Yeterlilik Kodu

TR0010222300

Yeterlilik Adı
Yardımcı Muhasebe Elemanı Seviye 5 MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi
Sorumlu KurumMesleki Yeterlilik Kurumu
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiBalgat Mahallesi, 1420. Sk. No:12, 06520 Çankaya/Ankara
Sorumlu Kurum URLhttp://www.myk.gov.tr/
YönelimMesleki
AYÇ Seviyesi5
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 5
Sınıflandırma (Tematik Alan)Finans, bankacılık ve sigorta
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 3313 (Muhasebe ile ilgili yardımcı profesyonel meslek mensupları)

KategoriÖzel Amaçlı
Kredi Değeri-
Programın Normal Süresi -
Program Profili (Amaç)

Bu yeterlilik, Yardımcı Muhasebe Elemanı (Seviye 5) mesleğinin nitelikli kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

 • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
 • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
 • Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır..
Öğrenme Ortamları

Bu yeterliliğe ait öğrenme kazanımları, örgün ve yaygın öğrenme ortamlarında edinilebildiği gibi işbaşında ve serbest öğrenme ortamlarında bağımsız olarak da edinilebilmektedir.

Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Bu yeterliliğe sahip kişi;

 • Çalışma ortamında alınması gereken İSG önlemlerini açıklar.
 • Çalışma ortamında karşılaşabileceği risk etmenlerini azaltma yöntemlerini açıklar.
 • Çalışma alanı ile ilgili uyulması gereken İSG önlemlerini açıklar.
 • Çalışma ortamındaki acil durum önlemlerini açıklar.
 • İş sağlığı ve iş güvenliği için kullanması gereken KKD’leri listeler.
 • Çalışma ortamındaki çevre koruma önlemlerini açıklar.
 • Çalışma ortamındaki uyguladığı işlemler ile ilgili çevresel tehlikeleri tespit etme yöntemlerini açıklar.
 • Çalışma ortamında alınması gereken çevre koruma önlemlerini açıklar.
 • Kalite uygulamalarını açıklar.
 • Yapılan çalışmaların kalitesini sağlamada uygulanacak yöntemleri açıklar.
 • Süreçlerin iyileştirilmesi için yapılması gerekenleri listeler.
 • İş organizasyonunun nasıl yapılacağını açıklar.
 • İş emirlerini alma sürecini açıklar.
 • İş planlamasında dikkat edilecek hususları açıklar.
 • Çalışılacağı alanın işine uygun şekilde nasıl düzenleneceğini açıklar.
 • Yürüttüğü işlemler hakkında üst yönetime nasıl raporlama yapacağını açıklar.
 • Mesleki gelişim için gerçekleştirmesi gereken faaliyetleri açıklar.
 • Mesleği ile ilgili yenilikleri takip etme süreç ve yöntemlerini açıklar.
 • Mesleki bilgi ve deneyimlerini birlikte çalıştığı kişilere aktarmadaki iletişim yöntemlerini açıklar.
 • Muhasebe konusundaki mesleki bilgileri ve mevzuat değişikliklerinin neler olduğunu açıklar.
 • Siber güvenlik konusunda kendisini ve iş yerini koruyacak önlemleri açıklar.
 • Kişisel verilerin korunması konusunda kendisini ve iş yerini koruyacak önlemleri açıklar.
 • Bilişim teknolojileri alanındaki gelişmeleri açıklar.
 • Muhasebe kayıt süreci için hazırlık çalışmalarını yürütür.
 • Zorunlu defterlerin kullanıma hazırlanması sürecini yürütür.
 • Açılış, dönem içi ve kapanış muhasebe kayıtları için hazırlık yapar.
 • Envanter işlemlerinde saptanan durumlara ilişkin muhasebe kayıtları için hazırlık yapar.
 • Mali tabloların düzenlenmesine yönelik hazırlık sürecini yürütür.
 • Mizan düzenlemesi için hazırlık çalışmalarını yapar.
 • Bilanço düzenlemesi için hazırlık çalışmalarını yapar.
 • Gelir tablosu düzenlemesi için hazırlık çalışmalarını yapar.
 • İşletme defteri hesap özeti için hazırlık çalışmalarını yapar.
 • Serbest meslek kazanç defteri hesap özeti için hazırlık çalışmalarını yapar.
 • Basit usul hesap özeti için hazırlık çalışmalarını yapar.
 • Evrak, defterler, diğer beyan ve bildirimlerle ilgili dosyalama ve saklama hazırlığını yapar.
 • Uygun yönteme göre dosyalama kurallarını uygular.
 • Defter ve belgelerin saklama yöntemlerini uygular.
 • Ticari sicil ve meslek kuruluşu işlemleri ile diğer beyan ve bildirimlerin hazırlığını yapar.
 • Ticaret sicil ve meslek kuruluşu işlemleri için hazırlık yapar.
 • Mevzuat gereği verilecek diğer beyan ve bildirim işlemlerinin hazırlığını açıklar.
Anahtar Yetkinlikler

