Yeterlilik Kodu

TR00320080

Yeterlilik Adı
Yerel Yönetimler Yüksek Lisans Diploması
Öncelikli Olmayan Adlar-
Tanım
 • Yerel yönetimleri ilgilendiren iktisat, işletme, muhasebe, uluslararası ilişkiler ve hukuk gibi diğer disiplinlerle ilgili bilgi sahibi olmak.
 • Yerel yönetimler alanında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket edebilme, kazandığı bilgi ve becerileri çalışma ve sosyal hayatında uygulayabilmek.
 • Yerel yönetimler alanındaki temel kavramları, tarihsel ve güncel gelişmeleri küresel, ulusal, bölgesel düzeylerde ve Türkiye özelinde öğrenmek
 • Yerel yönetimler ile ilgili yazılı ve görsel kaynaklara ulaşma, mevzuatı analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olmak.
 • Yerel yönetimler alanında ulusal ve uluslararası projelerdeki ekip çalışması içinde yer alabilecek bilgi ve birikime sahip olmak.
Detaylı Bilgi

(1) Öğrencilerin başarı durumu, ara sınav veya dönem içi çalışmaları ve dönem sonu sınavı ya da dönem sonu proje çalışması ile değerlendirilir. Sınavlar, Üniversite akademik takvimine uygun olarak dersin sorumlu öğretim üyesi tarafından yapılır. Sınav evrakı, dersin öğretim üyesi tarafından her dönemin sonunda enstitüye teslim edilir.

(2) Öğrenci, başarısız olduğu seçmeli bir dersi tekrar alabilir ya da yerine başka bir ders seçebilir. Zorunlu dersten başarısız olan öğrenci, aynı dersi tekrar alır. Öğrenci, ağırlıklı genel not ortalamasını yükseltmek için başarılı olduğu dersleri de kayıt yenileme şartıyla tekrarlayabilir. Bu durumda öğrencinin aldığı son not geçerlidir.

(3) Ara sınavlar veya dönem içi çalışmalar ile dönem sonu sınavı veya dönem sonu proje çalışmaları, 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersin başarı notunun hesaplanmasında dönem içi (ara) ve dönem sonu değerlendirme notunun ağırlığı, ara sınav için %50, dönem sonu sınavı için %50’dir. Ara sınavlara veya dönem içi çalışmalara katılmayan bir öğrenci, dönem sonu sınavına giremez. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için yüksek lisansta başarı harf notu asgari CC; doktora, bütünleşik doktora ve sanatta yeterlikte başarı harf notu asgari CB olmak zorundadır. Uzaktan öğretimde, gözetimsiz yapılan ölçme, değerlendirme etkinliklerinin genel başarıya etkisi %20den fazla olamaz.

(4) Kredili bir dersin başarı harf notu, dersi veren öğretim üyesi tarafından takdir edilir. Başarı harf notuna karşılık gelen katsayılar aşağıdaki gibidir: BAŞARI NOTU KATSAYI PUANI AA 4,00 90-100 BA 3,50 85-89 BB 3,00 80-84 CB 2,50 75-79 CC 2,00 70-74 DC 1,50 65-69 DD 1,00 60-64 FD 0,50 50-59 FF 0,00 0-49

(5) Ayrıca, çizelgedeki harf notlarının dışında kalan değerlendirmeler için aşağıdaki harfler kullanılır: a) BL: Başarılı. b) BZ: Başarısız. c) DZ: Devamsız. ç) GR: Girmedi.

(6) Ağırlıklı genel not ortalaması, her ders için elde edilen ağırlık puanlarının toplamından oluşur. Bir dersin ağırlık puanı, dersten elde edilen başarı notunun o dersin AKTS kredisiyle çarpılması ve elde edilen sonucun, başarılı olunan derslerin toplam AKTS kredisine bölünmesiyle elde edilir. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki basamak yürütülerek yuvarlanır.

(7) Sınavlara katılmayan öğrenciye Girmedi (GR) notu verilir ve dersin başarı harf notu (FF) olarak işlem görür. Bütün notlar, öğrenci durum belgesine geçirilir. Uzmanlık alan dersi, seminer dersi, bitirme projesi ve tez çalışması gibi dersler Başarılı (BL) ya da Başarısız (BZ) olarak değerlendirilir. (BL) ve (BZ) notları genel not ortalamasına katılmaz.

(8) Mezuniyet için genel not ortalaması; tezsiz/tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlikte 4,00 üzerinden en az 3,00’tür. Toplam kredisini tamamladığı halde mezuniyet şartını sağlayamamış olan öğrenciler, yeni ders/dersler alarak bu şartı sağlar.

(9) Derse devam yükümlülüğünü ya da ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getirmediği için dönem sonu sınavına girme hakkını elde edemeyen öğrenci, Devamsız (DZ) sayılır.

(10) Öğrenci kabulüne, ara sınav ve dönem sonu sınav sonuçlarına, başarılı/başarısız değerlendirmelerine maddi hatalar dışında itiraz edilemez. Maddi hata itirazları, sınav sonuçlarının öğrenci bilgi sisteminde ilan edilmesini izleyen en geç yedi gün içinde Enstitü Müdürlüğüne yazılı olarak yapılır. Süresi içinde yapılmayan itirazlar, dikkate alınmaz. Sınav kâğıtlarında veya sınav not çizelgelerinde maddi hata tespit edildiği takdirde hata, enstitü yönetim kurulu tarafından, gerektiğinde dersin sorumlu öğretim üyesinin de görüşü alınarak düzeltilir.

(11) Uzaktan öğretim programları ile ilgili eğitim-öğretim esasları, bu Yönetmelikte öngörülen özel düzenlemeler dışında tezsiz yüksek lisans programlarının esaslarına tabidir. Mezuniyet için genel not ortalaması; tezsiz/tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlikte 4,00 üzerinden en az 3,00’tür. Toplam kredisini tamamladığı halde mezuniyet şartını sağlayamamış olan öğrenciler, yeni ders/dersler alarak bu şartı sağlar.

