Yeterlilik Kodu

TR0030022390

Yeterlilik Adı
Zootekni Lisans Diploması
Sorumlu KurumBursa Uludağ Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiGörükle Kampusu 16059 Nilüfer/BURSA
Sorumlu Kurum URLhttps://www.uludag.edu.tr
YönelimGenel
AYÇ Seviyesi6
6 Yeterlilik TYÇ’ye 06/12/2023 tarihinde yerleştirildi
TYÇ Seviyesi 6
Sınıflandırma (Tematik Alan)Bitki ve hayvancılık ürünleri
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08

KategoriAna
Kredi Değeri240
Programın Normal Süresi 4 Yıl
Program Profili (Amaç)

B.U.Ü. Ziraat Fakültesi Zootekni bölümü´nün hedefi tarım ve hayvancılık alanındaki durum ve sorunları kavrayan, mesleki etik çerçevesinde sorunların çözümüne yönelik ulusal ve uluslararası düzeyde projeler planlayıp, yürütebilecek zooteknist ziraat mühendisleri yetiştirmektir.
Ayrıca lisans ve lisansüstü eğitim verme, konu ile ilgili araştırma projeleri planlama ve yürütme, kamu ve özel sektör kuruluşlarına bilgi desteği sağlama programın öncelikli hedefleri arasındadır.
Zootekni Bölümü´nün ana çalışma alanları arasına ekonomik öneme sahip çiftlik hayvanlarının üretimi, yetiştirilmesi, beslenmesi, genetik ve hayvan ıslahı konuları girmektedir.

Öğrenme Ortamları

Öğrenme örgün, açık veya uzaktan öğretim şeklinde gerçekleşir. Ayrıca; uygulamalı eğitimler yükseköğretim kurumları bünyesindeki laboratuvar ve atölyelerde ya da endüstride, sağlık kurumlarında ve iş yerlerinde staj veya iş yeri eğitimi olarak yapılmaktadır.

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Teorik ve uygulama alanında Zootekni biliminin temel kavramlarına sahip olma.
 • Farklı hayvan türlerinin verim özellikleri doğrultusunda bakım ve beslenme alternatiflerini belirleme, ayrıca hayvan refahını tüm uygulamalarında gözetme.
 • Tarım ve Zootekni alanında yeni gelişme ve uygulamaları değerlendirip, mevcut sorunların çözümüne yönelik projeler ve çözümler üretme.
 • Ekosistem, biyoçeşitlilik ve sürdürülebilir kaynak yönetimi, kırsal kalkınma, tarımsal planlama ve tarımsal teknoloji kullanımına yönelik gelişmeleri takip etme ve bunların insan hayatındaki etkilerini anlama.
 • Tarım ve zootekni alanındaki teknik ve yöntemleri anlayıp uygulama ve değerlendirip yorumlama becerilerine sahip olma.
 • Multidisipliner alanlarda çalışma ve projelerde görev alma, tarım ve zootekni alanında uluslararası projelerde çalışabilme.
 • Çiftlik hayvanları üzerinde genetik ve ıslah çalışmalarını yürütebilecek düzeyde bilgiye sahip olma ve ulusal ve uluslararası ıslah çalışmalarını planlama.
 • Tarım ve zootekni alanında gelişmeleri takip edecek ve mesleki iletişimi sürdürecek düzeyde en az bir yabancı dile hakim olma.
 • Tarım ve Zootekni alanındaki bilişim teknolojilerinden haberdar olma.
 • Bilim ve meslek etiğine uygun davranma, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde mesleğini icra etme bilincine sahip olma.
Anahtar Yetkinlikler

Aşağıda sıralanan anahtar yetkinliklere ileri düzeyde sahiptir.

