Yeterlilik Kodu

TR0030023483

Yeterlilik Adı
Zootekni Lisans Diploması
Sorumlu KurumAnkara Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiAnkara Üniversitesi Rektörlüğü, Dögol Caddesi 06100 Beşevler / Ankara / Türkiye
Sorumlu Kurum URLhttps://www.ankara.edu.tr/
YönelimGenel
AYÇ Seviyesi6
6 Yeterlilik TYÇ’ye 28/05/2024 tarihinde yerleştirildi
TYÇ Seviyesi 6
Sınıflandırma (Tematik Alan)Bitki ve hayvancılık ürünleri
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08

KategoriAna
Kredi Değeri240
Programın Normal Süresi 4 Yıl
Program Profili (Amaç)

Çağdaş bilgi ve teknolojiler doğrultusunda nitelikli eğitimi gerçekleştirirken hem özel hem de kamu işletmelerinde hayvansal üretim sorunlarını açıkça ortaya koyacak ulusal ve uluslararası disiplinli projeler üreterek tarım ve tarıma dayalı sektörlerin gereksinim duyduğu nitelikli bilgi üretimini sağlamak. Programda, Hayvan Yetiştirme, Yemler Bilgisi ve Hayvan Besleme ile Biyometri ve Genetik Anabilim dalları yer almaktadır. Öğretim üyeleri ile ülkemiz tarım işletmelerinde hayvancılık faaliyetlerinden gelecek geliri artırmaya yönelik uygulamaları bilgi birikimi ve teknolojik yenilikleri kullanarak Ziraat Mühendislerine ve üreticilere aktarılmasında önemli görevleri üstlenmiştir.

Öğrenme Ortamları

Eğitim ve öğretim örgün, açık veya uzaktan öğretim şeklinde  gerçekleştirilir. Ayrıca, yükseköğretim kurumları bünyesindeki laboratuvarlarda ve atölyelerde ya da endüstride, sağlık kurumlarında ve iş yerlerinde staj veya iş yeri eğitimi olarak uygulamalı eğitimler yapılır.

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Zootekni alanındaki uygulamalarda, karmaşık mühendislik ve alanla ilgili problemleri saptama, tanımlama ve bilimsel yöntemlerle çözebilme becerisi.
 • Hayvansal üretim sistemlerini ve sistem bileşenlerini ile ilgili karmaşık bir sistemi veya prosesi analiz edebilme, tasarlayabilme ve ilgili modern yöntemleri kullanarak çözümleyebilme becerisi.
 • Zootekni alanı uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
 • Hayvancılıkla ilgili verileri toplayabilme, analiz edebilme, sonuçlarını yorumlayabilme ve bunları pratiğe aktarabilme becerisi.
 • Tarımın farklı dalları ile hayvancılık faaliyetleri arasındaki ilişkileri analiz edebilme ve sürdürülebilir üretim için uygulama modeli önerileri oluşturarak takım ve bireysel olarak çalışabilme becerisi.
 • Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi edinme; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama becerisi, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
 • Bilimsel ve teknolojik güncel gelişmeleri evrensel düzeyde takip edebilme, kendini yenileyebilme ve bu kazanımlarını hayvansal üretime aktarabilme becerisi.
 • Zootekni mesleği ile ilgili mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanma ve oluşturabilme becerisi.
 • Zootekni alanı ile ilgili iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi kazanım becerisi.
 • Mühendislik ve zootekni uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın temel zootekni alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi edinebilme ve yorumlayabilme bilgisi.
Anahtar Yetkinlikler

Aşağıda sıralanan anahtar yetkinliklere ileri düzeyde sahiptir.

 • Okuma yazma yetkinliği
 • Çoklu dil yetkinliği
 • Matematiksel yetkinlik ve bilim, teknoloji ve mühendislikte yetkinlik
 • Dijital yetkinlik
 • Kişisel, sosyal ve öğrenmeyi öğrenme yetkinliği
 • Vatandaşlık yetkinliği
 • Girişimcilik yetkinliği
 • Kültürel farkındalık ve ifade yetkinliği
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
 • Öğrencilerin başarı değerlendirmesi amacıyla her yarıyılda en az bir ara sınav (ödev, proje, küçük sınavlar, gezi ve gözlem çalışmaları değerlendirme ölçütü olarak kullanılabilmektedir) yapılmaktadır.
 • Üniversitemizde Bütünleme sınavı da uygulanmaktadır: final sınavına girme hakkı kazandığı halde sınava girmeyen veya sınavına girilen ders/derslerden F1, F2 ve F3 notu alan öğrenciler bütünleme sınavına girebilmektedirler.
 • Final sınavlarına ilişkin not çizelgeleri ile sınav belgeleri, akademik takvimde belirtilen yarıyıl/yılsonu not giriş tarih aralığında olmak üzere, birimlerin öğrenci işleri bürosuna teslim edilir. Not çizelgeleri dışındaki onaylı sınav belgeleri öğrenci işleri bürosunca en az iki yıl saklanır.
 • Yapılan sınavların değerlendirmesi ilgili dersten sorumlu öğretim üyesi/üyeleri tarafından yapılmaktadır. Ders başarı notu, ara sınav notu ve/veya eğitim öğretim etkinliklerinin birlikte değerlendirilmesiyle elde edilen notun % 40’ı ile final/bütünleme sınavı notunun % 60’ı alınarak hesaplanır.
Kalite Güvencesi