Detaylı Bilginin Kaynağı

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Bilgi Paketi


Url
AYÇ Seviyesi7
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi7
Tematik AlanYönetim ve idare
DilTR
Sorumlu KurumAnkara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Sorumlu Kurum URLhttp://ogris.ahbv.edu.tr/
Bilgi Kaynağı

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Ek DiliTR
Ek Url-
Ulusal Meslek Sınıflaması-
İlişki Türü

Devlet ve Vakıf Üniversiteleri - Bakanlıklar ve bunların teftiş kurulları, müsteşarlık ve genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları, - Diğer Kamu Kurumları, - İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Yerel Yönetimlere bağlı çeşitli birimler, - Kamu ve Özel Sektör Bankaları, - Özel Sektör Kuruluşları ve Çok uluslu Şirketler.

Geçerlilik Tarihi

Yeterlilik sürekli geçerlidir

Giriş Şartı

(1) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların lisans diplomasına veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen ya da tanınan lisans derecesine sahip olması gerekir. (2) Tezli ve tezsiz yüksek lisans başvurularında, ALES’ten ilgili program için aranan puan türünden alınan asgari 55 puana veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen sınavlardan alınan eşdeğer puana ve son beş yıl içerisinde yapılan yabancı dil sınavından alınan asgari 50 puana sahip olmak gerekir. ALES ve yabancı dil puanı, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü kurulu kararı ile artırılabilir. Güzel Sanatlar Fakültesi, Sanat Tasarım Fakültesi ve Türk Müziği Devlet Konservatuvarının enstitü bünyesindeki anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. (3) Doktora programına başvurabilmek için adayların, yüksek lisans diplomasına veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen ya da tanınan yüksek lisans derecesine, 4,00 üzerinden en az 3,00 yüksek lisans mezuniyet not ortalamasına, ALES’ten ilgili program için aranan puan türünden alınan asgari 55 puana ve son beş yıl içerisinde yapılan yabancı dil sınavından alınan asgari 55 puana sahip olmaları gerekir. Yabancı dilde yürütülen doktora programlarına öğrenci kabulü için, adayların ilgili programın eğitim-öğretim diliyle yürütülen tezli yüksek lisans programından mezun olmaları ve son beş yıl içerisinde yapılan yabancı dil sınavından asgari 75 puan almış olmaları zorunludur. (4) Bütünleşik doktora programlarına başvurabilmek için adayların lisans diplomasına veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen ya da tanınan lisans derecesine, 4,00 üzerinden en az 3,50 lisans mezuniyet not ortalamasına, ALES’ten ilgili program için aranan puan türünden alınan asgari 80 puana ve son beş yıl içerisinde yapılan yabancı dil sınavından alınan asgari 75 puana sahip olmaları gerekir. (5) Güzel Sanatlar Fakültesinin, Sanat Tasarım Fakültesinin ve Türk Müziği Devlet Konservatuvarının enstitü bünyesindeki ana bilim dallarında doktora programına öğrenci kabulünde ana bilim dalı kurulunun teklifi ve Enstitü kurulunun onayı ile ALES puanı aranabilir. (6) Sanatta yeterlik programına başvurabilmek için adayların yüksek lisans diplomasına veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen ya da tanınan yüksek lisans derecesine, 4,00 üzerinden en az 3,00 yüksek lisans not ortalamasına ve ALES’ten sözel puan türünde alınan asgari 55 puana sahip olmaları gerekir. (7) Bütünleşik sanatta yeterlik programlarına başvurabilmek için adayların lisans diplomasına veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen ya da tanınan lisans derecesine, 4,00 üzerinden en az 3,50 lisans mezuniyet not ortalamasına, ALES’ten sözel puan türünde alınan asgari 80 puana veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilmiş olan sınavlardan eşdeğer puana sahip olmaları gerekir. (8) Tezli yüksek lisans sonrası başvurularda son beş yıl içerisinde yapılan yabancı dil sınavından 55 ve üzeri, bütünleşik sanatta yeterlik programı için başvurularda ise asgari 75 ve üzeri puan alınması zorunludur. Yabancı dilde yürütülen programlara başvuracak adayların, uluslararası iş birliği yapılan üniversitelerden kabul edilmesi durumunda ilgili eğitim-öğretim dilinde yabancı dil sınavından asgari 75 puan alması zorunludur. (9) Öğrenci kabulünde, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi ve enstitü kurulu kararıyla özel şartlar ve/veya bu Yönetmelikte öngörülen asgari şartlar dışında başka bazı esaslar da belirlenebilir. (10) Aday başvuruları ve kayıtlarla ilgili tüm bilgiler üniversite tarafından duyurulur. Lisansüstü programlarına başvurular, enstitü Müdürlüğünce belirlenen yöntemle yapılır. Aday, kesin kayıt için istenen belgeleri süresi içinde eksiksiz olarak teslim etmek zorundadır. (11) Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabul şartları, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi üzerine enstitü kurulu tarafından belirlenir. (12) Tezli yüksek lisans programlarına giriş sınavı, üç asıl iki yedek üye; doktora programlarına giriş sınavı beş asıl iki yedek üyeden oluşan jüri tarafından yazılı olarak yapılır. İlgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile ayrıca mülakat ve/veya portfolyo incelemesi de yapılabilir. (13) Giriş sınavı jürileri, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerdiği on öğretim üyesi arasından enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir. İlgili anabilim/anasanat dalında yeterli sayıda öğretim üyesi bulunmaması halinde on kişilik jüri önerisi şartı aranmaz.