 • Okuma yazma yetkinliği
 • Çoklu dil yetkinliği
 • Matematiksel yetkinlik ve bilim, teknoloji ve mühendislikte yetkinlik
 • Dijital yetkinlik
 • Kişisel, sosyal ve öğrenmeyi öğrenme yetkinliği
 • Vatandaşlık yetkinliği
 • Girişimcilik yetkinliği
 • Kültürel farkındalık ve ifade yetkinliği
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için derslerin en az %70`ine, uygulamaların ise en az %80`ine devam etmiş olması gerekir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulur. Başarı notuna, ara sınav ve diğer değerlendirme araçlarının (ödev, proje, laboratuvar sınavı, kısa sınav vb gibi ölçme araçları da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %50, yarıyıl sonu sınavının katkısı da %50 şeklinde alınır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 30 puan alma zorunluluğu vardır. Ayrıca ham başarı notunun en az 50 olması gereklidir. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının mezuniyet aşamasında en az 2.0 olması gerekir.

Kalite Güvencesi

Yükseköğretim programlarının niteliğinin gözetilmesi için;

• YÖK, yükseköğretim kurumlarında eğitim ve öğretim ile diğer faaliyetlerin planlanması, düzenlenmesi, yönetilmesi ve denetlenmesinden sorumludur.

• YÖK tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde hazırlanan yükseköğretim kurumlarına ait “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları” her yıl yayımlanır. Bu raporlara göre hazırlanan, yükseköğretim kurumlarına yönelik nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren raporlarda YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.

• YÖK tarafından vakıf yükseköğretim kurumlarına ait akademik, idari ve mali verileri içeren “Vakıf Yükseköğretim Kurumları Raporu” her yıl yayımlanır. Vakıf yükseköğretim kurumlarına yönelik yapılan nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren bu raporlar YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır. Yükseköğretimde lisans programlarının kalite güvencesi “Yükseköğretim Diploma Programlarının Kalite Güvencesinin Sağlanmasına Yönelik Usul ve Esaslar” a göre sağlanır:

1. Öğretim Programlarının Oluşturulması ve Onaylanması: Yükseköğretim kurumlarında lisans bölüm ve programların açılması için gerekli olan asgari standart ve ölçütleri YÖK belirler.

1.1. Yükseköğretim kurumlarında lisans programlarının müfredatı ve her bir programın öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının neler olacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir.

1.2. Ulusal Çekirdek Eğitim Programlarının müfredatı ilgili Dekanlar Konseyi tarafından kabul edildikten sonra YÖK’ün onayıyla yükseköğretim kurumları tarafından uygulanır.

2. Ölçme-Değerlendirme: Her bir lisans programının öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının ölçme ve değerlendirmesinin nasıl yapılacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumları tarafından hazırlanan öğretim ve sınav yönetmeliğine göre yürütülür.

3. Belgelendirme: Lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, yükseköğretim kurumları tarafından belirlenen ders kredilerini ve diğer yükümlülükleri başarı ile tamamlamaları halinde; lisans diploması alır.

4. Öz Değerlendirme-Dış Değerlendirme: Yükseköğretim kurumları, sürekli izleme bağlamında, her yılın başında bir önceki yıla ait “Kurum İç Değerlendirme Raporlarını” Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından hazırlanan Bilgi Sistemine girer. YÖKAK, yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirmesine ilişkin hazırladığı “Kurumsal Geri Bildirim Raporu”nu kamuoyuyla paylaşılır. Ayrıca, YÖKAK tarafından yetkilendirilen veya tanınan akreditasyon kuruluşları tarafından verilen akreditasyon kararları da programların yeterliliklerinin kalite güvencesinin sağlandığını gösterir. YÖKAK mevzuatı gereği belirlenen yeterliliklere ilişkin düzenli gözden geçirme faaliyetleri yapar.