Bu yeterlilik, mesleki öğrenme kazanımlarının belgelendirilmesini amaçlamakta olup anahtar yetkinlik içermemektedir.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Ölçme ve değerlendirme; MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği doğrultusunda ilgili Ulusal Yeterlilikte tanımlanan koşul ve yöntemlere uygun gerçekleştirilmektedir. Ölçme ve değerlendirmede yazılı-sözlü sınavlar, performans sınavları, gözlem, mülakat, simülasyon, canlandırma (role-play), portfolyo ve işbaşında gözetim gibi farklı yöntemler kullanılmaktadır.

Kalite Güvencesi

Kalite güvence süreçleri, MYK Kalite Güvence Belgesi ve ekinde yer alan Rehberlere uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

Ulusal Yeterliliklerin Oluşturulması ve Onaylanması:

Sektörünü ve meslek alanını temsil gücüne sahip kurum ve kuruluşlar ile MYK çalışma grupları tarafından geliştirilen ulusal yeterlilikler; en az 15 gün süreyle ilgili tüm tarafların görüşüne sunulur, MYK Sektör Komiteleri tarafından doğrulanır ve MYK Yönetim Kurulu tarafından onaylanır. Ulusal yeterlilikler, ulusal meslek standartlarına bağlı olarak en geç beş yılda bir yeniden gözden geçirilir.

Ölçme-Değerlendirme:

TÜRKAK tarafından ISO/EN 17024 Standardına göre akredite edilen ve MYK tarafından yetkilendirilen belgelendirme kuruluşlarınca MYK mevzuatına ve ulusal yeterliliklerde tanımlanan koşul ve yöntemlere uygun gerçekleştirilir. Ölçme ve değerlendirme faaliyetleri, önceden belirlenen ve ilan edilen sınav programlara uygun olarak gerçekleştirilir. Sınav programlarında yeterlilik formlarına, değerlendiricilere, ölçme ve değerlendirme ölçütleri ve yöntemlerine ilişkin bilgilere yer verilir. Tüm ölçme ve değerlendirme işlemleri kamera kaydına alınır ve saklanır. Kayıtlar MYK mevzuatında tanımlanan şartlar ve sürelerde saklanır. Ölçme ve değerlendirme faaliyetleri iç ve dış doğrulama süreçlerine tabii tutulur. Doğrulama faaliyetlere ilişkin kanıtlar MYK Web Portal üzerinden ilgili kuruluş, dosya sorumluları ve denetim ekibi ile paylaşılır.

Belgelendirme:

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları tarafından başarılı olduğuna karar verilen bireylere MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenir. MYK Mesleki Yeterlilik Belgesinin tasarım ve basımına yönelik faaliyetler MYK tarafından gerçekleştirilir. MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi için karekod ve hologram gibi güvenlik önlemleri uygulanmakta olup belgelerin doğruluğu MYK Web Portal üzerinden kontrol edilebilir. Öz Değerlendirme: Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları MYK mevzuatı ve TS EN ISO / IEC 17024 Akreditasyon Standardı gereğince her yıl öz değerlendirme faaliyeti gerçekleştirir. Faaliyet sonuçları tüm düzeltici önleyici faaliyet kayıtları ve dayanak dokümanlar saklanır ve öz değerlendirme raporuyla MYK’ya sunulur.

Dış Değerlendirme:

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşlarının dış değerlendirmesi TÜRKAK tarafından (TS EN) ISO/IEC 17024 Standardına göre, MYK tarafından ise MYK mevzuatına uygun olarak programlı ve programsız denetimler aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Dış değerlendirme raporları Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları ve MYK Yönetim Kuruluna sunulur.