Edinme Yolları

Mezuniyet için genel not ortalaması; tezsiz/tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlikte 4,00 üzerinden en az 3,00’tür. Toplam kredisini tamamladığı halde mezuniyet şartını sağlayamamış olan öğrenciler, yeni ders/dersler alarak bu şartı sağlar. (1) Lisansüstü programlarda tezi kabul edilen öğrenci, tez savunma sınavı tarihini takip eden bir ay içerisinde, tezinin iki adet ciltlenmiş ve elektronik ortamda kaydedilmiş kopyasını, Yükseköğretim Kurulu tarafından istenen belgelerle birlikte enstitüye teslim eder. Öğrenci, enstitü yönetim kurulu kararıyla yüksek lisans/doktora/sanatta yeterlik derecesi almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu, talep halinde teslim süresini en fazla bir ay uzatabilir. Mezuniyet koşullarını yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar geçici mezuniyet belgesi/diploma alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azamî sürenin dolması halinde öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. (2) Derslerini ve dönem projesini azami süre içinde başarıyla tamamlayan tezsiz yüksek lisans öğrencisi, enstitü yönetim kurulu kararıyla tezsiz yüksek lisans diploması almaya hak kazanır ve bu karar tarihi mezuniyet tarihi olarak kabul edilir. (3) Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik diploması üzerinde öğrencinin tamamlamış olduğu anabilim/anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış adı bulunur. (4) Mezuniyet tarihi, tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programları için tezin, sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının enstitüye teslim edildiği tarihtir. (5) Diplomaya mezuniyet tarihi, diploma numarası ve T.C. kimlik numarası yazılır ve öğrenciye diploma ile birlikte program süresince almış olduğu derslerin not dökümü verilir. (6) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir. (7) Mezuniyet koşullarını yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar geçici mezuniyet belgesi/diploma alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami sürenin dolması halinde enstitü ile ilişiği kesilir.

Ülke Kodu-
Yeterlilik Kodu

TR00320080


Yeterlilik Adı
Yerel Yönetimler Yüksek Lisans Diploması

Öncelikli Olmayan Adlar
-

Tanım
 • Yerel yönetimleri ilgilendiren iktisat, işletme, muhasebe, uluslararası ilişkiler ve hukuk gibi diğer disiplinlerle ilgili bilgi sahibi olmak.
 • Yerel yönetimler alanında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket edebilme, kazandığı bilgi ve becerileri çalışma ve sosyal hayatında uygulayabilmek.
 • Yerel yönetimler alanındaki temel kavramları, tarihsel ve güncel gelişmeleri küresel, ulusal, bölgesel düzeylerde ve Türkiye özelinde öğrenmek
 • Yerel yönetimler ile ilgili yazılı ve görsel kaynaklara ulaşma, mevzuatı analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olmak.
 • Yerel yönetimler alanında ulusal ve uluslararası projelerdeki ekip çalışması içinde yer alabilecek bilgi ve birikime sahip olmak.

Detaylı Bilgi

(1) Öğrencilerin başarı durumu, ara sınav veya dönem içi çalışmaları ve dönem sonu sınavı ya da dönem sonu proje çalışması ile değerlendirilir. Sınavlar, Üniversite akademik takvimine uygun olarak dersin sorumlu öğretim üyesi tarafından yapılır. Sınav evrakı, dersin öğretim üyesi tarafından her dönemin sonunda enstitüye teslim edilir.

(2) Öğrenci, başarısız olduğu seçmeli bir dersi tekrar alabilir ya da yerine başka bir ders seçebilir. Zorunlu dersten başarısız olan öğrenci, aynı dersi tekrar alır. Öğrenci, ağırlıklı genel not ortalamasını yükseltmek için başarılı olduğu dersleri de kayıt yenileme şartıyla tekrarlayabilir. Bu durumda öğrencinin aldığı son not geçerlidir.

(3) Ara sınavlar veya dönem içi çalışmalar ile dönem sonu sınavı veya dönem sonu proje çalışmaları, 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersin başarı notunun hesaplanmasında dönem içi (ara) ve dönem sonu değerlendirme notunun ağırlığı, ara sınav için %50, dönem sonu sınavı için %50’dir. Ara sınavlara veya dönem içi çalışmalara katılmayan bir öğrenci, dönem sonu sınavına giremez. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için yüksek lisansta başarı harf notu asgari CC; doktora, bütünleşik doktora ve sanatta yeterlikte başarı harf notu asgari CB olmak zorundadır. Uzaktan öğretimde, gözetimsiz yapılan ölçme, değerlendirme etkinliklerinin genel başarıya etkisi %20den fazla olamaz.

(4) Kredili bir dersin başarı harf notu, dersi veren öğretim üyesi tarafından takdir edilir. Başarı harf notuna karşılık gelen katsayılar aşağıdaki gibidir: BAŞARI NOTU KATSAYI PUANI AA 4,00 90-100 BA 3,50 85-89 BB 3,00 80-84 CB 2,50 75-79 CC 2,00 70-74 DC 1,50 65-69 DD 1,00 60-64 FD 0,50 50-59 FF 0,00 0-49

(5) Ayrıca, çizelgedeki harf notlarının dışında kalan değerlendirmeler için aşağıdaki harfler kullanılır: a) BL: Başarılı. b) BZ: Başarısız. c) DZ: Devamsız. ç) GR: Girmedi.

(6) Ağırlıklı genel not ortalaması, her ders için elde edilen ağırlık puanlarının toplamından oluşur. Bir dersin ağırlık puanı, dersten elde edilen başarı notunun o dersin AKTS kredisiyle çarpılması ve elde edilen sonucun, başarılı olunan derslerin toplam AKTS kredisine bölünmesiyle elde edilir. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki basamak yürütülerek yuvarlanır.