Ziraat Fakülteleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (ZİDEK)

Akreditason Başlangıç/Bitiş Tarihi :

28.03.2023 / 30.09.2025

Giriş Şartı

Lisans derecesine sahip olmak için Zootekni alanında lisans derecesine sahip olmak için program öğrencilerinin tüm zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) başarıyla tamamlamaları ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir. Yüksek lisans derecesine sahip olmak için Bölümün veya bölümle ilişkili diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 21 kredilik (60 AKTS karşılığı) ders saati almak ve bu dersleri 100 üzerinden en az 70 ağırlıklı not ortalaması ile başarmak, ayrıca konusu ile ilgili alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere Zootekni Anabilim Dalında yüksek lisans derecesi verilir. Doktora derecesine sahip olmak için Bölümün veya bölümle ilişkili olan lisansüstü derecesine sahip olmak, doktora programı derslerden en az 24 kredilik (60 AKTS karşılığı) ders saati almak ve bu dersleri 100 üzerinden en az 75 ağırlıklı not ortalaması ile başarmak, ayrıca konusu ile ilgili alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere Zootekni Anabilim Dalında doktora derecesi verilir.

Başarma ŞartlarıLisans derecesine sahip olmak için Zootekni alanında lisans derecesine sahip olmak için program öğrencilerinin tüm zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) başarıyla tamamlamaları ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir. 
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Mezunlar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar, tarımsal araştırma kurumları, tarımsal kooperatifler, yetiştirici birlikleri, büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvancılık işletmeleri, yem sektörü, biyoteknoloji alanında faaliyet gösteren firmalar, çeşitli finans kuruluşları, belediyeler, tarımsal üretim, ithalat ve ihracat işleriyle uğraşan özel kurum ve kuruluşlarda çalışma imkânına sahiptir. Ayrıca özel çiftlik kurma ve yönetme yanı sıra akademik çalışmalar yapmak için üniversitelerde görev alabilirler.

Yasal Dayanağı

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

1.1. Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

1.2. Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik

2. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu (Ek Madde-35)

2.1. Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
QrCodeQrCode
Yeterlilik Kodu

TR0030022390


Yeterlilik Adı
Zootekni Lisans Diploması

Sorumlu Kurum
Bursa Uludağ Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Görükle Kampusu 16059 Nilüfer/BURSA

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Genel

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08


AYÇ Seviyesi
6

TYÇ Seviyesi
6
Yeterlilik TYÇ’ye 06/12/2023 tarihinde yerleştirildi

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08


Kategori
Ana

Kredi Değeri
240

Programın Normal Süresi
4 Yıl

Program Profili (Amaç)

B.U.Ü. Ziraat Fakültesi Zootekni bölümü´nün hedefi tarım ve hayvancılık alanındaki durum ve sorunları kavrayan, mesleki etik çerçevesinde sorunların çözümüne yönelik ulusal ve uluslararası düzeyde projeler planlayıp, yürütebilecek zooteknist ziraat mühendisleri yetiştirmektir.
Ayrıca lisans ve lisansüstü eğitim verme, konu ile ilgili araştırma projeleri planlama ve yürütme, kamu ve özel sektör kuruluşlarına bilgi desteği sağlama programın öncelikli hedefleri arasındadır.
Zootekni Bölümü´nün ana çalışma alanları arasına ekonomik öneme sahip çiftlik hayvanlarının üretimi, yetiştirilmesi, beslenmesi, genetik ve hayvan ıslahı konuları girmektedir.


Öğrenme Ortamları

Öğrenme örgün, açık veya uzaktan öğretim şeklinde gerçekleşir. Ayrıca; uygulamalı eğitimler yükseköğretim kurumları bünyesindeki laboratuvar ve atölyelerde ya da endüstride, sağlık kurumlarında ve iş yerlerinde staj veya iş yeri eğitimi olarak yapılmaktadır.


Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Teorik ve uygulama alanında Zootekni biliminin temel kavramlarına sahip olma.
 • Farklı hayvan türlerinin verim özellikleri doğrultusunda bakım ve beslenme alternatiflerini belirleme, ayrıca hayvan refahını tüm uygulamalarında gözetme.
 • Tarım ve Zootekni alanında yeni gelişme ve uygulamaları değerlendirip, mevcut sorunların çözümüne yönelik projeler ve çözümler üretme.
 • Ekosistem, biyoçeşitlilik ve sürdürülebilir kaynak yönetimi, kırsal kalkınma, tarımsal planlama ve tarımsal teknoloji kullanımına yönelik gelişmeleri takip etme ve bunların insan hayatındaki etkilerini anlama.
 • Tarım ve zootekni alanındaki teknik ve yöntemleri anlayıp uygulama ve değerlendirip yorumlama becerilerine sahip olma.
 • Multidisipliner alanlarda çalışma ve projelerde görev alma, tarım ve zootekni alanında uluslararası projelerde çalışabilme.
 • Çiftlik hayvanları üzerinde genetik ve ıslah çalışmalarını yürütebilecek düzeyde bilgiye sahip olma ve ulusal ve uluslararası ıslah çalışmalarını planlama.
 • Tarım ve zootekni alanında gelişmeleri takip edecek ve mesleki iletişimi sürdürecek düzeyde en az bir yabancı dile hakim olma.
 • Tarım ve Zootekni alanındaki bilişim teknolojilerinden haberdar olma.
 • Bilim ve meslek etiğine uygun davranma, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde mesleğini icra etme bilincine sahip olma.

Anahtar Yetkinlikler

Aşağıda sıralanan anahtar yetkinliklere ileri düzeyde sahiptir.

 • Okuma yazma yetkinliği
 • Çoklu dil yetkinliği
 • Matematiksel yetkinlik ve bilim, teknoloji ve mühendislikte yetkinlik
 • Dijital yetkinlik
 • Kişisel, sosyal ve öğrenmeyi öğrenme yetkinliği
 • Vatandaşlık yetkinliği
 • Girişimcilik yetkinliği
 • Kültürel farkındalık ve ifade yetkinliği

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için derslerin en az %70`ine, uygulamaların ise en az %80`ine devam etmiş olması gerekir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulur. Başarı notuna, ara sınav ve diğer değerlendirme araçlarının (ödev, proje, laboratuvar sınavı, kısa sınav vb gibi ölçme araçları da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %50, yarıyıl sonu sınavının katkısı da %50 şeklinde alınır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 30 puan alma zorunluluğu vardır. Ayrıca ham başarı notunun en az 50 olması gereklidir. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının mezuniyet aşamasında en az 2.0 olması gerekir.


Kalite Güvencesi

Yükseköğretim programlarının niteliğinin gözetilmesi için;

• YÖK, yükseköğretim kurumlarında eğitim ve öğretim ile diğer faaliyetlerin planlanması, düzenlenmesi, yönetilmesi ve denetlenmesinden sorumludur.

• YÖK tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde hazırlanan yükseköğretim kurumlarına ait “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları” her yıl yayımlanır. Bu raporlara göre hazırlanan, yükseköğretim kurumlarına yönelik nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren raporlarda YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.

• YÖK tarafından vakıf yükseköğretim kurumlarına ait akademik, idari ve mali verileri içeren “Vakıf Yükseköğretim Kurumları Raporu” her yıl yayımlanır. Vakıf yükseköğretim kurumlarına yönelik yapılan nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren bu raporlar YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır. Yükseköğretimde lisans programlarının kalite güvencesi “Yükseköğretim Diploma Programlarının Kalite Güvencesinin Sağlanmasına Yönelik Usul ve Esaslar” a göre sağlanır:

1. Öğretim Programlarının Oluşturulması ve Onaylanması: Yükseköğretim kurumlarında lisans bölüm ve programların açılması için gerekli olan asgari standart ve ölçütleri YÖK belirler.

1.1. Yükseköğretim kurumlarında lisans programlarının müfredatı ve her bir programın öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının neler olacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir.