Düzenli Gözden Geçirme:

MYK Denetim Dairesi Başkanlığının dış değerlendirme faaliyetleri ve sonuçları MYK Yönetim Kurulunca düzenli olarak gözden geçirilir. Ayrıca TÜRKAK’ın dış değerlendirme faaliyet ve sonuçları ise Avrupa Akreditasyon Birliğinin düzenli gözden geçirmesine tabidir. Bilgi Yönetim Sistemleri: Yetkilendirme, ölçme-değerlendirme, belgelendirme, öz değerlendirme ve dış değerlendirme süreçleri MYK Portal üzerinden gerçekleştirilir. Geri Bildirim Mekanizmaları: Yeterliliğe ilişkin tüm süreçlerde paydaş katılımı en üst düzeyde temin edilir ve görüş, öneri, itiraz ve şikâyetler mevzuata uygun olarak değerlendirilir.

Giriş Şartı

Giriş şartı aranmamaktadır.

Başarma ŞartlarıUlusal yeterliliğe dayalı ölçme-değerlendirme yoluyla edinilir.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Bu yeterliliğe sahip kişiler, aynı alanda sunulan ileri seviyelerdeki veya farklı alandaki mesleki yeterlilik belgelerine yönelik ölçme-değerlendirme süreçlerine başvurma imkânına sahip oldukları gibi uzmanlık alanında istihdama da katılabilir.

Yasal Dayanağı

Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu

Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik

Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği

Mesleki Yeterlilik Kurumu Belgelendirme Kuruluşlarına Yönelik Denetim Usul ve Esasları

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yardımcı Muhasebe Elemanı (Seviye 5) Mesleki Yeterlilik Belgesinin geçerlilik süresi beş (5) yıldır.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0010222300


Yeterlilik Adı
Yardımcı Muhasebe Elemanı Seviye 5 MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi

Sorumlu Kurum
Mesleki Yeterlilik Kurumu

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Balgat Mahallesi, 1420. Sk. No:12, 06520 Çankaya/Ankara

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Mesleki

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 3313 (Muhasebe ile ilgili yardımcı profesyonel meslek mensupları)


AYÇ Seviyesi
5

TYÇ Seviyesi
5
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 3313 (Muhasebe ile ilgili yardımcı profesyonel meslek mensupları)


Kategori
Özel Amaçlı

Kredi Değeri
-

Programın Normal Süresi
-

Program Profili (Amaç)

Bu yeterlilik, Yardımcı Muhasebe Elemanı (Seviye 5) mesleğinin nitelikli kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

 • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
 • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
 • Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır..

Öğrenme Ortamları

Bu yeterliliğe ait öğrenme kazanımları, örgün ve yaygın öğrenme ortamlarında edinilebildiği gibi işbaşında ve serbest öğrenme ortamlarında bağımsız olarak da edinilebilmektedir.


Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Bu yeterliliğe sahip kişi;