(7) Sınavlara katılmayan öğrenciye Girmedi (GR) notu verilir ve dersin başarı harf notu (FF) olarak işlem görür. Bütün notlar, öğrenci durum belgesine geçirilir. Uzmanlık alan dersi, seminer dersi, bitirme projesi ve tez çalışması gibi dersler Başarılı (BL) ya da Başarısız (BZ) olarak değerlendirilir. (BL) ve (BZ) notları genel not ortalamasına katılmaz.

(8) Mezuniyet için genel not ortalaması; tezsiz/tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlikte 4,00 üzerinden en az 3,00’tür. Toplam kredisini tamamladığı halde mezuniyet şartını sağlayamamış olan öğrenciler, yeni ders/dersler alarak bu şartı sağlar.

(9) Derse devam yükümlülüğünü ya da ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getirmediği için dönem sonu sınavına girme hakkını elde edemeyen öğrenci, Devamsız (DZ) sayılır.

(10) Öğrenci kabulüne, ara sınav ve dönem sonu sınav sonuçlarına, başarılı/başarısız değerlendirmelerine maddi hatalar dışında itiraz edilemez. Maddi hata itirazları, sınav sonuçlarının öğrenci bilgi sisteminde ilan edilmesini izleyen en geç yedi gün içinde Enstitü Müdürlüğüne yazılı olarak yapılır. Süresi içinde yapılmayan itirazlar, dikkate alınmaz. Sınav kâğıtlarında veya sınav not çizelgelerinde maddi hata tespit edildiği takdirde hata, enstitü yönetim kurulu tarafından, gerektiğinde dersin sorumlu öğretim üyesinin de görüşü alınarak düzeltilir.

(11) Uzaktan öğretim programları ile ilgili eğitim-öğretim esasları, bu Yönetmelikte öngörülen özel düzenlemeler dışında tezsiz yüksek lisans programlarının esaslarına tabidir. Mezuniyet için genel not ortalaması; tezsiz/tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlikte 4,00 üzerinden en az 3,00’tür. Toplam kredisini tamamladığı halde mezuniyet şartını sağlayamamış olan öğrenciler, yeni ders/dersler alarak bu şartı sağlar.


Detaylı Bilginin Kaynağı

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Bilgi PaketiURL

AYÇ Seviyesi
7

TYÇ Seviyesi
7
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Tematik Alan
Yönetim ve idare

Dil
TR

Sorumlu Kurum
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi

Sorumlu Kurum URL

Bilgi Kaynağı

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi


Ek Dili
TR

Ek Url
-

Ulusal Meslek Sınıflaması
-

İlişki Türü

Devlet ve Vakıf Üniversiteleri - Bakanlıklar ve bunların teftiş kurulları, müsteşarlık ve genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları, - Diğer Kamu Kurumları, - İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Yerel Yönetimlere bağlı çeşitli birimler, - Kamu ve Özel Sektör Bankaları, - Özel Sektör Kuruluşları ve Çok uluslu Şirketler.


Geçerlilik Tarihi

Yeterlilik sürekli geçerlidir


Giriş Şartı

(1) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların lisans diplomasına veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen ya da tanınan lisans derecesine sahip olması gerekir. (2) Tezli ve tezsiz yüksek lisans başvurularında, ALES’ten ilgili program için aranan puan türünden alınan asgari 55 puana veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen sınavlardan alınan eşdeğer puana ve son beş yıl içerisinde yapılan yabancı dil sınavından alınan asgari 50 puana sahip olmak gerekir. ALES ve yabancı dil puanı, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü kurulu kararı ile artırılabilir. Güzel Sanatlar Fakültesi, Sanat Tasarım Fakültesi ve Türk Müziği Devlet Konservatuvarının enstitü bünyesindeki anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. (3) Doktora programına başvurabilmek için adayların, yüksek lisans diplomasına veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen ya da tanınan yüksek lisans derecesine, 4,00 üzerinden en az 3,00 yüksek lisans mezuniyet not ortalamasına, ALES’ten ilgili program için aranan puan türünden alınan asgari 55 puana ve son beş yıl içerisinde yapılan yabancı dil sınavından alınan asgari 55 puana sahip olmaları gerekir. Yabancı dilde yürütülen doktora programlarına öğrenci kabulü için, adayların ilgili programın eğitim-öğretim diliyle yürütülen tezli yüksek lisans programından mezun olmaları ve son beş yıl içerisinde yapılan yabancı dil sınavından asgari 75 puan almış olmaları zorunludur. (4) Bütünleşik doktora programlarına başvurabilmek için adayların lisans diplomasına veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen ya da tanınan lisans derecesine, 4,00 üzerinden en az 3,50 lisans mezuniyet not ortalamasına, ALES’ten ilgili program için aranan puan türünden alınan asgari 80 puana ve son beş yıl içerisinde yapılan yabancı dil sınavından alınan asgari 75 puana sahip olmaları gerekir. (5) Güzel Sanatlar Fakültesinin, Sanat Tasarım Fakültesinin ve Türk Müziği Devlet Konservatuvarının enstitü bünyesindeki ana bilim dallarında doktora programına öğrenci kabulünde ana bilim dalı kurulunun teklifi ve Enstitü kurulunun onayı ile ALES puanı aranabilir. (6) Sanatta yeterlik programına başvurabilmek için adayların yüksek lisans diplomasına veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen ya da tanınan yüksek lisans derecesine, 4,00 üzerinden en az 3,00 yüksek lisans not ortalamasına ve ALES’ten sözel puan türünde alınan asgari 55 puana sahip olmaları gerekir. (7) Bütünleşik sanatta yeterlik programlarına başvurabilmek için adayların lisans diplomasına veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen ya da tanınan lisans derecesine, 4,00 üzerinden en az 3,50 lisans mezuniyet not ortalamasına, ALES’ten sözel puan türünde alınan asgari 80 puana veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilmiş olan sınavlardan eşdeğer puana sahip olmaları gerekir. (8) Tezli yüksek lisans sonrası başvurularda son beş yıl içerisinde yapılan yabancı dil sınavından 55 ve üzeri, bütünleşik sanatta yeterlik programı için başvurularda ise asgari 75 ve üzeri puan alınması zorunludur. Yabancı dilde yürütülen programlara başvuracak adayların, uluslararası iş birliği yapılan üniversitelerden kabul edilmesi durumunda ilgili eğitim-öğretim dilinde yabancı dil sınavından asgari 75 puan alması zorunludur. (9) Öğrenci kabulünde, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi ve enstitü kurulu kararıyla özel şartlar ve/veya bu Yönetmelikte öngörülen asgari şartlar dışında başka bazı esaslar da belirlenebilir. (10) Aday başvuruları ve kayıtlarla ilgili tüm bilgiler üniversite tarafından duyurulur. Lisansüstü programlarına başvurular, enstitü Müdürlüğünce belirlenen yöntemle yapılır. Aday, kesin kayıt için istenen belgeleri süresi içinde eksiksiz olarak teslim etmek zorundadır. (11) Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabul şartları, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi üzerine enstitü kurulu tarafından belirlenir. (12) Tezli yüksek lisans programlarına giriş sınavı, üç asıl iki yedek üye; doktora programlarına giriş sınavı beş asıl iki yedek üyeden oluşan jüri tarafından yazılı olarak yapılır. İlgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile ayrıca mülakat ve/veya portfolyo incelemesi de yapılabilir. (13) Giriş sınavı jürileri, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerdiği on öğretim üyesi arasından enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir. İlgili anabilim/anasanat dalında yeterli sayıda öğretim üyesi bulunmaması halinde on kişilik jüri önerisi şartı aranmaz.