1.2. Ulusal Çekirdek Eğitim Programlarının müfredatı ilgili Dekanlar Konseyi tarafından kabul edildikten sonra YÖK’ün onayıyla yükseköğretim kurumları tarafından uygulanır.

2. Ölçme-Değerlendirme: Her bir lisans programının öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının ölçme ve değerlendirmesinin nasıl yapılacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumları tarafından hazırlanan öğretim ve sınav yönetmeliğine göre yürütülür.

3. Belgelendirme: Lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, yükseköğretim kurumları tarafından belirlenen ders kredilerini ve diğer yükümlülükleri başarı ile tamamlamaları halinde; lisans diploması alır.

4. Öz Değerlendirme-Dış Değerlendirme: Yükseköğretim kurumları, sürekli izleme bağlamında, her yılın başında bir önceki yıla ait “Kurum İç Değerlendirme Raporlarını” Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından hazırlanan Bilgi Sistemine girer. YÖKAK, yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirmesine ilişkin hazırladığı “Kurumsal Geri Bildirim Raporu”nu kamuoyuyla paylaşılır. Ayrıca, YÖKAK tarafından yetkilendirilen veya tanınan akreditasyon kuruluşları tarafından verilen akreditasyon kararları da programların yeterliliklerinin kalite güvencesinin sağlandığını gösterir. YÖKAK mevzuatı gereği belirlenen yeterliliklere ilişkin düzenli gözden geçirme faaliyetleri yapar.

Ziraat Fakülteleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (ZİDEK)

Akreditason Başlangıç/Bitiş Tarihi :

28.03.2023 / 30.09.2025


Giriş Şartı

Lisans derecesine sahip olmak için Zootekni alanında lisans derecesine sahip olmak için program öğrencilerinin tüm zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) başarıyla tamamlamaları ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir. Yüksek lisans derecesine sahip olmak için Bölümün veya bölümle ilişkili diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 21 kredilik (60 AKTS karşılığı) ders saati almak ve bu dersleri 100 üzerinden en az 70 ağırlıklı not ortalaması ile başarmak, ayrıca konusu ile ilgili alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere Zootekni Anabilim Dalında yüksek lisans derecesi verilir. Doktora derecesine sahip olmak için Bölümün veya bölümle ilişkili olan lisansüstü derecesine sahip olmak, doktora programı derslerden en az 24 kredilik (60 AKTS karşılığı) ders saati almak ve bu dersleri 100 üzerinden en az 75 ağırlıklı not ortalaması ile başarmak, ayrıca konusu ile ilgili alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere Zootekni Anabilim Dalında doktora derecesi verilir.


Başarma Şartları
Lisans derecesine sahip olmak için Zootekni alanında lisans derecesine sahip olmak için program öğrencilerinin tüm zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) başarıyla tamamlamaları ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir. 

İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Mezunlar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar, tarımsal araştırma kurumları, tarımsal kooperatifler, yetiştirici birlikleri, büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvancılık işletmeleri, yem sektörü, biyoteknoloji alanında faaliyet gösteren firmalar, çeşitli finans kuruluşları, belediyeler, tarımsal üretim, ithalat ve ihracat işleriyle uğraşan özel kurum ve kuruluşlarda çalışma imkânına sahiptir. Ayrıca özel çiftlik kurma ve yönetme yanı sıra akademik çalışmalar yapmak için üniversitelerde görev alabilirler.