 • Çalışma ortamında alınması gereken İSG önlemlerini açıklar.
 • Çalışma ortamında karşılaşabileceği risk etmenlerini azaltma yöntemlerini açıklar.
 • Çalışma alanı ile ilgili uyulması gereken İSG önlemlerini açıklar.
 • Çalışma ortamındaki acil durum önlemlerini açıklar.
 • İş sağlığı ve iş güvenliği için kullanması gereken KKD’leri listeler.
 • Çalışma ortamındaki çevre koruma önlemlerini açıklar.
 • Çalışma ortamındaki uyguladığı işlemler ile ilgili çevresel tehlikeleri tespit etme yöntemlerini açıklar.
 • Çalışma ortamında alınması gereken çevre koruma önlemlerini açıklar.
 • Kalite uygulamalarını açıklar.
 • Yapılan çalışmaların kalitesini sağlamada uygulanacak yöntemleri açıklar.
 • Süreçlerin iyileştirilmesi için yapılması gerekenleri listeler.
 • İş organizasyonunun nasıl yapılacağını açıklar.
 • İş emirlerini alma sürecini açıklar.
 • İş planlamasında dikkat edilecek hususları açıklar.
 • Çalışılacağı alanın işine uygun şekilde nasıl düzenleneceğini açıklar.
 • Yürüttüğü işlemler hakkında üst yönetime nasıl raporlama yapacağını açıklar.
 • Mesleki gelişim için gerçekleştirmesi gereken faaliyetleri açıklar.
 • Mesleği ile ilgili yenilikleri takip etme süreç ve yöntemlerini açıklar.
 • Mesleki bilgi ve deneyimlerini birlikte çalıştığı kişilere aktarmadaki iletişim yöntemlerini açıklar.
 • Muhasebe konusundaki mesleki bilgileri ve mevzuat değişikliklerinin neler olduğunu açıklar.
 • Siber güvenlik konusunda kendisini ve iş yerini koruyacak önlemleri açıklar.
 • Kişisel verilerin korunması konusunda kendisini ve iş yerini koruyacak önlemleri açıklar.
 • Bilişim teknolojileri alanındaki gelişmeleri açıklar.
 • Muhasebe kayıt süreci için hazırlık çalışmalarını yürütür.
 • Zorunlu defterlerin kullanıma hazırlanması sürecini yürütür.
 • Açılış, dönem içi ve kapanış muhasebe kayıtları için hazırlık yapar.
 • Envanter işlemlerinde saptanan durumlara ilişkin muhasebe kayıtları için hazırlık yapar.
 • Mali tabloların düzenlenmesine yönelik hazırlık sürecini yürütür.
 • Mizan düzenlemesi için hazırlık çalışmalarını yapar.
 • Bilanço düzenlemesi için hazırlık çalışmalarını yapar.
 • Gelir tablosu düzenlemesi için hazırlık çalışmalarını yapar.
 • İşletme defteri hesap özeti için hazırlık çalışmalarını yapar.
 • Serbest meslek kazanç defteri hesap özeti için hazırlık çalışmalarını yapar.
 • Basit usul hesap özeti için hazırlık çalışmalarını yapar.
 • Evrak, defterler, diğer beyan ve bildirimlerle ilgili dosyalama ve saklama hazırlığını yapar.
 • Uygun yönteme göre dosyalama kurallarını uygular.
 • Defter ve belgelerin saklama yöntemlerini uygular.
 • Ticari sicil ve meslek kuruluşu işlemleri ile diğer beyan ve bildirimlerin hazırlığını yapar.
 • Ticaret sicil ve meslek kuruluşu işlemleri için hazırlık yapar.
 • Mevzuat gereği verilecek diğer beyan ve bildirim işlemlerinin hazırlığını açıklar.

Anahtar Yetkinlikler

Bu yeterlilik, mesleki öğrenme kazanımlarının belgelendirilmesini amaçlamakta olup anahtar yetkinlik içermemektedir.


Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Ölçme ve değerlendirme; MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği doğrultusunda ilgili Ulusal Yeterlilikte tanımlanan koşul ve yöntemlere uygun gerçekleştirilmektedir. Ölçme ve değerlendirmede yazılı-sözlü sınavlar, performans sınavları, gözlem, mülakat, simülasyon, canlandırma (role-play), portfolyo ve işbaşında gözetim gibi farklı yöntemler kullanılmaktadır.


Kalite Güvencesi

Kalite güvence süreçleri, MYK Kalite Güvence Belgesi ve ekinde yer alan Rehberlere uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

Ulusal Yeterliliklerin Oluşturulması ve Onaylanması:

Sektörünü ve meslek alanını temsil gücüne sahip kurum ve kuruluşlar ile MYK çalışma grupları tarafından geliştirilen ulusal yeterlilikler; en az 15 gün süreyle ilgili tüm tarafların görüşüne sunulur, MYK Sektör Komiteleri tarafından doğrulanır ve MYK Yönetim Kurulu tarafından onaylanır. Ulusal yeterlilikler, ulusal meslek standartlarına bağlı olarak en geç beş yılda bir yeniden gözden geçirilir.

Ölçme-Değerlendirme:

TÜRKAK tarafından ISO/EN 17024 Standardına göre akredite edilen ve MYK tarafından yetkilendirilen belgelendirme kuruluşlarınca MYK mevzuatına ve ulusal yeterliliklerde tanımlanan koşul ve yöntemlere uygun gerçekleştirilir. Ölçme ve değerlendirme faaliyetleri, önceden belirlenen ve ilan edilen sınav programlara uygun olarak gerçekleştirilir. Sınav programlarında yeterlilik formlarına, değerlendiricilere, ölçme ve değerlendirme ölçütleri ve yöntemlerine ilişkin bilgilere yer verilir. Tüm ölçme ve değerlendirme işlemleri kamera kaydına alınır ve saklanır. Kayıtlar MYK mevzuatında tanımlanan şartlar ve sürelerde saklanır. Ölçme ve değerlendirme faaliyetleri iç ve dış doğrulama süreçlerine tabii tutulur. Doğrulama faaliyetlere ilişkin kanıtlar MYK Web Portal üzerinden ilgili kuruluş, dosya sorumluları ve denetim ekibi ile paylaşılır.