Edinme Yolları

Mezuniyet için genel not ortalaması; tezsiz/tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlikte 4,00 üzerinden en az 3,00’tür. Toplam kredisini tamamladığı halde mezuniyet şartını sağlayamamış olan öğrenciler, yeni ders/dersler alarak bu şartı sağlar. (1) Lisansüstü programlarda tezi kabul edilen öğrenci, tez savunma sınavı tarihini takip eden bir ay içerisinde, tezinin iki adet ciltlenmiş ve elektronik ortamda kaydedilmiş kopyasını, Yükseköğretim Kurulu tarafından istenen belgelerle birlikte enstitüye teslim eder. Öğrenci, enstitü yönetim kurulu kararıyla yüksek lisans/doktora/sanatta yeterlik derecesi almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu, talep halinde teslim süresini en fazla bir ay uzatabilir. Mezuniyet koşullarını yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar geçici mezuniyet belgesi/diploma alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azamî sürenin dolması halinde öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. (2) Derslerini ve dönem projesini azami süre içinde başarıyla tamamlayan tezsiz yüksek lisans öğrencisi, enstitü yönetim kurulu kararıyla tezsiz yüksek lisans diploması almaya hak kazanır ve bu karar tarihi mezuniyet tarihi olarak kabul edilir. (3) Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik diploması üzerinde öğrencinin tamamlamış olduğu anabilim/anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış adı bulunur. (4) Mezuniyet tarihi, tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programları için tezin, sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının enstitüye teslim edildiği tarihtir. (5) Diplomaya mezuniyet tarihi, diploma numarası ve T.C. kimlik numarası yazılır ve öğrenciye diploma ile birlikte program süresince almış olduğu derslerin not dökümü verilir. (6) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir. (7) Mezuniyet koşullarını yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar geçici mezuniyet belgesi/diploma alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami sürenin dolması halinde enstitü ile ilişiği kesilir.


Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR00320080

Qualification Title
Local Administrations Masters Degree Diploma
Non-preferred Terms-
Description
 • Having knowledge about other disciplines such as economics, management, accounting, international relations and law related to local governments.
 • Having the ability to act in accordance with the social, scientific, cultural and ethical values in the fields of local governments and apply the gained knowledge and the skills to social and working life.
 • Learning the basic concepts, historical and current developments in terms of global, national, regional levels and Turkey in particular.
 • Having the ability to access, analyze and interpret the written and visual sources concerning local governments.
Further Info

(1) Students success is assessed by midterm or mid-term studies and final exam or final project work. Exams are conducted by the responsible faculty member in accordance with the University academic calendar. Exam documents are delivered to the institute at the end of each semester by the instructor of the course.

(2) The student may take an elective course which he / she has failed or may choose another course instead. Students who fail the compulsory course take the same course again. The student can repeat the courses that he / she succeeds in order to increase the weighted grade point average provided that the registration is renewed. In this case, the students final grade is valid.

(3) Midterm exams or mid-term studies and final exam or final project studies are evaluated over 100 points. In the calculation of the success grade of a course, the weight of the midterm and final exams is 50% for midterm and 50% for final exam. A student who does not participate in midterm exams or in-term studies cannot take the final exam. In order for the student to be considered successful from the related course, the minimum letter of success in the masters degree is CC; Ph.D., Integrated Ph.D. and Proficiency in Art letter grade must be minimum CB. In distance education, the effect of unattended measurement and evaluation activities on the overall success can not be more than 20%.

(4) The success letter grade of a credit course is appreciated by the instructor. The coefficients corresponding to the success letter grade are as follows: SUCCESS GRADE COEFFICIENT SCORE AA 4.00 90-100 BA 3,50 85-89 BB 3.00 80-84 CB 2.50 75-79 CC 2.00 70-74 DC 1.50 65-69 DD 1.00 60-64 FD 0.50 50-59 FF 0.00 0-49

(5) In addition, the following letters are used for assessments other than letter grades in the table: a) BL: Successful. b) BZ: Failed. c) DZ: Absent. ç) GR: Not entered.

(6) Weighted grade point average is the sum of the weighted scores obtained for each course. The weighting point of a course is obtained by multiplying the grade obtained from the course by the ECTS credits of the course and dividing the result by the total ECTS credits of the courses passed. The mean is rounded by executing two digits after the comma.