Yükseköğretim programlarının niteliğinin gözetilmesi için;

• YÖK, yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen eğitim ve öğretimle diğer faaliyetlerin planlanması, düzenlenmesi, yönetilmesi ve denetiminden sorumludur.

• YÖK tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde her yıl hazırlanan yükseköğretim kurumlarına ait “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları” yayımlanır. Bu raporlara göre hazırlanan, yükseköğretim kurumlarına yönelik nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren raporlarda YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.

• YÖK tarafından her yıl vakıf yükseköğretim kurumlarına ait akademik, idari ve mali verileri içeren “Vakıf Yükseköğretim Kurumları Raporu” yayımlanır. Vakıf yükseköğretim kurumlarına yönelik yapılan nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren bu raporlar YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.

Yükseköğretimde lisans programlarının kalite güvencesi “Yükseköğretim Diploma Programlarının Kalite Güvencesinin Sağlanmasına Yönelik Usul ve Esaslar” a göre sağlanır:

1. Öğretim Programlarının Oluşturulması ve Onaylanması:

1.1. YÖK, yükseköğretim kurumlarında lisans bölüm ve programların açılması için gerekli olan asgari standart ve ölçütleri YÖK belirler.

1.2. Yükseköğretim kurumlarında lisans programlarının müfredatı ve her bir programın öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının neler olacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir. 1.3. Ulusal Çekirdek Eğitim Programlarının müfredatı ilgili Dekanlar Konseyi tarafından kabul edildikten sonra YÖK’ün onayıyla yükseköğretim kurumları tarafından uygulanır.

2. Ölçme-Değerlendirme: Her bir lisans programının öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının ölçme ve değerlendirmesinin nasıl yapılacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumları tarafından hazırlanan eğitim ve öğretim ve sınav yönetmeliğine göre yürütülür.

3. Belgelendirme: Lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, yükseköğretim kurumları tarafından belirlenen ders kredilerini ve diğer yükümlülükleri başarı ile tamamlamaları halinde; lisans diploması alır.

4. Öz Değerlendirme-Dış Değerlendirme: Yükseköğretim kurumları, sürekli izleme bağlamında, her yılın başında bir önceki yıla ait “Kurum İç Değerlendirme Raporlarını” Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından hazırlanan Bilgi Sistemine girer. YÖKAK, yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirmesine ilişkin hazırladığı “Kurumsal Geri Bildirim Raporu”nu kamuoyuyla paylaşılır. Ayrıca, YÖKAK tarafından yetkilendirilen veya tanınan akreditasyon kuruluşları tarafından verilen akreditasyon kararları da programların yeterliliklerinin kalite güvencesinin sağlandığını gösterir. YÖKAK mevzuatı gereği belirlenen yeterliliklere ilişkin düzenli gözden geçirme faaliyetleri yapar.

Akredite Eden Kuruluş; Ziraat Fakülteleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (ZİDEK)

Akreditasyon Başlangıç /Bitiş Tarihi; 28.03.2022 / 30.09.2024

Giriş Şartı
 • Ortaöğretim kurumlarından ya da denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanan yabancı ülke ortaöğretim kurumlarından mezun olmak ve yükseköğretim kurumlarının lisans programlarına kabul şartlarını sağlamış olmak.
 • YÖK tarafından usul ve esasları belirlenen, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan merkezi sınav sonucunda yükseköğretim kurumunun ilgili lisans programına yerleştirilmiş olmak.
 • YÖK tarafından usul ve esasları belirlenen, yükseköğretim kurumlarının özel yetenek sınavıyla öğrenci kabul eden programları için ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınav sonucunda yeterli puanı almış ve özel yetenek sınavını başarmış olmak.
 • YÖK tarafından usul ve esasları belirlenen, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonucunda önlisans mezunları için yükseköğretim kurumlarında bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına yerleştirilmiş olmak.
Başarma ŞartlarıBu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)
 • Lisans diplomasına sahip olanlar, yüksek lisans programlarına ve ilgili şartları sağlamaları halinde lisans derecesi ile kabul edilen doktora ve sanatta yeterlik programlarına devam edebilirler.
 • Lisans öğrencileri, eğitim almakta oldukları yükseköğretim kurumlarının açtıkları çift anadal programlarına katılma hakkına sahiptir. Çift anadal programlarına kayıtlı öğrenciler, iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp, başarılı olmaları halinde iki ayrı lisans diploması alabilirler.
 • Mezun olduklarında kamu kurum ve kuruluşlarında
 • Üniversitelerde akademisyen olarak
 • Hayvancılıkla ilgili sivil toplum kuruluşlarında
 • Özel sektör kuruluşlarında ( İşletme ve çiftlikler, yem fabrikaları, pazarlama, özel laboratuvarlar, vb.) çalışabilirler.
Yasal Dayanağı