Yasal Dayanağı

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

1.1. Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

1.2. Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik

2. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu (Ek Madde-35)

2.1. Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği


Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
QrCodeQrCode
Qualification Code

TR0030022390

Qualification Title
Animal Science Lisans Diploması
Awarding BodyBursa Uludağ University
Awarding Body ContactGörükle Campus 16059 Nilüfer/BURSA
Awarding Body Urlhttps://www.uludag.edu.tr
OrientationGeneral
EQF Level6
6 The Qualification has been included in TQF on 06/12/2023
TQF Level 6
Thematic AreasCrop and livestock production
National Occupation Classification -
CategoryMain
Credit Value240
Program Duration4 Yıl
Program Profile-
Learning Environments-
Description
 • To possessive fundamental concepts of Animal Science on theoretical and practical fields.
 • Detect management and feeding alternatives according to different animal species, also taking into account animal welfare in all practices.
 • Evaluate novel development and practices in agriculture and animal science fields and produce projects and solutions to solve current problems
 • Monitor development about usage of ecosystem, biodiversity and sustainable sources management, rural development, agricultural planning and agricultural technology and understand their effects on human life.
 • Able to perform, interpret and evaluate of techniques and methods on agriculture and animal science fields.
 • Work in the projects on multidisciplinary fields and projects on agriculture and animal science fields.
 • Have information on livestock species to management of genetic improvement schemes and design national and international animal breeding scheme.
 • Have at least one foreign language skills to keep on professional communication and to follow development of agriculture and animal science fields.
 • Monitor data processing technologies on agriculture and animal science fields.
 • Behave according to scientific and professional ethic rules and have consciousness of working in limitations on his/her responsibilities and missions.
Key Competencies-
Further Info

All of the students have to renew the registration to courses and to take the examination while they have to attend at least 70% of theoretical courses, at least 80% of practices. The students are performed at least one midterm examination and one final examination. Contributions of midterm examination and the other evaluation tools (homework, project, laboratory examinations, quiz, etc measure tools can be included to evaluation process) to achievement score is calculated as 50%, and that of final examination is calculated as 50%. All of the exams are evaluated over 100. There are an obligation as obtain 30 score from final exam. Raw achievement score to be also at least 50. A student who obtains one of the AA, BA, BB, CB or CC letter score is considered as successful for the course. DC and DD are conditional achievement scores. In order to a student who has DC or DD considered as successful for the course, his/her Cumulative Grade Point Average (GPA) to be at least 2.0 at his/her graduation stage.

Quality Assurance-
Access Requirements

Candidates should have high school or equivalent school diploma and adequate score from University Entrance exam performed by Turkish Higher Education Council. For graduate and undergraduate education on Animal Science Field, the candidates should have: 1.B.Sc. and M.Sc. in related areas, 2.Required points from ALES (Entrance Examination for Academic Personnel and Postgraduate Education), 3.Adequate foreign language score.

Conditions for SuccessIn order to receive bachelor degree The program students should complete all core and elective courses (totally 240 ECTS equivalent) with success and obtain at least 2.0 out of 4.0 Cumulative Grade Point Average (GPA) in order to obtain a license degree in Animal Science field. In order to receive MSc degree The students completed at least 21 credits of courses (equivalent to 60 ECTS) of the program or related programs with minimum 70 out of 100 weighted average and defending successfully the thesis about related field of the subject in front of an elected jury deserve M.Sc. degree in Animal Science. In order to receive doctoral degree (PhD) At least 24 credits of courses (equivalent to 60 ECTS) of the program or related programs are required to complete and successfully with 75 out of 100. The student should also defend a thesis of the subject successfully in front of an elected jury for PhD. Degree.
Progression Paths (Relationship Type)

The graduates have possibilities to work in the General Directorate of Agricultural Research and Policies (GDAR) and corresponded institutions, agricultural research institutes agricultural cooperatives, producers associations, small ruminants, large ruminants, and poultry farms, animal feed sector, and the foundation service in biotechnology area, several financial foundations, and municipalities, private sector establishments dealing with animal production, import and export. Besides, they can establish private farms and work as academicians at the universities.

Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Qualification is continuous.