(7) The student who does not participate in the exams is given the grade Gir Not Entered ve (GR) and the grade of the course is graded as FF. All grades are transferred to the student status certificate. Courses such as specialization course, seminar course, graduation project and thesis study are evaluated as Successful (BL) or Unsuccessful (BZ). Grades (BL) and (BZ) are not included in the grade point average.

(8) Grade point average for graduation; non-thesis / master thesis, doctorate and proficiency in art is at least 3.00 out of 4.00. Students who have not fulfilled the graduation requirement after completing their total credits meet this requirement by taking new courses / courses.

(9) A student who does not get the right to take the final exam because he has not fulfilled his / her obligation to attend the course or the conditions related to the course applications is considered to be Attending (DZ).

(10) Student admissions, midterm and final exam results, successful / unsuccessful evaluations cannot be objected except for financial errors. Objections to material errors shall be made in writing to the Institute Directorate within seven days following the announcement of the exam results in the student information system. Any objections not made within the time limit shall not be considered. If a material error is detected in the exam papers or exam score sheets, the error is corrected by the board of directors of the institute upon the opinion of the responsible faculty member.

(11) Education and training principles related to distance education programs are subject to the principles of non-thesis masters programs other than the special arrangements provided for in this Regulation. Grade point average for graduation; non-thesis / masters, doctorate and proficiency in arts is at least 3.00 out of 4.00. Students who have not fulfilled the graduation requirement after completing their total credits meet this requirement by taking new courses / courses.

Source Of Further Info

Ankara Haci Bayram Veli University Information Package


Url
EQF Level7
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level7
Thematic AreasManagement and administration
Information LanguageEN
Awarding BodyAnkara Haci Bayram Veli University
Awarding Body Contact
Awarding Body Urlhttp://ogris.ahbv.edu.tr/
Source Of Information

Ankara Haci Bayram Veli University

Supplement LanguageEN
Supplement URL-
National Occupation Classification-
Relationship Type

Main institutions offering employment opportunities for the gradutes of the Department of Management Science are: -Public and private Universities -Prime Ministry and Ministries and their inspection boards and other affiliated institutions at the levels of undersecretary and general directorate. -Other public institutions, -Special Provincial Administrations, Municipalities and other institutions affiliated with Local Governments, -Public and Private Banks, -Private Sector Institutions and Multinational Corporations.

Expiry Date

Qualification is continuous

Access Requirements

(1) In order to apply for masters programs with and without thesis, candidates must have a bachelors degree or a bachelors degree recognized or recognized by the Council of Higher Education. (2) For applications with and without thesis, a minimum score of 55 from the ALES score required for the relevant program, or an equivalent score from exams accepted by the Higher Education Council and a minimum score of 50 from the foreign language exam in the last five years . ALES and foreign language score can be increased with the proposal of the related department / department and the decision of the institute board. ALES score is not required when accepting students to the departments of the Faculty of Fine Arts, the Faculty of Art and Design and the State Conservatory of Turkish Music. (3) In order to apply to the doctoral program, candidates must have a masters degree or a masters degree accepted or recognized by the Council of Higher Education, minimum 4.00 out of 4.00, and a score of at least 3.00 from the ALES. have a minimum score of 55 and a minimum score of 55 in the last five years. In order to admit students to doctoral programs in foreign languages, candidates must graduate from the masters program with thesis in the language of instruction of the relevant program and must have at least 75 points in the last five years. (4) In order to apply for integrated doctoral programs, candidates must have a bachelors degree or a bachelors degree accepted or recognized by the Council of Higher Education, a minimum grade point average of 3.50 out of 4.00 and a minimum score of 80 from ALES. and a minimum score of 75 from the foreign language exam held in the last five years. (5) ALES score can be sought with the approval of the Institute Board and the approval of the Institute Board for the acceptance of students to the PhD program in the main branches of the Institute of the Faculty of Fine Arts, the Faculty of Art Design and the State Conservatory of Turkish Music. (6) In order to apply for the Proficiency in Arts program, candidates must have a masters degree or a masters degree accepted or recognized by the Council of Higher Education, a minimum GPA of 3.00 out of 4.00 and a minimum score of 55 from ALES. must have. (7) In order to apply to the integrated arts proficiency programs, candidates must have a bachelors degree or a bachelors degree accepted or recognized by the Council of Higher Education, a minimum grade point average of 3.50 out of 4.00, a minimum score of 80 from ALES, or Exams whose equivalence is accepted by Higher Education Council are required to have equivalent points. (8) For post-graduate applications with a thesis, a score of 55 or above must be taken from the foreign language exam conducted in the last five years and a minimum score of 75 or higher is required for applications for the integrated arts proficiency program. Candidates who apply for foreign language programs are required to obtain a minimum score of 75 from the foreign language exam in the relevant language of education if they are accepted from internationally cooperated universities. (9) In the admission of students, some principles other than the special conditions and / or the minimum conditions stipulated in this Regulation can be determined by the proposal of the relevant department / department branch and the decision of the institute committee. (10) All information about the application and registration is announced by the university. Applications for graduate programs are made by the method determined by the Institute Directorate. The candidate must submit the required documents for final registration in full within the time limit. (11) Admission requirements for distance education non-thesis masters programs are determined by the institute board upon the proposal of the relevant department / department board. (12) Entrance examination for masters programs with thesis, three principal and two alternate members; The entrance exam for doctoral programs is made in writing by a jury consisting of five principal and two alternate members. Interview and / or portfolio review may also be carried out with the proposal of the related department / department and the decision of the board of directors of the institute. (13) Entrance exam juries are determined by the decision of the board of directors of the institute among the ten faculty members proposed by the related department / department. In case there is not sufficient number of faculty members in the relevant department, ten-member jury proposal is not required.