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

1.1. Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

1.2. Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik

2. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu (Ek Madde-35)

2.1.Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
QrCodeQrCode
Yeterlilik Kodu

TR0030023483


Yeterlilik Adı
Zootekni Lisans Diploması

Sorumlu Kurum
Ankara Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, Dögol Caddesi 06100 Beşevler / Ankara / Türkiye

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Genel

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08


AYÇ Seviyesi
6

TYÇ Seviyesi
6
Yeterlilik TYÇ’ye 28/05/2024 tarihinde yerleştirildi

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08


Kategori
Ana

Kredi Değeri
240

Programın Normal Süresi
4 Yıl

Program Profili (Amaç)

Çağdaş bilgi ve teknolojiler doğrultusunda nitelikli eğitimi gerçekleştirirken hem özel hem de kamu işletmelerinde hayvansal üretim sorunlarını açıkça ortaya koyacak ulusal ve uluslararası disiplinli projeler üreterek tarım ve tarıma dayalı sektörlerin gereksinim duyduğu nitelikli bilgi üretimini sağlamak. Programda, Hayvan Yetiştirme, Yemler Bilgisi ve Hayvan Besleme ile Biyometri ve Genetik Anabilim dalları yer almaktadır. Öğretim üyeleri ile ülkemiz tarım işletmelerinde hayvancılık faaliyetlerinden gelecek geliri artırmaya yönelik uygulamaları bilgi birikimi ve teknolojik yenilikleri kullanarak Ziraat Mühendislerine ve üreticilere aktarılmasında önemli görevleri üstlenmiştir.


Öğrenme Ortamları

Eğitim ve öğretim örgün, açık veya uzaktan öğretim şeklinde  gerçekleştirilir. Ayrıca, yükseköğretim kurumları bünyesindeki laboratuvarlarda ve atölyelerde ya da endüstride, sağlık kurumlarında ve iş yerlerinde staj veya iş yeri eğitimi olarak uygulamalı eğitimler yapılır.


Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Zootekni alanındaki uygulamalarda, karmaşık mühendislik ve alanla ilgili problemleri saptama, tanımlama ve bilimsel yöntemlerle çözebilme becerisi.
 • Hayvansal üretim sistemlerini ve sistem bileşenlerini ile ilgili karmaşık bir sistemi veya prosesi analiz edebilme, tasarlayabilme ve ilgili modern yöntemleri kullanarak çözümleyebilme becerisi.
 • Zootekni alanı uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
 • Hayvancılıkla ilgili verileri toplayabilme, analiz edebilme, sonuçlarını yorumlayabilme ve bunları pratiğe aktarabilme becerisi.
 • Tarımın farklı dalları ile hayvancılık faaliyetleri arasındaki ilişkileri analiz edebilme ve sürdürülebilir üretim için uygulama modeli önerileri oluşturarak takım ve bireysel olarak çalışabilme becerisi.
 • Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi edinme; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama becerisi, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
 • Bilimsel ve teknolojik güncel gelişmeleri evrensel düzeyde takip edebilme, kendini yenileyebilme ve bu kazanımlarını hayvansal üretime aktarabilme becerisi.
 • Zootekni mesleği ile ilgili mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanma ve oluşturabilme becerisi.
 • Zootekni alanı ile ilgili iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi kazanım becerisi.
 • Mühendislik ve zootekni uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın temel zootekni alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi edinebilme ve yorumlayabilme bilgisi.

Anahtar Yetkinlikler

Aşağıda sıralanan anahtar yetkinliklere ileri düzeyde sahiptir.