Belgelendirme:

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları tarafından başarılı olduğuna karar verilen bireylere MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenir. MYK Mesleki Yeterlilik Belgesinin tasarım ve basımına yönelik faaliyetler MYK tarafından gerçekleştirilir. MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi için karekod ve hologram gibi güvenlik önlemleri uygulanmakta olup belgelerin doğruluğu MYK Web Portal üzerinden kontrol edilebilir. Öz Değerlendirme: Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları MYK mevzuatı ve TS EN ISO / IEC 17024 Akreditasyon Standardı gereğince her yıl öz değerlendirme faaliyeti gerçekleştirir. Faaliyet sonuçları tüm düzeltici önleyici faaliyet kayıtları ve dayanak dokümanlar saklanır ve öz değerlendirme raporuyla MYK’ya sunulur.

Dış Değerlendirme:

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşlarının dış değerlendirmesi TÜRKAK tarafından (TS EN) ISO/IEC 17024 Standardına göre, MYK tarafından ise MYK mevzuatına uygun olarak programlı ve programsız denetimler aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Dış değerlendirme raporları Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları ve MYK Yönetim Kuruluna sunulur.

Düzenli Gözden Geçirme:

MYK Denetim Dairesi Başkanlığının dış değerlendirme faaliyetleri ve sonuçları MYK Yönetim Kurulunca düzenli olarak gözden geçirilir. Ayrıca TÜRKAK’ın dış değerlendirme faaliyet ve sonuçları ise Avrupa Akreditasyon Birliğinin düzenli gözden geçirmesine tabidir. Bilgi Yönetim Sistemleri: Yetkilendirme, ölçme-değerlendirme, belgelendirme, öz değerlendirme ve dış değerlendirme süreçleri MYK Portal üzerinden gerçekleştirilir. Geri Bildirim Mekanizmaları: Yeterliliğe ilişkin tüm süreçlerde paydaş katılımı en üst düzeyde temin edilir ve görüş, öneri, itiraz ve şikâyetler mevzuata uygun olarak değerlendirilir.


Giriş Şartı

Giriş şartı aranmamaktadır.


Başarma Şartları
Ulusal yeterliliğe dayalı ölçme-değerlendirme yoluyla edinilir.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Bu yeterliliğe sahip kişiler, aynı alanda sunulan ileri seviyelerdeki veya farklı alandaki mesleki yeterlilik belgelerine yönelik ölçme-değerlendirme süreçlerine başvurma imkânına sahip oldukları gibi uzmanlık alanında istihdama da katılabilir.


Yasal Dayanağı

Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu

Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik

Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği

Mesleki Yeterlilik Kurumu Belgelendirme Kuruluşlarına Yönelik Denetim Usul ve Esasları


Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yardımcı Muhasebe Elemanı (Seviye 5) Mesleki Yeterlilik Belgesinin geçerlilik süresi beş (5) yıldır.


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0010222300

Qualification Title
Awarding BodyVocational Qualifications Authority
Awarding Body ContactBalgat 1420. Street No:12 06520 Çankaya/Ankara
Awarding Body Urlhttps://www.myk.gov.tr/index.php/en
OrientationOccupational
EQF Level5
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 5
Thematic AreasFinance, banking and insurance
National Occupation Classification -
CategorySpecific Purpose
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description-
Key Competencies-
Further Info-
Quality Assurance-
Access Requirements-
Conditions for Success-
Progression Paths (Relationship Type)-
Legal Basis-
Validity Period (If Any)-
Url Open Address
Qualification Code

TR0010222300


Qualification Title

Awarding Body
Vocational Qualifications Authority

Awarding Body Contact
Balgat 1420. Street No:12 06520 Çankaya/Ankara


Orientation
Occupational

National Occupation Classification
-

EQF Level
5

TQF Level
5
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification
-

Category
Specific Purpose

Credit Value
-

Program Duration
-

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description
-

Key Competencies
-

Further Info
-

Quality Assurance
-

Access Requirements
-

Conditions for Success
-

Progression Paths (Relationship Type)
-

Legal Basis
-

Validity Period (If Any)
-

Url
Open Address