Ways To Acquire

Grade point average for graduation; non-thesis / masters, doctorate and proficiency in arts is at least 3.00 out of 4.00. Students who have not fulfilled the graduation requirement after completing their total credits meet this requirement by taking new courses / courses. (1) The student whose thesis is accepted in the graduate programs shall submit two bound and electronically recorded copies of the thesis to the institute within one month following the thesis defense exam date together with the documents requested by the Higher Education Council. The student is entitled to a masters degree / doctorate / proficiency in arts upon the decision of the board of directors of the institute. The Board of Directors of the Institute may extend the delivery period by a maximum of one month upon request. Students who do not fulfill their graduation requirements cannot receive a temporary graduation certificate / diploma until they meet the requirements, cannot benefit from their student rights and if the maximum period of time expires, the student is dismissed from the institute. (2) The non-thesis graduate student who successfully completes the courses and term project within the maximum period is entitled to receive the non-thesis graduate diploma upon the decision of the board of directors of the institute and this date is accepted as the date of graduation. (3) The name of the program which is completed by the student on the masters degree, doctorate degree and proficiency in arts diploma is approved by the Higher Education Council. (4) The date of graduation is the date on which the copy of the thesis signed by the examination jury commission is submitted to the institute for the masters degree with thesis, doctorate and proficiency in arts programs. (5) The date of graduation, diploma number and T.C. identification number is written and the student is given a transcript of the courses taken during the program along with the diploma. (6) Within three months after the submission of the thesis, a copy of the masters thesis is sent to the Higher Education Council by the institute in order to be presented to the scientific research and activities in electronic environment. (7) The student who does not fulfill the conditions of graduation cannot obtain a temporary graduation certificate / diploma, cannot benefit from the student rights and will be dismissed from the institute if the maximum period expires.

Country Code-
Qualification Code

TR00320080


Qualification Title
Local Administrations Masters Degree Diploma

Non-preferred Terms
-

Description
 • Having knowledge about other disciplines such as economics, management, accounting, international relations and law related to local governments.
 • Having the ability to act in accordance with the social, scientific, cultural and ethical values in the fields of local governments and apply the gained knowledge and the skills to social and working life.
 • Learning the basic concepts, historical and current developments in terms of global, national, regional levels and Turkey in particular.
 • Having the ability to access, analyze and interpret the written and visual sources concerning local governments.

Further Info

(1) Students success is assessed by midterm or mid-term studies and final exam or final project work. Exams are conducted by the responsible faculty member in accordance with the University academic calendar. Exam documents are delivered to the institute at the end of each semester by the instructor of the course.

(2) The student may take an elective course which he / she has failed or may choose another course instead. Students who fail the compulsory course take the same course again. The student can repeat the courses that he / she succeeds in order to increase the weighted grade point average provided that the registration is renewed. In this case, the students final grade is valid.

(3) Midterm exams or mid-term studies and final exam or final project studies are evaluated over 100 points. In the calculation of the success grade of a course, the weight of the midterm and final exams is 50% for midterm and 50% for final exam. A student who does not participate in midterm exams or in-term studies cannot take the final exam. In order for the student to be considered successful from the related course, the minimum letter of success in the masters degree is CC; Ph.D., Integrated Ph.D. and Proficiency in Art letter grade must be minimum CB. In distance education, the effect of unattended measurement and evaluation activities on the overall success can not be more than 20%.

(4) The success letter grade of a credit course is appreciated by the instructor. The coefficients corresponding to the success letter grade are as follows: SUCCESS GRADE COEFFICIENT SCORE AA 4.00 90-100 BA 3,50 85-89 BB 3.00 80-84 CB 2.50 75-79 CC 2.00 70-74 DC 1.50 65-69 DD 1.00 60-64 FD 0.50 50-59 FF 0.00 0-49

(5) In addition, the following letters are used for assessments other than letter grades in the table: a) BL: Successful. b) BZ: Failed. c) DZ: Absent. ç) GR: Not entered.

(6) Weighted grade point average is the sum of the weighted scores obtained for each course. The weighting point of a course is obtained by multiplying the grade obtained from the course by the ECTS credits of the course and dividing the result by the total ECTS credits of the courses passed. The mean is rounded by executing two digits after the comma.

(7) The student who does not participate in the exams is given the grade Gir Not Entered ve (GR) and the grade of the course is graded as FF. All grades are transferred to the student status certificate. Courses such as specialization course, seminar course, graduation project and thesis study are evaluated as Successful (BL) or Unsuccessful (BZ). Grades (BL) and (BZ) are not included in the grade point average.

(8) Grade point average for graduation; non-thesis / master thesis, doctorate and proficiency in art is at least 3.00 out of 4.00. Students who have not fulfilled the graduation requirement after completing their total credits meet this requirement by taking new courses / courses.

(9) A student who does not get the right to take the final exam because he has not fulfilled his / her obligation to attend the course or the conditions related to the course applications is considered to be Attending (DZ).

(10) Student admissions, midterm and final exam results, successful / unsuccessful evaluations cannot be objected except for financial errors. Objections to material errors shall be made in writing to the Institute Directorate within seven days following the announcement of the exam results in the student information system. Any objections not made within the time limit shall not be considered. If a material error is detected in the exam papers or exam score sheets, the error is corrected by the board of directors of the institute upon the opinion of the responsible faculty member.

(11) Education and training principles related to distance education programs are subject to the principles of non-thesis masters programs other than the special arrangements provided for in this Regulation. Grade point average for graduation; non-thesis / masters, doctorate and proficiency in arts is at least 3.00 out of 4.00. Students who have not fulfilled the graduation requirement after completing their total credits meet this requirement by taking new courses / courses.


Source Of Further Info

Ankara Haci Bayram Veli University Information PackageURL

EQF Level
7

TQF Level
7
The Qualification hasn't been included in TQF.