 • Okuma yazma yetkinliği
 • Çoklu dil yetkinliği
 • Matematiksel yetkinlik ve bilim, teknoloji ve mühendislikte yetkinlik
 • Dijital yetkinlik
 • Kişisel, sosyal ve öğrenmeyi öğrenme yetkinliği
 • Vatandaşlık yetkinliği
 • Girişimcilik yetkinliği
 • Kültürel farkındalık ve ifade yetkinliği

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
 • Öğrencilerin başarı değerlendirmesi amacıyla her yarıyılda en az bir ara sınav (ödev, proje, küçük sınavlar, gezi ve gözlem çalışmaları değerlendirme ölçütü olarak kullanılabilmektedir) yapılmaktadır.
 • Üniversitemizde Bütünleme sınavı da uygulanmaktadır: final sınavına girme hakkı kazandığı halde sınava girmeyen veya sınavına girilen ders/derslerden F1, F2 ve F3 notu alan öğrenciler bütünleme sınavına girebilmektedirler.
 • Final sınavlarına ilişkin not çizelgeleri ile sınav belgeleri, akademik takvimde belirtilen yarıyıl/yılsonu not giriş tarih aralığında olmak üzere, birimlerin öğrenci işleri bürosuna teslim edilir. Not çizelgeleri dışındaki onaylı sınav belgeleri öğrenci işleri bürosunca en az iki yıl saklanır.
 • Yapılan sınavların değerlendirmesi ilgili dersten sorumlu öğretim üyesi/üyeleri tarafından yapılmaktadır. Ders başarı notu, ara sınav notu ve/veya eğitim öğretim etkinliklerinin birlikte değerlendirilmesiyle elde edilen notun % 40’ı ile final/bütünleme sınavı notunun % 60’ı alınarak hesaplanır.

Kalite Güvencesi

Yükseköğretim programlarının niteliğinin gözetilmesi için;

• YÖK, yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen eğitim ve öğretimle diğer faaliyetlerin planlanması, düzenlenmesi, yönetilmesi ve denetiminden sorumludur.

• YÖK tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde her yıl hazırlanan yükseköğretim kurumlarına ait “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları” yayımlanır. Bu raporlara göre hazırlanan, yükseköğretim kurumlarına yönelik nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren raporlarda YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.

• YÖK tarafından her yıl vakıf yükseköğretim kurumlarına ait akademik, idari ve mali verileri içeren “Vakıf Yükseköğretim Kurumları Raporu” yayımlanır. Vakıf yükseköğretim kurumlarına yönelik yapılan nicel ve nitel değerlendirmeleri içeren bu raporlar YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılır.

Yükseköğretimde lisans programlarının kalite güvencesi “Yükseköğretim Diploma Programlarının Kalite Güvencesinin Sağlanmasına Yönelik Usul ve Esaslar” a göre sağlanır:

1. Öğretim Programlarının Oluşturulması ve Onaylanması:

1.1. YÖK, yükseköğretim kurumlarında lisans bölüm ve programların açılması için gerekli olan asgari standart ve ölçütleri YÖK belirler.

1.2. Yükseköğretim kurumlarında lisans programlarının müfredatı ve her bir programın öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının neler olacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir. 1.3. Ulusal Çekirdek Eğitim Programlarının müfredatı ilgili Dekanlar Konseyi tarafından kabul edildikten sonra YÖK’ün onayıyla yükseköğretim kurumları tarafından uygulanır.

2. Ölçme-Değerlendirme: Her bir lisans programının öğrenciye kazandıracağı öğrenme kazanımlarının ölçme ve değerlendirmesinin nasıl yapılacağı, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumları tarafından hazırlanan eğitim ve öğretim ve sınav yönetmeliğine göre yürütülür.

3. Belgelendirme: Lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, yükseköğretim kurumları tarafından belirlenen ders kredilerini ve diğer yükümlülükleri başarı ile tamamlamaları halinde; lisans diploması alır.

4. Öz Değerlendirme-Dış Değerlendirme: Yükseköğretim kurumları, sürekli izleme bağlamında, her yılın başında bir önceki yıla ait “Kurum İç Değerlendirme Raporlarını” Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından hazırlanan Bilgi Sistemine girer. YÖKAK, yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirmesine ilişkin hazırladığı “Kurumsal Geri Bildirim Raporu”nu kamuoyuyla paylaşılır. Ayrıca, YÖKAK tarafından yetkilendirilen veya tanınan akreditasyon kuruluşları tarafından verilen akreditasyon kararları da programların yeterliliklerinin kalite güvencesinin sağlandığını gösterir. YÖKAK mevzuatı gereği belirlenen yeterliliklere ilişkin düzenli gözden geçirme faaliyetleri yapar.