Url Open Address
QrCodeQrCode
Qualification Code

TR0030022390


Qualification Title
Animal Science Lisans Diploması

Awarding Body
Bursa Uludağ University

Awarding Body Contact
Görükle Campus 16059 Nilüfer/BURSA

Awarding Body Url

Orientation
General

National Occupation Classification
-

EQF Level
6

TQF Level
6
The Qualification has been included in TQF on 06/12/2023

National Occupation Classification
-

Category
Main

Credit Value
240

Program Duration
4 Yıl

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description
 • To possessive fundamental concepts of Animal Science on theoretical and practical fields.
 • Detect management and feeding alternatives according to different animal species, also taking into account animal welfare in all practices.
 • Evaluate novel development and practices in agriculture and animal science fields and produce projects and solutions to solve current problems
 • Monitor development about usage of ecosystem, biodiversity and sustainable sources management, rural development, agricultural planning and agricultural technology and understand their effects on human life.
 • Able to perform, interpret and evaluate of techniques and methods on agriculture and animal science fields.
 • Work in the projects on multidisciplinary fields and projects on agriculture and animal science fields.
 • Have information on livestock species to management of genetic improvement schemes and design national and international animal breeding scheme.
 • Have at least one foreign language skills to keep on professional communication and to follow development of agriculture and animal science fields.
 • Monitor data processing technologies on agriculture and animal science fields.
 • Behave according to scientific and professional ethic rules and have consciousness of working in limitations on his/her responsibilities and missions.

Key Competencies
-

Further Info

All of the students have to renew the registration to courses and to take the examination while they have to attend at least 70% of theoretical courses, at least 80% of practices. The students are performed at least one midterm examination and one final examination. Contributions of midterm examination and the other evaluation tools (homework, project, laboratory examinations, quiz, etc measure tools can be included to evaluation process) to achievement score is calculated as 50%, and that of final examination is calculated as 50%. All of the exams are evaluated over 100. There are an obligation as obtain 30 score from final exam. Raw achievement score to be also at least 50. A student who obtains one of the AA, BA, BB, CB or CC letter score is considered as successful for the course. DC and DD are conditional achievement scores. In order to a student who has DC or DD considered as successful for the course, his/her Cumulative Grade Point Average (GPA) to be at least 2.0 at his/her graduation stage.


Quality Assurance
-

Access Requirements

Candidates should have high school or equivalent school diploma and adequate score from University Entrance exam performed by Turkish Higher Education Council. For graduate and undergraduate education on Animal Science Field, the candidates should have: 1.B.Sc. and M.Sc. in related areas, 2.Required points from ALES (Entrance Examination for Academic Personnel and Postgraduate Education), 3.Adequate foreign language score.


Conditions for Success
In order to receive bachelor degree The program students should complete all core and elective courses (totally 240 ECTS equivalent) with success and obtain at least 2.0 out of 4.0 Cumulative Grade Point Average (GPA) in order to obtain a license degree in Animal Science field. In order to receive MSc degree The students completed at least 21 credits of courses (equivalent to 60 ECTS) of the program or related programs with minimum 70 out of 100 weighted average and defending successfully the thesis about related field of the subject in front of an elected jury deserve M.Sc. degree in Animal Science. In order to receive doctoral degree (PhD) At least 24 credits of courses (equivalent to 60 ECTS) of the program or related programs are required to complete and successfully with 75 out of 100. The student should also defend a thesis of the subject successfully in front of an elected jury for PhD. Degree.

Progression Paths (Relationship Type)

The graduates have possibilities to work in the General Directorate of Agricultural Research and Policies (GDAR) and corresponded institutions, agricultural research institutes agricultural cooperatives, producers associations, small ruminants, large ruminants, and poultry farms, animal feed sector, and the foundation service in biotechnology area, several financial foundations, and municipalities, private sector establishments dealing with animal production, import and export. Besides, they can establish private farms and work as academicians at the universities.


Legal Basis
-

Validity Period (If Any)

Qualification is continuous.


Url
Open Address

Url
QrCodeQrCode