Thematic Areas
Management and administration

Information Language
EN

Awarding Body
Ankara Haci Bayram Veli University

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Source Of Information

Ankara Haci Bayram Veli University


Supplement Language
EN

Supplement URL
-

National Occupation Classification
-

Relationship Type

Main institutions offering employment opportunities for the gradutes of the Department of Management Science are: -Public and private Universities -Prime Ministry and Ministries and their inspection boards and other affiliated institutions at the levels of undersecretary and general directorate. -Other public institutions, -Special Provincial Administrations, Municipalities and other institutions affiliated with Local Governments, -Public and Private Banks, -Private Sector Institutions and Multinational Corporations.


Expiry Date

Qualification is continuous


Access Requirements

(1) In order to apply for masters programs with and without thesis, candidates must have a bachelors degree or a bachelors degree recognized or recognized by the Council of Higher Education. (2) For applications with and without thesis, a minimum score of 55 from the ALES score required for the relevant program, or an equivalent score from exams accepted by the Higher Education Council and a minimum score of 50 from the foreign language exam in the last five years . ALES and foreign language score can be increased with the proposal of the related department / department and the decision of the institute board. ALES score is not required when accepting students to the departments of the Faculty of Fine Arts, the Faculty of Art and Design and the State Conservatory of Turkish Music. (3) In order to apply to the doctoral program, candidates must have a masters degree or a masters degree accepted or recognized by the Council of Higher Education, minimum 4.00 out of 4.00, and a score of at least 3.00 from the ALES. have a minimum score of 55 and a minimum score of 55 in the last five years. In order to admit students to doctoral programs in foreign languages, candidates must graduate from the masters program with thesis in the language of instruction of the relevant program and must have at least 75 points in the last five years. (4) In order to apply for integrated doctoral programs, candidates must have a bachelors degree or a bachelors degree accepted or recognized by the Council of Higher Education, a minimum grade point average of 3.50 out of 4.00 and a minimum score of 80 from ALES. and a minimum score of 75 from the foreign language exam held in the last five years. (5) ALES score can be sought with the approval of the Institute Board and the approval of the Institute Board for the acceptance of students to the PhD program in the main branches of the Institute of the Faculty of Fine Arts, the Faculty of Art Design and the State Conservatory of Turkish Music. (6) In order to apply for the Proficiency in Arts program, candidates must have a masters degree or a masters degree accepted or recognized by the Council of Higher Education, a minimum GPA of 3.00 out of 4.00 and a minimum score of 55 from ALES. must have. (7) In order to apply to the integrated arts proficiency programs, candidates must have a bachelors degree or a bachelors degree accepted or recognized by the Council of Higher Education, a minimum grade point average of 3.50 out of 4.00, a minimum score of 80 from ALES, or Exams whose equivalence is accepted by Higher Education Council are required to have equivalent points. (8) For post-graduate applications with a thesis, a score of 55 or above must be taken from the foreign language exam conducted in the last five years and a minimum score of 75 or higher is required for applications for the integrated arts proficiency program. Candidates who apply for foreign language programs are required to obtain a minimum score of 75 from the foreign language exam in the relevant language of education if they are accepted from internationally cooperated universities. (9) In the admission of students, some principles other than the special conditions and / or the minimum conditions stipulated in this Regulation can be determined by the proposal of the relevant department / department branch and the decision of the institute committee. (10) All information about the application and registration is announced by the university. Applications for graduate programs are made by the method determined by the Institute Directorate. The candidate must submit the required documents for final registration in full within the time limit. (11) Admission requirements for distance education non-thesis masters programs are determined by the institute board upon the proposal of the relevant department / department board. (12) Entrance examination for masters programs with thesis, three principal and two alternate members; The entrance exam for doctoral programs is made in writing by a jury consisting of five principal and two alternate members. Interview and / or portfolio review may also be carried out with the proposal of the related department / department and the decision of the board of directors of the institute. (13) Entrance exam juries are determined by the decision of the board of directors of the institute among the ten faculty members proposed by the related department / department. In case there is not sufficient number of faculty members in the relevant department, ten-member jury proposal is not required.


Ways To Acquire

Grade point average for graduation; non-thesis / masters, doctorate and proficiency in arts is at least 3.00 out of 4.00. Students who have not fulfilled the graduation requirement after completing their total credits meet this requirement by taking new courses / courses. (1) The student whose thesis is accepted in the graduate programs shall submit two bound and electronically recorded copies of the thesis to the institute within one month following the thesis defense exam date together with the documents requested by the Higher Education Council. The student is entitled to a masters degree / doctorate / proficiency in arts upon the decision of the board of directors of the institute. The Board of Directors of the Institute may extend the delivery period by a maximum of one month upon request. Students who do not fulfill their graduation requirements cannot receive a temporary graduation certificate / diploma until they meet the requirements, cannot benefit from their student rights and if the maximum period of time expires, the student is dismissed from the institute. (2) The non-thesis graduate student who successfully completes the courses and term project within the maximum period is entitled to receive the non-thesis graduate diploma upon the decision of the board of directors of the institute and this date is accepted as the date of graduation. (3) The name of the program which is completed by the student on the masters degree, doctorate degree and proficiency in arts diploma is approved by the Higher Education Council. (4) The date of graduation is the date on which the copy of the thesis signed by the examination jury commission is submitted to the institute for the masters degree with thesis, doctorate and proficiency in arts programs. (5) The date of graduation, diploma number and T.C. identification number is written and the student is given a transcript of the courses taken during the program along with the diploma. (6) Within three months after the submission of the thesis, a copy of the masters thesis is sent to the Higher Education Council by the institute in order to be presented to the scientific research and activities in electronic environment. (7) The student who does not fulfill the conditions of graduation cannot obtain a temporary graduation certificate / diploma, cannot benefit from the student rights and will be dismissed from the institute if the maximum period expires.


Country Code
-