Akredite Eden Kuruluş; Ziraat Fakülteleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (ZİDEK)

Akreditasyon Başlangıç /Bitiş Tarihi; 28.03.2022 / 30.09.2024


Giriş Şartı
 • Ortaöğretim kurumlarından ya da denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanan yabancı ülke ortaöğretim kurumlarından mezun olmak ve yükseköğretim kurumlarının lisans programlarına kabul şartlarını sağlamış olmak.
 • YÖK tarafından usul ve esasları belirlenen, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan merkezi sınav sonucunda yükseköğretim kurumunun ilgili lisans programına yerleştirilmiş olmak.
 • YÖK tarafından usul ve esasları belirlenen, yükseköğretim kurumlarının özel yetenek sınavıyla öğrenci kabul eden programları için ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınav sonucunda yeterli puanı almış ve özel yetenek sınavını başarmış olmak.
 • YÖK tarafından usul ve esasları belirlenen, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonucunda önlisans mezunları için yükseköğretim kurumlarında bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına yerleştirilmiş olmak.

Başarma Şartları
Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)
 • Lisans diplomasına sahip olanlar, yüksek lisans programlarına ve ilgili şartları sağlamaları halinde lisans derecesi ile kabul edilen doktora ve sanatta yeterlik programlarına devam edebilirler.
 • Lisans öğrencileri, eğitim almakta oldukları yükseköğretim kurumlarının açtıkları çift anadal programlarına katılma hakkına sahiptir. Çift anadal programlarına kayıtlı öğrenciler, iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp, başarılı olmaları halinde iki ayrı lisans diploması alabilirler.
 • Mezun olduklarında kamu kurum ve kuruluşlarında
 • Üniversitelerde akademisyen olarak
 • Hayvancılıkla ilgili sivil toplum kuruluşlarında
 • Özel sektör kuruluşlarında ( İşletme ve çiftlikler, yem fabrikaları, pazarlama, özel laboratuvarlar, vb.) çalışabilirler.

Yasal Dayanağı

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

1.1. Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

1.2. Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik

2. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu (Ek Madde-35)

2.1.Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği


Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
QrCodeQrCode
Qualification Code

TR0030023483

Qualification Title
Animal Science, Bachelor’s degree
Awarding BodyAnkara University
Awarding Body ContactAnkara University Rectorate, Dögol Caddesi 06100 Beşevler / Ankara / Türkiye
Awarding Body Urlhttps://www.ankara.edu.tr/en
OrientationGeneral
EQF Level6
6 The Qualification has been included in TQF on 28/05/2024
TQF Level 6
Thematic AreasCrop and livestock production
National Occupation Classification

ISCO 08

CategoryMain
Credit Value240
Program Duration4 Yıl
Program Profile

The department of Animal Sciences consist of the fallowing sections: Animal Breeding, Feeds and Animal Feeding and Biometry and Genetics. The main fields of study the department of Animal Sciences include the production, feeding, genetics and breeding of the fallowing animals: large animals (cattle and buffalo), small animals (sheep and goat) and poultry (chicken, quail, turkey, goose, duck, ostrich), fur and laboratory animals and the other farm animals such as horse, camel, pig, rabbit and dog. Furthermore the fallowing special topics are also among topics of study of the Animal Sciences: breeding techniques of alternative animals, organic animal production, utilization of basic and alternative feed resources, making use of computer, technology and particularly biotechnology, planning of research and trials, preparing projects for animal production enterprises, organisations for animal production.

Learning Environments

Education and training is carried out in the form of formal, open or distance education. In addition, practical training is carried out in laboratories and workshops within higher education institutions or in industry, and workplaces as internships or workplace training.

Description
 • Ability to identify, define and solve complex engineering and field-related problems with scientific methods in applications in the field of animal science.
 • Ability to analyse, design and solve a complex system or process related to animal production systems and system components using relevant modern methods.
 • Ability to select and use modern techniques and tools necessary for the analysis and solution of complex problems in animal science applications; Ability to use information technologies effectively.
 • Ability to collect and analyse data on livestock, interpret the results and put them into practice.
 • Ability to work individually and as a team to analyse the relationships between different branches of agriculture and animal husbandry activities and to manage implementation model proposals for sustainable production.
 • Ability to communicate effectively verbally and in writing; knowledge of at least one foreign language; ability to write effective reports and to understand written reports, to prepare design and production reports, to make effective presentations, to give and receive clear and understandable instructions.
 • The ability to follow current scientific and technological developments at a universal level, to renew oneself and to transfer these gains to animal production.
 • The ability to gain and create awareness of professional and ethical responsibility related to the animal science profession.
 • Ability to gain information about applications in business life in the field of animal science and awareness of entrepreneurship, innovation and sustainable development.
 • Ability to learn and interpret the effects of engineering and animal science practices on universal and community health, environment, and safety, and fluctuations reflected in the basic animal science field of the era.
Key Competencies

Has advanced level of the key competencies listed below:

 • Literacy competence
 • Multilingual competence
 • Mathematical competence and competence in science, technology and engineering
 • Digital competence
 • Personal, social and learning to learn competence
 • Citizenship competence
 • Entrepreneurship competence
 • Cultural awareness and expressive competence
Further Info

