Info-
Source Of Further Info-
Url-
EQF Level8
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level8
Thematic AreasManagement and administration
Information LanguageTR
Awarding Body
Awarding Body Contact
Awarding Body Url
Source Of Information-
Supplement LanguageTR
Supplement URL-
National Occupation Classification-
Relationship Type-
Expiry Date-
Access Requirements-
Ways To Acquire-
Country Code-
Qualification Code

TR00328157


Qualification Title

Non-preferred Terms
-

Description
-

Further Info
-

Source Of Further Info
-

URL
-

EQF Level
8

TQF Level
8
The Qualification hasn't been included in TQF.

Thematic Areas
Management and administration

Information Language
TR

Awarding Body

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Source Of Information
-

Supplement Language
TR

Supplement URL
-

National Occupation Classification
-

Relationship Type
-

Expiry Date
-

Access Requirements
-

Ways To Acquire
-

Country Code
-