• In order to evaluate the success of students, at least one midterm exam (homework, projects, quizzes, field trips and observation studies can be used as evaluation criteria) is held every semester.
• Make-up exams are also applied at our university: students who have earned the right to take the final exam but did not take the exam or who received F1, F2 and F3 grades from the course/courses for which the exam was taken can take the make-up exam.
• Grade sheets and exam documents for the final exams are delivered to the student affairs office of the units within the semester/year-end grade entry date specified in the academic calendar. Approved exam documents, other than transcripts, are kept by the student affairs office for at least two years.
• The evaluation of the exams is made by the faculty member(s) responsible for the relevant course. Course success grade is calculated by taking 40% of the grade obtained by evaluating the midterm exam grade and/or educational activities together and 60% of the final/make-up exam grade.

Quality Assurance

To oversee the quality of higher education programs;

 • YÖK is responsible for the planning, organization, management and supervision of education and training and other activities carried out in higher education institutions.
 • "University Monitoring and Evaluation Reports" of higher education institutions prepared annually within the framework of the criteria determined by YÖK are published. The reports prepared according to these reports, including quantitative and qualitative evaluations of higher education institutions, are shared with the public by YÖK.
 • Every year, YÖK publishes the "Foundation Higher Education Institutions Report", which includes academic, administrative and financial data on foundation higher education institutions. These reports, which include quantitative and qualitative evaluations of foundation higher education institutions, are shared with the public by YÖK.

Quality assurance of undergraduate programs in higher education is provided according to the "Procedures and Principles for Ensuring Quality Assurance of Higher Education Diploma Programs":

1. Establishment and Approval of Curricula:

1.1. YÖK determines the minimum standards and criteria required for the opening of undergraduate departments and programs in higher education institutions.

1.2. The curriculum of undergraduate programs in higher education institutions and the learning outcomes that each program will provide to students are determined by the senates of higher education institutions in accordance with the basic principles determined by YÖK on these issues. 1.3. The curricula of the National Core Curricula are approved by the relevant Council of Deans and implemented by higher education institutions with the approval of the Council of Higher Education.

2. Measurement and Evaluation: The measurement and evaluation of the learning outcomes of each undergraduate program is carried out according to the education and training and examination regulations prepared by higher education institutions in accordance with the basic principles determined by YÖK on these issues.

3. Certification: Students enrolled in undergraduate programs receive an undergraduate diploma upon successful completion of course credits and other obligations determined by higher education institutions.

4. Self-Assessment-External Evaluation: In the context of continuous monitoring, higher education institutions enter their "Institutional Internal Evaluation Reports" for the previous year into the Information System prepared by the Higher Education Quality Council (YÖKAK) at the beginning of each year. YÖKAK shares the "Institutional Feedback Report" prepared for the external evaluation of higher education institutions with the public. In addition, accreditation decisions issued by accreditation bodies authorized or recognized by YÖKAK also indicate that the quality assurance of the qualifications of the programs is ensured. YÖKAK conducts regular review activities regarding the qualifications determined in accordance with the legislation.

Accrediting Organization; Agricultural Faculties Education Programs Evaluation and Accreditation Association (ZİDEK)

Accreditation Start/End Date; 28.03.2022 / 30.09.2024

Access Requirements
 • To graduate from secondary education institutions or secondary education institutions of foreign countries whose equivalence is approved by the Ministry of National Education and to meet the admission requirements for undergraduate programs of higher education institutions.
 • To be placed in the relevant undergraduate program of the higher education institution as a result of the central examination conducted by the Measurement, Selection and Placement Center (ÖSYM), whose procedures and principles are determined by YÖK.
 • To have obtained sufficient points as a result of the central exam conducted by ÖSYM for the programs of higher education institutions that accept students with a special talent exam, the procedures and principles of which are determined by YÖK, and to have succeeded in the special talent exam.
 • To be placed in undergraduate programs that are the continuation of the fields they have completed in higher education institutions for associate degree graduates as a result of the Vertical Transfer Exam (DGS) conducted by ÖSYM, whose procedures and principles are determined by YÖK.
Conditions for SuccessIn order to graduate, students studying in this program must have a Grade Point Average (GPA) of at least 2.00 out of 4.00 and must be successful in all courses in the curriculum with a grade of at least C3/2.00. The minimum ECTS required for graduation is 240. Students are also required to complete their compulsory internships within the specified period and specifications.
Progression Paths (Relationship Type)

- Those with a bachelor's degree can continue their studies in master's degree programs and, if they meet the relevant requirements, in doctoral and proficiency in art programs accepted with a bachelor's degree.

- Undergraduate students have the right to participate in double major programs offered by the higher education institutions where they are studying. Students enrolled in double major programs can take courses from two diploma programs simultaneously and if they are successful, they can receive two separate undergraduate diplomas. They can work in;

- public institutions and organizations

- universities as a researchers

- non-governmental organizations related to animal husbandry

- private sector organizations (businesses and farms, feed factories, marketing, private laboratories, etc.).

Legal Basis

Law No. 2547 on Higher Education

1.1. Regulation on the Principles of Transferring Between Associate and Undergraduate Programs, Double Major, Minor and Inter-Institutional Credit Transfer in Higher Education Institutions

1.2. Regulation on the Continuation of Graduates of Vocational Schools and Open Education Associate Degree Programs to Undergraduate Education

Law No. 2547 on Higher Education (Additional Article-35)

2.1.Regulation on Higher Education Quality Assurance and Higher Education Quality Board

Validity Period (If Any)

The qualification is valid permanently.

Url Open Address
QrCodeQrCode
Qualification Code

TR0030023483


Qualification Title
Animal Science, Bachelor’s degree

Awarding Body
Ankara University

Awarding Body Contact
Ankara University Rectorate, Dögol Caddesi 06100 Beşevler / Ankara / Türkiye

Awarding Body Url

Orientation
General

National Occupation Classification

ISCO 08


EQF Level
6

TQF Level
6
The Qualification has been included in TQF on 28/05/2024

National Occupation Classification

ISCO 08


Category
Main

Credit Value
240

Program Duration
4 Yıl

Program Profile

The department of Animal Sciences consist of the fallowing sections: Animal Breeding, Feeds and Animal Feeding and Biometry and Genetics. The main fields of study the department of Animal Sciences include the production, feeding, genetics and breeding of the fallowing animals: large animals (cattle and buffalo), small animals (sheep and goat) and poultry (chicken, quail, turkey, goose, duck, ostrich), fur and laboratory animals and the other farm animals such as horse, camel, pig, rabbit and dog. Furthermore the fallowing special topics are also among topics of study of the Animal Sciences: breeding techniques of alternative animals, organic animal production, utilization of basic and alternative feed resources, making use of computer, technology and particularly biotechnology, planning of research and trials, preparing projects for animal production enterprises, organisations for animal production.


Learning Environments

Education and training is carried out in the form of formal, open or distance education. In addition, practical training is carried out in laboratories and workshops within higher education institutions or in industry, and workplaces as internships or workplace training.


Description
 • Ability to identify, define and solve complex engineering and field-related problems with scientific methods in applications in the field of animal science.
 • Ability to analyse, design and solve a complex system or process related to animal production systems and system components using relevant modern methods.
 • Ability to select and use modern techniques and tools necessary for the analysis and solution of complex problems in animal science applications; Ability to use information technologies effectively.
 • Ability to collect and analyse data on livestock, interpret the results and put them into practice.
 • Ability to work individually and as a team to analyse the relationships between different branches of agriculture and animal husbandry activities and to manage implementation model proposals for sustainable production.
 • Ability to communicate effectively verbally and in writing; knowledge of at least one foreign language; ability to write effective reports and to understand written reports, to prepare design and production reports, to make effective presentations, to give and receive clear and understandable instructions.
 • The ability to follow current scientific and technological developments at a universal level, to renew oneself and to transfer these gains to animal production.
 • The ability to gain and create awareness of professional and ethical responsibility related to the animal science profession.
 • Ability to gain information about applications in business life in the field of animal science and awareness of entrepreneurship, innovation and sustainable development.
 • Ability to learn and interpret the effects of engineering and animal science practices on universal and community health, environment, and safety, and fluctuations reflected in the basic animal science field of the era.

Key Competencies

Has advanced level of the key competencies listed below:

 • Literacy competence
 • Multilingual competence
 • Mathematical competence and competence in science, technology and engineering
 • Digital competence
 • Personal, social and learning to learn competence
 • Citizenship competence
 • Entrepreneurship competence
 • Cultural awareness and expressive competence

Further Info

• In order to evaluate the success of students, at least one midterm exam (homework, projects, quizzes, field trips and observation studies can be used as evaluation criteria) is held every semester.
• Make-up exams are also applied at our university: students who have earned the right to take the final exam but did not take the exam or who received F1, F2 and F3 grades from the course/courses for which the exam was taken can take the make-up exam.
• Grade sheets and exam documents for the final exams are delivered to the student affairs office of the units within the semester/year-end grade entry date specified in the academic calendar. Approved exam documents, other than transcripts, are kept by the student affairs office for at least two years.
• The evaluation of the exams is made by the faculty member(s) responsible for the relevant course. Course success grade is calculated by taking 40% of the grade obtained by evaluating the midterm exam grade and/or educational activities together and 60% of the final/make-up exam grade.


Quality Assurance

To oversee the quality of higher education programs;

 • YÖK is responsible for the planning, organization, management and supervision of education and training and other activities carried out in higher education institutions.
 • "University Monitoring and Evaluation Reports" of higher education institutions prepared annually within the framework of the criteria determined by YÖK are published. The reports prepared according to these reports, including quantitative and qualitative evaluations of higher education institutions, are shared with the public by YÖK.
 • Every year, YÖK publishes the "Foundation Higher Education Institutions Report", which includes academic, administrative and financial data on foundation higher education institutions. These reports, which include quantitative and qualitative evaluations of foundation higher education institutions, are shared with the public by YÖK.

Quality assurance of undergraduate programs in higher education is provided according to the "Procedures and Principles for Ensuring Quality Assurance of Higher Education Diploma Programs":

1. Establishment and Approval of Curricula:

1.1. YÖK determines the minimum standards and criteria required for the opening of undergraduate departments and programs in higher education institutions.

1.2. The curriculum of undergraduate programs in higher education institutions and the learning outcomes that each program will provide to students are determined by the senates of higher education institutions in accordance with the basic principles determined by YÖK on these issues. 1.3. The curricula of the National Core Curricula are approved by the relevant Council of Deans and implemented by higher education institutions with the approval of the Council of Higher Education.

2. Measurement and Evaluation: The measurement and evaluation of the learning outcomes of each undergraduate program is carried out according to the education and training and examination regulations prepared by higher education institutions in accordance with the basic principles determined by YÖK on these issues.

3. Certification: Students enrolled in undergraduate programs receive an undergraduate diploma upon successful completion of course credits and other obligations determined by higher education institutions.

4. Self-Assessment-External Evaluation: In the context of continuous monitoring, higher education institutions enter their "Institutional Internal Evaluation Reports" for the previous year into the Information System prepared by the Higher Education Quality Council (YÖKAK) at the beginning of each year. YÖKAK shares the "Institutional Feedback Report" prepared for the external evaluation of higher education institutions with the public. In addition, accreditation decisions issued by accreditation bodies authorized or recognized by YÖKAK also indicate that the quality assurance of the qualifications of the programs is ensured. YÖKAK conducts regular review activities regarding the qualifications determined in accordance with the legislation.

Accrediting Organization; Agricultural Faculties Education Programs Evaluation and Accreditation Association (ZİDEK)

Accreditation Start/End Date; 28.03.2022 / 30.09.2024


Access Requirements
 • To graduate from secondary education institutions or secondary education institutions of foreign countries whose equivalence is approved by the Ministry of National Education and to meet the admission requirements for undergraduate programs of higher education institutions.
 • To be placed in the relevant undergraduate program of the higher education institution as a result of the central examination conducted by the Measurement, Selection and Placement Center (ÖSYM), whose procedures and principles are determined by YÖK.
 • To have obtained sufficient points as a result of the central exam conducted by ÖSYM for the programs of higher education institutions that accept students with a special talent exam, the procedures and principles of which are determined by YÖK, and to have succeeded in the special talent exam.
 • To be placed in undergraduate programs that are the continuation of the fields they have completed in higher education institutions for associate degree graduates as a result of the Vertical Transfer Exam (DGS) conducted by ÖSYM, whose procedures and principles are determined by YÖK.

Conditions for Success
In order to graduate, students studying in this program must have a Grade Point Average (GPA) of at least 2.00 out of 4.00 and must be successful in all courses in the curriculum with a grade of at least C3/2.00. The minimum ECTS required for graduation is 240. Students are also required to complete their compulsory internships within the specified period and specifications.

Progression Paths (Relationship Type)

- Those with a bachelor's degree can continue their studies in master's degree programs and, if they meet the relevant requirements, in doctoral and proficiency in art programs accepted with a bachelor's degree.

- Undergraduate students have the right to participate in double major programs offered by the higher education institutions where they are studying. Students enrolled in double major programs can take courses from two diploma programs simultaneously and if they are successful, they can receive two separate undergraduate diplomas. They can work in;

- public institutions and organizations

- universities as a researchers

- non-governmental organizations related to animal husbandry

- private sector organizations (businesses and farms, feed factories, marketing, private laboratories, etc.).


Legal Basis

Law No. 2547 on Higher Education

1.1. Regulation on the Principles of Transferring Between Associate and Undergraduate Programs, Double Major, Minor and Inter-Institutional Credit Transfer in Higher Education Institutions

1.2. Regulation on the Continuation of Graduates of Vocational Schools and Open Education Associate Degree Programs to Undergraduate Education

Law No. 2547 on Higher Education (Additional Article-35)

2.1.Regulation on Higher Education Quality Assurance and Higher Education Quality Board


Validity Period (If Any)

The qualification is valid permanently.


Url
Open Address

Url
QrCodeQrCode